Bővebben: 2018. július 18. – Szerda".....kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! " Mt 11,25
A Boldogságos Szűzanya, a csodálatos hálaénekében megfogalmazza Istennek a kicsinyek iránti szeretetét. 
"Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt."
Lk 1,47
Istennek, a kicsinyek iránti szeretete csodálatos! Számomra öröm látni, hogy a szerénység, az alázat, az egyszerűség mennyire fontos a jó Istennek. A kicsinység, azaz az alázatosság erényét tartotta az egyház mindig is minden erény királynőjének. A teológusok, az egyház szentjei sokszor, sokféleképpen megfogalmazták, hogy a mennyország kapuja az alázatosság, mert lehetünk okosak, bölcsek, minden más erényben gazdagak, sőt bármennyi jót is tehetünk, ha gőgösök, beképzeltek vagyunk, ha arrogánsan lenézzük testvéreinket, akkor "a szívükben gőgösöket Isten letaszítsa" ahogy a Boldogságos Szűzanya a Magnificat-ban énekli. 
Az alázat nem azt jelenti, hogy magamról lemondva visszahúzódom a semmitevésbe, hanem azt, hogy kicsinységem tudatában a jó Isten irgalmában, erejében bízva útra kelek! Milyen szép Szent Péter csodatevő beszéde, amit a bénának mond: "Aranyam, ezüstöm nincs nekem, de Jézus Krisztus nevében mondom, kelj fel és járj." Szent Péter világosan tudja, hogy ő nem tud csodát tenni, nem tudja a nagy dolgot megoldani, de Jézus Krisztus elég hatalmas ahhoz, hogy akár ő általa is megoldja a gondokat, nehézségeket! Krisztus nem azt akarja, hogy saját kicsinységünk tudatában elbújunk egy egérlyukban, hanem azt, hogy az Ő nyomába lépve, az irgalmasság testi, lelki jócselekedeteit végezve, szerényen, alázattal, bölcsen építsük Isten Országát!
Merjünk kicsinyek lenni és nagy dolgokra vállalkozni Jézus Krisztus nevében! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Gálospetri-i gyermekeink a templomban verset mondanak.
Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. 
Mt 11,25-27
Bővebben: 2018. július 11. - SzerdaSzent Benedek apát, Európa fővédőszentje
"....mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap és elnyeri majd az örök életet." Mt 19, 29
Ma senki semmit nem akar elhagyni, sőt az áldozat fogalmát sem értjük! Sokan megkérdik, hogy Ferenc pápa mikor törli el ezt az elavult cölibátust?!
Nagy kérdés: ha a kitartó, verejtékes, becsületes munka útján nem indulunk el, akkor terméketlen fügefaként számíthatunk Jézus ítéletére, a pusztulást jelentő isteni átokra? Én azt gondolom, hogy igen, mert áldozat nélkül nincs élet! Ha tavasszal nem veted be a földbe a drága magot, ősszel nem fogsz aratni, ha kitartó kemény tanulással nem hozol áldozatot, akkor nem lesz eredmény, tudás, diploma! Ha a házasság oltárára nem rakod a sokszor húsodba vágó hűségedet, mint teljesen elégő áldozatot, akkor elsodródsz a családodtól!
A pap nem kosok, bikák vérével lép az oltárhoz, hanem a maga megzabolázott vérével! Ez az az áldozat, melyet Krisztus végtelen áldozatával az oltárra helyez nagy alázattal! A pap számára lemondani az áldozathozatalról, ugyanazt jelentené, mintha a szántóvető megspórolná tavasszal a vetést, vagy a diák a tanulás helyett a szórakozást vállalná, vagy ha a házastárs a hűtlenség útjára lépne! Mondhatunk bármit, mi római katolikus papok érezzük, hogy aki lemond a cölibátusról, az lemond a papságról! Titokban bárki bármit megtehet, de hazudni magunknak nem tudunk!
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: Damaszkusz ferences szerzetesei a vértanúság árnyékában
Egy alkalommal Péter megkérdezte: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?” Jézus így válaszolt: „Bizony, mondom nektek: ti, akik követtetek engem: a világ megújulásakor, amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet.”
Mt 19,27-29
Bővebben: 2018. július 10 - Kedd"Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!" 
Mt 9,32-38
Nem csak Krisztus korában, de sajnos ma sincs elég ember az aratáshoz! De ma nem csak az oltár, a szószék mellett van kevés "munkás", hanem mindenfelé! Nap mind nap hívnak, keresnek ilyen-olyan munkára fiatalokat, felnőtteket, kereslet van, de munkavállaló nincs! A gyermekeinkkel, fiataljainkkal ha nem tudjuk megszerettetni a becsületes munkát, akkor lassan elnéptelenedik a Kárpát-medence! 
Évek óta próbálom felhívni a figyelmet, hogy iskoláink hihetetlen sok pénzért élhetetlen, félművelt, semmihez nem értő végzősöket képeznek évről évre! Pap László atya több mint két évtizede nyilvános fórumon kimondta, hogy iskoláink "selyempapírba csomagolt rabszolga piacok", hol csak arra készítik fel a generációkat, hogy hogyan vehetik meg maguknak a nyugatra induló járatokra a jegyet, hogy ott aztán náluknál "okosabb" embereknek eladják fizikai, szellemi képességeiket! 
A szülők, az iskolák, az egész társadalom, de még az egyháznak is a legfontosabb feladata: felkészíteni gyermekeinket, hogy felnőve, szülőföldjükön összefogjanak és becsületes munkából, önmaguk, családjuk számára tisztességes megélhetést biztosítsanak! Az önfenntartás parancsa az első és legfontosabb parancs, megkerülhetetlen feladatot ró ránk, melyre minden gyermeket, fiatalt fel kell készítenünk! Minden más csak ezután jön! Közös létünk fenntartása, az élet a cél, ha ezt nem tudjuk elérni, akkor semmit nem értünk el és a jóléti, fogyasztásra épülő társadalmunk megbukott, összefog dőlni!
A gondokat, lehetőségeket észrevéve, lelkiismeretünkre, Istenre figyelve, szellemi, fizikai, lelki adottságainkat felhasználva, az alkotó teremtésben Teremtőnknek társaivá válva, becsületes munkánkkal biztosítsunk tisztességes megélhetést magunk és családunk számára!
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: Tehenek szorgalmas gazdára várva.
Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta: „Ilyen még sohasem történt Izraelben.” A farizeusok azonban megjegyezték: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.”
Jézus ezután bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt.
Amikor látta a népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!”
Mt 9,32-38
Bővebben: 2018. július 9. - Hétfő"...tedd rá kezedet, és életre kel." Mt 9,18
A kafarnaumi ember hitte, hogy képes Jézus feltámasztani az ő lányát! Hitte, hogy van megoldás a gondokra, bajokra, hitte, hogy meg lehet oldani ezt a mostani feladatot is!! Én hiszek a imádság erejében, abban, hogy a kitartó munka meghozza a maga gyümölcsét, hogy érdemes megfogalmazni a céljainkat, mert azt el is lehet érni ezen a földön!? 
Istennek hála sok nagyszerű nevelőnk van, de közülük egyik legeredményesebb kollégámat Krisztina nevelőnőt szeretném ma nyilvánosan is megdicsérni!!  Évekkel ezelőtt fogadta be Ádit, egy egyszerű széthullott szászvárosi, roma családból! Mint minden fiút őt is a foci, a barátok sokkal jobban érdekelték mint a tanulás! De Krisztina nevelőnő minden nap kikérdezte a nála lassan egy fejjel nagyobbra növő "gyerektől" is a házifeladatot! Volt nemulass, ha lazsáláson kapta a vizsgára készülő nagyfiút. "Nem azért jártál tizenkét osztályt - mondta a nevelőnő - ,hogy most a végén feladd és ne sikerüljön a vizsgád!" Az utolsó két hónapban a nevelőnő és Ádi nem ment semerre, csak a tanulás, minden este sport, szaladás, pihenés, s reggel indult minden előről!! Szegény Ádi csak pislogott és tanult. A vizsgán mindenből jó jegyeket szerzett, de matematikánál néhány százalékkal az ötös alatt találta a nevét!!  Volt nagy szomorúság!! Sajnos Déván az idén senkinek sem sikerült az érettségi vizsga, "még Ádinak sem" mondták néhányan, talán egy csipetnyi kárörömmel!! Krisztina nevelőnő nem mondott semmit, mert ő hitt a munkájukban, hitt a fiában és ezért elment vitatni, kérte, hogy javítsák újra az írásbeli dolgozatot!! Mindennap mentek imádkozni vártak és  a független komisszió döntése alapján megszületett az átmenő jegy!! Buli!!
Szeretném itt a nyilvánosság előtt megdicsérni Ádit amiért bizalommal megfogta nevelőnőjének a kezét, és kortársai szórakozásaitól távol maradva nekiült tanulni, küzdeni, hitte nevelönőjével együtt, hogy képes kitörni a nyomornegyedből, a szegénységből és nagy családjából elsőnek becsülettel, sikeresen letenni az élete első fontos vizsgáját!! Köszönöm Krisztina nevelőnőnek, hogy nem a bőre színét, származását nézi a rábízott gyermeknek, hanem befogadta Ádit a háromszobás kis lakásába kilenc másik fiúval együtt! Köszönöm  amiért önmagát nem kímélve sokszor kézen, néha fülön fogva elvezette a rábízott gyermeket a nagybetűs élet kapujába!! Jó munka volt!!! Megérdemlitek a Vakációt!!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Képen: Krisztina nevelőnő és két végzős nagyfiú, A jobboldali Ádi
Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel!” Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele.
Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik!” Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken.
Mt 9,18-26
Bővebben: 2018. július 8. - Évközi 14. vasárnapHit kell a gyermek vállaláshoz, a fiatalok neveléséhez!
Jézus csodálkozott hitetlenségükön. Nem is tehetett ott csodát.... Hiszek-e magamban, drága családomban, munkámban, egyetlen szülőföldemben?? Hogy nézek szeretteimre, a mindennapi feladataimra, saját életemre? Hittel, bizalommal, szeretettel, vagy fásultan, kiábrándult közönnyel? Ha én nem hiszek magamban, abban, hogy a munkámat képes is vagyok, de érdemes is szépen, jól elvégezni, akkor vajon Jézus tud csodát tenni az életemben?? Ha én nem hiszek az Isten által rám bízott gyermekekben, ha nem hiszem, hogy képesek haladni, tanulni, érettségizni, eredményeket elérni, akkor vajon Krisztus képes csodát tenni az ő életükben?? Ha nem hiszem, hogy érdemes a szülőföldemen itthon maradni, becsületesen dolgozni, kitartani, és ha elesem ezerszer talpra állni, akkor vajon lesznek csodák bennem és körülöttem?? 
Alázattal leborulok előtted Uram és megvallom hitetlenségemet! Alázattal kérlek, add, hogy a te szemeddel lássam magamat, szeretett családomat, embertársaimat, hisz te annyira szépnek, jónak láttál bennünket, hogy vállaltad értünk nagypénteken a kereszt áldozatot!! Add, hogy a rám bízott munkát hittel vállaljam, és ott ahol élnem adatott segítsek, mindenkinek szorgalmas, jókedvű,  kisebb testvére legyek!
Csaba t.  
Kép: Hit kell ekkora föld gabonával való bevetéséhez! 
Abban az időben Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?” És megbotránkoztak benne.
Jézus erre megjegyezte: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában.” Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.
Mk 6,1-6
Bővebben: 2018 július 6. – PéntekIsten és az ember egy asztalhoz ül!! A Végtelen és a porszem egymás szemébe nézve jókedvvel koccint egy pohár borral!! Annyira szép, hogy igazából el sem tudjuk hinni!! Isten nem a messzi fellegekből kukkol minket, hanem részese akar lenni a mindennapi életünknek!! Feltámadása után is sült halat kér és együtt eszik a döbbent tanítványaival!! Közvetlenség, egyszerűség, megszólíthatóság, elérhetőség mennyi szép erény, a barátságos Istenünk szép vonásai!! Ma próbáljam megélni ezeket a szép Krisztusi tulajdonságokat, ráérősen üljek egy asztalhoz a körülöttem élő emberekkel!! Testvéreim, az örök életben is együtt leszünk, Isten nem terít a mennyek országában mindenkinek külön külön!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben: Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot! Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” 
Mt 9,9-13
Bővebben: 2018. július 5. - CsütörtökA bűn, a betegség és a butaság sajnos sokszor egy tőről fakad! Az egész embert kell gyógyítani, mert a lelki, testi, szellemi gyógyulás hozza meg együtt az Ember gyógyulását, az egészséget, épséget, teljességet!! Jézus mindhármat gyógyítja, az embereket irgalmasan bűnbánatra vezeti, bölcsességgel tanítja, és jósággal gyógyítja, hogy Istengyermeki szabadságban, jó testvérekként szeretetben élhessünk ezen a földön!! Jézus Képére, hasonlatosságára született embernek ugyanez a dolga, szabadítsuk fel egymást a bűn rabságából, törjünk ki a tudatlanság sötétségéből, és Isten legcsodálatosabb ajándékát, testünket gyógyítsuk, ápoljuk, tartsuk karba!! Mikor a tizparancsolatban Isten arra kér, hogy: "ne ölj" akkor hiszem, hogy azt akarta mondani, hogy se a lelkét, se a szellemét, se a testét ne pusztítsd el senkinek!!
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: Nem Adom Fel együttessel Csíkszeredában.
Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!”
Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.” Jézus belelátott gondolataikba, és szemükre vetette: „Miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom: »Bocsánatot nyernek bűneid!«, vagy ha azt mondom: »Kelj föl, és járj!«? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására!” A bénához fordulva folytatta: „Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” Az ember fölkelt és hazament.
Ennek láttára félelem fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.
Mt 9,1-8
Bővebben: 2018. július 4. - Szerda"Ördögtől megszállott ember..." Mt 8,28 
A XXI században beszélhetünk gonosz lélekről, ördögről!? 
Nem lehet részben igaz, részben téves a keresztény tanítás!  Vagy mind igaz tanítást elfogadom a szentírást, vagy mint, mesét elutasítom! Krisztus számomra Isten fia, a tanítását én kinyilatkoztatásnak tartom és igaznak vallom!  Hiszek a Szentháromság szeretet közösségében, hiszem, hogy az aki a nyelvemet teremtette, aki a fülemet adta az hallja az én kérésemet és képes hozzám szólni! Hiszem, hogy Jézus Krisztus szólt is hozzánk, tanítását az evangéliumok hitelesen tartalmazzák! Jézus beszédeiben sokszor szól az ördögről, ezért én hiszem, hogy létezik a bukott angyal, a rosszra csábító tiszta szellemi lény akiről a szentírás így beszél: "Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve,  kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan.-  1Péter 5,8-9
Szeretettel, 
Csaba t. 
Amikor Jézus a Genezáreti-tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki se mert arra járni.
A megszállottak kiáltozni kezdtek: „Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?”
Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust: „Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába.” Erre ezt mondta nekik: „Menjetek!” Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és odaveszett.
A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból.
Mt 8,28-34
Bővebben: 2018. július 3. - Kedd, Szent Tamás apostolA magyarok kenyerét aratják! Az áldott anyaföld befogadta a magot, és újból megajándékoz a mindennapi betevővel! Szemünk előtt szaporítja Isten a kenyeret, táplál közel nyolcmilliárd embert sárból, napfényből, hosszú szárú tavaszi esőből! Felkapaszkodtam egy korszerű kombájnra! Újabb csoda, mit a föld mélyéből felhozott ércből készít a találékony ember, sok-sok kis csavar, puzzle darab mely összeáll, útra kel és kenyeret tesz az éhező ember asztalára!
Újaimmal megérintettem a porló, drága anyaföldet, a kalászt, a búzaszemeket és a kombájnt, az okos, erős gépet, melyet Isten adta bölcsességgel álmodott meg és hívott létbe az ember! Megérintettem, majd megszorítottam a gazda kemény kezét, mely megosztja drága termését az éhezővel! Megérintettem, majd lélekben térdre borulva, hitemet megvallva, Jézus sebeit érintő Tamással vallom:  "Én Uram, én Istenem!" 
Szeretettel, 
Csaba t. 
(Húsvétvasárnap este) a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”
Jn 20,24-29
Bővebben: 2018. július 2. - Hétfő, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)Jézus Krisztus mindent elmondott és megmutatott nekünk, de egy dologra ő sem tud megtanítani bennünket, éspedig arra, hogy egy marék porból született földi halandóként, hogy lehet, hogy kell követni őt?! 
Hogy lehet a szent Fia által földre hozott eszmét emberként hitelesen megélni? Az első évszázadok óta a keresztények úgy tartották, hogy Mária a leghitelesebb keresztény, az ő életpéldájából láthatjuk, hogy mit jelent együtt élni az élő Istennel! 
Ezen a szép ünnepen legyen a Boldogságos Szűzanya a mesterünk, tanítónk, példaképünk. Sok mindent tanulhatnánk Máriától, de ez alkalommal, Sarlós Boldogasszony ünnepén mikor Mária Erzsébetnél való látogatásáról emlékezünk meg, csak három gondolatot próbáljunk körbejárni.
1. Mária rálép a szolgáló szeretet útjára. Idős rokona, Erzsébet gyermeket vár, s Mária útra kel az áldott állapotban lévő rokonhoz segíteni, szolgálni. Három hosszú hónapra félreteszi saját gondját, baját, szolgál, segít, szeret. Nem csupán napi néhány órára megy Erzsébethez, hanem oda is költözik hozzá. Jézus Krisztus sem néhány órára jön közénk a mennyek országából, hanem emberré lesz, velünk lakik, él, dolgozik. Ma oly sok felületes kapcsolat van, rámosolygunk egymásra, megkérdezzük a másiktól, hogy van, s már indulunk is tovább. Jézus, s az Ő példájára Mária és a szentek is, a bajban lévő emberek életének részévé válnak. Ezért költözünk mi is össze az árva gyerekekkel. Befogadjuk őket a családunkba, és a jó és rossz tulajdonságaikkal részévé válnak a mi életünknek.
2. Mária Magnificat-ot éneklő jó kedvvel lép be Erzsébet életébe, és Erzsébet örömében felujjong. Jézus születése, a világban való megjelenése örömhír, evangélium! Az Ő jövetele, akárcsak Erzsébet számára Mária látogatása, a remény, az öröm forrása. Milyen jó lenne ha az én megjelenésem, testvéreimmel való találkozásaim az öröm, a remény, a boldogság forrása lenne! Milyen jó lenne ha, mint jó illat, tiszta parfüm, jelenlétem belengné testvéreim mindennapi életét. 
3. Mária nem egyedül megy Erzsébethez, hisz vele van szelíd magzata Jézus Krisztus. Mária Isten jelenlétében járja élete útját. Erzsébet nemcsak Máriának örvend, hanem az őáltala hordozott isteni jelenlétnek is. Milyen jó lenne, ha ott ahol mi is megjelenünk, megjelenne áldásaival, kegyelmeivel, nyugodt békéjével a Szentháromság. Jézus Krisztus ígérete felbátorít, hisz Ő mondotta: "Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük". Éljünk úgy, hogy köztünk, bennünk, velünk lehessen a mi Urunk Jézus Krisztus! Találkozásunk az embertársaink számára, akárcsak Mária látogatása Erzsébet számára, kegyelem forrása, Isten-élmény legyen.
Szeretettel,
Csaba testvér
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.” Mária megszólalt:
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre.” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába. 
Lk 1,39-56
Bővebben: 2018. június 27. - Szerda, Szent László királyFerenc pápa ma Rómában arról beszélt, hogy Isten a rabszolgaságba elsüllyedt zsidó népet nem elítélte, hanem előbb megmentette, kivitte a rabszolgaság földjéről, megajándékozta szabadsággal, élettel, egyszóval szerette és csak azután hívta őket a Hóreb hegyére, hogy az elvárásait megfogalmazza és átadja a tízparancsolatot! Isten jóságos, már akkor is szerette az ő gyermekeit, amikor azok nem is tudtak a parancsolatokról, mikor még nem voltak méltok a figyelemre! 
Szent László egy polgárháborúban összetört, sebzett országot kapott és elkezdte szeretni, szolgálni az ő népét, és a szent korona alatt az ország nagyra nőtt, megszentelődött! 
A mi szeretetünk feltétel nélküli? Kondícióhoz kötőm a testvéreim iránti jóságomat? A szeretet nem jutalom, hanem orvosság! Nekünk sem szabad elítélni a gyermekeket, a környezetünket, a világot, hanem szeretnünk kell mindent és mindenkit! Hinnünk kell, hogy a szeretetünk, mint a jó mag a földbe hullva, százszoros termést hoz, szabaddá, szentté teszi testvéreinket! 
Szeretettel, 
Csaba t.
Abban az időben amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?”
Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.”
Mt 22,34-40 

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Ma 2018. július 22. vasárnap, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Nap Szentje

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Az őszinte bűnbánat

Ha a bűnbánat őszinte, az ember vágyik arra, hogy valamilyen módon vezekeljen, begyógyítsa a szereteten esett sebet.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube