Bővebben: 2018. november 6. – KeddImádságos szeretettel arra kérlek, hogy szeressétek egymást nagyon-nagyon!
Miért nem mentek el a menyegzős lakomára az emberek? Mert a saját dolguk fontosabb volt, mint az aki meghívta őket a lakomára! Egyszóval: Nem szerettek, önzők voltak!
A szeretet az a kovász, mely a lisztet kenyérré teszi, a malter, ami a téglákból otthont teremt, a szeretet az élet, mely testünk sejtjeiből szöveteket, szerveket, gondolatokat, vágyakat, egyszóval embert szül a földre!
A szeretet az az erő, mely a puzzle darabokat egymás mellé rendezve a törmelékből képet formál, az embereket közösséggé, néppé teszi, amely a rendetlen széthulló romhalmazból új világot teremt, a káoszból rendezett, lakható kozmoszt alkot! A szeretet a gyűlölet, a háború, a siralom földjéből az Isten drága Országát építi!
A világ rohanása önzővé tesz, bűnnel bemocskol, szétzihálja a közösségeinket, ezért tudatosan, minden reggel csendesedjek el és nagy-nagy buzgósággal, - akár a kályhában a pislákoló tüzet - szítsam fel szívemben az őszinte szeretetet! Nap mint nap bűnbánó alázattal fel kell éleszteni az Istent imádó lángoló ragaszkodást, és a teremtmények iránti őszinte, élet adó szeretetet a szívünkben!
A szeretet iskolájában botladozva,
Csaba t.
Kép: Dévai gyerekek tánca
Jézus egyszer egy előkelő farizeus házában ebédelt. A vendégek közül megszólalt valaki: „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában”. Jézus a következő példabeszéddel válaszolt: „Egy ember nagy lakomát rendezett. Sokakat meghívott. Amikor eljött a lakoma ideje, elküldte szolgáját, és ezt üzente a meghívottaknak: „Jöjjetek! Minden készen van.” De azok sorra mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente: „Földet vettem. El kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!” A másik azt mondta: „Öt iga ökröt vettem, ki kell próbálnom. Kérlek, ments ki engem!” Egy további így szólt: „Most nősültem, nem mehetek.” A szolga hazatért, jelentette mindezt urának. A házigazda haragra lobbant. Meghagyta szolgájának: „Menj ki azonnal a város tereire és utcáira, és vezesd be ide a szegényeket, bénákat, vakokat, sántákat!” A szolga jelentette: „Uram, parancsodat teljesítettem, de még mindig van hely.” Az úr akkor megparancsolta a szolgának: Menj ki az országutakra és a sövények mentére, és kényszeríts be mindenkit, hogy megteljék a házam! Mondom nektek: Senki sem ízleli meg lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak.” 
Lk 14,15-24 
Bővebben: 2018. november 4. – Évközi 31. vasárnap"Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! 
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" Mt 12,28
Keresztény hitünk alapvető, legfontosabb parancsa, a főparancs!!  A parancsot meg kell tanulni kívülről, és be kell tartani!! Szeretettel kérlek memorizáljuk ezt a két mondatot és legyenek e drága sorok minden döntésünkben, szavunkban, életünk minden percében legfőbb iránytűnk, egyetlen útmutatónk! Ami e parancsba belefér az jó, azt gondolni, tenni, mondani szabad, az ami nem fér belé, az bűn, az rombol, pusztít, öl!!
Egyszerű, betartható, ez a mi utunk!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: fent a Hargitán az ősz utolsó és a tél első napja
Abban az időben: Egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.” 
Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál.” 
Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze Isten országától.” Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni.  
Mk 12,28b-34
Bővebben: 2018. november 3. – SzombatTelnek az évtizedek, évszázadok, évezredek, de létünk igazi titkaira ma is csak a hit képes megnyugtató választ adni! Hihetetlenül sokat fejlődött a tudomány, a legparányibb atomok titkait kutatja az ember a csodálatos részecskegyorsítókban, és az űrbe kilőtt távcsövekkel a világmindenség óriási galaxis halmazait vizsgálja. Szédületes eredményeket értünk el, naponta új felfedezések hozzák lázba a világot, de az élet végső kérdéseire nem találjuk a választ! Döbbenetes, hogy a mai biológusok mi mindent tudnak az emberről, sejtjeink, génjeink összetett működéséről, haladunk, de minden felfedezés újabb és újabb kérdéseket vet fel: Kik is vagyunk, honnan és hova tartunk? Van célja, értelme ennek a sok-sok nyüzsgésnek? Mi is a végső értelme a létünknek? 
Ámulva állunk világunk szépsége, csodálatos összetettsége, elképzelhetetlen méretei láttán, de azt látjuk, hogy a végső dolgok előtt a legbölcsebb tudósok, az igazi nagy művészek vagy a világ erőforrásait ismerő komoly  politikusok beszéde is csak dadogás! Az emberiség nagyjai kérdéseinkre sok-sok feleletet megfogalmaztak, de a születő, fellobbanó és kihunyó válaszok között egyedül Krisztus bölcs tanítása nyugtatja meg ragyogó fényével ma is az emberiséget! Ezért én meghajtom fejemet megváltó Krisztusom előtt, és reményteli szívvel sodródva a végtelenben, nagy alázattal várok, hogy néven szólítson és hellyel kínáljon asztala legvégső sarkánál! 
Szeretettel,
Csaba t.   
Kép: Két kis kacsa sodródik egy parányi nádszigeten a Balaton vizén.
Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakodalomra hívnak, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: Add át a helyedet neki! És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: Barátom, menj följebb! Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.”  
Lk 14,1.7-11
Bővebben: 2018. november 2. – Péntek, Halottak napjaEljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak és üdvözülnek; akik rosszat tettek, feltámadnak és elkárhoznak.” 
Jn 5,24-29
Imádságos szeretettel ma, nov.2-án Körösbányára megyünk a gyerekekkel. Erdélyben az I-IV osztályos gyerekeknek őszi szünetük van. Az idő szép és mi kimegyünk ebbe a nyugati Kárpátok lejtőjén megbúvó kis faluba imádkozni!! Valamikor itt ezen a vidéken aranyat bányásztak, sok magyar élt ezen a földön, egy szép gótikus templom áll itt és két nagy temető, melyet nagyrészt benőtt a bozót! A szép őszi időben a gyermekeinkkel, szeretnénk 11.00 órától, drága halottainkért egy szentmisét bemutatni! Megpróbálunk élő adásban bejelentkezni, hogy akik az interneten keresztül szeretnének velünk imádkozni megtehessék! 
Mi élők és meghaltak egy népet alkotunk, Isten nagy családjában összetartozunk!! Ők bennünket, mi őket imádságos szeretettel segítsük! Gyertek egymás kezét megfogva kérjük világunkra, s mindazokra kik itt éltek, élnek Isten áldását! 
Az örökélet reményével, 
Csaba t. 
Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak: 
„Bizony, mondom nektek: Aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe. Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra – sőt már itt is van –, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát. Meghallják, és életre támadnak. Mert ahogyan az Atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia. Ne csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak és üdvözülnek; akik rosszat tettek, feltámadnak és elkárhoznak.” 
Jn 5,24-29
Bővebben: 2018. november 1. – Csütörtök, Mindenszentek"Azt akarom, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és örömötök teljes legyen." Jn 15,11
Isten nem azt akarja, hogy fakírokként éljük az életünket, ő mind szerető  mennyei Atyánk szeretne befogadni a maga szentháromságos szeretet-közösségébe! Jézus nem csak megosztani akarja velünk a maga boldogságát, hanem jó pedagógusként meg is mutatja a boldogságra vezető utat!  Lehet, hogy keskeny és meredek ez az út, de sokan jártak előttünk rajta, érdemes beleolvasni a mindenszentek névsorába! Nincs két egyforma szentje az egyháznak, mindannyian egyéniségek, a maguk útját járták, úgy ahogyan a teremtő Isten vezette a lépteiket! Ami közös bennük az az, hogy nem csak az egyház nevezi őket boldogoknak, hanem valóban boldogok is voltak életükben, és hittel valljuk, hogy haláluk után el is nyerték az örök boldogságot! Lelkünk mélyén mi is a boldogságra vágyunk, bizalommal induljunk el a Krisztus által mutatott úton, azon az úton, melyet Isten szentjei kitapostak előttünk!
A Szentírásból azt látjuk, hogy a gonosz lélek is "szeretné" boldoggá tenni Krisztust, és ugyanazokkal az eszközökkel  minket is, de ő nem igazi boldogságot kínál mikor arra próbál rávenni, hogy fogyasszunk, birtokoljunk és hatalomra törekedjünk! Ezek a Sátán által felkínált "örömök" még soha senkit nem tettek boldoggá! A gonosz útja, bármennyire is vonzónak tűnik, zsákutca, nem vezet semerre, csak fájdalmat, pusztulást ad azoknak a naiv embereknek, akiket be tud csapni a kísértő!!!
Döntsünk Krisztus mellett, nyújtsuk ki kezeinket az ő általa felkínált tiszta, maradandó boldogságok után, és induljunk el a Mindenszentek boldogságra vezető útján!
Bizalommal, 
Csaba t. 
Kép: Portugáliai szép Madonna

Katolikus szentek és boldogok listája naptár szerint

Abban az időben: Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket: 
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. 
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. 
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. 
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. 
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. 
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. 
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. 
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!” 
Mt 5,1-12a
Bővebben: 2018. október 31. – Szerda"Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában." Lk 13,30
1993-ban kezdtek jönni a gyermekek nyugatról, északról és délről, akkoriban nagyon szegények voltunk, semmink nem volt, csak egy templomunk, ahol Istent és egymást nagyon szerettük!! A legszegényebb ember sem szegény, ha  szerethet, ha szeretetben élhet, ezért a gyermekvédelmi otthonunkat a kezdet kezdetétől, Jézus tanítása alapján szeretet-közösséggé próbáltuk formálni! Az egyetlen pedagógiai eszközünk, mai napig, a Krisztus által felmutatott önzetlen szeretet! Meg vagyok győződve, hogy minden sikerünk Mesterünk szeretetről szóló tanításából fakad! Minden mosolygós, tiszta tekintetű gyermekünk, iskolánkból kikerült az életben becsületes munkával boldoguló fiatal, szép családokat létrehozó hajdani diákunk, Krisztus tanításának élő aranyfedezete! Az a hatezer gyermek akiket  befogadtunk, neveltünk otthonainkban, élő bizonyítékok arra, hogy az Evangélium tanítása igaz, megélhető, egy olyan járható út, mely nem csak a gyermekeket, hanem bennünket, velük dolgozó felnőtteket is felemel, megszentel, boldoggá tesz! A kudarcainkért nem az anyagi hiányosságok, nem a hatóság zaklatása, hanem a szeretet megfogyatkozása volt és lesz is mindig a felelős! Őszintén mondhatom, hogy az elmúlt 25 évben boldog voltam és ma is boldog vagyok, mert minden gyengeségem ellenére szeretetközösségben élhetek a Szentháromsággal, mert egy szép családban itt vagyunk egymásnak! 
Hiszek a szeretet végső győzelmében,
Csaba t.
Kép: Nagyszalontai gyermekeink Szent Ferenc életét adják elő a petrozsényi gyermekeinknek.
Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: Uram, nyiss nekünk ajtót. Erre ő azt feleli nektek: Nem tudom, honnan vagytok. Akkor ti bizonygatni kezditek: Veled ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál. De ő megismétli: Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti, gonosztevők! Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!”  
Lk 13,22-30
Bővebben: 2018. október 30. – Kedd „Isten országa"
A XXI. század emberének sokak szerint az a tragédiája, de szerintem ez lehet a szerencséje is, hogy elfogytak az evilági "remények"!  Különösképpen a reneszánsz kortól ragyogtak fel itt is, ott is újból és újból az evilági mennyország csalóka fénye! Európa hangos volt a felfedezők kiáltásaitól: előttünk egy új világ, előttünk  Eldorádó! Aztán jöttek új jelszavak: Szabadság, Testvériség, Egyenlőség! A nagy francia forradalom jelmondataiért sokan életüket adták  mert hitték, hogy egy karnyújtásra van az aranykor! Aztán jöttek új eszmék, kommunizmus, fasizmus, liberalizmus! Ígértek a csillogó szemű embereknek mindent megváltoztató technikai, ipari, mezőgazdasági forradalmat, mikor már nem kell dolgozni mert a gépek átveszik az embertől a munkánkat! Az elmúlt évszázadokban volt már: egészségügyi, pedagógiai, kulturális, szexuális forradalom és kitudná felsorolni, hogy még hányféle! Ezek a "megváltó álmok" elzúgtak, sok mindent meg is valósítottak, az általuk megfogalmazott célok közül néhány be is épült az emberiség életébe, de mára már sokan úgy érzik, hogy mindez kevés, elfogyott e földi síkon a "remény"! 
Felfedeztünk minden lakható földet, nyitott társadalomban élünk, sokan munka nélkül is megélnek, az oktatáshoz bárki, bármilyen szinten hozzáférhet, az orvosaink szinte megháromszorozták az ember életét a földön (kétezer évvel ezelőtt harminc év alatt volt az átlag életkor) és mégis rengeteg szomorúság, feszültség van az emberekben! Ma már jogunk van saját testünkkel bármit is tenni, a szexuális kilengések sokak szerint "erénynek" számítanak, s annak következményeit, a megfogant életet is bátran eldobhatjuk! Igen, lassan ledöntött az ember minden falat, de valahogy nem akar felragyogni az a boldog aranykor, melynek létéről a szívünkben lobogó vágy prófétál nekünk! Ott legbelül úgy érezzük, hogy mi ennél többre vágyunk, s ez a szomjúság, éhség űz mindannyiunkat!
Jézus Krisztus sokszor beszél az Isten Országáról! Arra kér, hogy nap mind nap imádkozzunk az ő szavait: JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD! Az elmúlt évezredekben élt, és a mai egyháznak sok-sok tagjával együtt vallom, hogy Isten Országának az építése az emberiség előtt álló legcsodálatosabb cél!  Krisztus által megfogalmazott álom  a Szeretet Országa az én álmom is, hittel vallom, hogy ezt az álmot kell a XXI. század  zászlajára tűzni! A csodálatos az, hogy ezt a "forradalmat" nem csak magunkban kell megvívjuk, hisz e forradalom vezetője maga az Isten. Kétezer évvel ezelőtt Jézus így szólt hozzánk: „Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, ahhoz bemegyek” Jel 3,20  Ebben a forradalomban számíthatunk a lelkiismeretünk által mindannyiunkat vezetni akaró gyöngéd, irgalmas Istenre! Hiszem, hogy ez a mustármag, lelkiismeretünk szelíd szava mindannyiunk életében ott van, s a tudatos megtérés, az imádság szitáló meleg esője  növekedésnek indítja, kibontakoztatja életünkben, társadalmunkban! Nem kell új világot teremteni, hisz az Isten Országa kovász, mely képes anélkül, hogy lecserélne minket, egy új, minőségi életre "keleszteni", vezetni bennünket! Hagyjuk, hogy Krisztus szép gondolata akárcsak a kovász elvegyüljön bennünk és körülöttünk, és bevégezze a kétezer évvel ezelőtt elkezdett munkát! Építsük fel Isten gyermekeinek szép, békés, egyszerű világát!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Várnagy Andrea és lánya egy kottából játszanak négykezest a petrozsényi gyermekvédelmi otthonban.
Jézus egy alkalommal így beszélt a néphez az Isten országáról: „Mihez hasonlít az Isten országa? Mihez is hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz. Az ember fogja, és elveti kertjében. Ott felnő, és nagy fává lesz. Az ég madarai megpihennek ágai között.” Majd így folytatta: „Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonlít a kovászhoz, amelyet fog az asszony, és elvegyít három véka lisztben. Az egész megkel tőle.”  
Lk 13,18-21
Bővebben: 2018. október 29. – Hétfő„Képmutatók!" Lk 13,10
Jézus vállalja a konfrontációt! Mer szembefordulni a helytelen, rossz, bűnös dolgokkal, meri a jelenségeket néven nevezni! Ő nem csak szeretettel próbálja összegyűjteni az embereket, mint kotló a csibéit, az események következményeit látva nem csak sírva, imádkozva borul le Jeruzsálem falai előtt, hanem őszinte, kemény szavakkal, éles pengéjű szikeként vágó világos beszéddel néven nevezi azokat a bűnöket, melyek az egyén, a közösség pusztulását okozzák! 
A mai ember hihetetlenül toleráns a helytelen, a bűnös dolgokkal szembe, sokszor félrefordítjuk a fejünket, úgy teszünk, mintha nem vennénk észre a hibákat, mulasztásokat, bűnöket, sőt néha még  falazunk is egymásnak! Nem merünk egymás szemébe nézni és testvéri szeretettel társunkat figyelmeztetni, meginteni! Nem merjük hangosan, érthetően kimondani, hogy mindaz amit tervezel, csinálsz, az nem jó, értelmetlen, bűnös, csak a nagyravágyásodat, a hataloméhségedet szolgálja! Ez a tévesen értelmezett tapintat sok sok szenvedésnek, nyomorúságnak az alapja!!
Tanuljunk Krisztustól, akarjunk, merjünk egymásnak a hiányosságokról is, a mulasztásokról, bűnökről is beszélni! Merjük egymást türelmes szeretettel a jóra, békés, nyugodt vizekre vezetni! Az iskolában, a munkahelyeinken, a családban, de a társadalom különféle rétegeiben is a logó, mulasztó, másokat megszóló, rágalmazó, másét eltulajdonító, agresszív társainkat szólítsuk meg, nyugodtan, türelmesen vezessük a testvéri szeretet útjára!! Segítsünk megszabadulni egymásnak a bűn hálójából! Egymást támogatva Istengyermeki méltóságban, szabadon éljük életünket!!
Kisebb testvéri szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: nem vagyunk egyformák
Jézus szombatonként a zsinagógában tanított. Volt ott egy asszony, akit a betegség lelke már tizennyolc éve hatalmában tartott. Annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, magához hívta, és így szólt hozzá: „Asszony, megszabadultál betegségedtől.” Közben rátette a kezét. Az rögtön felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. A zsinagóga elöljárója méltatlankodott azért, hogy Jézus szombaton gyógyított, és a sokasághoz fordult: „Hat napotok van a munkára. Akkor jöjjetek gyógyulást keresni, ne szombaton!” Jézus feléje fordult, és megfelelt neki: „Képmutatók! Van-e köztetek egy is, aki nem oldja el a jászoltól ökrét vagy szamarát szombati napon, hogy megitassa? Ábrahámnak ezt a lányát pedig a sátán tartotta megkötözve immár tizennyolc éve. Nem kellett-e őt feloldani kötelékétől akár szombaton is?” Ellenfelei e szavakra szégyenükben elpirultak. A nép pedig örvendezett, hogy Jézus ilyen csodát művelt.  
Lk 13,10-17
Bővebben: 2018. október 27. – SzombatJézus "...gyümölcsöt keresett rajta, " Lk 13,1
Öröm látni ezt a kedves lányt aki felkészült a szentmisére ministrálni, szolgálni akar, s most nyugodtan várja, hogy megszólaljon a szertartás kezdetét jelző csengő! Csodálom azokat a gyermekeinket, akik rendszeresen eljárnak ministrálni, éveken keresztül életükből hetente 1-2 órát a jó Istennek adnak csak úgy ingyen, mert jó dolog jónak lenni, jó dolog jót tenni, jó dolog a szolgáló szeretet szép gyümölcsét megteremni! 
A mai ember mindenért fizetést vár el, pragmatikussá vált és azt hiszi, hogy csak pénzben átszámolható sikerekért érdemes élni! Sajnos sokaknak csak a nyereségük maximalizálása az egyetlen elfogadható cél ezen a földön! Megéri, nem éri meg? Ez a fundamentális kérdés az egyetlen iránytű, mely alapján az önző ember tájékozódik a mindennapi életben! A kapzsi gondolkodás, az önzés gyilkos zsákutca, világunk pusztulásához vezet, ez nem Jézus Krisztus útja! 
Jézus azt kéri, hogy "Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. Mt 5,48 Felteheted a kérdést, hogy milyen a mi mennyei Atyánk? "Isten felkelti napját gonoszakra és jókra egyaránt." Mt 5, 45 Isten szereti, gondviselő jóságával létben tartja a jókat, a gonoszakat ugyanúgy! Isten a szabad akarattal megáldott embert ingyen szereti! Igazából mindaz mi érték az életünkben, maga a létünk, egészségünk, szép családunk, talentumaink, minden, minden Isten ingyenes ajándéka! Egy-egy jó barát, előttünk váratlanul szélesre táruló ajtó, egy távolba vezető új lehetőség, minden, de minden Isten drága ajándéka! Drága szülőföldünk, melynek forrásából szádhoz emelhetsz egy pohár friss vizet, vagy a nyár hevében egy érett, ropogós alma melybe beleharaphatsz, vagy a zamatos szőlőfürt, minden ajándék, akárcsak az a szál virág mit egy szerelmes fiatal ragyogó arccal átnyújt neked! Igen, Isten csodaszép gyümölcsökkel ajándékoz meg bennünket, melyeket mi gond nélkül elfogadunk! Álljak meg egy pillanatra és gondolkozzak el, vajon én milyen gyümölcsöt teremtem ezidáig gondviselő Istenem iránti szeretetből?! Vajon én tudok Istenemnek vagy testvéreimnek csak úgy egy órát szeretetből odaajándékozni? Teremtőm az én életemben ha a szeretet gyümölcseit keresi, vajon mit talál?
Gyertek, teremjük a szeretet szép gyümölcseit gondviselő Istenünknek! 
A jó cselekedet tiszta örömével,
Csaba t. 
Kép: Gyergyószentmiklósi templomban a Szent Anna gyermekvédelmi otthon fiatal lakója ministrálásra készül.
Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, mivel így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan.” 
Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod.” 
Lk 13,1-9
Bővebben: 2018. október 26. – Péntek"Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni; a mai idők jeleit miért nem ismeritek fel?" Lk 12, 54
Mennyire figyelünk a történelmi idők jeleire?! Európa, saját jövőjét megjósolhatja ha figyelmesen meghallgatja a keleti keresztényeket! Vagy megtérünk és összefogunk, vagy az ők vértanú sorsára jutunk mondják a kopt, a káld, az asszír és a többi mártír sorsú keresztények! 
Tisztelettel kérem, hogy elöljáróink hívják meg a keleti keresztény egyházak vezetőit, történészeit, hogy ők maguk hitelesen mondják el népük szenvedéseit, egyházuk kálváriáját, véres sorsát! Kairóban ott van a mártírok múzeuma, hol sok-sok, napjainkban erőszakos halált halt keresztény emlékét őrzik! Ők nem a múlt vértanúi hanem a mi kortársaink, egyetlen bűnük az volt, hogy szabad lélekkel nem álltak be Mohamed próféta követői közé!   
A kommunizmus vagy a fasizmus is reális veszély volt, mégis sokan az elején megértőek voltak vele szemben, annak pusztító erejére csak idővel jöttek rá, milliók halála után! Ma ugyanilyen mértékű veszéllyel áll szembe Európa népe! Érdemes elolvasni a csatolt írást, és elgondolkodni az idők jelein! 
Az egyiptomi muszlimok szerint szabadon meg lehet erőszakolni a keresztény nőket
A holnapban bízva, 
Csaba t. 
Abban az időben Jézus így szólt a sokasághoz: Ha látjátok, hogy nyugaton felhő támad, mindjárt mondjátok: „Eső jön!”, és úgy is történik. Ha déli szél fúj, azt mondjátok: „Hőség lesz!”, és megjön az is. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni; a mai idők jeleit miért nem ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság? Amikor ellenfeleddel a hatóságokhoz mégy, igyekezzél még az úton kibékülni vele, hogy a bíróhoz ne hurcoljon. Mert ha a bíró elé visz, akkor a bíró átad a börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vet téged. Mondom neked, ki nem szabadulsz onnan, amíg tartozásodat az utolsó fillérig le nem fizeted.  
Lk 12,54-59
Bővebben: 2018. október 25. – Csütörtök„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon!" Lk 12,49
Testvér, ne hagyd kialudni a tüzet! A gonosz lélek azt szeretné, hogy sebedet nyalogatva, önmagadat leértékelve félre állj, Isten országának építésének szép munkáját feladd! Igen, kicsik vagyunk, gyengék, bűnösök is, de mindez nem ok arra, hogy a világtól elfordulva, önző módon csak magaddal foglalkozz, magadba zárkózz! Lehet, hogy erőfeszítésedet nem értékelik, sőt félremagyarázva mindenféle rosszat rád fognak, jól szerkesztett mondatokkal, ékes szavakkal károsnak, elavultnak, rossznak neveznek téged, egyházadat, az is lehet, hogy te a kísértésnek engedve elcsúsztál, bűnökkel szennyezted be magad! Igen, mindez megtörténhet, de ennek ellenére ne ess kétségbe, ne csüggedj, kishitűen ne add fel a te álmodat, Isten adta szent feladataidat! Ne hagyd kialudni a tüzet!! Bűnbánó szívvel állj talpra, emeld magasba Krisztus Urunk zászlaját és menj tovább! A sötét éjszakában rakd testvér a tüzet, hadd lobogjon a láng, ragyogja be sárból, fényből született világunkat!
Krisztus nagypénteki keresztútja adjon erőt az előttünk tornyosodó, következő emelkedőhöz!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”
Lk 12,49-53

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Nehogy azt higgyük, hogy a pap egy másik bolygóról jött, tökéletes lény, mentes minden emberi gyöngeségtől, tévedéstől, kísértéstől, bűntől. Őt is ugyanabból az anyagból gyúrták, mint akármelyik embert. Csak a szentségek kiszolgáltatásában van meg a biztosíték, hogy bűnössége sem tudja megakadályozni a kegyelem gyümölcsét, míg más cselekedeteiben a gyengeségének, gyarlóságának emberi pecsétje nyomot hagy.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Ma 2019. május 23. csütörtök, Dezső napja van. Holnap Eszter és Eliza napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Nap Szentje

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

A kereszténység nem verejtékszagú

Számomra a kereszténység nem verejtékszagú, nem arról szól, hogy önmagamra figyelve erőlködöm, hogy megtisztuljak, testemet, lelkemet különféle gyakorlatokkal megzabolázzam, nem görcsölök azon, hogy tökéletessé váljak – jó nekem egyszerű, ferences kistestvérnek lenni.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube