Bővebben: 2017. március 18. – SzombatTékozló fiú!! Nagyon szép ez a történet, de én azon gondolkodom, hogy miért kell e világon oly sok tékozló fiúnak lenni!! Akármerre nézek, szétroncsolt életek, szépen induló, majd darabokra tört  karrierek, családok, közösségek és aztán fotózunk, drótozunk, szilánkjaiból összetákolunk mindent!!
Fegyházakba, börtönökbe járok, kórházakat látogatok, az árvaházaink által nagyon mélyen ismerem a társadalmunk szövetét és félelmetes az a mérhetetlen fájdalom, kin, mit mi emberek saját magunknak és egymásnak okoznak!! Isten irgalmas, és arra tanit, hogy hetvenszer - hétszer bocsássunk meg egymásnak, ez igaz, sokszor sokan meg is tesszük, de attól még értelmetlenül szenvednek a gyermekek, a családok..... A romániai börtönökben 17-18 naponta megöli magát egy - egy rab, de Magyarországon is egy egy falunyi ember lesz öngyilkos évente!! Felvidéken a héten temettek egy katolikus papot mert 54 -évesen felakasztotta magát!! 
Ma azért imádkozzunk együtt közösen, hogy ne legyen szükség nagylelkű, bűnöket megbocsájtó apákra, anyákra, gyermekekre!! Istentől alázattal kérjük, hogy őrizzen meg a szeretet, a tisztességes becsület útján, ne hagyja el senki se tudva, se akarata ellenére a boldogságra vezető, életet adó parancsolatok közül egyiket sem!! Határozzuk el magunkat, hogy mi se kis dolgokban, se nagy dolgokban nem leszünk tékozló gyermekei mennyei Atyánknak! Ne hagyjuk, hogy a gonosz lélek játékszerei legyünk, fogadjuk meg térden állva, hogy mi szomorúságot, fájdalmat, szenvedést soha senkinek nem fogunk okozni!!
Bizalommal, 
Csaba t. 
Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt.
A farizeusok  és  az  írástudók  méltatlankodtak  miatta.  „Ez  szóba  áll bűnösökkel, sőt  eszik  is  velük”  –  mondták.  Jézus  erre  a  következő példabeszédet mondta nekik:
„Egy embernek  két fia  volt.  A fiatalabbik  egyszer így  szóit  apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta  köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és  elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát.  Amikor mindenét elpazarolta,  az  országban nagy  éhínség  támadt, s  ő  maga  is nélkülözni kezdett. Erre  elment és  elszegődött egy  ottani gazdához.  Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még  abból sem adtak neki. Ekkor  magába szállt: Atyám házában hány napszámos  bővelkedik kenyérben – mondta –,  én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki;  Atyám, vétkeztem az  ég ellen  és  teellened. Arra  már  nem vagyok  méltó,  hogy fiadnak nevezz, csak  béreseid közé fogadj  be. Azonnal útra  is kelt,  és visszatért atyjához. Atyja  már messziről  meglátta, és  megesett rajta  a szíve.  Eléje  sietett,  nyakába  borult,  és  megcsókolta.  Ekkor  a  fiú megszólalt: „Atyám,  vétkeztem az  ég  ellen és  teellened. Arra  már  nem vagyok méltó,  hogy  fiadnak  nevezz.”  Az  atya  odaszólt  a  szolgáknak:
„Hozzátok hamar  a legdrágább  ruhát, és  adjátok rá.  Húzzatok gyűrűt  az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz  fiam halott volt és  életre kelt, elveszett  és megkerült.” Erre vigadozni kezdtek.
Az idősebbik  fiú  kint volt  a  mezőn. Amikor  hazatérőben  közeledett  a házhoz, meghallotta a zeneszót és a  táncot. Szólt az egyik szolgának,  és megkérdezte: Mi történt? Megjött  az öcséd, és  atyád levágatta a  hizlalt borjút, mivel  épségben  visszakapta  őt  –  felelte  a  szolga.  Erre  az idősebbik fiú megharagudott, és nem  akart bemenni. Ezért atyja kijött  és kérlelni kezdte.  De  ő szemére  vetette  atyjának: Látod,  én  annyi  éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem  meg parancsodat. És te nekem  még egy gödölyét sem adtál  soha, hogy mulathassak  egyet a barátaimmal.  Most pedig, hogy ez a te fiad,  aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta,  megjött, hizlalt borjút vágattál le neki.
Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied.  De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.”
Lk 15,1-3.11-32
Bővebben: 2017. március 17. – Péntek"Az Isten országát ... olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.” Mt 21, 45
Isten oltáron mindig van élő virág!! Itt a tavasz!!! Gyertek díszítsük illatos, tarka virágdíszbe drága szülőföldünket!! Tegyük Isten számára kedves hellyé, otthonná, oltárrá házunkat, udvarunkat, kertünket, ezt a földet, melyen Teremtőnk akaratából élnünk adatott!! Ne foglalkozzunk a sötétséggel, a mindig károgó, mindent leszóló, kritizáló félelmet zűrzavart akaró emberekkel, hadd sípoljanak, mi ültessünk virágot, finom gyümölcsöt termő bokrokat, fákat, ezzel is hirdessük, hogy hiszünk a kibontakozásban, az élet Urában!
A föld porából feltörő minden egyes szép virág, ég felé mutató facsemete a Teremtőjéhez felnőni képes ember reményét hirdeti! Te életet adsz az általad elültetett virágnak, fának, s ő létével, bontakozó szirmaival, égfelé mutató hajladozó zsenge kis ágaival nemcsak táplál, de reményt, bizalmat is ad neked, s így egymást támogatva, segítve növekedünk a szeretetben, világunkat Teremtőnk színe elé vezető szentségben!
Bármilyen apró magból is indul az életünk, kicsinységünk ellenére is, hivatásunk elindulni és nagyra nőve, jóillatú szépségünkkel, ízletes, tápláló gyümölcseinkkel környezetünket megajándékozva, az eget átölelni, Jézus Krisztus kitárt karjai között otthonra lelni!
Szeretettel, 
Csaba t.
Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: „A fiamat csak megbecsülik!” Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: „Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!” Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték.
Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?” Ezt válaszolták: „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést.” Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az írásokban: „A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez!” Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.” A főpapok és a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának tartotta.
Mt 21,33-43.45-46

12 tavaszi tipp

Bővebben: 2017. március 16. – CsütörtökKapzsiság!!! Miért gyűjtünk olyan dolgokat, mire nincs is szükségünk!? 
Sok ember hagyatékát bízták rám, ilyenkor ott áll az ember egy hosszú élet alatt összegyűlt forgács kupac közepén és keresi a  remekművet, a fennmaradó értéket, az alkotást, mely a sok jövés - menésből, tevés - vevésből született!! Halálunk után hiszem, hogy valami hasonló történik velünk! Lehull a szemünkről minden fátyol, és mi hosszan nézzük tág tekintettel egész földi életünket, jót - rosszat egyaránt! Mindabból, mit Isten nekünk adott, abból mit sikerült megalkotnunk, valami maradandót, szépet, másnak is értéket és nem vacak lim - lomot?! Akkor majd ott tisztán látod, hogy Teremtőd az általad elszórt követ szegletkőnek szánta abban a katedrálisban, melynek a részei ott avasodnak az általad összehordott, reális értéket nem hordozó kupacok alatt! 
Szegény Lázár nem ítél el, és Istened sem mond rád ítéletet, te ítéled el magadat! Igen, nálad van az ítélet, nálad, aki akkor és ott tisztán látod a hatalmas lehetőséget, látod az életeket melyre igent mondhattál volna, a gyermekeket, unokákat, a nekik szánt kis házadat, melyben általuk te magad is, akár a nagy folyó a medrében szépen tova hömpölyöghettél volna, de melyből  csak szúrágta ruha halmok, rozsda által szétmart roncsok, kupacokban álló elavult vacakok lettek! Itt már nem kérdés, hogy miért nem tudtál, mertél, akartál akár az élet mellett, akár az életet szolgáló, önzetlen mindennapok mellett dönteni, a mecset lefújták, a lehetőségnek vége, s te ott állsz szégyenkezve, kapzsi vágyaidtól halomba hordott értéktelen vacakok között! Isten adta képességeidet felhasználva lehettél volna művész, tudós, sok-sok embernek becsületes munkát adó vállalkozó, földműves, a rád bízott javakkal bölcsen, nagylelkűen sáfárkodó, testvéreid számára áldást jelentő emberkatedrális, de te kapzsi vágyaidtól vezetve egy rákos daganat lettél mely csak önmagát hizlalta, megfojtva maga mellett mindazt mi élt, s az életet szolgálta!
Ma még dönthetsz, házad kulcsa nálad van, merj nagylelkű lenni, merd a rád bízott anyagi dolgokat beváltani életre, valós maradandó értékekre, olyanra, melyet a moly nem rág meg, s melyet a rozsda nem emészt el! Hidd el, hogy elzárt pénzes ládikádban a pénzed elveszik, értéktelen, sőt ballaszt mely lehúz a kárhozatba! Bármennyire szépen is cseng a kupacba gyűlő pénzed, a jókedvű gyermekkacagás sokkal - sokkal szebb, maradandóbb, Isten előtt kedvesebb! Pénzzel, kinccsel nem lehet örök üdvösséget venni, hidd el, csak a szorgalmas, becsületes életed által, a környezetedben felfakadó öröm és hála nyithatja meg az utat Istened kitárt karjai felé!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: az én kincseim, a gyermekek egy sikeres előadás után Torockón.
Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak: „Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek."
Lk 16,19-31
Bővebben: 2017. március 15. – SzerdaDöbbenetes Jézus türelme!! Nagyon világosan beszél a megváltás titkáról, a szeretet mindenek fölötti parancsáról, és a közvetlen munkatársai sem értik szavait, bambán a hatalomért kuncsorognak nála!!  A szolgáló szeretet, mely nem kívülről, erővel mozgatja az embert, hanem belülről indítja  a jóra, csodálatos, ennek titkát, szépségét, végtelen erejét nehéz megérteni!! Isten azt akarja, hogy ne félelemből, csüggedt beletörődéssel kövessük öt, hanem szeretettől vezetve tegyük a jót, bízzunk az általa teremtett szép világban!! Ő vágyat szeretne ébreszteni bennünk a tiszta, nemes, füttykoncert nélküli szabad életre!! Az ki szeret kész meghalni még a saját hóhérjaiért is, mert nagyobb szeretete senkinek nincs mint ki életét adja a testvéreiért!!
Ma imádságos tisztelettel gondoltunk egész nap azokra, kik életüket adták a mi szabadságunkért!!
Csaba t. 
Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát  és bizalmasan közölte velük: „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az  Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd  kiszolgáltatják a pogányoknak,  megcsúfolják,  megostorozzák  és  keresztre  feszítik,  de harmadnapra feltámad.”
Ekkor odalépett  hozzá a  Zebedeus-fiúknak (Jakab  és János  apostoloknak) anyja, fiaival  együtt, és  leborult előtte,  hogy kérjen  valamit.  Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?” Ő azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,)  hogy az én két  fiam országodban melletted  üljön: az egyik  jobbodon, a  másik pedig bal oldaladon.” Jézus így  válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy  mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” „Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét  velem  együtt  kiisszátok  majd.  De  hogy  ki  üljön mellettem jobb és bal felől,  azt nem én döntöm  el. Azok ülnek majd  ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.”
Amikor a többi  tíz (apostol)  ezt meghallotta,  méltatlankodni kezdett  a testvérpár viselkedése  miatt.  Jézus magához  hívta  őket, és  így  szólt hozzájuk: „Tudjátok,  hogy a  pogányoknál hogyan  hatalmaskodnak a  vezető emberek: akinek  nagyobb a  rangja, érezteti  a hatalmát.  Nálatok ne  így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni,  legyen a szolgátok! És aki  első akar lenni, legyen  a cselédetek! Az  Emberfia sem azért  jött, hogy  neki szolgáljanak,  hanem  hogy  ő  szolgáljon  másoknak,  és  odaadja   életét váltságul mindenkiért.”
Mt 20,17-28
Bővebben: 2017. március 14. – KeddMennyire vagyok farizeus?? Ne mások előtt, önmagam előtt tegyen fel ezt a kínzó kérdést? Tetteimben, szavaimban mennyire vezet az őszinte feltétel nélküli Isten és ember szeretet és mennyire az önmagam fényezése, tömjénezése?  Úgy gondolom, hogy az arányok nagyon hamar tudnak torzulni, és én a porszem kerülök a végtelenül egyszerű, hatalmas Isten elé!! A dolgokat én kezdem irányítani, szervezni, rendezni, és nagyon hamar eljuthatok oda, hogy úgy imádkozom, ahogyan Hári János a csatája előtt: "Uram most ne segíts csak csodálkozz!!"
Adná az Isten, hogy ne látszat keresztények legyünk, hanem ott lent a lelkünk mélyén találkozzunk az élő Istennel, és tapasztaljuk meg, hogy ö mennyire nagyszerű, nagyvonalú és egyszerű, lényegre törő!! A farizeusok visszataszító vonásaitól Istenünk áldó jelenlétében szabadulhatunk meg, ezért keressük öt alázattal a Szentírás lapjai között, az Oltáriszentségben, az elesett emberekben, de a lelkiismeretünk ajtaján kopogtató Végtelen színe előtt is!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Egy alkalommal  Jézus  e szavakkal  fordult  a néphez  és  tanítványaihoz:
„Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg  és tartsatok meg  ezért  mindent,  amit mondanak  nektek,  de  tetteikben  ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze  és helyeznek az emberek  vállára, de maguk  egy ujjal  sem hajlandók  mozdítani rajta.  Amit tesznek,  azért teszik, hogy  lássák őket  az emberek.  Szélesre szabják  imaszíjukat,  és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában  pedig az  első székekbe. Elvárják,  hogy az  emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek  szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek,  mert egy a ti Mesteretek,  ti pedig mindnyájan  testvérek  vagytok.  De atyának  se  hívjatok  senkit  a földön, mert  egy a  ti Atyátok,  a mennyei.  És tanítónak  se  hívassátok magatokat, hisz egy a ti  tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb  köztetek, az legyen a többi  szolgája. Aki önmagát  magasztalja, azt megalázzák,  és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.”
Mt 23,1-12
Bővebben: 2017. március 13. – HétfőEgy csodaszép fiatal hölggyel találkoztam a minap, egyetemista, sportól, jó volt hallgatni ahogyan életerővel, lendülettel, lelkesen beszélt terveiről! Örömmel hallgattam, és magamban arra a húsz évvel ezelőtti szomorú napra gondoltam mikor e kislány született, és az anyukája meghalt a szülő asztalon! Akkor és ott minden annyira kilátástalannak, szomorúnak tűnt, és lám Isten irgalma új életet adó, szép forrást fakasztott a könyörtelen pusztában! 
Csodálom az évente visszatérő, robbanó életet, pezsgést hozó áldott tavaszt, ahogy az elmúlt év földbe korhadó levélszönyegén áttörve, hegykén, magabiztosan tőr a fény felé, megállíthatatlanul! Ugyanez a megfoghatatlan, Isten adta szent élet, mint búvopatak csörgedezik benned is, hisz Teremtőd képére, hasonlatosságára születtél! Bízzál Uradban, hagyd, hogy átjárjon a mindig és mindent megújító, életet adó irgalom! 
Kedves testvérem, ma azért imádkozom, hogy minden gondolatodban felfakadjon benned is, és cselekedeteid által belőled is ez a csodálatos, szép isteni vonás, a szent Irgalom!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Mosolyogva, bizalommal nézzél ki a világba, még egy gyermekotthon ablakából is....
A hegyi beszédben  Jézus így szólt  tanítványaihoz: „Legyetek  irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas.  Ne mondjatok ítéletet senki fölött,  s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne  ítéljetek el senkit, s akkor  titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg,  és nektek is megbocsátanak. Adjatok,  és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel  mérnek öletekbe. Mert amilyen  mértékkel ti mértek,  olyannal mérnek majd  nektek is.”
Lk 6,36-38
Bővebben:  2017. március 12. – Nagyböjt 2. vasárnapjaEgészen biztos, hogy életünk legfontosabb felfedezése rádöbbenni arra, hogy nem csak mi vagyunk ezen a földön! Életünket, történelmünket gyökeresen meghatározza a találkozás a végtelennel élő, igaz Istennel!! Sok nagyszerű emberrel találkoztam én is, - és itt büszke örömmel gondolhatok Szent Kalkuttai Teréz anyára, vagy Szent II. János - Pál pápára, de szépségkirálynőkre, olimpiai bajnokokra, - de anélkül, hogy őket leértékelném azt kell mondanom, hogy minden találkozás közül rajtam a legtöbbet az Isten jelenlétének a megsejtése formált. Az a végtelen öröm, boldogság melyet Isten jelenlétének a szele kiváltott bennem soha semmihez nem volt fogható, s azért, hogy még egyszer csak a közelébe kerüljek, - bár tudom, hogy soha nem leszek erre méltó -   bármit megtennék, vállalnák!! E találkozás reményében vállalták oly sokan a történelem során Isten áldott parancsait, s én is ezért vállalom örömmel Isten rám vonatkozó szent akaratát.  Vegyük komolyan Isten harmadik parancsolatát és szenteljük meg nem csak a vasár apot, de a hét minden egyes napját, drága családunkat, környezetünket, ezt a világot melyben élnünk adatott!! 
Szeretettel osztom meg e témáról szóló vasárnapi elmélkedésemet,  

Csaba testvér elmélkedése Nagyböjt 2. vasárnapján

Csaba t. 
Abban az  időben:  Jézus  maga  mellé vette  Pétert,  Jakabot  és  (ennek) testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott  elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint  a fény.  És  íme, megjelent  nekik  Mózes és  Illés:  Jézussal beszélgettek. Ekkor  Péter  így  szólt  Jézushoz:  „Uram,  jó  nekünk  itt lennünk! Ha akarod,  felállítok itt  három sátrat,  neked egyet,  Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő  borította be őket, és  a felhőből egy  hang hallatszott: „Ez  az én szeretett  Fiam, akiben kedvem  telik.  Őt  hallgassátok!” Ennek  hallatára  a  tanítványok földre  borultak  és  nagyon  megrémültek.  De  Jézus  odament   hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta:  „Keljetek fel, és ne féljetek!”  Amikor szemüket fölemelték,  nem láttak  mást, csak  Jézust egymagát.  A  hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!”
Mt 17,1-9
Bővebben: 2017. március 11. – SzombatTi legyetek  olyan  tökéletesek,  mint  amilyen  tökéletes  a  ti  mennyei Atyátok!”  Mt 5, 48
Hihetetlen a Jézusi mérce!! Félelmetes bátorsággal lelkesít bennünket a mi Mesterünk!! Ő kinézi bezüllünk, hogy képesek vagyunk talpra állni, elindulni, tisztán szépen élni, és olyan tökéleteseknek lenni mint a mennyei Atyánk!! Jézus tudja, hogy mi lakik az ember szívében és mégis hiszi, hogy az öreg Nikodémus képes újjá születni, a kapzsi, korrupt Zakeus megtérni, a házasságtörő asszony tisztán, hűségesen élni!! 
Uram a hitedet kérem, add hogy mi, kik a Te képedre hasonlatosságodra születtünk, a te élő hiteddel járjuk a világot, s úgy bízzunk magunkban, ahogyan te bízol kezed alkotásában, gyermekeidben!!
Imádságos szeretettel,
Csaba t. 
A hegyi beszédben  Jézus így szólt  tanítványaihoz: „Hallottátok a  (régi) parancsot: Szeresd  felebarátodat és  gyűlöld ellenségedet!  Én pedig  ezt mondom nektek:  Szeressétek ellenségeiteket!  Tegyetek jót  azokkal,  akik gyűlölnek  titeket!  Imádkozzatok  azokért,  akik  üldöznek  és  gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek  mennyei Atyátoknak, aki fölkelti  napját jókra és gonoszakra, és esőt ad  mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.  Ha ugyanis csak azokat szeretitek,  akik titeket szeretnek,  ugyan mi lesz  a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a  testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is?
Ti legyetek  olyan  tökéletesek,  mint  amilyen  tökéletes  a  ti  mennyei Atyátok!”
Mt 5,43-48
Bővebben: 2017. március 9. – CsütörtökItt egy gyönyörű film!! Bölcsességért imádkozom, azért, hogy a tudósaink a világ titkait felfedezve, egymáshoz és igazi céljainkhoz közelebb vezessenek bennünket! A gyűlölet, az egy tanulás által szerzett téves, kártékony tudás, mely a rossz tulajdonságokat meglovagolva, pusztulásba taszítja áldozatát! A társadalmunkban ha bölcsen, okosan tanítanának, akkor nem csak, hogy ledőlnének a félelmeink, az egymástól elválasztó falak, hanem meg sem épülnének azok!
Úgy látom, hogy a türelmes bölcsesség által megtalált és elsajátított igazságok mindannyiunkat jobbá, tisztábbá, szabadabbá tesznek! Szeretettel kérlek, őszinte tisztelettel becsüljük meg az Isten által ajándékozott igazi tanítókat, a bölcs embereket, és mi is kérjük a jó Istentől a bölcsesség ajándékát, törekedjünk tiszta forrásból merített igazságok elsajátítása által a bölcsességre!

Szeretettel,
Csaba t. 
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek.
Mert aki kér, az kap; aki keres, az talál; aki zörget, annak ajtót nyitnak. Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, ki ad kígyót neki? Ha tehát ti – bár rosszak vagytok – tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább jót ad a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik őt. Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez ugyanis a mózesi törvény és a próféták tanítása.”
Mt 7,7-12
Bővebben: 2017. március 8. – SzerdaA love -story kultúrán felnőtt embernek kemény beszéd Jézusnak a kortársiról mondott egyik - másik kijelentése! "Ez a nemzedék gonosz nemzedék." Ne feledjük, Jézus nem ítélkezik, hanem sír Jeruzsálem falai előtt, és a keresztet hordozva is azt mondja, hogy: „Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok!" Lk 6,28 
Nagyböjt csendjében döbbenten elmélkedjünk el Jézus szavain: “Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!
Íme, elhagyottá lesz a ti házatok.
Mert mondom nektek: nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön!” Mt 23, 37
Bűneimet siratva,
Csaba t. 

U.i. Talán  ha elolvassuk Flavius Josephus: A zsidó háború című művét, jobban megértjük Jézus sírásának az okát!
És miközben átengedem magam szülővárosom pusztulásán érzett fájdalmamnak, az események elbeszélésével egyúttal ennek a hangulatomnak is áldozni akarok. Mert hogy a belső viszály volt oka a város pusztulásának, és hogy maguk a zsidók zsarnokai kényszerítették a rómaiakat akaratuk ellenére, hogy erőszakhoz nyúljanak, és felgyújtsák a szent templomot, annak tanúja maga Titus császár, a templom elpusztítója, aki az egész háború alatt (16) szánakozott a népen, hogy vakon követte a lázadókat, és aki a város elpusztítását saját jószántából ismételten halogatta, és húzta-halasztotta az ostromot, hogy módot adjon a bűnösöknek arra, hogy észretérjenek. Ha pedig valaki kifogást emelne az ellen, hogy én fájdalmamban hazám sorsa miatt, a zsarnokok és bandáik ellen lépten-nyomon vádat emelek, tulajdonítsa fájdalmamnak azt, hogy a történetírás törvényei ellen vétettem. Mert a római fennhatóság alatt élő városok között egy sem volt olyan virágzó, mint a mi fővárosunk, és egy sem zuhant oly feneketlen szerencsétlenségbe, sőt azt hiszem, nincs olyan történelmi szerencsétlenség, amely a zsidók pusztulásához volna fogható. Az pedig, hogy nem is idegen ember volt ennek az oka, szinte lehetetlenné teszi számomra, hogy legyűrjem fájdalmamat. Ha valaki olyan kérlelhetetlen bíró, hogy szívéből teljesen kirekeszti a szánalmat, akkor írja a tényeket a történelem, a siralmakat pedig a történetíró rovására.
A zsidó háború
Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró  tömeg, de ő így szólt  hozzájuk:
„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más  jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a  nemzedékkel együtt megjelenik  Dél királynője  is, és  helyeselni fogja  elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki  van, mint Jónás.”
Lk 11,29-32
Bővebben:  2017. március 7. – Kedd„Amikor imádkoztok,  ne szaporítsátok a  szót, mint  a pogányok!" 
Áj fel, ne fejezd be a mondatot mit éppen olvasol,  indulj el imádkozni! Semmi fontosabb dolgod nincs, hisz teremtő Istened vár reád, én is elindulok..... 
Csaba t. 
A hegyi beszédben Jézus így  szólt tanítványaihoz: „Amikor imádkoztok,  ne szaporítsátok a  szót, mint  a pogányok!  Azt hiszik  ugyanis, hogy  akkor nyernek meghallgatást,  ha sokat  beszélnek. Ne  utánozzátok őket!  Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire  van szükségtek, még  mielőtt kérnétek őt.  Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved; 
jöjjön el a te országod; 
legyen meg a te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd  meg  vétkeinket,  miképpen  mi  is  megbocsátunk  az  ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha  ti  megbocsátjátok  az  embereknek,  hogy  (ellenetek)  vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem  bocsátotok nmeg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.”
Mt 6,7-15 

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Nehogy azt higgyük, hogy a pap egy másik bolygóról jött, tökéletes lény, mentes minden emberi gyöngeségtől, tévedéstől, kísértéstől, bűntől. Őt is ugyanabból az anyagból gyúrták, mint akármelyik embert. Csak a szentségek kiszolgáltatásában van meg a biztosíték, hogy bűnössége sem tudja megakadályozni a kegyelem gyümölcsét, míg más cselekedeteiben a gyengeségének, gyarlóságának emberi pecsétje nyomot hagy.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Ma 2019. május 23. csütörtök, Dezső napja van. Holnap Eszter és Eliza napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Nap Szentje

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

A kereszténység nem verejtékszagú

Számomra a kereszténység nem verejtékszagú, nem arról szól, hogy önmagamra figyelve erőlködöm, hogy megtisztuljak, testemet, lelkemet különféle gyakorlatokkal megzabolázzam, nem görcsölök azon, hogy tökéletessé váljak – jó nekem egyszerű, ferences kistestvérnek lenni.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube