Bővebben: 2019. április 4. – Csütörtök"Tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete." Lk 5,46 
Kemény beszéd! De mielőtt elkezdenék vitatkozni Jézussal, gondolkodjak el, vajon a tízparancsolatból a legelsőt: - "Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj" - mennyire veszem komolyan? Egytől tízig vajon istenszeretetből hányast adnék magamnak!? És itt nem az elvégzett ima mennyiségre, de nem is adományok szétosztására gondolok, hisz Szent Pál nagyon szépen megírta a szeretet himnuszában: "Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet prófétálótehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem."1Kor 12,30
Mennyire szeretem Uramat, Istenemet!? Életem vezetésébe, döntéseimben kikérem az Ő véleményét, hagyom, hogy megfogja a kezemet és szeretettel vezessen? Merek vele, mellette olyan utakra is rálépni melyek keskenyek, meredekek, félelmetesek? Talán a legfontosabb kérdés: kitől várom a boldogságomat, az ajándékosztótól vagy az ajándékaitól? Minden és mindenki Isten drága ajándéka, mondhatni szerelmes Istenünk jegygyűrűje, de vajon mi kit szeretünk lángoló szeretettel, a gyűrűt vagy a jegyesünket ki mindent felkínál nekünk?
Nemrég beszéltem egy nővel, ki férjét, munkáját, szülőföldjét, mindent el akar hagyni! Tanácsot kért, én őt hűségre, kitartásra biztattam, és ő kétségbeesve megfogta a kezemet és az kérdezte, hogy neki nincs joga a boldogsághoz? Hatalmas kérdés! Mi az ami bennünket boldoggá tehet? Izgalmas út, finom ételek, nagy ház, egy sokat igérő új parti az évekig épített család romjain?
Ülök teremtő Istenem színe előtt! Határozottan érzem Uram, hogy a boldogság Te magad vagy! Lám, el sem indultam és célba értem! Cselekvés nélkül hódítottam! A víz felfakad és én tudom, hogy melletted az életem forráskút lesz és nem emésztőgödör! Nem kérek hanem adok, már nem vágyom a boldogságra, én adni, osztani szeretném azt a fényt, ragyogást, mely engem boldoggá tett! A végtelen nagy Isten tárházát szétoszthatod!
Szeretettel
Csaba t. 
Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak: „Ha én tanúskodom önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz. Ti (Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom, hogy üdvözüljetek. Égő és világító fény volt János, de ti csak ideig-óráig akartatok az ő fényében gyönyörködni. Mellettem nagyobb bizonyítékok szólnak, mint János tanúskodása: az én tetteim, amelyeket az Atya akaratából cselekedtem. Azok bizonyítják, hogy az Atya küldött engem. Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot mellettem. Ti viszont sem szavát nem hallottátok, sem arcát nem láttátok. De még igéje sem marad bennetek, mert nem hisztek abban, akit ő küldött. Vizsgáljátok meg az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy általuk nyertek örök életet! Éppen az írások tanúskodnak mellettem. Ti mégsem akartok hozzám jönni, hogy elnyerjétek az (örök) életet. Emberektől nem fogadok el dicsőítést. Ismerlek titeket. Tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én Atyám nevében jöttem, de nem fogadtatok el. Majd ha más valaki a saját nevében jön, azt elfogadjátok. Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik? Ne gondoljátok, hogy én leszek a ti vádlótok az Atyánál. A ti vádlótok Mózes lesz, akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ő írásainak nem hisztek, hogyan hinnétek az én tanításomnak?”  
Jn 5,31-47

 

Bővebben: 2019. április 2. – KeddA mai ember fél a betegségtől, az elhízástól! Attól, hogy esztétikailag a maga és mások szemében nem lesz elég vonzó, de sajnos attól nem fél ha bűnök torzítják el az arcát, jellemét! Pedig igazából a bűnök azok, amelyek a legmélyebben meg tudnak sebezni bennünket. 
A bűn útjáról való letérés két lépésből áll: egyfelől elfordítsuk arcunkat, figyelmünket azoktól a pillanatnyi "örömöktől" melyek lehúznak, bemocskolnak, ugyanakkor arcunkat a fény felé fordítsuk, az igazi, örök értékek felé. Minden ember boldog akar lenni, de a keresztény ember tudja, hogy a bűn nem tud igazi, hosszú távú boldogságot adni. Ezért szükséges a bűnök megtagadása után Isten akaratát keresni és azt megtenni. Gondoljunk Szt. Ferencre, ő hallotta a kérdést: "Kinek akarsz szolgálni, az Úrnak, vagy egy szolgának?" Isten ezt a kérdést mindannyiunknak szegezi, különösen ilyenkor, a nagyböjti szentidőben: Kinek is akarok szolgálni? Ki akarom szolgálni testi vágyaimat, hiú, kapzsi ösztöneimet, hazug félelmeimet, vagy a szeretet Istenének szeretnék munkatársa lenni? Szt. Ferenc lerakta fegyvereit, odaadta a harci paripáját és elindult gyalog Istent szolgálni. 
A nagyböjti bűnbánat, megtérés nem teljes ha csak a bűneinktől fordulunk el. Ha elcsendesedem, - ami lehet, hogy időbe telik - egészen biztos, hogy nekem is megmutatja a lelkiismeretem által hozzám szoló Isten az igazi boldogságra vezető utat. "Menj, építsd fel templomomat"-mondta San Damiano keresztjén Jézus Krisztus Ferencnek, és ő, akárcsak Mária, Isten felkérésére igent mond: "Legyen nékem a te igéd szerint." Szt. Ferenc útja nem volt egyszerű, könnyű, de ő mégis elindult és már életében a világ nemcsak boldognak, hanem az Egyház egyik legnagyobb szentjének tartja.
Forduljunk el a bűneinktől és adjuk át életünk kulcsát bizalommal teremtő Istenünknek. Ő minden gyengeségünk, kicsinységünk ellenére vezetni fog, átrendezi életünket, lesznek dolgok miket kivesz, és olyan új értékeket fog életünkbe helyezni, melyről mi magunk sem tudtunk. A szikes föld virágoskerté válik, a megmetszett fa bő gyümölcstermés alatt roskadozik!
Az újrakezdést felkínáló, mindmáig munkálkodó Istenben bízva, 
Csaba t.
Kép: Kenyai Krisztus ábrázolás
A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett Juh-kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt: vakok, sánták és bénák. Volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember is. Jézus látta, ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg. Megszólította: „Akarsz-e meggyógyulni?” A beteg azt felelte: „Uram! Nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én odaérek, már más lép be előttem.” Jézus erre azt mondta neki: „Kelj föl, vedd ágyadat, és járj!” Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát, és járni kezdett. Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a meggyógyított emberre: „Szombat van; nem szabad az ágyadat vinned.” Ő azonban így válaszolt nekik: „Aki meggyógyított, azt mondta nekem: Vedd ágyadat, és járj!” Megkérdezték tőle: „Kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat, és járj?” A meggyógyult ember azonban nem tudta, hogy ki volt az. Jézus ugyanis továbbment, amikor tömeg verődött össze a helyszínen. Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított emberrel, és ezt mondta neki: „Látod, most meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék!” Az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte.  
Jn 5,1-16
Bővebben: 2019. április 1. – HétfőGyermekeink, szeretteink, egymás betegségét, hibáját milyen jó lenne ha nem kibeszélnénk, hanem féltő szeretettel Jézus Krisztus elé vinnénk imáinkban! Ha Jézus távolról meg tudta gyógyítani a kafarnaumi királyi tisztviselő fiát, akkor miért ne tudna segíteni a te gyermekeden, azon akiért imádkozunk?! 
Hiszek teremtő Istenem gyógyító, életet adó végtelen szeretetében? Vegyem számba azokat, akik szenvedése, betegsége vagy talán bűnös élete nekem is fáj és alázattal, bizalommal kérjem az orvosok Orvosát, Jézus Krisztust, hogy adjon neki gyógyulást, szabadulást, a családjához, közösségéhez való erőben, egészségben való visszatérést! 
Szeretetből, Isten akaratában megnyugodva csodát kérni nem bűn, hanem a keresztény ember Isten mindenhatóságában való őszinte hitvallása!
A gyógyulást adó mindenható Istenben bízva,
Csaba t.
Kép: Jézus gyógyító áldását kérjük a gyermekeinkre.
Egy alkalommal Jézus Szamariából Galileába ment. Jóllehet maga mondta, hogy a prófétának nincs becsülete saját hazájában, mégis, midőn Galileába érkezett, az ottaniak szívesen fogadták. Látták ugyanis mindazt, amit Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett, mert ők is ott voltak az ünnepeken. Így jutott el Jézus újra a galileai Kánába, ahol a vizet borrá változtatta. 
Élt Kafarnaumban egy királyi tisztviselő, akinek a fia megbetegedett. Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá, és kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. A gyermek már halálán volt. Jézus ezt mondta: „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” A királyi tisztviselő azonban így szólt: „Uram, jöjj, mielőtt meghalna a fiam!” Jézus erre azt felelte: „Menj csak! Fiad él.” Hitt az ember Jézus szavának, és elment. Még útban volt hazafelé, amikor eléje futottak szolgái, és kijelentették, hogy a fia él. Megkérdezte tőlük: „Melyik órában lett jobban?” Ezt mondták: „Tegnap déltájban hagyta el a láz.” Az apa visszaemlékezett, hogy abban az órában mondta neki Jézus: „Fiad él.” Erre hitt ő maga, és vele egész házanépe. Ez volt Jézus második csodája, amelyet Júdeából Galileába jövet művelt (az ünnepek után). 
Jn 4,43-54
Bővebben: 2019. március 31. – Nagyböjt 4. vasárnapjaKét fiúról szol a mai evangéliumi rész, de melyik lehetne a példaképünk?? A bűnös léha, ki mindenkivel ágyba bujik, de szeretni őszintén senkit nem tudó, vagy a ízetlen, parancsokat gépiesen megtartó, de testvérét szeretni nem tudó farizeus? A mindent elherdáló, vagy a semminek örülni nem tudó savanyú uborka?? Számomra egyik fiú útja sem járható! Milyen jó, hogy van egy harmadik út!  
A Szentírásban van egy harmadik fiú is, a  mennyei Atya legszebb ajándéka Jézus Krisztus:  " Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Jn 3,16 Ezt a fiút, Jézus Krisztust  szeretném példaképül magunk elé állítani!! Az elkövetkező kilenc héten, a Gyermeknapig, míg várjuk Ferenc pápa csíksomlyói látogatását, legyen a felkészülés ideje alatt a mi Mesterünk, Tanárunk a Gyermek Jézus!  
Szeretettel, 
Csaba t. 
Azokban a napokban: Vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: 
„Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. 
Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak: „Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.” Erre vigadozni kezdtek. 
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt – felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött, és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki. 
Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.”  
Lk 15,1-3. 11-32
Bővebben: 2019. március 28. – CsütörtökJézus Krisztus, a mi Megváltónk azért jött és azt akarja, hogy mi szabadon, istengyermeki méltóságunkban örömmel, jó kedvvel termékeny életet éljünk itt ezen a földön! Krisztus nem duzzogni, ítélkezni, botránkozni jött közénk, emberi gyarlóságainkat, akár az orvos a beteg sebeit látva, nem fordul el utálkozva tőlünk!  Megváltónk tudja, hogy mi lakik az "emberek fiaiban", tudja, hogy egy marék porból született ember mennyire gyarló és esendő! Azt is tudja, hogy milyen könnyen letérünk a szeretet, a jóság útjáról, és mélyre esve mennyi fájdalmat okozunk magunknak és egymásnak, ezért is jött közénk, ezért vállalta értünk a nagypénteken a kereszthalált!
Nagyböjt van, a szentgyónás, a bűnbánat ideje! Ne dédelgessem magamba gyarlóságaimat, bűneimet, hanem a tavaszi nagytakarításban seperjem ki! Sajgó bűneinktől ne szenvedjek, hanem teljen el szívünk bizalommal Jézus Krisztus iránt, aki első nyilvános beszédében minden idők emberének meghirdette a bűnbocsánat örökös szombatévét: ,,Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.''
A nagyböjt csendjében, a bűnbánatban újjászülető lélek szabadságát keresve megyek Megváltó Krisztusomhoz!
Gyere te is,
Csaba t. 
Kép: Kézdivásárhelyi keresztút
Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór.”  
Lk 11,14-23
Bővebben: 2019. március 25. – HétfőUrunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)
Istennek hála e szép ünnepre én is elkészültem, a Mária kert 15 udvarával kapcsolatos könyvemmel - Az első udvarhoz szánt anyagot szeretettel megosztom..... 
Csíksomlyón évek óta építünk egy elcsendesedésre, elmélkedésre alkalmas kertet, melyben Jézus édesanyjának, Máriának 15 udvara lenne, hol a zarándokok megállhatnának, leülhetnének, ahol átelmélkedhetné mindenki az ő saját életének egy - egy meghatározó részét: Pl. az első udvaron: Mit jelent számomra a találkozás, a testvéreimmel való kapcsolat, párbeszéd.... Mária hogy beszélt Isten angyalával... , vajon nem lennék én is eredményesebb, ha Mária útján járnák?  ha isten hívására én is igent mondanák?!
Az elmélkedéseket szeretnem egy könyvben közreadni... természetesen, kellenek most a képeket...... Sajnos az egyes állomáshoz az évek óta megrendelt kövek, nagyon lassan születnek meg, pedig azokról készülő képeket szántam volna az  elmélkedések mellé....
Mária a mai szép napon megünnepelt "igenjéből" született nem csak a világ Megváltója, Jézus Krisztus, hanem a mi hitünk és a reményünk egy jobb világba!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Kedves 16 éves lányunk Mária szerepében egy színdarabban...
1.Találkozás udvara:
Olvasmány:  "Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” 
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” 
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” 
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.  
Lk 1,26-38
 Elmélkedés: Mária fiatal szűz, 16-17 éves, házimunkáját végzi, talán egy szép ószövetségi zsoltárt dúdol amikor megjelenik az Úr angyala, Gábriel. Rácsodálkozom, hogy mekkora tisztelettel, szeretettel köszönti ez a szellemi lény a fiatal, falusi lányt. A világtörténelmet megváltoztató párbeszédük rövid, őszinte, lényegre törő. Mária őszintén feltárja a kételyeit, az angyal szelíd jósággal magyaráz, érvel és megszületik a döntés: Mária egy életre igent mond Isten akaratára, vállalja a kis Jézust.  Ezen az udvaron elmélkedjünk az életünk fordulóiban megbújó találkozásokról. Isten angyala megkeresi, megszólítja Máriát. A párbeszéd rövid, tisztelettel teljes és eredményes. Az angyal felkérésére Mária dönt. Hiszek a találkozásban, a párbeszédben, a kimondott szó erejében. Mennyire vagyok nyitott azokkal szemben, akik velem szembejönnek és kéréseiket megfogalmazzák? Bizalommal meghallgatom-e azokat, akik hozzám szólnak? Ha valamit nem értek, türelmesen kérdezek-e, majd merek dönteni a megismert igazságok fényében? Mária Gábriellel való találkozása után döntött, döntése nemcsak az ő, hanem mindannyiunk életét megváltoztatta.
Könyörögjünk: Jóságos Istenem, törd fel bezárt létem csonthéját, szólíts meg Te magad vagy hírnököd által, ajándékozz meg engem is Mária alázatos nyitottságával, hogy az embertársaimmal való találkozásokban meghalljam, megértsem a Te szent akaratodat. Bölcsességért is imádkozom, hogy minden találkozás után tudjam a helyes döntéseket meghozni! Fogd meg kezemet akaratod szerinti életem útján, hogy szolgáló szeretettel tovább tudjak menni.
Isten áldását kérjük Mária közbenjárásával: Most segíts meg Mária...
Bővebben: 2019. március 23. – SzombatA XXI. század a tékozló fiúk kora! A mi és a gyermekeink örökségét pusztítjuk féktelen mohósággal, és ezt sokszor észre sem vesszük! Hiszem, ha Isten ma adná Mózesnek a kőtáblát, ott állna azon egy XI. parancsolat is: "Ne pusztítsd el a szülőföldedet!" Az emberek mindig mohók, kapzsik voltak, minden kellett nekik, de a ma embere féktelen bírvágyának táplálásához egy hatalmas szövetségest kapott, a gépeket! Erős, hatalmas gépeink pillanatok alatt kidöntik azt a fát, elhordják azt a hegyet, felhozzák akár a föld mélyéből vagy a tenger fenekéről is azt, amit megkívántunk! Amit őseink csak hosszú, nehéz munkával tudtak elérni, azt helyettünk a gépek tonnaszámra termelik! 
Nagyböjtben Istent és az ő szent akaratát kell keresnünk! Hogy volt eddig és hogyan is legyen tovább? Döntenünk kell, a világunkat felzabáló, kapzsi fogyasztói társadalomnak mennyire akarok része lenni? Tudnunk kell, hogy értem és érted vágják ki a fákat, betonozzák le a termőföldeket! Ha te vásárolsz, akkor ők nem állnak meg, hanem újabb és újabb gyárakat fognak építeni! Rafinált reklámokkal megtesznek mindent, hogy vágyaidat felkeltsék, fogyasztásra ingereljék! Nincs megállás! Vedd meg és dobd el! A náladnál is kapzsibb, a te mohóságodból élő emberek csak akkor fognak megtorpanni, ha nem lesz kereslet az általuk megtermelt javakra!  
A nagy kérdés, hogyan térhet meg a XXI. századi tékozló gyermeke?! Hol van az a csendes, egyszerű atyai ház ahol várnak ránk? Jó hinni, hogy megvan az a hely ezen a földön, ahol a velünk együtt élő növények, állatok kiirtása nélkül is boldogok lehetünk! Hiszem, hogy mindannyiunkra vár az az otthon, ahol nem csak találkozhatunk mennyei Atyánkkal, hanem ahol mindent újratervezhetünk és ahol boldogság vár reánk! Hosszú évek óta én csak másodkézből vett ruhákat, bútort, autót használok! Rájöttem, hogy az asztalról lehulló morzsa finom! Félretett, kidobott, de még jó dolgokból épült fel a Szent Ferenc Alapítvány! A gyermekeinket is erre a szerény, kevésből fenntartható, üzletbe csak nagyon ritkán járó életre neveljük! Nagyböjt van, próbáld meg visszafogni a fogyasztásodat! Vásárlási éhségünket tudatosan fogjuk böjtre!
Szülőföldem iránti féltő szeretettel, 
Csaba t.
U.i. A lelkiismeretünk vizsgálata előtt elcsendesedve, hallgassuk meg ezt a dalt! 
Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: 
„Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szóit apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki; Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz.” Az atya odaszólt a szolgáknak: „Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.” Erre vigadozni kezdtek. 
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte: Mi történt? Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt – felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki. 
Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.”  
Lk 15,1-3.11-32
Bővebben: 2019. március 22. – Péntek"Isten országát ...olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét." Mt 21,45
A mai ember legfőbb célja, hogy mindene meglegyen saját kényelméhez, kerüli a konfliktust, nehézségeket, egyszóval, hogy jól érezze magát. 
Jézus Krisztus a mai evangéliumban gyümölcstermésről beszél. Számára nem az a fontos, hogy a Szőlőskert lakói, hogy érzik magukat, milyen ruhát viselnek vagy egymásról hogyan vélekednek, hanem az, hogy életüknek, munkájuknak van-e gyümölcse? Jézus szavait olvasva gondolkozzak el azon, hogy én ma az iskolában, a munkahelyen mit tanultam, mennyi hasznos munkát végeztem? Lettem-e egy kicsit okosabb, ügyesebb én magam, de a világ kerekedett, szépült az én munkám által? Az irgalmas felebaráti szeretetnek néhány gyümölcsét testvéreim számára sikerült megteremnem? 
Az időt könnyen el lehet szórakozni, tengi-lengi semmittevésbe el lehet tölteni a napokat, heteket, éveket. Udvarolunk, flörtölünk, jövünk, megyünk, fontoskodunk, de mindennek mi a gyümölcse?? Önmagunk létének fenntartása nagyon fontos, de ez önmagában még kevés az üdvösséghez, a kérdés, hogy a körülöttem élő emberek számára milyen gyümölcsöt teremtem az elmúlt hetekben, hónapokban? Focipályán a meccs végén nem azt nézik, hogy ki mennyit szaladgált, ciglizett vagy, hogy érezte magát, vagy netán hogy állt rajta a játék alatt a mez, hanem azt, hogy ki hány gólt rúgott? Évekig tervezhetsz, álmodozhatsz, de a nagy kérdés, hogy mindabból mit álmodtál, terveztél, amin dolgozgatsz, abból mi vált valósággá? 
"Azt akarom, - mondja Jézus Krisztus - hogy gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt"! Ha most lenne a halálom órája, mit tudnék felmutatni, mint "érett, ízletes gyümölcs" az én szerető, teremtő Istenem előtt?
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: A nagyszalontai gyerekek szépen betanulták és előadták Szent Ferenc életéről szóló darabot.
Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: „A fiamat csak megbecsülik!” Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: „Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!” Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?” Ezt válaszolták: „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést.” 
Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az írásokban: „A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez!” Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.” A főpapok és a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának tartotta.  
Mt 21,33-43.45-46
Bővebben: 2019. március 21. – CsütörtökA gazdag ember és szegény Lázár története, így Afrikából jövet nagyon felkavar! Vajon mi mindannyian itt Európában, függetlenül, hogy hogyan is élünk, nem vagyunk bíborba és patyolatba öltözött gazdag emberek? Az ember olvassa, hogy mi itt a Kárpát-medencében jobban élünk, mint a világ lakóinak 95%-a, de ez nem sokat jelent addig, míg meg nem látjuk a saját szemünkkel, hogy vannak vidékek, országrészek, több milliós városok ahol nincs villanyáram, ivóvíz, szemételhordás, sőt iskola, kórház se nagyon.....  
Ami azért vehemens ítélkezés helyett csendre int engem, az, hogy ezek a szegénységben, egyszerű körülmények között élő emberek vidámak, jókedvűek, szabadok attól a sok-sok lim-lomtól mit mi itt Európában magunkra aggatunk, magunkkal hurcolunk! Kezemben a szentírással ülök és elmélkedem! Nemcsak tisztelettel, alázattal gondolok a XXI. század Lázárjaira, hanem azon is gondolkodom, hogy hogyan lehetne felszabadítani a mindennap dúsan lakmározó népeket, nemzeteket a kapzsiság lelket, testet sorvasztó bűnei alól!?
Természetesen azon is el kell gondolkodnunk, hogy 1989-90-ben mi magunk is mennyire szegények, egyszerűek voltunk, mennyi mindent összegyűjtöttünk azóta, de vajon boldogabbak, nyugodtabbak vagyunk? Régen nem volt rendes iskola, ezért délelőtt, délután folyt a tanítás, ma rengeteg szépen felszerelt, berendezett iskola van, de itt is - ott is fogy el a gyermek, bezárnak az oktatási központok! Ezerkilencszázkilencven előtt közel négyszáz-ezer gyermek született évente Romániában, ma a felkozmetikázott statisztika alapján 170-180.000 gyermek születik! A jólétért odaadtuk a gyermekeinket, szülőföldünket, de odaadjuk az időseket is, a környezetünk épségét, tisztaságát, mindent feláldozunk mérhetetlen mohóságunktól vezetve!? A kapzsiság bűnére az ítélettel nem kell az örök életig várnunk, sajnos azt már itt a földön elnyerik mindazok, kik képtelenek testvéreikhez szeretettel lehajolni!
Milyen jó lenne megállni, és békében, szeretetben Istent imádni, egymást jó testvérekként, szabadon szeretni!
Kisebb testvéri alázattal,
Csaba t.  
Kép: egy olasz ferences atya Kenyában
Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak: „Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.”  
Lk 16,19-31
Bővebben: 2019. március 20. – Szerda"Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek!" Mt 20, 28 
Az nem gond Jézus számára, ha valaki ambíciós, ha mer, akar célokat, álmokat megfogalmazni, ha valaki első akar lenni abban a közösségben ahol él!!  Nem, hogy nem gond Jézus számára, ha valaki nagy akar lenni, sőt Ő egyenesen meg is mutatja, hogy hogyan lehetünk a közösségben ahol élünk a legnagyobbnak.... Legyünk a testvéreink szolgálatára, akarjunk tudatosan a testvéreink számára mindenben jóságos cselédek lenni!! Merjünk szeretetből egymásért áldozatot hozni, merjük egymásért, ha kell az életünket is oda adni!!
A szolgáló szeretet fejedelmi, királyi út, mely mindannyiunk előtt nyitva áll! Merjünk szolgálatára lenni egymásnak, kis és nagydolgokban legyünk társainkkal jóságosak, figyelmesek! Kérés nélkül is tegyük meg mindazt, mire a szeretet, a jóság indít! 
Induljak el a naggyá válás útján, merjek testvéreim kisebb testvére lenni, legyek én is csendben, szelíden, kemény munkával emberkatedrális!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát és bizalmasan közölte velük: „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad.” 
Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus-fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?” Ő azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.” Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” „Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.” 
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”  
Mt 20,17-28
Bővebben: 2019. március 19. – KeddSzent József, a boldogságos Szűz Mária jegyese
Jó megérezni a Szentháromság közelségét, érintését! Jó dolog igent mondani Isten kérésére, hívására! Jó dolog megtapasztalni, hogy Isten megfogja szelíd jósággal, de végtelen erővel, határozottsággal a kezünket! Jó elindulni, útra kelni teremtő Istenünk oldalán, menni, haladni a mindennapi csodák földjén! 
Egyszóval, jó Szent József példájára bizalommal igent mondani az Istennek, és vállalni Mária oldalán, Jézus Krisztussal az életet! Ez az amire vágyom, ez az amit akarok, ez mindannyiunk számára az egyetlen járható út!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Szent József ünnepén fakad az élet a szép tavaszban
Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől!” Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.  
Mt 1,16.18-21.24a
 

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Életünk fonala olyan, mint egy végtelen pamutgombolyag, amelynek első centimétere a földi élet, a többi az örökéletünk. Rövid vándorlásunk, küszködésünk végtelen hosszúnak tűnik, de minden könnycseppünket mennyei Atyánk szárítja fel.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Ma 2019. június 26. szerda, János és Pál napja van. Holnap László napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Az erőtlenség

Mindannyian megtapasztaljuk az erőtlenségből fakadó elesettséget.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube