Bővebben: 2019. január 19. – Szombat„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek." Mk 2,16.
Csodálom az orvosokat, ahogy egy - egy balesetben összetört emberhez lehajolnak, szakmai tudásuk ismeretében, önbizalommal, a beteget is megnyugtatva végzik áldásos munkájukat! Teszik az orvosok a maguk dolgát, bízva abban, hogy a beteg, mely élni akar, meggyógyul, talpra áll és képes lesz visszatérni szeretteihez, munkájához!!
Mi magunk is, ha őszintén visszanézünk saját múltunkba, látjuk, hogy hány gyökeres megtérésen, újratervezésen mentünk keresztül! Ha az összetört test a lelkiismeretes orvosi kezelés hatására képes meggyógyulni, ha mi magunk is képesek voltunk a sehová nem vezető zsákutcából kihátrálni, akkor miért ne hinnénk, hogy testvéreink is képesek akár a mi szeretetteljes bölcs szavunkon elgondolkodni és megtérni? Ne ítélkezzünk, hanem bízzunk önmagunkban és szelíd, bölcs szóval keressük fel a bajban levő, talán mások által elítélt gyermekeket, felnőtteket és hívjuk meg őket egy süteményre, teára! Krisztus nevében mondjuk mi is testvérünknek, hogy kelj fel és járj! Állj fel a sehová nem vezető bűnből és indulj el saját jól felfogott érdekedben, azon az úton, mely téged is, családodat is boldoggá tesz!!
Jézus Krisztus nevébe, merjük egymást megszólítani, merjük biztatni a megtérésre, a kiengesztelődésre a megfáradt bűnösöket! Az ítélkezés helyett hívjuk, hogy jöjjenek velünk Isten Országának építésére, meg fogunk lepődni, hogy a jó szóra milyen sokan felállnak és elindulnak!! Nem csak Sztrájkolni lehet hívni az embereket!! Az évek alatt sok olyan munkatársam volt, aki önmagát nem tartotta gyakorló hívőnek, és mégis a gyermekek neveléséből, gondozásából nagyon derekasan kivette a részét!! 
Hiszek a megtérésben, a bűnbánat gyógyító, újjá teremtő erejében,
Csaba t. 
Kép: Áldd meg a testvéreidet, légy te magam az áldás!!
Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket. Amint Jézus elhaladt a vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki: „Kövess engem!” Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte. 
Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik és iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?” Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”  
Mk 2,13-17
Bővebben: 2019. január 18. – Péntek, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGITVilágunkban szinte "értéknek" tűnik, ha valaki valamit nem tud, valamihez nem ért! Olyan cuki, sokak szemében az aki ügyetlen, botladozó, akit ez sem, az sem érdekel!! A valóság ezzel szemben az, hogy mi mindannyian nem csak a sportban keressük a legjobbat, az ügyes, mindenkit legyőző bajnokot, hanem az élet minden területén!! Az üzletekben kilométereket megtevő, válogató emberek a legszebb, legtökéletesebb cipőt, ruhát keresik, s miben bármi kivetnivaló van az ott marad a polcon! A legfinomabb, minden szempontból a leg... leg  ételekért, italokért bármit megadnak az emberek!! De ugyanez a végtelen igényesség mutatkozik meg az otthon teremtésben, az utazás, a nyaralás megszervezésében, mondhatni az élet minden területén!! Úgy tűnik, hogy Isten is igényes!! A mulya, teljesíteni nem tudó balga szűzeket, akárcsak a talentumát elásó embert, vagy a terméketlen fügefát elítéli, eltaszítja Magától!! 
Ébresztő!! A félév végéhez közeledünk, dolgozatírások ideje van!! Nem mindegy, hogy keményen tanultál-e,  ég-e a gyertyád, van-e lámpádban tartalék olaj, vagy nincs!! 
Ébresztő!! Nem csak a diákoknak kell keményen készülniük a vizsgákra, mert a bennünket Önmagához meghívó, a talentumokat, az életet adó Teremtőnk, egészen biztos, hogy gyönyörködni akar ragyogó lámpánk fényénél gyarapodó talentumainkban, értékes szép gyümölcseinkben!! 
A bennünk lévő mohó kapzsiságot Isten, nem kiírtani akarja, hanem szeretné meg nemesíteni: “Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Mt 6,20
Akarjuk, tegyünk meg mindent, hogy lámpásunk ragyogjon, meleget fényt adjon a körülöttünk élő embereknek! Éljünk úgy, hogy a ránk bízott anyagi, fizikai, szellemi, lelki talentumaink szépen gyarapodjanak! Törekedjünk minden erőnkkel, hogy életünk Krisztus akarata szerint gyümölcsöt teremjen, hogy majd szép, szent, testvéreink számára is értékes gyümölcstől roskadozva álljunk Teremtőnk színe előtt!! E küzdelmünkben legyen példaképünk Árádházi Szent Margit, akinek a lámpása, az élete, hosszú évszázadok múltán is ragyog, összegyűjt imádságra, meleget ad, és számunkra, az élet vándorai számára világos irányt mutat!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!  
Mt 25,1-13
Bővebben: 2019. január 17 - Csütörtök„Akarom! Tisztulj meg!”
Mk.1,40
Jártomban, keltemben azt láttam, hogy sok, sok terhet hordoz a mai ember a lelkében!! Félelmeket, haragot, és sok, sok bűnt!! Az évek alatt összegyűl a kisebb, nagyobb akarva, akaratlanul elkövetett, elszenvedett botlás, vétek, és ezek a "méreg anyagok" ott vannak az életünkben, lehúznak, fojtogatnak, mindennapjainkat keserítik!! Sajnos attól, hogy nem nézünk szembe velük, vagy ha a szőnyeg alá söpörjük, attól még megtörténtek, ott vannak!! A mai ember a bűnt szétkenve, elmaszatolva, megfeledkezett a bűnbánat, a kiengesztelődés, az újrakezdés testet, lelket gyógyító módjairól! Akarva, akaratlanul egy olyan világban csöppentünk, amelyben naivan úgy gondolkodunk, mint mesében!! Sajnos, csak ott vannak tündérek és sárkányok, vegytiszta jó és rossz emberek! Itt a földön járva mindannyian erodálodunk, bepiszkolódunk! Csak a nagy szenteknek sikerült tisztán hosszan menni az élet sokszor nagyon mélyre vezető sikátorain, de ennek ellenére ők is folyamatosan megfürdették lelküket a bűnbánat, a kiengesztelődés fürdőjében!!
Jézus azt akarja, hogy tisztán, szépen, szabadon, Isten gyermeki méltóságunkban éljük életünket! Ő a tévedő, vétkező tanítványainak, akárcsak a tékozló fiú apja az ő megtérő fiának szeretettel megbocsájt, örömünnepet ülve kiengesztelődik! Nagypéntek után Péternek, s a többieknek nem hánytorgatja fel a kicsinyhitüségüket, bűnöket, hanem a galileai tenger partján halat süt és kiengesztelődik, bizalommal, a közösséget újratervez megy tovább! 
„Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? 5 És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, 6 hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. 7 Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.” Lk 15.4
Van Szószólónk a mennyben, ne hurcoljuk magunkkal bűneinket, vétkeinket, ismerjük be kicsinységünket, gyarló gyengeségünket és egymással is, de Teremtő Istenünkkel is engesztelődjünk ki, a bűnbánat, a bocsánat kérés, gyengeségünk őszinte beismerése felszabadít, erőt ad, újjá szül nem csak bennünket, hanem kapcsolatainkat, a világgal, családunkat, embertársainkkal való viszonyunkat!
Szeretettel megosztom a katolikus egyház tanítását a bűnbánat szentségéről! Merjünk, alázattal bűnbánatot tartani, egészen biztos, hogy Jézus nekem is azt fogja mondani, mind amit a leprásnak mondott: „Akarom! Tisztulj meg!” Mk.1,40
A bűnbánat fürdőjében tisztulást keresve, 
Csaba t. 
Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul nekik.” 
Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
Mark 1, 40-45
Bővebben: 2019. január 16. – SzerdaJézus "elment Simon és András házába."
Mt 1,29
Milyen jó látni Jézust lógni a barátokkal! Elmegy baráthoz, idegenhez egyaránt! Meglátogatta Szent Pétert, Szent Andrást, de elmegy az öreg Nikodémushoz, vagy a mindenki által lenézett Zakeushoz, de még a sírokhoz kikötözött meztelen őrjöngő garadai ördöngöshöz is!!
Milyen könnyen barátkozok? Meg lehet szólítani engemet? Érdekel az emberek gondja, baja? Szoktam vendégségbe járni? Ismerem szomszédaimat? Egy kávéra, kártya, römi partira, egy pohár sörre szoktam leülni kollégáimmal, ismerőseimnél? Az elmúlt héten hány ember küszöbét léptem át, hány ember kezét szorítottam meg? 
Legyen a barátjait, embertársait felkereső Krisztus a példaképem és holnap látogassak meg valakit jó szóval, nagy nagy szeretettel!! Vendégségből hazaérve,
Csaba t. 
Kép: Látogatóban a medgyesi gyerekeknél
Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. 
(Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keres!” De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.  
Mk 1,29-39
Bővebben: 2019. január 15. – Kedd"Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle." 
Mt 1,21
Sokszor csodálkozom, hogy mennyire naivan, félelem nélkül forgolódunk a világban! A fiatalokkal beszélve, akár a nálunk felnövekvőknél is döbbenten látom, hogy végeznek az iskolával és irány a nagyvilág! Megkérdem: Hova mész? Tudod a nyelvet? Vár ott rád valaki? Ha bajod lesz, ki fogja meg a kezedet? Néznek rám és látom nem tudják, hogy mennyi "GONOSZ" van a nagyvilágban! Miért nem mondjuk el, mutatjuk meg a felnővekvő generációknak, hogy ez a világ a küzdelmes harc szintere! Szent Pál apostol a filippieknek írt levelében nyíltan megmondja barátainak, hogy "félve-remegve munkáljátok üdvösségeteket." Nekünk is kötelességünk gyermekeinket, egymást szeretettel figyelmeztetni, óvni jósággal mindenféle gonosztól, mert ahogyan a másik apostol fejedelem is mondja, az "ellenségtek, az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el." Péter apostol I. levele 5,7
Most vasárnap, a dévai gyerekekkel a balassagyarmati fegyházban voltunk, a gyerekek énekeltek felváltva a rabokkal a szentmise áldozat alatt a kápolnában, bent a falak mögött! Igen, a gyerekeknek is tudniuk kell, hogy Magyarországon az angyal ezen a karácsonyon is közel húszezer rabhoz a fegyházba, börtönbe jött el, egy végtelenül sivár, néhány négyzetméteres vasráccsal bezárt cellába! Mennyi megtört álom, fájdalom, szomorúság van itt minden négyzetméteren! Sajnos új börtönök épülnek Erdélyben is, de mindenfelé a nagyvilágban! És épülnek gyerekotthonok, kórházak az öngyilkosággal próbálkozók számára! Nemrég voltam a Rendőrakadémián, egy előadást tartottam és elmondták, hogy nem győznek elég rendfenntartó személyt kiképezni, mert sokkal nagyobb a szükséglet, mint amekkora a felhozatal! De sajnos a törvényszékek sem küldik el sem az ügyészeket, sem az ügyvédeket, sem a bírókat munkanélküli segélyre. 
A tegnap egy olyan intézetben voltam, ahová olyan emberek kerülnek, akik elég bátrak már ahhoz, hogy az alkohollal, droggal vívott csatájukban segítséget kérjenek! Felnőtt, tekintélyes emberek heteken keresztül sírva, imádkozva próbálnak talpraállni, mert nem voltak valamikor, valahol elég óvatosak, figyelmesek, és vékony jégre mentek!
A karácsonyi szent ünnepek alatt is több bajban lévő, sodródó anyuka hívott fel, az egyik azért mert a férje őt is, meg három szép gyermeküket is megverte, a másik azért, mert fél éjszaka a férjétől, mert azzal fenyegeti, hogy megöli! 
Folytassam? Befogadtunk egy tizennyolc éves kismamát, két hónap múlva kell szülnie, és a gyermek apja az elmúlt hónapban felakasztotta magát! Néztem a kedves fiatal, áldott állapotban lévő anyát, ki kisírt szemmel, fekete ruhában ott állt előttem, megöleltem és nem volt szavam!
Drága testvéreim, vegyük komolyan azokat a veszedelmeket melyek ránk leselkednek, összebújva, egymás kezét fogva ügyeljünk nagyon magunkra és szeretett gyermekeinkre, hogy itt a földön, de a túlvilágon is békében  szeretetben örvendezhessünk egymásnak!
Csaba t. 
Kép: 20-30 évre bezárt fegyencek a szentmisén.
Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.  
Mk 1,21-28
Bővebben: 2019. január 14. – Hétfő„Jöjjetek utánam....”
Mk 1,14
A Mennyei Atyánk évének első hetében elmélkedtünk mennyei Atyánkról aki Van, aki számunkra is Van! A múlt héten szemléltük Istent aki szeret, és szeretetközösségben él! Ezen a héten a cselekvő, teremtő Istent szeretnénk csodálni, ki erős kézzel, kinyújtott karral alkot, vezet, munkálkodik! "Jézus...mondta: „Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom.” Jn 5,17
Krisztus életéből, tanításából azt látjuk, hogy a tévedő, bűnös embert Isten szereti, megbocsájt neki szívesen, de a talentumát elásó, pipogya, sodródó, dolgozni, alkotni nem akaró embert mélységesen elítéli, kidobatja a külső sötétségre! A terméketlen fügefa nem, hogy Isten áldására sem számíthat, hanem a Szentírás szavai szerint ítéletében részesül és kiszárad! A gazdag ifjút nem menti meg a parancsok fényezése, a különféle törvények közötti lavírozás! Meghívást kap Isten Országának építésére, amit ő visszautasít! A részletek senkit nem érdekelnek, nem fontos, hogy bűnös nemtörődömségből, vagy félelemből, kishitűségből, lustaságból fordít hátat Teremtőjének a gazdag ifjú, a tény az, hogy ugyanazt mondja, mint a Gonosz Lélek: nem szolgálok, nem dolgozom, nem teremtek a magam kis kaotikus világából rendezett kozmoszt! Isten szomorúan néz utána, és  megállapítja, hogy nehéz neki bejutnia a mennyek országába.
Értsük meg végre, hogy a semmittevő lustaság kínkeserves, a testet, lelket elrothassza! A rabokat bezárják és a henyélés számukra a büntetés, miért kárhoztatnám magamat, gyermekeimet helyben topogó, egyik buliból másikba sodródó, terméketlen fügefává!?
"Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban,  bármit kértek a nevemben, megteszem nektek." Jn 14,12 Isten szeretné a teremtés csodálatos élményét, a jól végzett, becsületes munka örömét, az általunk létrehozott alkotásokban való megdicsőülés ragyogását felkínálni nekünk! Nyújtsd ki bátran kezed a kincsek után, gondolkozz, tervez, indulj el alkoss, teremts, dolgozzál életed minden napján! Teremtőd lehet, hogy csak kis dolgot bízott rád, de ha azt látja, hogy hűséges vagy, a kis dolgokban akkor hozzád is így fog szólni:  "Jól van, derék és hű szolga! A kicsiben hű voltál, sokat bízok rád." Mt 25,21
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Gyermekeink szerepelnek, ma kis szerep, holnap egy nagyobb, igényesebb szerepet adnak majd elő.
Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az (Isten országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” 
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.  
Mk 1,14-20
Bővebben: 2019. január 12. – Szombat"Neki növekednie kell.." Mondja Keresztelő Szent János Jézus Krisztusról! Igazából nem csak a prófétáknak, hanem mindannyiunknak az a feladata, hogy Isten nagyságát hirdessük, Teremtőnket magasztaljuk! Isten által teremtett világ szépségét, csodáit megismertessük az emberekkel! Ugyanakkor az is a mi feladatunk, hogy az ember társainkból felszínre hozzuk az ők szép értékes vonásaikat, azokat a szellemi, lelki, fizikai értékeket, amelyekről talán még ők sem tudnak!  A cél az, hogy e világ szépségének, tökéletességét látva, a keresztények jóságát, erényeit megtapasztalva, teremtő Istenünk nagyságát magasztalják az emberek. 
Bekerült egy fiú az otthonunkba, sok gond, nehézség volt vele. Háromszor járta az ötödik osztályt, persze nem azért mert buta volt, hanem azért mert a tanáraival nem akart együttműködni! Meghalt az édesapja, ő egy otthonba került, és ez ellen lázadt, haragudott a világra, és ezt a haragot ki is mutatta keményen. Szidták az iskolában, rossz jegyeket adtak neki, lehúzták a magaviseletét, és végül több tantárgyból meg is buktatták! Hogy őszinte legyek én is, más is beszélt vele, de a kemény, konok fejen nem volt kilincs, nem volt oda bejárat, nem akart senkivel kommunikálni! Az évek teltek, mi nem engedtük el a gyermek kezét, és úgy látom, hogy lassan megértette, hogy mi sem vagyunk megelégedve a világgal, de a világ attól nem lesz se jobb, se lakhatóbb ha egymást bosszantsuk, szidjuk, kigúnyoljuk! Ez a fiú szépen megnőtt, ma jól tanul, a házunk büszkesége lett, énekel, gitározik, színdarabban játszik, úgy látom megértette, hogy a szeretet, a jóság, a becsületes munka képes a világot is, de a mi sorsunkat is jobbá tenni! Isten által teremtett világunkat csak a szeretet, a jóság, a kitartó munka képes többé, szebbé, igazabbá tenni! Istennek, s mindannak mit Ő képvisel, növekednie kell, és akkor a világunk lakhatóbb, szebb, jobb lesz! 
Gyertek fogjunk össze, és tegyük Isten alkotta szép világunkat türelmes munkával szebbé, a benne élő embereket jobbá, igazabbá, fennhangon hirdessük Teremtő Istenünk nagyságát, ragyogtassuk fel azt a sok szépséget, értéket a teremtményekbe, amik észrevétlenül mindannyiunkban ott lapulnak! Hiszem, hogy ezzel Teremtő Istenünk nagyságát ragyogtassuk fel ezen a földön!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Dévai Otthon lakói Isten nagyságát hirdetik!!
Jézus egy alkalommal tanítványaival Júdea földjére ment. Ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Enonban, Szálim közelében: ott ugyanis sok víz volt. Az emberek odamentek, és megkeresztelkedtek. Mindez János bebörtönzése előtt történt. Vita támadt ekkor a tisztulási szertartásról János tanítványai és egy zsidó között, ezért Jánoshoz mentek. „Mester – mondták neki –, aki nálad volt a Jordánon túl, és akiről tanúságot tettél, most szintén keresztel, és mindenki hozzá tódul.” 
János így válaszolt: „Az ember semmit sem vallhat magáénak, hacsak a mennyből nem kapta. Ti magatok vagytok tanúim, hogy megmondtam: Én nem vagyok a Messiás, hanem csak az ő előfutára. Akié a menyasszony, az a vőlegény; a vőlegény barátja csak ott áll a vőlegény mellett, hallgatja szavát, és szívből örül neki. Ezzel most az én örömöm is teljes. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem.”  
Jn 3,22-30
Bővebben: 2019. január 11. – PéntekJézus "egy magányos helyre vonult vissza, hogy imádkozzék."
Lk 512
Isten segítségével én is visszavonulok Szentkútra egy három napos lelkigyakorlatot tartani! A szentkúti Szűzanya szentélye, Magyarország Nemzeti Kegyhelye, lelkigyakorlatozó hely! Jó ott lenni, mert egészen biztos, hogy az ilyen megszentelt helyeken az ég a földhöz közelebb van!  Biztos, hogy Jézus mindenütt a mennyei Atyával volt, imádkozott, de lám mégis Mesterünk időt szánt az elcsendesedésre, a befelé fordulásra, az imádságra egy magányos helyen!
Szánjunk időt tudatosan Isten első parancsának a teljesítésére! Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! A katekézis szerint: "Istent felismerve első kötelességünk a benne való hit, a neki kijáró imádás; hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagosságának elismerése." 
Boldog vagyok, mert Kárpát-medence egyik legszebb és legszentebb helyén, a napokban csak egy dolgom lesz: Istent imádva, őt testvéreim előtt felmagasztalva, dicsérve, dicsőíteni!
Ajándékozzuk meg magunkat az Isten dicséret szent idejével! Szánjunk időt testünkre, elménkre, de a lelkünkre is!
Kisebb testvéri szeretettel,
Csaba t. 
Szentkút
Abban az időben, amikor Jézus az egyik városban tartózkodott, talált ott egy leprával borított férfit. Mihelyt a leprás meglátta Jézust, arcra borult előtte, és kérlelte: „Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem.” Jézus kinyújtotta kezét, megérintette, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre azonnal elhagyta őt a lepra. Jézus meghagyta neki, hogy senkinek se szóljon. „Menj inkább – mondta –, mutasd meg magadat a papnak, és gyógyulásodnak bizonyságául ajánld fel tisztulásodért az áldozatot, amint Mózes rendelte!” A gyógyítás híre mégis egyre jobban elterjedt. A nép nagy tömegben tódult Jézushoz, hogy hallgassa, és betegségeiből gyógyulást nyerjen. Ő azonban inkább egy magányos helyre vonult vissza, hogy imádkozzék. 
Lk 5,12-16
Bővebben: 2019. január 10. – Csütörtök"Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.”
Örömmel, örömhírt hordozni, mindannyian kiket megkereszteltek a Szentháromság nevében ezt a hivatást kaptuk, erre a küldetésre kent fel engem is, de titeket is, a Isten nevében az Egyház! Örömmel, örömhírt vinni a világba, ez a mi hivatásunk, ez a mi küldetésünk, ez kellene legyen a mi mindennapi munkaruhánk, de a mindennapi munkánk célja is!! 
Jó úton járok? Kérdezzük meg a körülöttünk élő embereket, vajon valóban örömhírt jelentek-e számukra! Mint örvendező, örömhír hordozó, vajon 1-10-ig hányas jegyet adok én saját magamnak!?
Ma meglátogatott egy kedves aranyos fiatal pár, két szép gyerekkel. A fiatalokban ami közös, hogy nálunk nőttek fel, a Magyarok Nagyasszonya Dévai ház volt az ők otthonuk, innen repültek ki! Jó volt találkozni, jó volt gyönyörködni a drága gyermekeikben!! Annak idején az élet nehézsége hozott össze bennünket, de számomra örömet jelentettek akkor is mikor mint kis gyerekek hozzánk kerültek, és öröm ma is velük találkozni, mert akkor is, most is ők számomra Isten drága ajándékai! Szeretnék úgy élni, hogy számukra én is teremtő Istenünk ajándéka, áldása lehessek életem utolsó percéig! 
Örömmel, örömhírt hordozni, úgy, hogy mi magunk is örömhírré váljunk, ilyen egyszerű, csodálatos munkát bízott ránk az Isten, hála ezért néki!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Három gyerek és két unoka, ez a kép így rendben is van...
Abban az időben Jézus a (Szent)lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. 
Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok.” Mindnyájan igazat adtak neki, de meglepődtek a magasztos igéken, amelyek ajkáról fakadtak. 
Lk 4,14-22a
Bővebben: 2019. január 9. – Szerda"Amikor látta, mennyire küszködnek az evezéssel – ellenszelük volt ugyanis –, az éjszaka negyedik őrváltása idején, a vízen járva feléjük indult." Mt 6,45 
Látjuk a bajban lévő embertársaink vergődését, de mi sajnos, sokan leragadunk a sopánkodásnál, a problémák, a bajokat kiváltó okok felsorolásánál!  Valljuk be őszintén gyakran ítélkezünk is: miért kellett oda menjenek? Miért nem vigyáztak magukra? Miért nem készültek fel a viharra? Stb. 
Jézus, a bajban lévő embertársait látva, elindul a habokon, hogy segéljen. A Mesterünktől ezt kellene megtanulnunk: van út, nincs út mely a bajban lévő emberhez vezet, nekünk menni kell, segíteni kell a bajban lévő testvéreken. Megtapasztaltam, hogy bár látszólag járhatatlan út, mondhatni tenger választ el a sodródó embertől, de a jó szándék, a segítőkészség képes áthidalni  minden szakadékot. 
A napokban egy fiatal párt eskettem. A lányt még annak idején, 10 éves korában ismertem meg, akkor egy állami árvaház lakója volt. Isten nevében befogadtuk, szeretettel nevelte Mónika nevelőnő, és most messzi távolról eljött, hogy Déván örök hűséget fogadjon szíve választottjának. A szertartás után az ebédlőben ültem nagy lányommal szemben az asztalnál, régi történeteken kacagtunk, és szívemet eltöltötte egy végtelen nyugodtság, büszke öröm. Elindultunk hosszú évekkel ezelőtt az emberi közömbösség, a gyermekvédelmi szakszolgálatok bürokráciájának tengerén egy apátlan, anyátlan sodródó élet felé, és lám, mi a kis, botladozó  emberkék tudtunk reálisan  segíteni! Lányunk megnőtt, szilárd parton áll, nyugodtan, boldogan mosolyog élete nagy szerelmének oldalán. A férj, az én vejem, elváláskor megszorította a kezemet és csak annyit mondott, hogy köszöni, hogy felneveltük neki Giuliát. 
Én meg köszönöm Jézusnak a jó példát! Jó dolog jónak lenni, jó meglátni a bajban lévő embert és elindulni félve is, a mindig háborgó tengeren, segíteni! Jó irgalmas szeretettel lehajolni a bajban lévőhöz, és a magunk kis eszközeivel meg tenni nap mint nap azt, amit megtehetünk. 
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: Vidám kis mikulások Déván.
Miután Jézus jóllakatott ötezer embert, nyomban felszólította tanítványait, hogy szálljanak a bárkába, és keljenek át a túlsó partra, Betszaidába, amíg ő hazaküldi a tömeget. Miután elbúcsúzott tőlük, fölment egy hegyre, hogy imádkozzék. Közben beesteledett. A bárka mélyen benn járt a tavon, ő pedig egyedül maradt a parton. Amikor látta, mennyire küszködnek az evezéssel – ellenszelük volt ugyanis –, az éjszaka negyedik őrváltása idején, a vízen járva feléjük indult. El akarta kerülni őket. Amikor meglátták, hogy a vízen jár, azt hitték, hogy kísértet; elkezdtek kiabálni, mert mindnyájan látták őt, és megrémültek. Ő azonban mindjárt odafordult hozzájuk, és így szólt: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek.” Aztán beszállt hozzájuk a bárkába, mire a szél elállt. Azok egészen magukon kívül voltak a csodálkozástól, mert nem okultak a kenyérszaporításból, és szívük még érzéketlen volt.  
Mk 6,45-52
Bővebben: 2019. január 8. – Kedd"Megesett (Jézus) szíve az embereken,  mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok mindenre kezdte őket tanítani." Mk 6,34
Jó olvasni ezeket a gyönyörű evangéliumi szavakat! Olyan Istenünk van, aki nem kapja fel a vizet, nem haragszik, nem lenéz vagy leértékel bennünket, hanem akinek megesik a szíve a bajban lévő, éhes, elcsigázott embereken! Az is tetszik, hogy Jézus nem pasztorális terveket készít, nem is pályázatokat ír az Európai Unióhoz a világ evangélizációjához szükséges infrastrukturális fejlesztés érdekében, hanem elkezdte sok mindenre tanítani őket. 
Jézus nem leosztja az apostolainak a feladatot, nem delegálja a munkát másnak, hanem Ő maga kezdi tanítani az embereket! Nem majd, hanem itt és most! Dinamikus, problémamegoldó, pozitív, tettrekész! Ő az az Isten akit szeretek, tisztelek, követni akarok! Ő a mi példaképünk, iránytűnk! Jézus nem csak példát ad, hanem biztat, bátorít bennünket, hogy mi is egymáshoz lehajolva jót tegyünk testvéreinkkel: "Arra rendeltelek titeket, hogy menjetek és gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt; bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek." Jn 15,16
Szeretettel,
Csaba t. 
Egy alkalommal Jézus nagy tömeget látott maga előtt. Megesett a szíve az embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok mindenre kezdte őket tanítani. Későre járt már az idő, amikor odaléptek hozzá tanítványai, és figyelmeztették: „A vidék elhagyatott, az idő is eljárt. Bocsásd el őket, hogy a környékbeli tanyákra és falvakba mehessenek, és ennivalót vegyenek maguknak!” Jézus azonban így válaszolt: „Ti adjatok nekik enni!” Azok megjegyezték: „Talán menjünk kenyeret venni kétszáz dénárért, hogy elláthassuk őket?” Erre Jézus megkérdezte: „Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzetek csak körül!” Körülnéztek, és jelentették: „Öt kenyerünk és két halunk.” Ekkor meghagyta nekik, hogy csoportokban telepítsék le mindnyájukat a zöld gyepre. Le is telepedtek százas és ötvenes csoportokban. Jézus ezután fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Majd megtörte a kenyereket, és tanítványainak adta, hogy osszák ki. A két halat is szétosztotta valamennyiük között. Mindnyájan ettek, és jól is laktak, sőt még tizenkét kosarat szedtek tele a kenyér és a hal maradékából; pedig ötezer férfi evett a kenyérből.  
Mk 6,34-44

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Életünk fonala olyan, mint egy végtelen pamutgombolyag, amelynek első centimétere a földi élet, a többi az örökéletünk. Rövid vándorlásunk, küszködésünk végtelen hosszúnak tűnik, de minden könnycseppünket mennyei Atyánk szárítja fel.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Ma 2019. június 26. szerda, János és Pál napja van. Holnap László napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Az erőtlenség

Mindannyian megtapasztaljuk az erőtlenségből fakadó elesettséget.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube