2018. május 24. - Csütörtök

Bővebben: 2018. május 24. - CsütörtökAjándékba kapott létedet te magad is ajándékként kell megélned, de nagylelkűen ajándékká is kell váltanod léted minden egyes pillanatát! 
Hazaértem szerencsésen Dévára! Megérkeztem, és körbejárva számba vettem feladataimat! Mi a dolgom a következő napokban? Munkaköri leírásom nagyon egyszerű, mindig ugyanaz, de soha nem unalmas: imádni az Istent, és szeretni az itt élő felebarátaimat, mint önmagamat! Igen, szeretni, tudatosan szebbé, tisztábbá, gazdagabbá tenni a gyermekeinket, kollégáinkat, és természetesen mindazokat, akik a házunk ajtaján kopogtatnak! Nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban mikor egy hosszú út után megérkezünk: "te azért jöttél, azért vagy, hogy szeress, hogy jót tegyél, hogy sebeket gyógyíts, vigasztalj, bátoríts, erőt, lendületet adj, fényt árasztva ragyogj, mint a tartóra rakott lámpa, mindenkinek!" 
Uram, Mesterem, itt vagyok fáradtan, de készen a bevetésre, a szeretetre, arra, hogy ami görbe azt kiegyenesítsem, ami elszakadt azt csendben, mielőtt bárki is észrevenné összevarrjam, és a csorba késeket megfenjem, hogy a dolgok jobban menjenek a házban! Itt vagyok Uram, hogy példádat követve áldást osztva áldássá váljak, hogy testvéreimet megszentelve, magam kicsinységében megszentelődjek, hogy mindenkinek igazi, kisebb testvérekként mindene lehessek! Kérlek Uram, segíts, hogy feladataimat miket tőled kaptam, segítségeddel jó végre is vihessem! Csodaszép útadon botladozó gyermeked.
Szeretettel, 
Csaba t.
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.”
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.”
Mt 1,18-23

2018. május 23. – Szerda

Bővebben: 2018. május 23. – Szerda"Aki nincs ellenünk, velünk van.” Mk 9, 40
Isten megosztotta velünk mindenhatóságát! Nem csak jót, de rosszat is teremthetünk! Egymásból kiszerethetjük a jót, a szentet, az igaz embert, de sajnos a gonosz vezetésével magunkból és egymásból is olyan aljas, bűnös, rossz dolgokat is kihozhatunk, melyeknek létéről nem is hallottunk! Az ember nem ilyen vagy olyan, az ember egy állandó, dinamikusan változó entitás, melyre nem csak a mélyben lévő erők, de a környezetében tomboló hatalmak is formáló hatással vannak! 
E változó, örvénylő világban, számunkra Jézus Krisztus az egyetlen biztos pont, csendes kikötő, én hozzá menekülök, szeretnék ragyogó, nyugodt jelenlétében élni, tőle tanulni! Mesterünk arra biztat, hogy ne keressük egymásban a rosszat, ne keressük a konfrontációt, hanem jóságos szelídséggel, bölcs, türelmes beszéddel, jó példával - akár az áldott nap az égen - , egymásból értéket, életet, szeretetet próbáljunk felszínre hozni, kicsalogatni! Férjedben, feleségedben, a melletted dolgozó, élő emberben ott van a jó és a rossz is, te melyiket hozod a felszínre?
Szeretettel:
Csaba t.
Egyszer János apostol ezekkel a szavakkal fordult Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van.”
Mk 9,38-40

2018. május 22. – Kedd

Bővebben: 2018. május 22. – Kedd„Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.”  Mk 9, 35
Jézus nem azt mondja, hogy ne akarjunk nagyok, elsők lenni, hanem azt, hogy aki igazán nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája!! Mert aki a legnagyobb akar lenni, az legyen tudatosan a legkisebb, az utolsó a házban!! Lehetsz bajnok, keresztény szófordulattal szent, de csak akkor ha vállalod a munkát, a feladatokat mások helyett is, ha válladra veszed mások terheit, gondjait, keresztjét szónélkül, mosolyogva, szeretettel!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: tanár a diákjával a dévai ház udvarán.
Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azonban nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni Jézust. 
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. 
Akkor Jézus leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította; majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”
Mk 9,30-37

2018. május 14. - Hétfő

Bővebben: 2018. május 14. - Hétfő"Én legyőztem a világot." Jn 16,33
Jézus szavaira teljen meg reménnyel a szívünk!! Fogjuk meg Mária kezét és hagyjuk, hogy kivezessen a félelem, a bűn, az erőszak földjéről, Szent Fia Országába, az Istent Szerető emberek városába!! 
Bizalommal, 
Csaba t. 
Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték:
„Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél.”
Jézus így felelt: „Most hisztek? Eljön az óra – már el is jött –, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.
Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot.”
Jn 16,29-33

2018. május 13. - Vasárnap, Urunk mennybemenetele

Bővebben: 2018. május 13. - Vasárnap, Urunk mennybemeneteleFatimában, a szentmisén ma egy afrikai atya állt mellettem. Az áldozás előtt örömmel öleltük meg egymást és nyújtottunk békejobbot!! Örömmel gondoltam azokra a missziósokra, kik annak idején elmentek Jézus szavára, és szavával Afrikába, és ennek a fiatal papnak a felmenőjét szeretettel keresztény hitre térítették!! 
Jézus a mennybe menetel előtt, megismétli a missziós parancsot:  "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek." Mk 16,15 A felbolydult világunk sebeire valóban nincs más gyógyír, csak az evangélium hirdetése!  Jézusi egy járható utat mutatott nekünk, a megtérés útját, lépjünk bátran rá, mert egészen biztos, hogy járható és célbavezet ez az út! Merjünk "kincsünkkel" eléállni, merjük hirdetni az evangéliumot szülőföldünkön, de merjünk akár mi magunk is útrakelni, legyőzni a kishitűségünket, előítéleteinket és hirdetni Krisztus urunk gyógyító, életet adó szent tanítását!! Az én szomjamat ha oltotta, Krisztus áldott evangéliuma, akkor ne habozzak, alázattal mutassam meg másoknak is ezt a drága, életadó forrást!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Mária lovagjai között előttem közvetlen Afrikai paptestvérem!
Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.
Mk 16,15-20

2018. május 12. - Szombat

Bővebben: 2018. május 12. - Szombat"Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen!" Jn 16, 24
Mária és a fatimai látnok gyerekek közbenjárásával arra kérem a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy Egyházunk fedezze fel Megváltónk szép gyermeki arcát, és minden év június elseje a pápa úr áldásával legyen a gyermek Jézus szép ünnepe!! Azért imádkozom, hogy a názáreti poros utcán a gyermekekkel játszó, vidám, pajkos Jézus Krisztus kipirult szép arca ott ragyogjon, mint példakép mindannyiunk előtt!! Nincs egyetlen dolog, gond, baj, ezen a földön, melyet szomorúan, koravén felnőtt kesergéssel jobban meglehetne oldani, mint vidám, bizakodó gyermeki lelkülettel, éppen ezért imádkozom azért, hogy a gyermek Jézusi jókedvű, a mennyei Atyában bízó, vidám lelkisége hódítsa meg az én drága népemet, és az egész világot!! 
Szeretettel, 
Csaba t.
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen!
Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról.
Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem.
Eljöttem az Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához.
János 16, 23b-28

2018. május 11. - Péntek

Bővebben: 2018. május 11. - Péntek"Szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul." Jn 16,20 
Bízzunk a jó Istenben és hagyjuk, hogy vezessen bennünket!! Ha a Golgota felé is vezet, ne féljünk, mert biztos, hogy Húsvét hajnalán is diadalmasan keresztül fog vezetni!!
Szeretettel imádkozom Fatimában a három kis látnok házában, hogy merjünk, tudjunk áldozatokat vállalni egymásért ezért a megbolydult világért!
Szeretettel,
Csaba t. 
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul.
Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra.
Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek.
Azon a napon már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.
Jn 16,20-23a  

2018. május 9 - Szerda

Bővebben: 2018. május 9 - SzerdaBúcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.
Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.“
Jn 16,12-15
Szeretettel, 
Csaba t.

2018. május 8. - Kedd

Bővebben: 2018. május 8. - Kedd"Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok." Jn 16,5
Anyánk az Egyház, elkezdte felkészítésünket Pünkösd szép ünnepére. A szentmise olvasmányai ezekben a napokban a Szentlélek Úristen egy-egy szép vonását tárják elénk. A mai evangéliumban a Szentlelket, mint Jézus Krisztus ajándékát állítja elénk: "De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek". Csodálatos Ajándékozótól, csodálatos Ajándék! Úgy gondolom, hogy Jézus Krisztusnak ezt az áldott Ajándékát, az áldott "csomagot" még nagyon sokan nem bontottuk ki. Tudjuk, hogy van, talán sokan meg is bérmálkoztunk, de valahogy úgy van bennünk, mint a fel nem kavart cukor a teáscsészében. Bennünk van a Szentlélek, de nem vált mindennapi életünk részévé. Hogy bonthatnánk ki, kavarhatnánk fel ezt az életünknek édességet adó drága ajándékot? A mindennapi életben hogyan találkozhatunk az élő, személyes, harmadik isteni személlyel? 
A Szent Ferenc Alapítvány első éveiben gyakran mondogattam: "biztosítsunk tág teret Isten gondoskodó, jóságos szeretetének". Ezalatt azt értettem, hogy merjünk nagy lélekkel Istenre hagyatkozni, s az Ő nevében merjünk igent mondani mindazokra a feladatokra, melyre Isten Szentlelke indít bennünket. Biciklin biztonságosan ülni csak mozgás közben lehet, ha két kerekű járművünk lelassul, megáll, akkor mi feldőlünk, leesünk a bicikliről. A Szentlélek Úristennel, a cselekvő szeretet útján járhatunk együtt. A mindennapi alkotó, pergő világunkat jobbá, szebbé tevő cselekvő szeretet útján, a Szentlélek Úristen társunk lesz, indít, erőt ad, segít, s ha partnerek vagyunk a világ továbbteremtésében, akkor napról-napra egyre jobban föltárja előttünk titkait. A félénk, helyben topogó, döntésre, cselekvésre képtelen lélek feldől, nem tapasztalja meg azt a szárnyalást ami azoknak adatik meg, akik bíznak a Szentlélek Úristen világformáló erejében. 1993 szeptemberében az összedőlt kommunizmus romjai alatt nagyon szegények voltunk, és nagyon kilátástalan volt egy romos kolostorból (amit csak 10 évvel később adott vissza a román állam), beindítani a gyermekvédelmi otthont. Nemcsak anyagi feltételek hiányoztak, de a román állam törvényei sem álltak készen ilyen típusú lépésre. Semmi sem volt csak éhes, maszatos gyermekek, de hihetetlen erővel éreztem a Lélek erejét, mely nemcsak ösztönzött, hanem vitt is a szolgáló szeretet útján. Egy-egy új maszatos gyermek befogadása, az élő hit diadala volt a félelem felett. Éles kövek között jártunk, s egészen biztos, hogy a Szentlélek Úristen vezetett, hogy kőbe ne üssük lábunkat. Döbbenetes volt látni, hogy az isteni gondviselés az árvák gyámolítójaként mindenről gondoskodott, hogy a Lélek indítására a semmiből emberek jöttek, hogy anyagiakkal, munkájukkal, életükkel a bajban lévő gyermekek segítségére siessenek. Az alázattal vállalt cselekvő szeretet nemcsak tág teret nyit az isteni gondviselés számára, hanem a harmadik isteni személyt, a Szentlelket is közénk hozza. Igen, ha arra vágysz, hogy találkozzál a Szentlélek Úristennel, indulj el alázattal az irgalmas szeretet útján, s Ő egészen biztos, hogy melléd szegődik. Szállni együtt a Szentlélekkel lehet, de gubbasztani félve, szomorúan, biztos, hogy nem!
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: Két kedves kolléganőm, kik mindenüket odaadták Isten árváinak a szolgálatára.
Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: „Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek: hová mégy? De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket.
Pedig én az igazságot mondom: Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek.
Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem hittek bennem. Az igazságról: mert az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték.”
Jn 16,5-11

2018. május 7- Hétfő

Bővebben: 2018. május 7- Hétfő"....eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek,..." Jn 15,3
2000 év távlatából is döbbenten olvassa az ember Jézus szavait. Nehezen érthető, hogy a gonosz lélek, hogy tud ilyen hatalommal, erővel rendelkezni? Hogy képes a jót s a rosszat ennyire összemosni az ember fejében? Irakban, Szíriában járva azt láttam, hogy a gyilkosság, a háború sokak fejében az egyetlen járható út, s úgy látják az egymással szemben harcoló felek, hogy akkor szeretik hazájukat, népüket igazán, ha a másik felet könyörtelenül kiirtják, s annak még írmagját is elpusztítják a Földről. Sajnos, nem kell Közel-Keletig menni, mert itt a Kárpát-medencében is, sokszor közvetlen környezetünkben is tombol a gyilkos kór. Egyszerű, jó szándékú emberek magukról, egymásról megfeledkezve, sokszor kívülről látva, semmiségekért elkezdik egymást kritizálni, elítélni, gyűlölni. Börtönöket látogatva sokszor találkoztam gyilkosokkal, jó néhányat meg is gyóntattam közülük. Legtöbbjük utólag maguk sem értik, hogy mitől borult el annyira az értelmük, hogy mások életére törjenek. Rómában a Szent Péter téren üldögéltem, figyeltem a hangoskodó, aranyos, olasz diákokat s azon gondolkoztam, hogy a doberdói csatában mi feszíthette annyira egymásnak Szlovénia területén az osztrák-magyar és az olasz államot, hogy néhány év alatt több mint egy és fél millió katonát lemészároljanak. Két katolikus ország, mind a két oldalon tábori püspökök, lelkészek Isten áldását kérve a fegyverekre, küldik az embereket a hősi halálba. 
Úgy gondolom, hogy nekem, nekünk nem az a tisztünk, hogy a pestis, a lepra, a spanyolnátha vírusaival megfertőzött embereket elítéljük, hanem az, hogy magunkat, szeretteinket megvédjük e gyilkos kórtól. Ugyanúgy hiszem, hogy nekünk nem elítélnünk kell a gyűlölet poklában elsüllyedt embert, hanem irgalmas szeretettel gyógyítanunk kell testvéreinket, és meg kell tegyünk mindent, hogy ez a ragályos kór ne hatalmasodjon el rajtunk, társadalmunkon. Jézus Krisztus figyelmeztetése mindannyiunknak szól: " Az ördög, mint ordító oroszlán jár körül és keresi, hogy kit nyelhetne el!" Sajnos a gonosz lélek elég hatalmas ahhoz, hogy akár engem is, téged is, egész társadalmunkat, a 21. század vívmányaira méltán büszke emberét is megfertőzze. "Félve-remegve munkáljátok üdvösségeteket" - mondja Jézus Krisztus. Kritikusan figyeljük önmagunkat, és elménkbe a harag, a gyűlölet kérlelhetetlen indulat izzó parazsát azonnal oltsuk el! Nem azt akarom mondani, hogy anyámasszony katonáiként ne álljunk ki az igazság mellett, hanem azt, hogy ne térjünk le a jézusi útról. A mi Mesterünk mindig kiállt az igazság mellett. Az Ő szájában az igen igen, a nem nem volt, s a kereszthalált is vállalta azért az igazságért, mellyel a Mennyei Atya a földre küldte. Egyfelől Jézus megtiltotta az erőszakot a kardját előkapó szent Péternek is és mindannyiunknak, másfelől mindannyiunkat az igazságosság mentén cselekvő szeretetre bátorít. Tanuljunk az orvosoktól, akik indulat nélkül nyugodt, higgadt mérlegelés után a beteg érdekében vállalják a műtétet. Mi is az igazságtalanságok szülte feszültségekkel nézzünk szembe, a helyzetet bölcsen mérlegeljük, s az életet szolgáló orvosok példájára higgadt fejjel hozzuk meg azt a döntést, amelynek kivitelezése mindannyiunk érdekét szolgálja. A bajban lévő családok közt végzett szolgálatom során megtapasztaltam: akárcsak, mint a matematikában, az életben is mindig vannak jó megoldások. Vannak olyan válaszok a bajokra amely által mindenki jól járhat. Nekünk a magunk mikró-világában, a körülöttünk lévő testvéreink életében, de az emberiség nagy családjainak az életében is ezeket a "jó megoldásokat" kell megkeressük, megtaláljuk.
Szeretettel, 
Csaba t.
Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz:
Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok!
Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek.
Jn 15,26-16,4a

2018. május 6. - Húsvét 6. vasárnapja

Bővebben: 2018. május 6. - Húsvét 6. vasárnapjaAmint engem szeret az Atya, - mondja Jézus - úgy szeretlek én is titeket. Jn 15,9
Csodálatosak ezek a sorok. Isten, bennünket a Szentháromságos benső életbe hív. Szeretné velünk megosztani azt a családias, örömteli kapcsolatot, amely az Atyát a Fiúval és a Szentlélekkel összeköti.  Istennek nem napszámosokra, szolgákra van szüksége. Ő nem a mi munkánkra, erőfeszítésünkre szomjazik, hanem a mi szeretetünkre. 
A keresztény ember számára, a célbaérés a Mennyország. Nem valami titkos tanításnak az ismerete, nem is valami természetfölötti erőnek, hatalomnak a birtoklása, hanem élő, személyes, szeretetteljes kapcsolat a Szentháromsággal. A keresztény ember nem valamit, hanem Valakit keres. Nem valahova akar eljutni, hanem Valakivel akar találkozni. Nem birtokolni akar, hanem szeretett Istenével eggyé válni. Ezért nagyon fontos, hogy lelki életünk, imaéletünk, élő találkozássá váljon. 
Emberi kicsinységünk, gyarlóságunk, marék porból született lényünk alázatossá, szerénnyé tehet, de fásult, kishitűvé nem. Önmagamba nézve sokszor feltettem a kérdést, hogy Istennek, hogy van ilyen rossz ízlése, hogy egy magamfajta egyszerű emberrel is szóba áll. De amikor a kísértés marékra szorítja a szívemet, mindig arra gondolok, hogy ki vagyok én, hogy Istennek határokat szabjak? Ha Ő bizalommal felém kinyújtotta a kezét, akkor az én dolgom nem az, hogy szégyenkezve elbújjak, hanem az, hogy megragadjam ezt a baráti, áldó kezet, és soha el ne engedjem azt.
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: Isten és ember egymásra talál.
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért.
Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!
Jn 15,9-17

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Mindannyian árnyékból és fényből gyúrt lények vagyunk, mindenki érzi magában a sarat, a marék port, amelyből született, de érezzük magunkban Isten leheletét is, a Szentlelket, amely vezet, mozgat, alakít bennünket.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Ma 2018. május 25. péntek, Orbán napja van. Holnap Fülöp és Evelin napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Sok, szép, új dolog...

Ha egy biciklivel közlekedem, aztán beülök egy autóba, nem tagadtam meg a közlekedést, hanem gyorsabbá, kényelmesebbé tettem.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube