Bővebben: 2017. január 31. – KeddJézus gyógyít! Mindazok kik Jézussal találkoznak, erősebbek, egészségesebbek, többek lesznek, és megvilágosodva, jobb kedvvel, vidámabban mennek tovább a maguk útján! Jézus arra kér, hogy a 12 apostol, a 72 tanítvány nyomába lépve mi is ugyanezt tegyük, erőnkhöz, képességeinkhez mérten munkánkkal szenteljük meg világunkat! Mi nem tudunk csodálatosan gyógyítani, de vigasztalni, bátorítani, jóra tanítani a testvéreinket tudjuk... Járjon át a jó szándék, a segíteni akarás krisztusi lelke, és ott ahol vagyunk, irgalmas jó szándékkal forduljunk testvéreink felé! Jézus ingyenes szeretettel hajol le minden bajban lévőhöz, és bennünket is arra biztat: Ingyen kaptátok és ingyen is adjátok!
Induljunk el, és ahogyan a vadászkutya keresi a zsákmányt, úgy keressük mi is alázattal a lehetőségét annak, hogy jót tehessünk, hogy ezáltal mi is jókká váljunk, Krisztus életét élve megszentelődjünk! Minden egyes jó cselekedet egy hatalmas lépés az örökkévalóság felé, Teremtőnk kitárt karjai felé!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Jó cselekedeteink gyümölcse a jókedvű gyermekeink mosolya! 
Abban az  időben, amikor  Jézus a  bárkával ismét  átkelt a  Genezáreti-tó túlsó partjára, a parton  nagy tömeg sereglett  köréje. Ekkor odajött  egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója,  s mihelyt meglátta őt, a  lába elé borult,  és nagyon  kérte: „Halálán  van  a lányom.  Jöjj, tedd  rá  a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!” Erre ő elment vele.
Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte. Volt ott egy asszony, aki  már tizenkét  éve  vérfolyásban  szenvedett.  Sok  orvos  sokféle  kellemetlen kezelésnek vetette  alá:  Mindenét  rájuk költötte,  de  hasztalan,  egyre rosszabbul lett.  Hallott  Jézusról,  ezért  átfurakodott  a  tömegen,  és hátulról megérintette  a ruháját,  így gondolkodott  magában: „Ha  csak  a ruháját érintem  is,  meggyógyulok.”  És azonmód  megszűnt  a  vérfolyása.
Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette,  hogy erő ment ki belőle. Megfordult  a tömegben, és megkérdezte: „Ki  érintette meg a  ruhámat?” Tanítványai  ezt válaszolták:  „Látod, hogy  szorongat  a tömeg, mégis azt kérdezed: Ki érintett meg?” De ő mégis körülnézett,  hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett – mert hisz  tudta, hogy mi történt vele  –, odaborult eléje, és  őszintén bevallotta neki  az igazságot. Ő így  szólt hozzá: „Leányom,  hited meggyógyított téged.  Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!”
Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és  közölték: „Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?” A hír hallatára Jézus így bátorította a  zsinagóga  elöljáróját:  „Ne félj,  csak  higgy!”  Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén  kívül senkinek sem engedte meg,  hogy vele menjen.  Amikor odaértek  az elöljáró  házához, nagy  riadalmat,  sok siratót és jajgatót látott. Bement  és így szólt hozzájuk: „Mit  lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.” Azok  kinevették.
Ő azonban  mindenkit  kiparancsolt,  maga mellé  vette  a  gyermek  apját, anyját, s kísérőivel együtt  bement (a helyiségbe),  ahol a gyermek  volt.
Megfogta a kislány  kezét, és azt  mondta neki: „Talita  kúm”, ami  annyit jelent: „Kislány, mondom neked, kelj  föl!” A kislány azonnal fölkelt,  és járni kezdett.  Tizenkét éves  volt.  Azok pedig  magukon kívül  voltak  a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy  ezt a dolgot senki meg  ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak.
   Mk 5,21-43
Bővebben: 2017. január 30. – HétfőJézus szeretettel jósággal segít egy bajban lévő emberen!! Nem számon kéri, hogy hogy volt képes idáig süllyedni, nem igazságosan ítélkezik a bajban lévőn, hanem felszabadítja a szeretetre, emberhez méltó életre!! A nap végén mikor elválnak útjaik, ez az ember mosolyog, bízik a holnapban,  meggyógyulva, sokkal jobban van, mind amikor napközben találkoztak!  
Krisztus követői vagyunk, ha valóban azt szeretnénk, hogy mesterünk szép vonásai ragyogjanak az arcunkon, akkor nekünk is ezt kell tegyük!! Az egyetlen célunk az lehet, hogy mindazok akiket jószerencséjük a mi utunkba hozott, többek, gazdagabbak, erősebbek, bátrabbak legyenek, mint mikor megismertek! Ilyen  egyszerű a krisztusi képlet, mi nem elvenni akarunk, hanem adni, nem osztani, hanem szorozni szeretnénk ezen a világon!! 
Jót tenni jó, szeretettel bíztatlak, induljunk el mesterünk nyomába, és utunk során mindenütt tegyünk jót nagylelkűen!!  
Szeretettel,
Csaba t.  
Kép: Gyermekeinket, szeretteinket a velünk való találkozás boldoggá teszi?! 
Jézus  és  tanítványai  áthajóztak  a  Genezáreti-tó  keleti  partjára,  a gerázaiak földjére.  Amint Jézus  kiszállt a  hajóból, a  sírok felől  egy tisztátalan lélektől megszállt ember futott feléje. A sírboltokban lakott, és még láncra verve sem  tudták féken tartani. Sokszor megbilincselték  és láncra verték, de a láncokat  eltépte, és a bilincseket összetörte.  Senki sem bírt  vele.  Éjjel-nappal a  sírboltokban  és a  hegyekben  tanyázott, folyton kiabált, és kövekkel ütötte-verte magát. Amint messziről  meglátta Jézust,  odafutott.  A  földre  vetette  magát  előtte,  és  hangosan  így kiáltott: „Mi bajod velem, Jézus, a magasságbéli Istennek Fia? Az  Istenre kérlek, ne  gyötörj!”  Jézus  ráparancsolt  ugyanis:  „Tisztátalan  lélek, takarodj ki ebből az emberből!” Erre Jézus megkérdezte tőle: „Mi a neved?”
Azt válaszolta: „Légió a nevem, mert sokan vagyunk.” Nagyon kérte  Jézust, hogy ne űzze el  őket arról a vidékről.  Akkor éppen egy nagy  sertéskonda legelészett ott a hegyoldalban. A tisztátalan lelkek azt kérték  Jézustól:
„Küldj minket a sertésekbe, hogy megszálljuk azokat!” Jézus  beleegyezett.
Akkor a tisztátalan lelkek kimentek az emberből, és megszállták a  mintegy kétezer sertésből álló kondát. A sertések a hegyoldalból a tóba  rohantak, és a vízbe fúltak.  Őrzőik erre elfutottak, hírét  vitték a városba meg  a tanyákra. Az emberek kitódultak, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy az,  akit az  imént még  egy légió  tartott megszállva,  most felöltözve, ép ésszel ül előttük. Erre megdöbbentek. A szemtanúk elmondták nekik, hogy mi történt  a megszállottal és  a sertésekkel. Ekkor  kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzék a határukból. Amikor Jézus hajóra szállt, az imént még megszállott kérte,  hogy vele mehessen.  Ő azonban nem  engedte, hanem így szólt hozzá: „Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!” Az el is  ment, és Dekápolisz környékén elhíresztelte, hogy  milyen nagy dolgot tett  vele Jézus. Ezen mindenki elcsodálkozott.
Mk 5,1-20
Bővebben: 2017. január 29. – Évközi 4. vasárnapAz én olvasatomban a nyolc boldogságról szóló Jézusi tanítás azt jelenti, hogy az az ember boldog: aki az ő Urát Istenét imádja és csak neki szolgál! 
Tavaly, 2016 novemberben hatalmas tömeg gyűlt össze egy híres látomás hatására Krakkóban, hogy Jézus Krisztust trónra emelje. Az eseményen részt vett az állam elnöke és a miniszterelnök is. 
Biztos, hogy nálunk egy ilyen esemény korai és erőltetett lenne, de én arra biztatlak, hogy ma vasárnap,  a templomba, szentmise végén, az áldozás utáni csendben, egyedül ajánld fel magadat, gyengeségeiddel, akár a visszatérő bűneiddel együtt Istenednek, és kérd meg Jézus Krisztust, hogy legyen a te királyod!! Ne félj Megváltónk elé állni, a szentírás azt tanítja, hogy Isten a pislákoló mécsbelet nem oltja el, a megroppant nádszálat nem töri el! Ő aki érted fölment a golgotára nagypénteken, egészen biztos, hogy komolyan fogadja a te döntésedet, azt, hogy Isten első szent parancsolatát betartva, Teremtőd imádását, szolgálatát tekinted életed legfőbb céljának!  
Legyen Krisztus a királyod, így nem csak megérted Jézus egyik legszebb üzenetét a nyolc boldogságról, de meg is tapasztalod azt a belső békét, boldogságot, ami  mindennél drágább és édesebb, és amely Teremtőnk áldott jelenlétéről árulkodik!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az  időben:  Jézus,  látva  a  tömeget,  fölment  a  hegyre,  leült, tanítványai pedig köréje  gyűltek. Akkor szólásra  nyitotta ajkát, és  így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik  éhezik és  szomjazzák az  igazságot, mert  ők  kielégítést nyernek.
Boldogok az  irgalmasok,  mert nekik  is  irgalmaznak. Boldogok  a  tiszta szívűek, mert meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak  titeket és üldöznek, ha  hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”
Mt 5,1-12a
Bővebben: 2017. január 28. – SzombatJézus alszik a viharban!!  A nap terhétől fáradtan elbóbiskol a Mester! Milyen jó, hogy így tett, mert így az apostolok megtapasztalhatták Isten erejét! Nagyon fontos lenne, hogy sokszor elimádkozzuk Szent Ferenc atyánk egyszerű fohászát: "Ki vagy te Uram és ki vagyok én!?" 
A napokban az ősrobbanásról szóló  filmet néztem! Csodálatos hogy milyen végtelen felfoghatatlan erő szülte meg, mozgatja az univerzumunkat?? A fizikusok által kidolgozott világkép engem nagyban hozzá segít átelmélkedni szent Ferenc  fenti imáját és helyre rakni a felfuvalkodásra hajlamos önmagamat!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: „Keljünk át a túlsó partra.”  Erre  azok elbocsátották  a  tömeget, és  Jézust  magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak velük.  Nagy szélvihar támadt,  a  hullámok  a  bárkába  csaptak,  úgyhogy  az  már-már megtelt.  Ő  a   bárka  végében  egy   vánkoson  aludt.  Felkeltették   és megkérdezték: „Mester, nem törődsz  azzal, hogy elveszünk?” Erre  fölkelt, ráparancsolt a szélre, és  ezt mondta a  tengernek: „Hallgass el,  nyugodj meg!” A  szél elállt,  és nagy  csendesség lett.  Ekkor hozzájuk  fordult: „Miért féltek?  Még mindig  nincs  bennetek hit?”  Nagy félelem  fogta  el ugyanis őket. Egymást  kérdezgették: „Ki lehet  ez, hogy még  a szél és  a tenger is engedelmeskedik neki?”
Mk 4,35-41

Bővebben: 2017. január 27. – PéntekMag!!  Zöldborsó vetőmagot kaptam, nézem a ráncos kis szemeket, döbbenetes erő, lendület van mindahányban! A szép tavaszban majd elvetem és akár alszunk, akár ébren vagyunk, éjjel, vagy nappal a mag kicsírázik szárba szökken, maga sem tudja hogyan!! Ahogy a napfény lágy cirógatással, s a meleg hosszú szárú tavaszi eső, kihozza a földből az életet, hogy a maga gyönyörű virágaival, terméseivel, szimpla létével, az élet csodálatos szimfóniájával dicsérje Teremtőjét, belőlünk is ugyanúgy hozza felszínre az evangéliumi tiszta életadó ereje a gondolkodó, érző, szerető embert, azt a lényt ki megfogja társa kezét, hogy egymásban bízva, közösen építsék Isten országát, egy igazságos, békés, lendületes társadalmat, melyben nem csak mi teremtmények, de a minket szerető Isten otthonra talál!! Hiszem, hogy képesek vagyunk megtalálni azt a társadalmat melyben mindannyian békében, jó testvérekként élhetünk, alkothatunk, erőnkhöz mérten dolgozhatunk nagycsaládunk javára, hogy az elveszett paradicsom, Isten eredeti terve szerint minden létező örömére megvalósuljon!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek:
„Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána  akár alszik, akár ébren  van, éjjel  vagy nappal,  a mag  kicsírázik és  szárba szökken, maga  sem  tudja hogyan.  A  föld magától  hoz  termést:  Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a  termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.”
Majd   folytatta:   „Mihez   hasonlítsuk   az   Isten   országát?   Milyen példabeszéddel szemléltessük?  Olyan,  mint  a  mustármag,  amely,  amikor elvetik a  földbe,  kisebb  minden  más magnál  a  földön.  Mikor  azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.”
Sok hasonló  példabeszédben  hirdette  nekik  az  igét,  mert  így  tudták megérteni. Példabeszéd nélkül  nem szólt hozzájuk.  Mikor azonban  egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.
Mk 4,26-34
Bővebben: 2017. január 26. – Csütörtök2017. január 26. – Csütörtök, Szent Timóteus és Szent Titusz
Csodálom Jézus bizalmát kiválaszt 12-t aztán nemsokára másik 72-őt és küldd őket maga nevében szeretet a jóság útja, hogy tanítsanak, gyógyítsanak, hirdessék az Ő örömteli evangéliumát! Ezek az emberek elindulnak, mennek, és munkájukkal megalapozzák a keresztény világot, végzik a rájuk bízott feladatokat és egész földrészeket tesznek keresztényé! A mai Egyház ül, mint valami sértett kisasszony és várja, hogy táncba vigyék, hogy jelentkezzen valaki a papságra, szerzetes életre!! Aztán ha valaki nagy ritkán kopogtat az ajtónkon akkor azt végtelen hosszú elméleti kiképzésnek vetjük alá!! 
Az aratnivaló sok, a munkás kevés! Azért imádkozom, hogy töltsön el bennünket Jézus Krisztusnak az emberek iránti hite, bizalma, merjük Mesterünk nevében megszólítani, hívni a fiatalokat világunk szebbé, jobbá tételére!! Gyertek ne hagyjuk szétesni a társadalmainkat, Jézus Krisztust nevében, az Ő erejével induljunk el, egészen biztos, hogy Ő nem csak küld, hanem a nyomunkba járva áldását adja munkánkra!!
A képet Kászonban a Szent Katalin otthonban készítettem!  A nevelőnőt, Kingát Budapestről hoztam el, az árva gyermekek mellé, hogy szeresse, gondozza őket! Útközben mindenről elbeszélgettünk, nem pedagógiai fortélyokra tanítottam, hanem arra kértem, hogy szeresse nagyon ezeket a gyermekeket és tanítsa őket mindarra mire életük során szükségük van!! Hiszem, hogy Isten gyári szerelésben beleteszi egy nőbe mindazt mit egy anyának tudnia kell!!  Mit mondhatnák, Kingának van 9 fia, nem angyalok és mégis - most beszéltem vele - nem csak mondja, hogy minden rendben, hanem öröm, jókedv érződik minden szavából! 
Kedves fiatalok, én is hívlak a szolgáló Szeretet nevében, gyertek, mert jó jónak lenni, jó Timoteus és Titusz útjára lépni!!  
Szeretettel,

Csaba t. 

Az  apostolok   kiválasztása  után   Jézus  kiválasztott   más   hetvenkét tanítványt, és  elküldte  őket kettesével  maga  előtt minden  városba  és helységbe, ahová menni szándékozott.
Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok  közé. Ne vigyetek  magatokkal se erszényt,  se tarisznyát, se  sarut. Az  úton senkit  se köszöntsetek.  Ha betértek  egy házba, először  is ezt  mondjátok: „Békesség  e háznak!”  Ha békesség  fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek  és igyátok, amijük van. Mert méltó  a munkás a maga bérére. Ne járjatok  házról házra. Ha egy városba  érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek,  amit elétek adnak. Gyógyítsátok  meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!”
Lk 10,1-9
Bővebben: 2017. január 25. – Szerda2017. január 25. – Szerda, Szent Pál apostol megtérése
"Menjetek el  az  egész  világra, és  hirdessétek  az  evangéliumot  minden teremtménynek." Mk 16.15 
Ezeket a világunkat átalakítani hivatott Jézusi gondolatok, nem csak kétezer évvel ezelőtt élt testvéreinknek, Szent Pálnak szólnak, hanem a XXI század gyermekeinek, neked is, nekem is!! Mennyi gyűlölet, háború szűnt meg a történelem során, mert voltak férfiak és nők akik komolyan vették Jézus felhívását!! Mekkorát változna a világ, ha ma is képesek lennénk tudatosan átadni magunkat Istenünk szavára az irgalmas jóságnak, ha életünkkel a bölcs szeretet hírnökei lennénk!! Egy új világ ajtajában állunk, bátran induljunk el, önön érdekeinktől, félelmeinktől szabaddá válva, lépjünk Istenünk szeretetének útjára - akár az atommagból kiszabaduló részecske, indítsunk el magunk körül egy láncreakciót, energiával, fénnyel, erővel látva el családjainkat egész nemzetünket! 
Merj bízni Istenedben, olvasd Szent Pál drága leveleit! Nem kell rohanni, senki nem hajt, előre csak óvatosan, csendesen próbálj jó lenni ott ahol éppen vagy! Mosolyogj rá családodra, kollégáidra, hisz  te a szeretet, a jóság hírnöke vagy, kit arról ismer meg a világ, hogy szereted mindazokat, kik környezetedben élnek, legyen ez a te egyenruhád! Kezd szerényen, kis dolgokkal, végy madár eledelt és tedd ki az ablakodba, s ha már bátrabb, nyugodtabb vagy, hazafelé hívj meg egy átfázott hajléktalant, egy egyszerű ebédre! A lényeg az, hogy légy jó, tégy jót ott ahol élsz!! 
A rosszkedvű szomorúság, a sértődött harag, a kósza vágyak, vagy a keserű gyűlölet itt is ott is életedben fel fogja ütni a fejét, de te a kertészek nyugalmával ragadj kapát és vágd ki tövestől, ha nem érik be a gaz, nem hintheti el magvait, és előbb utóbb lelked megtisztul, szabaddá válsz a szeretetre! Aki   kicsiben hú, - mondja Jézus Krisztus - arra sokat bíznak! Indulj el a szeretet útján és egészen biztos, hogy egyszer megérzed, ahogyan Teremtőd erős kezével megfogja félénk kis kezedet, s mind csodálatosabb dolgok megvalósításának útjára vezet! Bízzál teremtő Istenedben, s a tarisznyádban lapuló két hal sok sok éhes embernek tápláléka lesz!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: egy hét gyermekes családnál jártam, hozzuk még nincs bevezetve a villanyáram!
Abban az  időben Jézus  megjelent a  Tizenegynek, és  így szólt  hozzájuk:
Menjetek el  az  egész  világra, és  hirdessétek  az  evangéliumot  minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek  a jelek fogják  kísérni: A nevemben  ördögöket űznek ki,  új nyelveken  beszélnek,  kígyókat vehetnek  a kezükbe,  és  ha valami mérget isznak, nem  árt nekik. Ráteszik a  kezüket a betegekre,  és azok meggyógyulnak.
Mk 16,15-18
Bővebben: 2017. január 23. – HétfőJézus szavai nem csak az országoknak  szólnak, hanem a mi kisebb közösségeinknek is!!  Ha  egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fent!! Éppen ezért szeretettel kérlek, hogy imádkozzunk a családjainkért, hogy békében, szeretetben éljék életüket, a belső feszültségeket nyugodt párbeszéddel tudják megoldani! Kérjük Isten kegyelmét, hogy a harag, a gyűlölet tüzét tudják, szeretettel, irgalmas megbocsájtással kioltani, mielőtt az eluralkodna az ő életükben és felégetné az ő drága kis szentélyüket, családi otthonukat!! Fogadjuk meg Istenünknek, és egymásnak is, hogy bármi is történik mi nem térünk le a szeretet útjáról! Bármilyen kis hangoskodást, a legapróbb veszekedést, lappangó haragot mint halálos ellenségünket örökre űzzük számon az életünkből, ne hagyjuk, hogy a gonosz mind ordító oroszlán, földi életünket megnyomorítva,  testünket, lelkünket is örök kárhozatra ragadja!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Egy  alkalommal  Jeruzsálemből  írástudók  jöttek  (Kafarnaumba),  és  azt híresztelték Jézusról:  „Belzebub  szállta  meg”,  és:  „A  gonosz  lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az  ördögöket.” Ám ő magához hívta  őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan  űzhetné ki a sátán a  sátánt?
Ha egy ország meghasonlik  önmagával, az az ország  nem maradhat fenn.  Ha egy család meghasonlik  önmagával, az  a család  nem maradhat  fenn. Ha  a sátán önmaga  ellen támad  és meghasonlik  önmagával, akkor  nem  maradhat fenn, hanem  elpusztul. Az  erősnek házába  nem törhet  be senki,  és  nem ragadhatja el  a holmiját,  hacsak előbb  meg nem  kötözi az  erőset;  így viszont már kirabolhatja a házát.  Bizony, mondom nektek, hogy az  emberek fiainak minden  bűnt  megbocsátanak,  és minden  káromlást,  bárhogyan  is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer  bocsánatot, azt  örökös  bűn  terheli.”  (Azért   mondta  mindezt  Jézus),  mert   azt terjesztették: „Megszállta a tisztátalan lélek.”
Mk 3,22-30
Bővebben: 2017. január 22. – Évközi 3. vasárnapKét gondolat visszhangzik a fülemben a mai evangéliumból: „Térjetek meg!" és "Kövessetek engem!!"  
Mit jelent megtérni!! Az ember, de az egész emberiség is, sajnos oly könnyen elindul, eltávolodik Urától, Istenétől, megfeledkezünk a lényegről, csak a csillogó, sziporkázó csomagolópapírt látjuk magunk előtt, pedig nem a külső doboz a fontos, hanem ami benne van!! Megtérni azt jelenti, hogy megállunk és szárnyalásunkat a földporába visszahúzó fölösleges dolgokat eldobálva újra tervezzük az életünket, felemelkedünk a magasba, Jézus Krisztus akarata szerint!! Megtérni azt jelenti, hogy követjük Mesterünket, a szeretet parancsolatának az útján, a keskeny és meredek, hegyeket mozgató, szakadatlan csodáknak, izgalmas ösvényén!! Létünk talán legnagyobb felfedezése, érezni tenyerünkben Isten világot teremtő hatalmas erős kezét és elindulni vezetésével az ismeretlen csodáknak földjén!! 
Merj hinni Uradban Istenedben, merd követni őt életed nagy döntéseiben!! Ő az aki a tudósaink szerint közel 14 milliárd évvel ezelőtt mondta, hogy legyen és a kiterjedés nélküli "IGE" az ősrobbanásban hihetetlen erővel, lendülettel megszülte a világunkat a végtelen semmibe!  Az emberiség legnagyobb lángelméi is csak dadogva beszélnek az ősrobbanásból született létről, a teremtés hajnalán elindult részecskékről, melyek bennünk életet nyerve, öntudatra ébrednek! 
Krisztus előtt elcsendesedve alázattal megvallom, hogy életem minden örömének, sikerének, csodájának az egyedüli forrása szellemi, fizikai  létemen túlmutató végtelen Szeretet! Igen, a személyes élő Isten, ki a csillagok fényében született a marék porból álmodott  világunkban, néven szólított engem, az Ő halhatatlan gyermekét és meghívott hogy kövessem Őt!! Egyetlen dolog amit nagyon bánok, az hogy annak idején félve indultam el ezen a csodálatos úton, és gyengeségem miatt sok időt elpazarolva csak tétovázva, botladozva haladok!! 
Szeretettel, 
Csaba t.  
Kép: Jézus Krisztus, Székelyhídi képzőművész alkotása
Amikor Jézus  meghallotta,  hogy (Keresztelő)  Jánost  fogságba  vetették, visszatért Galileába. Elhagyta  Názáretet, és  a tengerparti  Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája:
A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.
Ettől kezdve Jézus  tanítani kezdett.  Ezt hirdette:  „Térjetek meg,  mert elközelgett a mennyek országa!”
A Galileai-tenger  mentén  járva  meglátott  két  testvért:  Simont,  akit Péternek is  neveznek, és  Andrást, a  testvérét. Éppen  hálót vetettek  a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem,  és én emberek halászává  teszlek titeket!” Erre  azok otthagyták hálóikat  és követték őt.  Amint onnan  továbbment, meglátott  másik két  testvért  is: Zebedeus fiát,  Jakabot  és  testvérét, Jánost.  Apjukkal,  Zebedeussal  a hálóikat javították  a csónakban.  Őket  is elhívta.  Ők is  otthagyták  a csónakot és az apjukat, és követték őt.
Jézus pedig bejárta egész Galileát.  Tanított a zsinagógákban, hirdette  a mennyek  országa  örömhírét,  és   meggyógyított  a  nép  körében   minden betegséget és minden gyötrelmet.
Mt 4,12-23
Bővebben: 2017. január 21. – SzombatMagam is tapasztaltam, ha az ember elindul a szeretet útján, biza nagyon sokan úgy gondolják, hogy megbolondultunk!! Az önzés, a saját érdekeink szolgálata annyira életünket meghatározó közgondolkodássá vált, hogy ha jósággal letérünk erről a "széles" útról, rálépünk a testvéri szeretet "keskeny" útjára, környezetünk nagyon könnyen elítél, elmebetegnek fog tartani! Jézust nem állította meg sem a szóbeszéd, a sem a megszólás, de még a rokonai erőszakos megjelenése sem, Ő megy az evangéliumi szeretet útján, a menyei Atya akarata szerint!! Minket sem szabad elbátortalanítson az emberek szóbeszéde, bízzunk a jó Istenben, aki arra kér:
"Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” (Lk 6,38)
Szeretettel, Csaba t. 
Jézus  az  apostolok  kiválasztása  után  tanítványaival  együtt  hazatért (Kafarnaumba, Péter  házába).  Ott  azonnal  nagy  tömeg  verődött  össze, úgyhogy még  evésre  sem volt  idejük.  Amikor rokonai  ezt  meghallották, elindultak, hogy  erőnek erejével  magukkal vigyék,  mert az  volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette.
Mk 3,20-21
Bővebben: 2017. január 20. – Péntek2017. január 20. – Péntek "És ők  csatlakoztak hozzá."
Egész földi életemben azon fáradoztam, hogy az embereket egymással és Teremtőjükkel összehozzam, hogy CSATLAKOZZUNK EGYMÁSHOZ ÉS ISTENÜNKHÖZ! Jézusnak milyen egyszerű, magához hívta őket és ők jönnek és csatlakoznak!! Minden probléma mi körülöttem van oda vezethető vissza, hogy az emberek nem tudtak, tudnak csatlakozni szüleikhez, férjükhöz, feleségükhöz, gyermekeikhez, munkatársaikhoz, népükhöz, sőt, még az jólfelfogott saját álmaikhoz, hivatásukhoz, érdekükhöz sem! 
Annak idején mint villanyszerelő egy egy vezetékét össze kellett forrasztani, cinezni egy másikkal, hogy a láthatatlan áram keringeni tudjon a vezetékeken!! Sokszor megtapasztaltam, ha sietek, ha nem pucolom le, nem tisztítom meg az egymáshoz forrasztandó felületeket, a fáradozásom hiába valónak bizonyul! Ezért mindig azzal kezdtük a munkánkat, hogy a oxidálódott felületeket nem csak letisztítottuk, kemény reszelővel, dörzspapírral, de még savba is mártottuk, hogy minden zsiradékot, szennyet az leégessen róla.... így megtisztítva a felületek képesek voltak a vezetékek egyéválni, csatlakozni, hordozni, vezetni az áramot!! Úgy gondolom, hogy a kudarcaink, a sok sikertelen kapcsolódás okát itt kell keresni: nem vagyunk tiszták, nem mondtunk le, nem szakadtunk el egy csomó önző, kapzsi, hiú "szeméttől", melyek megakadályoznak abban, hogy akár társainkkal, akár megváltó Istenünkkel tartós kapcsolatot, kötödést hozzunk létre!! Jézus befogadja a tanítványait, türelemmel tisztogatja, formálja őket, de igazából csak nagycsütörtök estéjén nevezi őket tisztának, amikor megmossa apostolai lábát! Jézus munkája tökéletes, mert valóban ezek az emberek oly mélyen kapcsolódnak az őket meghívó Mesterükhöz, hogy Tőle még a halál sem tudja elválasztani, érette mindannyian készek vállalni a vértanúságot is! 
Kisebb testvéretekként szeretettel arra kérlek, hogy nézzünk magunkba, fedezzük fel fájó kudarcaink igazi okát, az arcunkat beszennyező hibákat, bűnöket, és őszinte bűnbánatunk könnyeivel mossuk magunkat tisztára, hogy szeretteinkkel, Teremtőnkkel alakuló kapcsolataink erősek, tartósak, életet adóak lehessenek!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Kászoni otthonunk gyerekei kacagnak, tiszták, jó testvérei egymásnak!
Abban az  időben  Jézus  fölment  egy hegyre,  és  magához  hívta,  akiket kiválasztott. És ők  csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt  választott ki,  hogy vele tartsanak, és hirdessék  az igét. Hatalmat is  adott nekik a  betegek gyógyítására és az  ördögűzésre. A következő  tizenkettőt választotta  ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét –  akiket Boanergesznek,  vagyis „mennydörgés  fiainak”  hívott.
Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát,  Tádét, a  kánaáni Simont  és a  karióti Júdást,  aki  később elárulta őt.
Mk 3,13-19

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Mindannyian árnyékból és fényből gyúrt lények vagyunk, mindenki érzi magában a sarat, a marék port, amelyből született, de érezzük magunkban Isten leheletét is, a Szentlelket, amely vezet, mozgat, alakít bennünket.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Ma 2019. május 25. szombat, Orbán napja van. Holnap Fülöp és Evelin napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Sok, szép, új dolog...

Ha egy biciklivel közlekedem, aztán beülök egy autóba, nem tagadtam meg a közlekedést, hanem gyorsabbá, kényelmesebbé tettem.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube