Szent Antal Kilenced- Nyolcadik kedd

Kategória: Ünnepek Találatok: 4146
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/img_9502.jpg
There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/img_9502.jpg

ImageSzentünk tanítása: Aki csupán az emberek kedvéért, a külszin miatt cselekszik jót, ne számítson mennyei jutalomra.

 

 

 

 

 

Szent Antal-litánia

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten, irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk! *

Istennek szent Anyja,

Szüzeknek szent Szüze,

Páduai Szent Antal,

Szent Antal, Isten hű szolgája,

Szent Antal, szerzeted ékessége,

Szent Antal, az egyház oszlopa,

Szent Antal, Isten szíve szerinti férfiú,

Szent Antal, a sértetlen tisztaság lilioma,

Szent Antal, a szegénység kedvelője,

Szent Antal, az alázatosság mintaképe,

Szent Antal, az engedelmesség hőse,

Szent Antal, a türelem tükre,

Szent Antal, az életszentség csillaga,

Szent Antal, apostoli hithirdető,

Szent Antal, a szomorúak vigasztalója,

Szent Antal, a bűn buzgó irtója,

Szent Antal, a gonosz lélek félelme,

Szent Antal, a jövendők látója,

Szent Antal, a holtak föltámasztója,

Szent Antal, a szükségben szenvedők segítője,

Szent Antal, a foglyok kiváltója,

Szent Antal, az elveszett dolgok megtalálója,

Szent Antal, Te hatalmas szószóló,

Szent Antal, Te nagy csodatevő,

Szent Antal, szerető pártfogónk,

Légy irgalmas! Uram, kegyelmezz nekünk!

Légy irgalmas! Uram, hallgass meg minket!

Minden gonosztól ments meg, Uram, minket! * *

Minden bűntől,

Az ördög cseleitől,

Az örök haláltól,

Szent Antal érdemeiért,

Szent Antal hősies erényeiért,

Szent Antal szeráfi szeretetéért,

Szent Antal buzgóságáért,

Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért,

Szent Antal dicső haláláért,

Szent Antal csodatetteiért,

A végítélet napján,

Mi, bűnösök, kérünk Téged, hallgass meg minket!***

Hogy minket igaz bűnbánatra indíts,

Hogy szereteted tüzét bennünk felgyullasszad,

Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tegyél,

Hogy Szent Antal közbenjárására minden gonosztól megoltalmazz minket,

Hogy minden szükségben megsegíts minket,

Hogy halálunk óráján megvédj bennünket,

Hogy országodba fölvegyél minket,

Hogy Szent Antal minden kegyeltjének jóságosan irgalmazz,

Hogy minket meghallgass,

Istennek Fia,
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

*A következő fohászoknál is: Könyörögj érettünkl

**A következő csillagig azt mondjuk: Ments meg Uram, minket!

*** A következő sorok után ezt mondjuk:: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

V: Imádkozzál érettünk, Szent Antal!
F. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! Könyörögjünk! Szelíd és kegyes Jézus, te Páduai Szent Antalt a folytonos csodák ragyogó fényével árasztottad el, add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük. Ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.
Kelj föl minden ügyünkben védő Pártfogónk s a Mindenható előtt hathatós szószólónk, és siess a mi segítségünkre, dicsőséges Szent Antal.
Te, aki a hitnek oly hatalmas bajnoka és apostola voltál, könyörögj érettünk Jézus Krisztusnál, hogy szent hitünkben mindig jobban megerősödjünk, egyedül a jó Istenben reméljünk. Őt a földön mindennél jobban szeressük, és hitünk szerint éljünk.
Légy földi ügyeinkben is szószólónk az Úr trónusánál. Neked ajánljuk testi egészségünket, minden bajunkat és bánatunkat; jövő sorsunkat és ügyes-bajos dolgainkat. Te, aki oly nagy részvétet mutattál életedben a szegények és szenvedők iránt, vigasztalj bennünket is szorongatásainkban, amiket az élet gondja és keresztje miatt viselünk. Éreztesd Istentől nyert csodatevő hatalmadat életünkben, akiknek oly nehéz a nélkülözés, és akik oly gyengék vagyunk a megpróbáltatásban. A te szerető gondjaidra bízzuk gyermekeinket, a szegények, a betegek, a szomorúak, az elnyomottak és más bajokban küzdők sorsát. Nyújts mindennapi kenyeret az éhezőknek, szerezz jótevőket a szűkölködőknek, adj munkát a munkanélkülieknek, ne engedd, hogy a nyomor bűnre vezesse felebarátainkat, és add áldásodat azokra, akik alamizsnájukkal a te nevedben irgalmasságot gyakorolnak!
A te magasztos példád tanítson meg minket arra, hogy a jó Isten adományait mindig jóra használjuk, és ezzel a mennyben gyűjtsünk magunknak kincset.
Páduai Szent Antal, Jézusnak barátja, könyörögj érettünk, hogy életünkben és halálunkban Jézusnak barátságában maradjunk.
Ámen. 
Sárközi Sándor piarista atya szentbeszéde:
Kállay Emil piarista atya szentbeszéde:
Ft. Oláh Dénes szentbeszéde: