Bővebben: 2017. január 20. – Péntek2017. január 20. – Péntek "És ők  csatlakoztak hozzá."
Egész földi életemben azon fáradoztam, hogy az embereket egymással és Teremtőjükkel összehozzam, hogy CSATLAKOZZUNK EGYMÁSHOZ ÉS ISTENÜNKHÖZ! Jézusnak milyen egyszerű, magához hívta őket és ők jönnek és csatlakoznak!! Minden probléma mi körülöttem van oda vezethető vissza, hogy az emberek nem tudtak, tudnak csatlakozni szüleikhez, férjükhöz, feleségükhöz, gyermekeikhez, munkatársaikhoz, népükhöz, sőt, még az jólfelfogott saját álmaikhoz, hivatásukhoz, érdekükhöz sem! 
Annak idején mint villanyszerelő egy egy vezetékét össze kellett forrasztani, cinezni egy másikkal, hogy a láthatatlan áram keringeni tudjon a vezetékeken!! Sokszor megtapasztaltam, ha sietek, ha nem pucolom le, nem tisztítom meg az egymáshoz forrasztandó felületeket, a fáradozásom hiába valónak bizonyul! Ezért mindig azzal kezdtük a munkánkat, hogy a oxidálódott felületeket nem csak letisztítottuk, kemény reszelővel, dörzspapírral, de még savba is mártottuk, hogy minden zsiradékot, szennyet az leégessen róla.... így megtisztítva a felületek képesek voltak a vezetékek egyéválni, csatlakozni, hordozni, vezetni az áramot!! Úgy gondolom, hogy a kudarcaink, a sok sikertelen kapcsolódás okát itt kell keresni: nem vagyunk tiszták, nem mondtunk le, nem szakadtunk el egy csomó önző, kapzsi, hiú "szeméttől", melyek megakadályoznak abban, hogy akár társainkkal, akár megváltó Istenünkkel tartós kapcsolatot, kötödést hozzunk létre!! Jézus befogadja a tanítványait, türelemmel tisztogatja, formálja őket, de igazából csak nagycsütörtök estéjén nevezi őket tisztának, amikor megmossa apostolai lábát! Jézus munkája tökéletes, mert valóban ezek az emberek oly mélyen kapcsolódnak az őket meghívó Mesterükhöz, hogy Tőle még a halál sem tudja elválasztani, érette mindannyian készek vállalni a vértanúságot is! 
Kisebb testvéretekként szeretettel arra kérlek, hogy nézzünk magunkba, fedezzük fel fájó kudarcaink igazi okát, az arcunkat beszennyező hibákat, bűnöket, és őszinte bűnbánatunk könnyeivel mossuk magunkat tisztára, hogy szeretteinkkel, Teremtőnkkel alakuló kapcsolataink erősek, tartósak, életet adóak lehessenek!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Kászoni otthonunk gyerekei kacagnak, tiszták, jó testvérei egymásnak!
Abban az  időben  Jézus  fölment  egy hegyre,  és  magához  hívta,  akiket kiválasztott. És ők  csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt  választott ki,  hogy vele tartsanak, és hirdessék  az igét. Hatalmat is  adott nekik a  betegek gyógyítására és az  ördögűzésre. A következő  tizenkettőt választotta  ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét –  akiket Boanergesznek,  vagyis „mennydörgés  fiainak”  hívott.
Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát,  Tádét, a  kánaáni Simont  és a  karióti Júdást,  aki  később elárulta őt.
Mk 3,13-19
Bővebben: 2017. január 19. – CsütörtökÉrdekes, Jézus nem felülről és nem is belülről változtatja meg a világot, hisz végül is születhetett volna egy módos papi családba is, és el is végezhette volna Saul példájára valamelyik híres rabbi képző intézményt, de ő mondhatni kívülről és alulról állt neki, hogy az új bort új tömlőbe töltse! Sokszor megkérdezik tőle, hogy milyen hatalommal végzi a dolgát, ki bízta őt ezzel meg? Jézus nem illeszkedik az akkori földi hierarchiákba, ezért kell titokba, bujkálva gyógyítson, tanítson! Igazából a Mária jelenésekkel is ez a baj, Fatimában, melynek 100 éves évfordulóját ünnepli az egyház, Lourdesban, Medjugorjeban, de akár nálunk Erdélyben, Szőkefalván, hol egy tanulatlan roma származású asszonynak jelent meg Mária, mindenütt Isten nem veszi figyelembe a mi emberi hatalmi rendszereinket, Ő nagy Úr, bölcsen és nagylelkűen adja a kegyelmeit annak kinek jónak látja, és akkor, mikor annak ideje eljön! Isten annak adja a kegyelmeit akinek az ő Szentfölsége jónak látja!
Szívem minden erejével imádkozom, hogy Isten cselekvő ereje nyilvánuljon meg a mi korunkban is, vezessen erős  kézzel, kinyújtott karral bennünket is az üdvösség útján!
Szeretettel,
Csaba t.  
Abban   az   időben   tanítványaival    együtt   Jézus   visszavonult    a Genezáreti-tóhoz.  Nagy  tömeg   követte  Galileából.   Sőt  Júdeából   és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és  Szidon környékéről is  nagy  sokaság  csatlakozott hozzá,  mert  hallották,  hogy milyen csodálatos  dolgokat visz  végbe. Jézus  meghagyta  tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben  egy bárkát a  tömeg tolongása miatt.  Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az  Isten Fia!” Ő azonban szigorúan meghagyta  nekik, hogy ne híreszteljék,  kicsoda ő.
Mk 3,7-12
Bővebben: 2017. január 18. – Szerda2017. január 18. – Szerda, Árpád-házi Szent Margit
Gondolom mind a tíz szűz szépen csinosan fel volt öltözve, arról sem szól a szentírás, hogy kinek milyen a magánélete, képzettsége! Jézus egyetlen szempont alapján engedi magához közel, illetve taszítja el a szentírásban szereplő szüzeket: képesek-e a rájuk bízott feladatot szépen, szentül elvégezni?! Az ő dolguk az volt, hogy égő mécsessel fogadják a Vőlegényt! Senkit nem érdekel az, hogy miért aludtak el ők, vagy a lámpáik, azt sem kérdezik, hogy milyen gondolataik vannak, hogy az ő lelkiviláguk, gyermekkoruk mennyire van megterhelve! Az ítélet, a nagyon kemény ítélet arról szól, hogy elvégezték-e a rájuk bízott munkát vagy nem?! 
Jézus szavait ha figyelmesen olvassuk nagyon megdöbbenhetünk. Öt nem érdekli a terméketlen fügefa magánélete, az sem érdekli, hogy miért nincs gyümölcs a fán, hogy a kora tavaszi, vagy a nyári fagyok pusztították el a termést... Nem, mindez nem érdekli Jézust, a terméketlen fát megátkozza és az kiszárad!! Jézus világosan megmondja: "azt akarom, hogy gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt!" 
Ez a mai szentírási rész nekem azt mondja, hogy hagyjam abba a sebeim nyalogatását, a kelet európai soványka körülmények feletti lamentációt és minden erőmmel álljak neki annak a feladatnak, amit a jó Isten rám bízott! Ne másokkal foglalkozzunk, hanem csak azzal, hogy ma mit kell nekem személyesen megtegyek Isten dicsőségéért, népem, az emberiség javára!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben Jézus a  következő példabeszédet mondta tanítványainak:  A mennyek országa  olyan, mint  az a  tíz szűz,  akik vették  lámpáikat,  és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak.  A balgák fogták  a lámpásukat,  de  olajat nem  vittek magukkal;  az  okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s  ők mind elálmosodtak  és  elaludtak.  Az éjszaka  közepén  egyszerre  kiáltás hangzott: „Íme,  a vőlegény!  Menjetek eléje!”  Erre a  szüzek  mindnyájan fölébredtek és  felszították lámpásaikat.  A  balgák kérték  az  okosakat:
„Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak  ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen.  Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és  vegyetek magatoknak!” Míg azok  vásárolni mentek, megérkezett a  vőlegény, és  akik készen voltak,  bementek vele  a menyegzőre; az ajtó pedig  bezárult. Később megérkezett  a többi szűz  is. Így szóltak:  „Uram,  Uram!  Nyiss  ajtót nekünk!” De  ő  így  válaszolt:
„Bizony, mondom nektek,  nem ismerlek titeket!”  Virrasszatok tehát,  mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13
Bővebben: Wednesday 18 January 2017Father Csaba’s reflection on the gospel
Wednesday 18 January 2017 ..The feast of Saint Margaret of Árpádháza.
I presume that all the ten virgins were nicely dressed , the holy gospel does not give any details about their private lives, their qualifications ! Jesus only lets them close to Himself or repels the virgins described in the gospel based on one consideration, are they capable of fulfilling the task entrusted to them well, solemnly ?! Their task was to welcome the Bridegroom with burning lamps ! Nobody asks them why they fell asleep, or why  their lights were extinguished , they are not even asked what thoughts do they have , how troubled is their spiritual life or childhood ! The judgement, the very  harsh judgement is all about whether they carried out the work they were entrusted with or not ?! 
If we read our Lord’s words attentively we can be really be shocked He is not interested in the private life of the barren fig tree or why is there no fruit on the tree , whether the early spring or summer frosts destroyed the produce ….No, all this does not interest Jesus He curses the infertile tree and that withers  !! Jesus states clearly :  I want you  to "bear fruit—fruit that will last—“!
What today’s gospel passage  is telling me to stop licking my own wounds, to stop lamenting about the meagre conditions in Eastern Europe and with all my might I have to get down to the task that the Heavenly Father entrusted me with !!  Lets not be preoccupied by others but only by what I have to do for God’s glory, my people's and the sake of humanity!!
With love,
Father Csaba 
translated by dr k.e.
The Parable of the Ten Virgins
“At that time the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.   Five of them were foolish and five were wise.  The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them.  The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps.  The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep.
“At midnight the cry rang out: ‘Here’s the bridegroom! Come out to meet him!’
“Then all the virgins woke up and trimmed their lamps.  The foolish ones said to the wise, ‘Give us some of your oil; our lamps are going out.’
“‘No,’ they replied, ‘there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves.’
“But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet. And the door was shut.
“Later the others also came. ‘Lord, Lord,’ they said, ‘open the door for us!’
“But he replied, ‘Truly I tell you, I don’t know you.’
 “Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour.
Matthew 25-1-13
Bővebben: 2017. január 17. – KeddSzép havas, hideg reggelre ébredt Székelyföld. Tudok annak örvendeni ami van? A mai evangélium arról szól, hogy a tanítványok útközben szedegetett kalászokból kimorzsolt búzaszemeket fogyasztanak. Jézus szavai alapján azért, mert éhesek! Érdemes elgondolkozni Isten gondviselő jóságán! Az, aki ötezer idegen embernek kenyeret, halat szaporít, Kánában több száz liter jó borral megajándékozza a násznépet, az tanítványainak csak az útszélről felcsipegetett búzaszemeket adna? Igen, mert úgy tűnik, hogy gondviselő jóságával akkor így látta jónak!
Gyermeki bizalommal el kell fogadnunk mindazt, mit kapunk. Télen a hideg, a hó Isten ajándéka, annak kell örvendenünk, tavasszal az új életet fakasztó, hosszú szárú eső az ajándék, nyáron a búzaérlelő kánikula, ősszel a mindent rozsdabarnára színező elmúlás! Minden mit nem tudunk, vagy amit nem is kell megváltoztatnunk, az Isten drága ajándéka! Teremtőnk bölcsen tudja a világunk rendjét, s nagylelkűen adja számunkra mindazt, mire nekünk a leginkább szükségünk van! Fogadjuk el önmagunkat, környezetünket alázattal, és elkényeztetett gyermekek példájára ne nyafogjunk, ne háborodjunk fel azért mert ez a világ ilyen, vagy olyan! Jézus segítségét kérve szedegessük fel a számunkra útszélre hullott kalászokat, és tartsuk fenn létünket örömmel, jókedvvel, úgy ahogyan Szentfölsége azt jónak látja!  
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Borzsova, Dr. Fodor István
Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai  útközben tépdesni kezdték a kalászokat.  Ezért a farizeusok megszólították:  „Nézd, olyat tesznek  szombaton,  amit  nem szabad!”  Jézus  ezt  felelte  nekik:
„Sohasem olvastátok, mit tett  Dávid, amikor társaival együtt  nélkülözött és éhezett? Abjatár főpap  idejében bement az Isten  házába, és megette  a megszentelt kenyereket,  és  adott belőle  társainak  is, pedig  ezeket  a kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük.” Majd ezt mondta  nekik:
„A szombat van az emberért, nem  az ember a szombatért. Azért az  Emberfia ura a szombatnak is.”
Mk 2,23-28
Bővebben: 2017. január 16. – Hétfő„Miért van  az, hogy Keresztelő Jánosnak  és a  farizeusoknak a  tanítványai böjtölnek,  a tieid meg  nem  böjtölnek?”  
Hiszem, hogy Isten előtt a legkedvesebb böjt, ha mindennapi feladatainkat, állapotbeli kötelességeinket becsülettel, szorgalmasan teljesítjük!! Nem kell nekünk semmi rendkívüli, feltűnő dolgot kitaláljunk, elég ha ott ahol vagyunk azt amit vállaltunk, a diák az iskolában, a tanár a katedránál, a szakács a konyhában, az autóvezető a volán mellett, ha mindenki szépen, pontosan, összeszedetten végzi a dolgát!! 
Mindez mellett gondoljunk Isten első parancsolatára: "Uradat Istenedet imád!" Isten parancsa csodálatosan szép, hatalmas feladat, mert nem elég nem szidni az Istent, Ő elvárja tőlünk, hogy őszinte szeretettel szeressük urunkat Istenünket! Négy féle imádság van: Kérő ima, bűnbánati ima, hálaadó ima és a negyedik, melyet a legritkábban gyakorlunk, a dicsőítő imádság!! Úgy gondolom, hogy ha ezer életünk lenne, és minden életünket Isten dicsőítésére szentelnénk, akkor is adósai lennénk, a minket szeretetből létbe hívó Szentháromságnak!!
Szeretettel bátorítlak, tegyünk meg mindent, hogy egész napunk, minden munkánk legyen drága Istenünk örömteli imádása, Imádkozzunk örömmel, hisz velünk a vőlegény!!
Csaba t. 
Abban az időben  Keresztelő János tanítványai  és a farizeusok  böjtöltek. Ezért néhányan odamentek  Jézushoz és  megkérdezték tőle:  „Miért van  az, hogy Keresztelő Jánosnak  és a  farizeusoknak a  tanítványai böjtölnek,  a tieid meg  nem  böjtölnek?”  Jézus így  válaszolt:  „Vajon  böjtölhet-e  a násznép, míg  velük  van  a  vőlegény? Amíg  a  vőlegény  velük  van,  nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt.  És akkor, azon  a  napon  majd  böjtölnek. Senki  sem  varr  régi  ruhára  új szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit,  és a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe;  vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való.”
Mk 2,18-22
Bővebben: 2017. január 15.- VasárnapJános tanúságot tesz ország - világ előtt arról amit látott, hallott! Arról amit megtapasztaltunk, mi is tanúságot kell tegyünk az emberek előtt! Meg vagyok győződve, hogy a világ minden kérdésére, gondjára ott van a válasz a szívünk ajtaján kopogtató élő Istennél, s ha befogadjuk szeretettel, akkor Ő végtelen jósággal, boldogító szeretetével válaszol kérdéseinkre, megfogja kezünket és vezetni fog a csodák földjén! Számomra a világ legcsodálatosabb felfedezése, hogy Isten nem csak létezik és végtelen erővel uralja világunkat, hanem szeret is bennünket és irgalmas ragaszkodással hajlik le a gyermekeihez, igen, életünk minden percében számíthatunk rá! Egész létemnek ez a legfontosabb tapasztalata, melyről nem hallgathatok, s melyről János mellé állva tanúságot szeretnék tenni!
Sokan mondják, hogy csak néhány kiválasztottnak van lehetősége megragadni Teremtőjének feléje nyúló kezét, és Isten színe előtt élni az életét! Ez ha így lenne, akkor Isten első parancsában nem mondta volna mindannyiunknak, hogy: "Uradat Istenedet imádd!" Istent imádni, vele az imádság összeszedett csendjében találkozni, mindannyiunk életre vezető áldott útja! A történelemben láthatjuk, hogy mily sokan és sokféle világi hivatalt megélő ember, királyok, tudósok,  egyszerű földművesek, családanyák léptek rá sikeresen erre az imádságos, Istenünk karjai közé vezető útra! Annak idején én döntésemet meghozva, fiatalos lendülettel le is írtam, majd Teremtőmnek címzett levelemből egy papirhajót hajtogattam és rátettem egy folyóra, hogy vigye el ahhoz, kit legjobban szeretek! Hiszem, hogy kis hajóm őszinte kérésemmel célba ért, s azt is hiszem, hogy életem minden áldása, kegyelme, Jézus Krisztus nagylelkű ajándéka tétova, botladozó imámra adott válasza!  
Kisebb testvéredként nagy szeretettel biztatlak, elmélkedd át Teremtőd első parancsolatát és bizalommal, élő hittel kezd el Uradat Istenedet imádni!
Hiszem, hogy ha elindulsz, akkor már célba is értél.  
Csaba t. 
Abban az  időben: Amikor  János látta,  hogy Jézus  közeledik feléje,  így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről én azt mondtam: Utánam  jön egy férfi,  aki megelőz engem,  mert előbb  volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben.”
János azután így  folytatta tanúságtételét: „Láttam,  hogy az égből,  mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy  vízzel kereszteljek,  az mondta  nekem: Akire  látod,  hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én  láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!”
Jn 1,29-34
Bővebben: 2017. január 14. – SzombatKét ember között a legrövidebb út, az egyenes beszéd! Csodálom Jézus Krisztust, ahogy a látszólag véletlenül útjába kerülő Mátét megszólítja, és arra biztatja, hogy adja fel munkahelyét és jöjjön csatlakozzon hozzá, kövesse Őt az evangélium hirdetésének göröngyös, nagypéntekeken keresztül vezető útján. Döbbenetes, hogy ez az ember valóban elindul Jézussal, és hűségesen követi is a Mesterét, és élete végén megírja csodaszép evangéliumát! 
Krisztus követői vagyunk, a mai evangéliumi rész arra biztat, hogy mi is merjük egymást megszólítani, hívni, hogy így bizalommal, együtt jó végre vigyük a ránk bízott feladatokat! Istennek hála többször ráléptem erre az útra, és örömmel mondhatom el, hogy Jézus nem csapott be, mert valóban az emberek megszólíthatók! Gyengeségem tudatában, a szeretet nevében embereket szólítottam meg és hívtam, hogy segítsenek gyermeket nevelni, szegényekről gondoskodni, hirdetni az evangéliumot a XXI. századba, és örömmel mondhatom el, hogy Isten társakat adott nekem! Életem legdrágább ajándékai azok a férfiak és nők, kik mellém álltak, s vállukat vállamnak vetve vállalták azt a munkát, mit Isten közösségünkre bízott! 
Merjünk egymás szemébe nézni, és őszintén egymástól segítséget kérni!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: egyik kedves munkatársam, Pál Mária
Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára.  Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította  őket. Amint Jézus elhaladt a  vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki:
„Kövess engem!” Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.
Később  Jézus   elment   vendégségbe   Lévi  házába.   Ott   Jézussal   és tanítványaival  együtt  sok   vámos  és  nyilvános   bűnös  is   asztalhoz telepedett, mert sokan oda is  elkísérték. Amikor a farizeusok közül  való írástudók látták,  hogy Jézus  együtt eszik  a nyilvános  bűnösökkel és  a vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik  és iszik a  ti Mesteretek  együtt a  vámosokkal és  a nyilvános  bűnösökkel?”
Ennek hallatára Jézus  ezt válaszolta nekik:  „Nem az egészségeseknek  van szükségük orvosra,  hanem  a betegeknek.  Én  nem azért  jöttem,  hogy  az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”
Mk 2,13-17
Bővebben: 2017. január 13. – PéntekUram ma az a négy férfi a példaképem, kik béna társukat bizalommal eléd hozták!! Imádságos szeretettel, a harctérre vezényelt és ott elesett katonákért imádkozom! Annak idején engem is elvittek Romániában katonának, fegyvert adtak a kezembe, és kivittek télen, nagy hóban lövészárkot ásni!! Nem volt választásunk nekünk sem, akárcsak 1940-45 között a II Világháború harctereire gyilkolni, meghalni kihajtott embernek!! A  Don kanyarba is nagyonsok fiatalt akarata ellenére vittek el, akárcsak a túlsó oldalon harcoló Szovjet csapatok legénységét!! A sok vérből nem tanultak a világ nagyjai, ma is oly sok embert, köztük ártatlan gyermekeket is kihajtanak erőszakkal a harcterekre ölni, vagy megöletni! Tiszta szívvel hozzuk Urunk szent Szined elé a harctéren elesett kiskatonákat, bár lehet, hogy vér tapad a kezükhöz  mégis értük imádkozunk, adj nekik irgalmas szeretettel békességet, országodban örök nyugodalmat!!
Az örök élet reményével, 
Csaba t. 
Néhány nap múlva Jézus visszatért  Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a  híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze,  hogy még az ajtó előtti téren  sem fértek el; ő  pedig hirdette  nekik az  igét. Közben  odahoztak hozzá  egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe,  kibontották fölötte a  tetőt, ahol  volt, és  a nyíláson  át leengedték  a  hordágyat, amelyen a béna feküdt.  Jézus pedig, látva hitüket,  így szólt a  bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.”  Ült ott néhány  írástudó is. Ezek  így gondolkodtak  szívükben:  „Hogy  beszélhet  ez  így?  Káromkodik!  Ki  más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?”
Jézus azonnal  észrevette, hogy  magukban ilyeneket  gondolnak, így  szólt tehát hozzájuk:  „Miért  gondoljátok  ezt szívetekben?  Mi  könnyebb:  Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj  föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van  hatalma a földön  a bűnök  megbocsátására!” Ezzel  odafordult a  bénához:  „Mondom neked: Kelj föl,  fogd az  ágyadat, és  menj haza!”  Az felkelt,  fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott.
Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk még ilyet sohasem!”
Mk 2,1-12
Bővebben: 2017. január 12. – CsütörtökFigyeljünk Jézus Krisztusra! A szentírást olvasva döbbenten láthatjuk, hogy mennyien rohanják le, egyesek gyógyulást keresnek nála, mások csak vitatkozni akarnak vele. Az emberek szinte szétszedik a Mestert és Ő mindenkihez türelmes, nyugodt jósággal segít, nem törődik a következményekkel, járja az irgalmas szeretet fáradságos útját, lesz ami lesz! 
A mai világ leprája a nyafogás, a panaszkodás, az elvégzendő munka láttán való siránkozás! Jézus nem fél a munkától, nem kerüli a feladatot, nála minden ajtaján kopogtató ember bebocsájtást talál, legyen az koldus vagy előkelő! Jézus mindenkit komolyan vesz, az éjnek idején ajtaján kopogtató Nikodémust vagy a Jerikó utcáján vele szembemenő koldust, ő nem fél a betegektől, az ördögtől, megszállottaktól, neki mindenkihez van jó szava, ő meg meri érinteni gyógyító szeretettel a mai evangéliumban hozzá forduló leprást is!
Mekkora a teherbírásom? A mindennapi feladataimat tudom örömmel, jókedvvel felvállalni és jó végre vinni? Az elvégzendő feladat, legyen az tanulás, bármilyen munka, vagy akár egy beszélgetés panaszkodó bajban lévővel, vajon nyafogás, siránkozás, önmagam sajnálata nélkül el tudom végezni? 
„Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Bizalommal kiáltsunk a leprással mi is Jézus Krisztushoz! Kérjük, hogy tisztítson meg a folyamatos elégedetlenkedéstől, önmagam és környezetem leértékelésétől, és formáljon saját képére, hasonlatosságára, tisztítson meg a nyomorúságot okozó sebeinktől, adjon erőt terheinket hordozni, zokszó nélkül szálfaegyenesen állni a viharban! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben  egy leprás jött  Jézushoz. Térdre borult  előtte, és  így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta  kezét,  megérintette,  és azt  mondta  neki:  „Akarom!
Tisztulj meg!”  Erre  rögtön  elmúlt  a  leprája,  és  megtisztult.  Jézus szigorúan ráparancsolt,  azonnal  elküldte,  és így  szólt  hozzá:  „Nézd, senkinek se  szólj erről,  hanem menj,  mutasd meg  magadat a  papnak,  és tisztulásodért ajánld  fel a  Mózes által  rendelt áldozatot,  bizonyságul nekik.”
Ő azonban, alighogy  elment, mindenfelé hirdetni  és híresztelni kezdte  a dolgot. Emiatt  Jézus nem  mehetett többé  nyilvánosan a  városba,  inkább távolabbi,   elhagyatott   helyeken   tartózkodott.   Mégis,   mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
Mk 1,40-45

 

Bővebben: 2017. január 11. – Szerda"Simon anyósa  lázas betegen  feküdt. Mindjárt  szóltak  is Jézusnak. Jézus odament  hozzá, megfogta  a kezét,  és fölsegítette.  Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik."
Végtelenül szomorú, hogy olyan sokszor leírjuk az időseket, a betegeket, de talán még ennél is szomorúbb, hogy az idősek, a betegek is olyan könnyen leírják magukat, úgy érzik, hogy ők már csak terhére vannak a környezetüknek, a világnak!! Jó olvasni mai evangéliumi részt: Jézus nem legyint az idős, beteg néniről halva, nem mondja azt, hogy az ő ideje lejárt, hanem nyilvános működésének első gyógyító kegyelmével felfedi Isteni hatalmát, segít talpra állni a néninek!! Jézusnak szüksége van az idősekre, jó olvasni, hogy a néni szolgálatát elfogadja a világ Ura!! 
Számomra Bíró Antal atya segítsége nagyon sokat jelentett! 86-évesen megkeresett a kedves atya és felkínálta szolgálatát, én akkor szászvárosi plébános voltam, befogadtam az atyát és elindultam a nagyvilágban szolgálni! Ö otthon helyettesített és én elkezdtem alapítani a gyermekvédelmi otthonokat! A drága jó Antal atya, mint a jéghegy vízalatti, láthatatlan része magasba emelt, és így együtt építhettük Isten szép országát!!  
Mennyire tisztelem, becsülöm az időseket? Mennyire veszem igénybe az öregek tanácsát, tapasztalatát, szolgálatát a mindennapi életben? De azon is elgondolkodhatok, hogy én mind idős, beteg ember mennyire kérem és mennyire fogadom el a segítséget, a felém nyúló jóságos kezeket? 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: ott állok a kórházban Antal atya betegágya mellett
Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába.  Simon anyósa  lázas betegen  feküdt. Mindjárt  szóltak  is Jézusnak. Jézus odament  hozzá, megfogta  a kezét,  és fölsegítette.  Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.  Amikor lement a nap és  beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott  az ajtó  előtt. Jézus  pedig sokakat  meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
(Másnap) Jézus  kora  hajnalban felkelt,  kiment  (a házból),  elment  egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek.
Amikor megtalálták, azt  mondták neki:  „Mindenki téged keres!”  De ő  azt felelte: „Menjünk  el  máshová,  a szomszédos  helységekbe,  hogy  ott  is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette  az evangéliumot  a  zsinagógákban  Galilea  egész  területén,  és  kiűzte  az ördögöket.
 Mk 1,29-39

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Az élő Istennek érzelmei és vágyai is vannak, személyes, élő kapcsolatra törekszik az emberrel. Az Istennel való kapcsolat nagyon mély és érzelemmel teljes. Olyan intim, diszkrét és finom hívás ez, amiről nagyon nehéz beszélni. Olyan kapcsolat, amelyben nincsen testiség, amelyben nincsen anyagi vetület, de ettől még egészen valóságos.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Ma 2019. május 27. hétfő, Hella napja van. Holnap Emil és Csanád napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Jézus tudatosan arra kér...

Isten minden teremtett lényt – közösséget, népet, az egész emberiséget – meghív a végtelen felé.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube