Bővebben: 2017. február 21. – KeddKözeledik nagypéntek, a Megváltó megrendült lélekkel arról beszél ami rá vár: "az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik..." Csendben mennek tovább, az apostolok lemaradnak, s mind ki semmit nem ért, elkezdnek vitatkozni, hogy ki nagyobb közülük! Döbbenetes, azt hiszik, hogy Jézus király lesz és ők osszák szaporán maguk között a miniszteri székeket!! Félelmetes ez a naivság, kapzsiság.... és Jézus nem háborodik fel, nem fordul félre duzzogva, hanem odahív egy gyermeket és szépen, nyugodtan tanít, magyaráz: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.”
Csodálom Jézus türelmét!! Nyugodtan, higgadtan tanít, nevel, hiszi, hogy az ember nem csak képes megérteni a bölcs szavakat, hanem a szívbőljövő tanítás fényében újjá is születik!! Gyermeki alázattal én is ezt a kegyelmet kérem magam és a kollégáim számára, hogy gyermekeinkhez akkor is türelmes jósággal, nevelő, oktató szeretettel oda tudjunk hajolni, ha ők látszólag homlok egyenesen más úton járnak mind amin mi szeretnénk vezetni őket!!
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Mónikát közel 10 éve fogadtuk be!
Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azonban nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni Jézust.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Akkor Jézus leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította; majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”
Mk 9,30-37

 

Bővebben: 2017. február 20. – Hétfő„Ha  valamit  tehetsz?  Minden lehetséges annak, aki hisz!”
Mester ott hagytad a színeváltozás hegyén a ragyogásban a szenteket, hogy megkeresd, s megtaláld a poros völgyben a szenvedő gyereket!? Lemondasz a mennyek országának biztonságáról, a Szentháromság színelátásának számunkra elsem képzelhető gyönyöréről, csakhogy bennünket segítve átölelj, megments a pusztulástól?!
Mind őrtüzek, lángoló csipkebokrok parázslanak előttünk!! Egészen biztos, hogy Te azt akarod, hogy példádra mint megannyi Mózes útra keljünk, és családunkat, népünket az emberiséget a saját bűnének rabszolgaságának földjéről elvezessük a szeretet, a jóság, az irgalom földjére, abba a mennyei Kánaánba, hova lelkünk mélyén mindannyian vágyunk!! Te nem akarod, hogy bárkit hátrahagyjunk, hogy magányosan elmerüljön a bűnben, szenvedésben!! Kérlek segíts hinni a keresztény pedagógiában, abban, hogy jó szóval, bölcs beszéddel, türelmes érveléssel az ember nevelhető!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Egyetlen gyermekért megéri otthagyni a színeváltozás hegyén a ragyogásban a szenteket!!
Amikor a színeváltozás  hegyéről Jézus  visszatért tanítványaihoz,  látta, hogy nagy tömeg tolong körülöttük,  és írástudók vitatkoznak velük.  Amint az emberek észrevették Jézust, mindnyájan meglepődtek, majd elébe  siettek és üdvözölték. Jézus megkérdezte tanítványait: „Miről vitatkoztok  velük?”
Valaki a  tömegből így  felelt neki:  „Mester! Elhoztam  hozzád a  fiamat.
Gonosz lélek lakik benne, aki némává tette. Valahányszor hatalmába keríti, földhöz vágja. Habzik  a szája,  fogait csikorgatja  és megmerevedik.  Már kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle, de nem tudták.”
Jézus így válaszolt: „Ó, hitetlen  nemzedék! Meddig maradjak még  veletek?
Meddig tűrjelek titeket?  Vezessétek hozzám a  gyermeket!” Erre  odavitték hozzá. Mihelyt a  gonosz lélek meglátta  Jézust, tüstént elkezdte  ide-oda rángatni a fiút,  az pedig a  földre zuhant, és  habzó szájjal  vonaglott. 
Jézus megkérdezte  a fiú  apját: „Mióta  szenved ebben  a bajban?”  Ő  azt felelte:  „Gyermekkora  óta.  A  gonosz  lélek  gyakran  tűzbe  és   vízbe taszította, hogy elpusztítsa.  Ha valamit  tehetsz, szánj  meg minket,  és segíts rajtunk!”  Jézus  így  felelt neki:  „Ha  valamit  tehetsz?  Minden lehetséges annak, aki hisz!” Erre a fiú apja azonnal felkiáltott: „Hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen!”
Amikor Jézus  látta, hogy  egyre nagyobb  tömeg verődik  össze, ezekkel  a szavakkal parancsolt rá a  tisztátalan lélekre: „Te  néma és süket  lélek!
Parancsolom neked, menj ki belőle, és  soha vissza ne térj belé!” Erre  (a gonosz lélek) összevissza  rángatta a  fiút, és  hangos kiáltással  kiment belőle. A  fiú  olyan  lett,  mint a  halott.  Többen  meg  is  jegyezték:
„Meghalt!” Jézus azonban megragadta kezét,  és felsegítette. A fiú  talpra állt. Amikor  azután  Jézus  hazaérkezett,  és  egymás  között  voltak,  a tanítványok megkérdezték: „Mi  miért nem tudtuk  kiűzni a gonosz  lelket?” 
Jézus így  felelt: „Ezt  a  fajtát semmi  mással  nem lehet  kiűzni,  csak imádsággal és böjtöléssel.”
Mk 9,14-29
Bővebben: 2017. február 19. – Évközi 7. vasárnapElolvastam a csatolt írást, majd Krisztus csodálatos evangéliumát, és most mérhetetlen szomorúság, fájdalom lobog bennem! "Huszein nagyon mély szegénységből érkezett, kilátástalan jövő előtt állt: se pénz, se munka, és senki nem mondta el neki mi a helyes és mi nem az. Huszein most 21 éves, mindössze 14 volt amikor először csatlakozott egy iszlamista militáns csoporthoz. A terrorista az újságíróknak most azt mondta, több mint 200, a yazidi kisebbséghez tartozó nőt erőszakolt meg Irakban 2013-tól  2016-ig, míg elfogták! Saját bevallása szerint 500 embert ölt meg, sokukat lefejezte, de az Iszlám Állam terroristája azt mondja, áldozatként tekint magára." 
Szerintem valóban áldozat! A mi közömbösségünk, önzőségünk áldozata! Közel 6000 gyermeket fogadtam be az utcáról eredményesen... Több millió pedagógus van Európában, pap, szerzetes is nagyon sok van, de a nyomornegyedekben sajnos nagyon ritkán lehet eggyel is találkozni! Tavaly Ferenc pápa Rómába hívott több más pappal egyetemben engem is, ott mondták, hogy a világon 150 millió utcagyerek van, igen, közel tízszer annyi Huszein ma este nem fog hazamenni édesanyjához, édesapjához odabújni, mind ahány lakója van Romániának! Ők, ha nem szólítjuk meg bölcs szeretettel, előbb-utóbb elindulnak, hogy ennek a nyomorult embernek a kezéből kiesett fegyvert felvegyék, és a nyomába lépve a mi fejünkre törjenek!
Huszonöt évvel a rendszerváltás után Erdélyben is, de a térség többi országában is mindenki a maga javával törődik, nézem a híreket és azt látom, hogy pitiáner politikai ambícióktól fűtve még a civil szervezeteket is bedarálják a pártok! Európa, a világ jövője a tét, és mi acsarkodunk, kormányokat akarunk önös érdekből buktatni, olimpiáról vitázunk és nem vesszük észre, hogy egy globális forradalom mindannyiunkat elsöpörhet!
Kérdem én, miért nincs egyetlen országos katolikus TV az egész Kárpát-medencében? Hány ezer teológus, pszichológus diplomát osztottak ki, de ha az ember felmegy az internetre, sajnos nagyon kevés színvonalas keresztény értéket megosztó hírrel találkozik, bölcs, nyugodt kerekasztal beszélgetést hall! Mi papok, szerzetesek, merünk prófétaként megszólalni?? Most lehetne kiadni szabadon bármilyen könyvet, bármilyen filmet lehet forgatni, lehet nyelveket tanulni, misszióba menni, rádiót szerkeszteni, lehet hirdetni az evangéliumot szabadon, miért nem tesszük!?  
Fegyverrel le lehet győzni, el lehet pusztítani Huszeint, de sajnos az erőszak, a gyilkosság zsákutca, túl sok a kisemmizett, hontalan, mindig lesz aki ellen háborúzzunk, és a vérontásnak soha nem lesz vége! Jézus kétezer évvel ezelőtt hívta Pétert, az apostolait, a tanítványait, bölcsen felkészítette őket, majd nyomban küldte is, mint bárányokat a farkasok közé, hogy hirdessék a testvéri szeretetet, az irgalmas jóságra épülő békés, új világrendet! Jézus Krisztus mikor azt mondja, hogy menjetek el a világ végéig és hirdessétek az evangéliumot, akkor nem valami jámbor tanácsot ad, hanem egy olyan parancsot, melytől a földi életünk és az örök életünk függ! Itt nem az a kérdés, hogy van-e karizmám, hanem az, hogy teljesítem-e Krisztus parancsát!?
Jézus, ha ma újból közénk jönne, hiszem, hogy csendesen újból vállalná a kereszthalált és ugyanúgy küldene, hogy hirdessük békésen az evangéliumot, csak előbb a pénzüket kereső kalmárokat, béreseket elhajtaná!
Háborgó szívvel, 
Csaba t. 

Megerőszakolt 200 nőt, mert ez normális

Abban az  időben  Jézus  így szólt  tanítványaihoz:  Hallottátok,  hogy  a régieknek ezt mondták: Szemet szemért,  fogat fogért. Én pedig azt  mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal,  hanem ha valaki arcul üt  téged jobb felől, tartsd oda neki a bal  arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye  a ruhádat, annak add  oda a  köntösödet is.  És ha  valaki egy  mérföldnyire kényszerít, menj  vele kétannyira.  Adj annak,  aki kér,  és aki  kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.
Hallottátok,  hogy   ezt  mondták:   Szeresd  felebarátodat   és   gyűlöld ellenségedet. Én  pedig azt  mondom nektek:  Szeressétek  ellenségeiteket, tegyetek jót  azokkal, akik  gyűlölnek benneteket,  imádkozzatok  azokért, akik üldöznek  és  gyaláznak  titeket,  hogy  gyermekei  legyetek  mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra  és gonoszokra egyaránt, és esőt  ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a  testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is?
Ti legyetek  olyan  tökéletesek,  mint  amilyen  tökéletes  a  ti  mennyei Atyátok!
Mt 5,38-48
Bővebben: 2017. február 18. – SzombatLendület, kezdeményező erő! Jézus állandóan mozgásban, "akcióban" van! Mellette az apostolokat nem lepi be a por! Végül is lent a galileai tenger partján is találkozhatott volna Jézus Illéssel és Mózessel, Ő mégis felmegy egy magas hegyre az apostolaival. Az apostolok szeretnének ott fent nyugodtan letáborozni, de "mire körülnéznek, már senkit sem látnak csak Jézust egymagát!"  Indulnak a völgybe, hol várja őket a munka, egy beteg gyermeket kell meggyógyítani!
Isten az idő Ura, de úgy tűnik, hogy bő lére eresztve nem szervezi túl nyugodt cammogással az eseményeket, nem készít hosszú, ráérős terveket, hanem szépen, céltudatosan, ütemesen halad a maga útján! Tudja, hogy mi a dolga, és végzi is a maga feladatát céltudatosan, három év alatt mondhatnánk "lezavarja" a megváltás nagy művét! Csodálom Jézus lendületét, a kezdeményező erejét, azt a határozott célratartást, mellyel a Mennyei Atya akaratát teljesíti! Döbbenetes, hogy ebbe a feszített menetbe be tudja vonni az apostolokat, a tanítványokat, akiktől azt kéri, hogy aki az eke szarvára tette a kezét, az ne nézzen hátra!
A szentírást olvasva, az az érzésünk, hogy Jézus Krisztus nem is kapkod, de nem is ácsorog, egyszerűen tempósan végzi a munkáját, mint aki tudja, hogy ideje kevés! A Mestert csodálva gondolkodjunk el, hogy vajon mi hogy haladunk, a kapcsolókarunk hányasba van téve, a gázpedált mennyire nyomtam le? Életem céltalan sétakocsikázás, vagy egy célratörő, padlógázzal való suhanás az akadályok között?
Itt befejezem az elmélkedést, mert dolgom van, megyek! Nincs megállás! Krisztus szeretete sürget minket!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: legyetek olyanok mint a gyermekek...
Abban az időben:  Jézus maga  mellé vette  Pétert, Jakabot  és Jánost,  és egyedül velük ment föl egy  magas hegyre. Ott elváltozott előttük.  Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a  ruhát  kifehéríteni.   Akkor  megjelent  nekik   Illés  és  Mózes,   és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Jó nekünk itt lennünk!  Készítsünk  három sátrat:  neked  egyet, Mózesnek  egyet  és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.  Ekkor felhő árnyékolta be  őket, és  a felhőből  szózat hallatszott:  „Ez az  én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.
A hegyről lejövet Jézus megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az  Emberfia fel nem támad  a holtak közül. A  parancsot megtartották, de maguk  között megvitatták,  hogy mit  jelenthet az,  hogy feltámad a halottak  közül. Azután  megkérdezték tőle:  „Miért mondják  az írástudók, hogy előbb  el kell  jönnie Illésnek?”  Ezt válaszolta:  „Igen, előbb eljön  Illés  és mindent  helyreállít.  De az  is  meg van  írva  az Emberfiáról, hogy sokat  kell szenvednie  és megvetésben  lesz része.  Azt mondom nektek,  hogy Illés  már eljött,  de kényük-kedvük  szerint  bántak vele, ahogy előre megírták róla.”
Mk 9,2-13
Bővebben: 2017. február 17. – Péntek"Mert  aki  meg  akarja  menteni  életét, elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt." Mk.8
Nekem soha nem lesz gyermekem? Beleszek zárva, és nem barangolhatom be Isten alkotta szép világát?  Ez a két félelem járta át a szívemet mielőtt a teológiára mentem volna. Aztán rászántam magam a halálugrásra, Istenben bízó lélekkel elengedtem a trapézt, az addigi belakott életemet, és nekirugaszkodtam a felvételinek, jelentkeztem a papságra, bukfencet vetve repültem a semmiben és Isten két erős karjával elkapott, hogy még magasabbra repítsen! 
Istennek hála ma több mint 5000 gyermeket érzek a magaménak, befogadtam őket és nagyképűség nélkül mondhatom, hogy teljes értékű atyai szeretettel szeretem őket! Úgy érzem, hogy ők is elfogadnak, szeretnek engem és a nagycsaládjukat! Az utazás nem volt papi életemben cél, mindig csak is oda mentem, ahol dolgom volt, de a gyermekeimért bejártam Erdély szinte minden falvát, városát, és ugyancsak az ők érdekükbe a nagyvilágot is körbejártam!!
Bátran állíthatom, hogy Isten nem viccel, Teremtőnket nagyvonalúságban, ajándékozó szeretettben nem lehet felülmúlni! Hiszem, hogy ha valamit nagylelkűen neki adunk, azt Ő végtelen jóságával  százszorosan adja vissza nekünk!! Merjünk elveszíteni életünket Jézus Krisztusért!!
Hála Uram mindenért! 
Gyermeki szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: egy az 5000-ből
Jézus egy alkalommal magához hívta a népet és tanítványait, majd így szólt hozzájuk: „Ha  valaki utánam  akar  jönni, tagadja  meg magát,  vegye  föl keresztjét, és  kövessen  engem!  Mert  aki  meg  akarja  menteni  életét, elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt. Mit  használ az  embernek, ha  az  egész világot  megnyeri is,  de  a lelkének kárát vallja?  Mit is adhat  az ember cserébe  a lelkéért? Aki  e hűtlen és  bűnös nemzedék  előtt  szégyell engem  és tanításomat,  azt  az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.” Aztán még  hozzáfűzte: „Bizony mondom  nektek, a  jelenlévők közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják Isten hatalomban eljövő országát.”
Mk 8,34 – 9,1
Bővebben: 2017. február 16. – CsütörtökBoldog vagy Péter:....távozz tőlem sátán. 
A Messiást felismerő Szent Pétert, Jézus Krisztus boldognak nevezi, mert a Mennyei Atya akarata szerint gondolkozik, beszél! Ugyanakkor néhány mondattal lejjebb, mikor ugyanaz a Péter jó szándékkal, de emberi szempontok alapján nézi a jövőt, kardjához kapva kiabál Jézus ítéletével találkozik: "Távozz tőlem sátán!" 
Szeretnénk mi azt hinni, hogy nagy a távolság az ég és a föld között, az életszentség és a bűnben elsüllyedt ember között, de nem így van! 
Keskeny a fal és ha nem ügyelünk egykettőre átbillenhet életünk a rósz oldalra!! Igen, a rossz hír az, hogy mindannyiunk előtt nyitva áll a kárhozat ajtaja, mégha maga Jézus Krisztus is nevezne boldognak bennünket, a jó hír az, hogy az üdvösségre vezető ösvényünket soha semmi nem tudja végérvényesen elzárni elölünk. Merjük megfogni Istenünk kezét! Imádságban keressük Istenünk szent akaratát, s mindennapi életünkben hagyjuk, hogy lelkiismeretünk által, békés szeretettel vezessen minket az evangélium fényében, az aki egyedül tudja az örök életre vezető utat! 
Szeretettel 
Csaba t.
Kép: Dévai angyalka a hóban
Jézus egyszer  elment  tanítványaival a  Fülöp-Cezáreája  környékén  fekvő falvakba. Útközben megkérdezte őket: „Kinek tartanak engem az emberek?”  A tanítványok azt felelték:  „Egyesek Keresztelő  Jánosnak, mások  Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti  kinek tartotok engem?”  Erre Péter  így válaszolt:  „Te vagy  a Messiás.”  Akkor szigorúan lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla.
Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie.
A vének, a  főpapok és  az írástudók  elvetik és  megölik, de  harmadnapra föltámad. Erről  egészen nyíltan  beszélt  nekik. Péter  ekkor  félrevonta Jézust, és  szemrehányást tett  neki. Erre  ő hátrafordult,  tanítványaira nézett, és így korholta  Pétert: „Távozz tőlem,  sátán, mert emberi  módon gondolkodol, és nem Isten tervei szerint!”
Mk 8,27-33
Bővebben: 2017. február 15. – SzerdaJézus kézenfogva vezet egy vak embert, majd a város szélén meggyógyítja!
„Nem elégedhetünk meg azzal, hogy kicseréljük a személyzetet, hanem el kell érni, hogy a kúria tagjai lelkiekben, emberileg és szakmailag is megújuljanak. A kúria reformja semmiképp sem a személyek kicserélésével megy végbe – személycserére kétségkívül sor kerül és még sor fog kerülni  –, hanem a személyekben történő megtéréssel. Nem elég ugyanis a folyamatos képzés, hanem folyamatos megtérésre és megtisztulásra is szükség van, és főképp erre van szükség. A gondolkodásmód megváltoztatása nélkül a funkcionális szinten maradó erőfeszítés hasztalan lenne” – hangsúlyozta beszédében Ferenc pápa.
Ma mindenki le akarja cserélni a kormányokat, a politikusokat, sokan a gyermekvédelmi házainkban is új korszakot új emberektől várnak! Sokan elvárják, hogy embereket küldjek el, rúgjak ki, de mielőtt döntenénk, érdemes elolvasni Ferenc pápa szavait! A római kúria is reformra szorul, de Ferenc pápa nem az emberek cserélgetésétől vár el jobb világot, hanem az emberek megtérésétől! Jézus Krisztus sem cserélgette az apostolait, hanem bölcs beszéddel, érveléssel, tanítással megtesz mindent, hogy ők megtérjenek, felszabaduljanak a kapzsiság, a lustaság, a bűn uralma alól! Nekünk is ez a dolgunk! Egymást nem elítélni, hanem szeretettel, akár társaink lábát megmosva kell segítenünk testvérünkön, hogy eljusson az istengyermeki szabadságra, szentségre! 
Az ember nem fogyó árú! Nem egymást letaposva, a másikon keresztüllépve, hanem egymást irgalmas szeretettel "reparálva", szeretettel szentté téve kell építenünk egy emberhez méltó, jobb világot! Jézus Krisztus a konkrét emberért halt meg és nem egy távoli utópiáért! Ő azt akarja, hogy mi itt, ma legyünk boldogok, egymást támogatva, ma váljunk szentté! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: vidám kislány a dévai gyermekvédelmi otthonban 
Jézus és tanítványai  egy alkalommal Betszaidába  érkeztek. Ott egy  vakot vezettek hozzá, és  kérték, hogy érintse  meg. Ő kézen  fogva kivezette  a vakot a faluból. Aztán nyállal  megnedvesítette szemét, rátette kezét,  és megkérdezte: „Látsz-e  valamit?” Az  fölnézett, és  így szólt:  „Látom  az embereket. Olyanok, mintha a fák járkálnának.” Erre ismét rátette kezét  a vak szemére.  Most már  tisztán kezdett  látni, és  úgy meggyógyult,  hogy élesen látott  mindent.  Ezután  hazaküldte,  és  meghagyta  neki:  „Erről senkinek se beszélj a faluban!”
Mk 8,22-26
Bővebben: 2017. február 14. – Kedd„Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?”
Oly sok szegénynek, árvának terítettem asztalt a te gondviselő jóságodból Istenem de ennek ellenére szégyenkezve, bevallom, hogy  még mindig nem értem végtelen jóságodat, hozzánk lehajló türelmedet! Csodálni csodálom irgalmas gondviselő jóságodat, hisz nap mind nap mind tikkadt vándor a forráshoz, visszajárok Hozzád, de érteni nem értem, hogy mit szeretsz rajtunk?! Te aki a teremtés hajnalán egyetlen igéddel a létbe robbantottál, hogy a térben, s időben kibomló univerzum otthont nyújtson  az emberben öntudatra ébredt gyermekednek, Te mérhetetlenül hatalmas vagy, s mégis gyöngéd Atyánként  végtelen bölcsességgel, tapintattal, lehajolsz hozzánk!?
Érteni nem értelek, de bizalommal hozzád menekülök!!
Élő hittel, 
Csaba t. 
A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti-tavon.  Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal,  és csak egy  kenyerük volt a  bárkában. Jézus  a lelkükre  kötötte:  „Vigyázzatok!  Óvakodjatok  a  farizeusok  és  Heródes kovászától!” Ők egymás közt arról  beszélgettek, hogy nem hoztak  magukkal kenyeret. Jézus észrevette, és így szólt: „Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még  most  sem  értitek,  és  nem  fogjátok  föl?  Még  mindig mérzéketlen a szívetek? Van  szemetek, és nem láttok?  Van fületek, és  nem hallotok? Nem emlékeztek  arra, hogy amikor  öt kenyeret megtörtem  ötezer embernek, hány  tele kosár  maradékot szedtetek  össze?” Azt  válaszolták:
„Tizenkettőt.” „És amikor  hetet törtem meg  négyezer embernek, hány  telem kosár  maradékot  szedtetek  össze?”  Azt  felelték:  „Hetet.”  Erre  újra megjegyezte: „Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?”
Mk 8,14-21
Bővebben: 2017. február 13. – Hétfő"...vitatkozni kezdtek vele." Gondolkozzunk el a világunkon és azon is, hogy vajon ki az Isten?! A csatolt kis filmet érdemes megnézni, és tudósaink szemével rácsodálkozni mindarra mi körülvesz....
Az emberek jeleket kérnek Krisztustól?! Miért nem nézünk körül?! Mennyi hihetetlen jel van körülöttünk arról, hogy itt valaki bölcsen tervez, megvalósít, kormányoz!! Engem a látottak arra késztet, hogy térdre boruljak és  Jézus Krisztust elfogadjam Uramnak Istenemnek!! Isten végtelen ereje, mellyel megálmodta, formálja és gondviselő szeretettel fenntartja világunkat  döbbentsen szerénységre, alázatra és végtelen szeretetre vezet engemet az iránt, kitől mindent kaptunk!!
Jézus Krisztus, te vagy az én királyom,
Csaba t. 
Teller Ede - Kvantummechanika I

Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet  kértek  tőle,  mert  próbára   akarták  tenni.  Ő  lelke   mélyéből felsóhajtott, és így szólt: „Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez  a nemzedék  nem kap  semmiféle jelet.”  Ezzel otthagyta  őket.
Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára.
Mk 8,11-13
Bővebben: 2017. február 12. -VasárnapÉvközi 6. vasárnap
„Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom  nektek, hogy aki bűnös vággyal  asszonyra néz, szívében már  vétkezett vele.
Krisztus kemény üzenetével kezdődik a házasság hete!! Milyen jó lenne, ha legalább mától Jézusnak a parancsai határoznák meg egymáshoz való viszonyunkat!! Ne dédelgessük a bűneinket, nevezzük annak minek Jézus is nevezi, "házasságtörésnek" és többet ne kövessük el, se gondolattal, se cselekedettel!! Anyánk az Egyház arra kér, hogy ne álljunk meg a bűn határán, mert nem elég bűntelenül élni egymás mellett, hanem a családunk iránt szeretetünket, feltétel nélküli ragaszkodásunkat mutassuk ki nap mint nap! Teremje életünk a családunk iránti ragaszkodó szeretetnek messze illatozó szép virágait, életadó, tápláló értékes gyümölcseit!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Jézus a hegyi  beszédben ezt mondta  tanítványainak: Ne gondoljátok,  hogy azért jöttem,  hogy  megszüntessem  a  törvényt  vagy  a  prófétákat.  Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek,  amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy „í” betű sem, sőt egy vessző sem,  amíg minden be  nem teljesedik. Aki  tehát csak egyet  is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az  embereket, azt nagyon  kicsinek fogják  hívni a  mennyek országában.  És mindaz,  aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
Majd így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: ha igaz voltotok nem  múlja felül az  írástudókét  és  a  farizeusokét, nem  juthattok  be  a  mennyek országába. Hallottátok,  hogy a  régieknek ezt  mondták: Ne  ölj! Aki  öl, méltó az ítéletre. Én  viszont azt mondom nektek,  hogy méltó az  ítéletre mindaz,  aki  haragszik  testvérére.   Aki  azt  mondja  testvérének:   Te esztelen!,  méltó  a  főtanács  ítéletére.   Aki  pedig  azt  mondja:   Te istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és  ott eszedbe  jut, hogy  testvérednek valami  panasza  van ellened, hagyd ott  ajándékodat az oltár  előtt, s menj,  előbb békülj  ki testvéreddel.  Csak  aztán   térj  vissza,   hogy  bemutasd   áldozatodat.
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor  még úton vagy vele,  nehogy átadjon a bírónak,  a bíró pedig  a börtönőrnek, és  a börtönbe  vessenek.
Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg  nem fizeted.”
„Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom  nektek, hogy aki bűnös vággyal  asszonyra néz, szívében már  vétkezett vele. Ha  a jobb szemed  bűnre visz,  vájd ki,  és vesd  el magadtól.  Jobb neked,  ha elvész egy testrészed, minthogy egész  tested a kárhozatra kerüljön. Ha  a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb  neked, ha egy testrészed vész el, minthogy  egész tested a kárhozatra jusson.  És ezt is mondták: Aki  elküldi feleségét, adjon  neki válólevelet. Én  pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.”
„Hallottátok, hogy  ezt is  mondták a  régieknek: „Hamisan  ne esküdj,  és tartsd meg az Úrnak tett esküdet!” Én pedig azt mondom nektek:  Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre,  mert az a nagy  Király városa! De  még saját fejedre se esküdj,  mert egyetlen hajszáladat  sem tudod ősszé  vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek  „igen, igen, nem, nem”; ami  ettől eltér, az a gonosztól van.”
Mt 5,17-37
Bővebben: 12 February 2017 - 6th Sunday of Ordinary timeFather Csaba’s reflection on the gospel….
12 February 2017 - 6th Sunday of Ordinary time.
“You have heard that it was said, ‘You shall not commit adultery.’  But I say to you that every one who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.”
Marriage week is starting off with a stern message from Christ !! How great it would be if at least from today Jesus’ commandments would determine our relationships to one another !! Lets not  cherish our sins , but call them what Jesus is also calling them, "adultery “ and lets not commit it  ever again either in thought, nor in action!!! Our Mother the Church is asking us , not to verge on sin , as it is not enough to lead a blameless life  next to one and  other, but lets express day after day our unconditional , steadfast  love for our family ! May our life produce the beautiful  fragrant flowers , life-giving , nourishing, valuable fruits of our devotion to our families !!!!
With love,
Father Csaba
translated by dr k.e.
“Think not that I have come to abolish the law and the prophets; I have come not to abolish them but to fulfil them.  For truly, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. 19 Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but he who does them and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven.  For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven.
“You have heard that it was said to the men of old, ‘You shall not kill; and whoever kills shall be liable to judgment.’  But I say to you that every one who is angry with his brother shall be liable to judgment; whoever insults his brother shall be liable to the council, and whoever says, ‘You fool!’ shall be liable to the hell of fire. So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you,  leave your gift there before the altar and go; first be reconciled to your brother, and then come and offer your gift.  Make friends quickly with your accuser, while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison;  truly, I say to you, you will never get out till you have paid the last penny.
“You have heard that it was said, ‘You shall not commit adultery.’  But I say to you that every one who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.  If your right eye causes you to sin, pluck it out and throw it away; it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. 30 And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away; it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell.
“It was also said, ‘Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce.’ 32 But I say to you that every one who divorces his wife, except on the ground of unchastity, makes her an adulteress; and whoever marries a divorced woman commits adultery.
“Again you have heard that it was said to the men of old, ‘You shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn.’  But I say to you, Do not swear at all, either by heaven, for it is the throne of God,  or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. 36 And do not swear by your head, for you cannot make one hair white or black.  Let what you say be simply ‘Yes’ or ‘No’; anything more than this comes from evil.
Matthew 5, 17-37

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Mindannyian árnyékból és fényből gyúrt lények vagyunk, mindenki érzi magában a sarat, a marék port, amelyből született, de érezzük magunkban Isten leheletét is, a Szentlelket, amely vezet, mozgat, alakít bennünket.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Ma 2019. május 25. szombat, Orbán napja van. Holnap Fülöp és Evelin napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Sok, szép, új dolog...

Ha egy biciklivel közlekedem, aztán beülök egy autóba, nem tagadtam meg a közlekedést, hanem gyorsabbá, kényelmesebbé tettem.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube