Bővebben: 2019. május 21. – Kedd„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek." 
Csodálom Isten békéjét, annyi békétlenség, izgágaság, veszekedés, háború van ebben a világban és a mi  Megváltónk mégis képes gyermekként közénk jönni karácsony éjszakáján és nyugodt akkor is amikor menekülni kell, akkor is amikor anyukája aggódva keresi Jeruzsálemben. Ráér, játszik a názáreti gyerekekkel, békésen növekedik kedvességben, bölcsességben. Nyilvános működését is ez az isteni nyugalom jellemzi. Názáretből elmegy a Jordán folyóhoz 52 km-t, megkeresztelkedik Keresztelő Szt. Jánosnál, szépen, szerre megszólítja az apostolait, hívja őket, hogy munkatársai legyenek, szisztematikusan bebarangolja szülőföldjét! Ráérősen, türelmesen tanít és amikor az apostolai türelme elfogy és elzavarják az okvetetlenkedő gyerekeket, Ő akkor is szelíd békességgel meginti őket és arra kéri, hogy engedjék hozzá jönni a gyerekeket. Jézus Krisztus békéjén sermmi nem fog ki, nagycsütörtök, nagypéntek komor szenvedése nem hozza ki Jézust a béketűréséből. Szelíden imádkozik, mennyei Atyját kéri, hogy bocsássa meg az emberiségnek az Isten-gyilkosság bűnét, hisz nem tudják, hogy mit cselekszenek. Mennyi békesség van Jézus Krsisztusban a feltámadás után is, milyen jó lenne ha valóban az Ő békéje a mi békénk is lehetne!? Nem Rajta múlik, Ő szeretettel felkínálja nekünk!!
Ezen a szép napon csendesedjünk el, nézzük mennyi békesség van bennünk? Ha egytől tízig osztályoznám a bennem lévő békét, vajon hányast adnék magamnak? Vajon a bennem lévő béke Jézus Krisztus békéje? Természetesen számba kell vennem a békétlenségem forrásait is, mi az ami nyugtalanít, zavar, feszültséget okoz bennem és körülöttem? Mennyire reálisak ezeknek a feszültségeknek az okai? Mit tettem, teszek azért, hogy ezek a békétlenségek bennem és körülöttem megoldódjanak?
Szent Ferenccel együtt kérjük Jézus Krisztust, hogy minket is tegyen a béke hordozóivá, hogy a családomban, a társadalomban -  melyet úgy tűnik ezer darabra akar tépni a nyugtalanság, a nagyravágyás, a hitetlenségből fakadó félelem - békét tudjak vinni. 
Szeretettel, 
Csaba t.
ASSISI SZENT FERENC IMÁDSÁGA
Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.
Kép: Gyerekeink Ferenc pápával Roma ragyogó ege alatt
Evangélium
Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem.”  
Jn 14,27-31a
Bővebben: 2019. május 20. – HétfőPünkösd ünnepére készülünk! A tegnap, május 19-én Balasagyarmaton egy valóságos pünkösdi csodában volt részünk. A fegyház 12 fogvatartottja színre vitték és előadták Szent Adorján életét! Ők az egy órás darabban, szerepeltek, énekeltek, zenéltek és mi sírva tapsoltunk nekik!! Elítélt rabok írták a szöveget a dalokat! Megálmodták, majd szépen lassan megtanulták, díszletet terveztek, varrtak, dolgoztak és olyan parádéson előadták, hogy magában a parancsnokban is megfogalmazodott a gondolat, hogy ezt a darabot el kellene vinni Szent Adorján ünnepén Budapestre egy kőszínházba, meg az iskolákba, a diákoknak!!
Vannak még csodák, 
Csaba t.
Evangélium
Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz: „Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki.” Júdás – nem a karióti – itt közbeszólt: „Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?” Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek.” 
Jn 14,21-26
Bővebben: 2019. május 18. – Szombat"Ha kértek valamit a nevemben, azt teljesítem.”  Jn 14,7-14 
Emlékszem, fent a Hargitán, még bányász koromban kerestem egy kis albérletet, aztán kaptam egy elhagyott, düledező épületet, benne egyetlen szoba volt lakható, azt kimeszeltem és beköltöztem. Nagyon romos volt körülöttem minden, nem volt fürdőszoba, víz, de összeraktunk a barátaimmal egy tégla kályhát, fa volt elég és a méteres hó alatt, úgy éreztem magamat, mint aki hazaért!! Jöttek a barátaim, és abban a pici szobában mindenkinek szorítottunk helyet! Akkoriban azért imádkoztam, hogy akkora házam legyen, hogy mindenkinek ki az ajtómon kopogtat bátran befogadhassam! 
Az évek elteltek, ma Istennek hála több ezer gyermeknek tudok ételt, szállást, jó szót adni!! Isten megszaporította azt a szinte semmit amim volt, nagylelkűen meghallgatta az imánkat és betölti minden jóval nagycsaládunkat!! Örömteli hálával borulok térdre Istenem előtt, aki nem csak ígér, de az ígéreteit túlcsorduló szeretettel teljesíti az Ő gyermekének!! Ezért is bátran merem mondani testvérem, hogy lelked mélyének szentélyében keresd fel Teremtő Istenedet és nagy nagy alázattal mond el neki kérésedet, fogalmazd meg mindazt amire szükséged van és bízd az Úrra sorsodat!  Isten velünk van, felelőtlenül nem ígérget, ezért én hiszem, hogy a térden álló ember Isten akaratából mindenható!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Evangélium
Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.” Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.” Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.”  
Jn 14,7-14
Bővebben: 2019. május 17. – Péntek„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” Jn 14,6
Ma újból és újból a drága nevelőimre gondoltam! Többen közülük egészen biztos, hogy megízlelték az őszinte jóakarat, és az áldozatos munka csodálatos izét, és az évek alatt szépen, mint a jó bor kiforrták magukat a szolgáló szeretetben!! Meg vagyok győződve, hogy kollégáim közül sokan, a mindennapi feladataikat szorgalmasan végezve, csendben, alázattal, lehet, hogy maguk sem tudják, de az életszentség útján járnak!! Van közöttük több, aki már 50-60 gyereket is szépen felnevelt, olyan is van aki már közel száz gyereket engedett útnak és ma is mindegyiknek a nevét tudja, és azt is tudja, hogy ki merre bandukol a nagyvilágban. A gyermekeket nem ők szülték és mégis mint egy igazi jó anya számon tartják nem csak a felnevelt csemetéket, de még az unokák születésnapját is. E késői órában imádságos szeretettel gondolok rájuk és tudom, hogy az Úr készíti nekik a megígért százannyit, amiért az Ő nevében befogadták a fészekből elsodródott fiókákat!! Jó látni, ahogyan egyszerű emberekként botladozva haladnak az Úton, szolgálják nap mint nap Igazságban az Életet! 
Tudom, hogy mérhetetlen nagy áldozat évekig együtt lakni olyan gyermekekkel, kamaszokkal, akik most bontogatják a szárnyaikat, élezik sokszor rajtunk a körmeiket, haladni magányosan a keskeny, meredek úton! Én sem, de mások sem fogják tudni ezt nekik sem megfizetni, sem megköszönni, de azt is tudom, hogy bátran állhatnak minden gyengeségük ellenére Megváltónk színe elé, mert Isten a gyermekeink szép vonásait magára öltve fog velük szembemenni, hogy kitárt karral átölelje őket!!
Jézus nem csak út, hanem az egyetlen cél is!! Bármit is elértél ezen a földön a célodat nem érted el, de ha az Ő karjai között vagy akkor függetlenül attól, hogy mit valósítottál meg e földi léted során, te célba értél! A mindennapi állapotbeli kötelességük teljesítésének a tüzében, mint az arany a kohóban megtisztulva, a mások gyermekét befogadó nevelőanyák, egészen biztos, hogy a XXI század névtelen szentjei! 
Őszinte tisztelettel az élet hordozói iránt,
Csaba t. 
Kép: Pál Éva nevelőnő a nevelt lányai gyűrűjében.
Evangélium
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: „Elmegyek, és helyet készítek nektek?” Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek!” Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” 
Jn 14,1-6
Bővebben: 2019. május 16. – CsütörtökBizony, bizony, mondom nektek: aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be; aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem.” Jn 13,16-20
Jézus többször beszél a jó Pásztorról! Elmondja, hogy milyen az igazi jó pásztor, hogy kell neki viselkednie azért, hogy a juhai hallgassanak a szavára és kövessék őt. A fent idézett részben Jézus alázattal azonosítja magát az Ő munkatársaival, a neki szentelt papokkal, szerzetesekkel. Mikor először olvastam ezeket a sorokat, engem kirázott a hideg, hisz egyfelől érzem saját magam kicsinységét, gyarlóságát, gyengeségét, másfelől érzem, hogy én, mint Isten szolgája valóban Alter Krisztus (Krisztus mása) kell hogy legyek. Meg kell valósítanunk azt amit szent Pál olyan szépen fejez ki amikor azt mondja: "Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem." Gal 2,20
Imádkozzunk a hivatásokért, azért, hogy a gazdag ifjak, a fiúk és a lányok meghallják Krisztus hívását és nagy lélekkel induljanak el az Istenimádás, az emberszeretet keskeny és meredek útján. Isten nemcsak a Szentírásban akar hozzánk szólni, nemcsak az Oltáriszentségben szeretne köztünk lenni, hanem mindennapi szolgáló szeretettel jelen akarna lenni a neki szentelt nők és férfiak életében.
Kisebb testvéri szeretettel,
Csaba testvér
Kép: Pál Feri atyával
Evangélium
Miután a húsvéti vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így is cselekedtek. Nem mindnyájatokról mondom ezt. Ismerem azokat, akiket választottam. De be kell teljesednie az írásnak: „Akivel megosztottam kenyeremet, sarkát emelte ellenem.” Előre megmondom, mielőtt megtörténnék, hogy amikor megtörténik, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony, bizony, mondom nektek: aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be; aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem.” 
Jn 13,16-20
Bővebben: 2019. május 15. – SzerdaJézus újból és újból tanúságot tesz a Szentháromság szeretetközösségéről, melyből nem vagyunk kizárva mi sem! "Gyertek hozzám mindnyájan" - mondja Jézus, és ez nem egy amolyan költői meghívó, hanem egy valós meghívás az isteni szeretetközösségbe!  Európának és a fejlett világnak a tragédiája, hogy nem keressük az élő személyes Istennel való kapcsolatot, hanem beérjük az anyagi világ örömeivel, e sok ócska lim - lommal, ruhákkal, drága ételekkel, autókkal, kriptaként magasodó házakkal, egymás előtti üres hencegéssel! Azt hisszük, hogy mindent megtehetünk, mindent kipróbálhatunk, de össze-vissza matatásunk, idétlen viselkedésünk nem boldoggá, hanem Isten majmához, a gonosz lélekhez tesz hasonlóvá! 
Bár tudom, hogy nem érdemlem meg, én mégsem valami alamizsnát várok el Teremtőmtől, hanem azt, hogy fogja meg a kezemet és ültessen asztalához. Arra vágyom, hogy emelje rám jóságosan tekintetét, bízzon meg bármilyen kis nyúlfarkincáju feladattal, hogy hasznos lehessek számára! Hiszek Jézus Krisztusban és abban is aki küldte őt, a mennyei Atyában, és ez engem boldoggá tesz, ez nekem a mindennapi munkához, a rosszcsont gyerekek szeretetéhez, ha elesek az újrakezdéshez, minden szükségletemben erőt ad! Jó a Szentháromság közösségéhez tartozni már itt ezen a földön, mert e nagycsaládban mindig békesség van, ide ha az imádság csendjébe belépek, mindig olyan jó szeretetteljes bizakodás, a csillogó reménység nyugtató melege fogad, ha eltévedek gyermeki naiv futkorászásban, van ahova visszatérjek, és ha bűnbe esve megütöm magamat, itt nem ítélkeznek, hanem gyógyítanak! 
Tudom, hogy te is kicsi vagy, de biztatlak, fogd cókmókodat és gyere imádságos szeretettel költözz Istenünk házába, mennyei Atyánk a tékozló fiút is hazavárja....
Szeretettel, 
Csaba t. 
Evangélium
Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette: Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, azt nem én ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van bírája annak, aki megvet, és nem fogadja el tanításomat. A tőlem hirdetett ige ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek. Tudom, hogy az ő parancsa örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta nekem.  
Jn 12,44-50
Bővebben: 2019. május 14. – Kedd" Az én juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem." Jn 10 22
Istenhez tartozás biztos jele, ha hallgatok Teremtőmre.... Vajon én hallgatok a saját lelkiismeretemre?? Minden ember, ha elcsendesedik, ha nyugodtan imádkozva befelé fordul, meghallja Isten szavát. Tény, hogy nem mindig tetszik az amit Isten mond, ezért jobb rádiót hallgatni, cseverészni, internetezni... 
Bizalommal tegyük le a telefonjainkat és csendesedjünk el, egy csodálatos, világ van bennünk, melyet izgalmas felfedezni!! Isten jó társaság, nem unalmas, nem szekál, egyszerűen, mint egy igazi jó pásztor vezet, mindenre gondja van jóságosan, és ha elcsatangoltunk, ha a "századikok" vagyunk akkor megkeres!! Bízzuk bátran életünket a lelkiismeretünk által, az Egyházban bennünket vezető Istenre.
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: lépj be a szíved szentélyébe
Evangélium
Abban az időben a templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt. Jézus éppen a templomban járt, Salamon oszlopcsarnokában. A zsidók körülvették őt, és megkérdezték: „Meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan!” Jézus így felelt: „Mondtam már nektek, de nem hiszitek el. Cselekedeteim, amelyeket Atyám nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. De ti nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók. Az én juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, hatalmasabb mindenkinél: senki sem ragadhatja el őket Atyám kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.”  
Jn 10,22-30
Bővebben: 2019. május 12. – Húsvét 4. vasárnapjaHarsog a világ és mi nem halljuk a jó Pásztor hangját, pedig lelkünk mélyén, ha elcsendesednénk meghallhatnánk a lelkiismeretünk szavában Isten nyugodt, utat mutató, bennünket vezetni akaró jóságos, gyógyító szavát!
Sokan kérdik, hogy Csíksomlyón mi a pünkösdi program? A búcsú egyetlen programja az, hogy meghalljuk a jó Pásztor hangját, meghozzuk életünk nagy döntéseit és Istenünket elkezdjük bizalommal követni! Ha a lélek szintjén ez a találkozás megtörtént, ha a döntéseidet meghoztad és elindultál Teremtőd útján, akkor valóban búcsúban voltál! Ha ez nem történt meg, akkor csupán egyet kirándultál, össze-vissza lötyögtél a nagyvilágban és költötted a pénzedet! 
2019-ben, az idén hatalmas szerencsénk van, hisz a csíksomlyói Mária lábánál az apostolokkal, a népünk szentjeivel és magával Ferenc pápával egy pünkösdi novénában, kilencedben készülhetünk a Szentlélek kiáradására!  Tárjuk szívünket hatalmasra, hagyjuk, hogy megérintsen az élő Isten és mi ha botladozva is, de kezdjük el követni drága Megváltó Mesterünket! 
A pápalátogatás és utána az egy héten keresztül pünkösd napjáig tartó rendkívüli kegyelmi idő legfőbb célja, az Istennel való személyes találkozás! Szüleink, nagyszüleink a búcsúra azért mentek, hogy elvégezzék a szentgyónásukat, hogy Mária lábánál a templom padjaiban virrasszanak, a rózsafüzért átelmélkedve imádkozzanak! Majd másnap térden állva felmentek a Golgotára és alázattal részt vettek a búcsús szentmisén, melynek legdrágább pillanata a szentáldozás volt! Csíksomlyón e szent napokban minden más csak hiúság! 
Tudnod kell: Isten él és szólni akar hozzád! 
Testvéred a zarándok úton,  
Csaba t. 
Kép: Csíksomlyón a Szent István Otthon lépcsője a tavaszi ragyogásban.
Evangélium
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk.”  
Jn 10,27-30
Bővebben: 2019. május 11. – Szombat„Ti is el akartok menni?”  
Képtelenek vagyunk felfogni, hogy mivel játszunk!! A gyerekeket, a felnőtt embereket nézem, és úgy látom, hogy egyáltalán nincs félelemérzetük! Pedig több tízezer ember van a romániai börtönökben, sajnos a tavaly is közel kétezer ember vesztette életét autóbalesetekben és ennél is többen vetettek véget saját életüknek önkezükkel!  Akkor még nem is beszéltünk a válásokról, vagy arról az 57.000 állami gondozottról, kik Románia gyermekvédelmi otthonaiban sírnak a szüleik után!! Természetesen gondolnunk kell a végső dolgokra is..... "Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?" (Márk 8,36)
Végzetes hibát követ el a tanügy és természetesen a szülők, mikor elhitetik a gyerekkel, hogy bármit is csinálnak a tetteiknek nincsenek következményei!! A diákok, ha nem tanulnak, ha nem fogadnak szót, ha gátlástalanul pofátlanok, ha lógnak az iskolából  és mindezt következmények nélkül megúszhatják akkor kialakul bennük egy nagyon téves sebezhetetlenségi érzés!! Nagyon nagy baj, ha egy gyerek azt hiszi, hogy "bármit megtehetek, mert úgy sem történik semmi"!  Ezért is támogatom a balassagyarmati fegyház parancsnokát és a fogva tartottakat a Szent Adorján tiszteletére általuk irt és színpadra rendezett előadásuk bemutatását! Az ősbemutató május 19-én 17 órakor lesz a balassagyarmati városháza dísztermében.  Láttam a próbákat, és nagyon szeretném, ha minél többen látnák ezt a produkciót az elítéltek előadásában!! Szívből remélem, hogy a televízió képernyőjén keresztül a fegyház lakói figyelmeztetni tudnák a felnövekvő generációt a nagyvilágban rájuk leselkedő sok sok veszedelemre. Az élet nem babra megy, mondta egy tényleges életfogytiglani büntetést töltő fegyenc egy pár négyzetméteres cellában!!
Vigyázzunk magunkra és egymásra,
Csaba t.   
Kép: Szent Adorján életéről szóló előadás próbája - "Egy darab, amelyben Isten hidat épít két világ közé."
Evangélium
Abban az időben, amikor Jézus Kafarnaumban az élet kenyeréről beszélt, tanítványai közül, akik (szavait) hallották, többen azt mondták: „Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?” Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szól hozzájuk: „Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! A Lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek, akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek benne, és hogy ki fogja őt elárulni. Aztán így folytatta: „Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki.” Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak vele. Jézus ezért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is el akartok menni?” Simon Péter ezt válaszolta neki: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”  
Jn 6,60-69
Bővebben: 2019. május 7. – Kedd„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem.”  Jn 6,30-35
2020. szeptemberére, az Eucharisztikus Kongresszusra készülve nagyon fontos lenne, hogy Jézusnak ezeket a csodálatos gondolatait átelmélkedjük. A mi Megváltónk valóságos ember és valóságos Isten, végtelenül szeret minket, tudja, hogy a földi küldetése le fog járni, de mégis szeretne köztünk maradni az idők végezetéig és átölelni szeretettel minden embert. A végtelen szeretet végtelen találékony és úgy dönt, hogy az ő gyermekei Mária példájára a vele való találkozásra ha igent mondanak, akkor ahogy karácsony éjszakáján emberré lett, ugyan úgy minden szentmisében ha a vele való találkozóra igent mondunk, kenyérré lesz, megtestesül, közénk jön.
A 80-as években kispapként Gyulafehérváron a püspöki palota udvarán, a hajdani istállóban volt a másod éves teológusoknak a szállása. Esténként a vacsora után mentünk pihenni. Az utam elvezetett az ősi székesegyház bejárata előtt és minden este megálltam ott egy rövid adorációra. Előttem ott komorlott a hatalmas katedrális téli, kora esti sötétségben. Egyik alkalommal alázattal letérdeltem az ezer éves épület lépcsőjére. Imádság közbe fölemeltem a tekintetemet és döbbenten láttam, hogy a kulcslyukon keresztül milyen szépen ragyog előttem az örökmécses lángja. Akkor döbbentem rá, hogy vannak dolgok amit az ember csak térdre borulva láthat meg, érthet meg. Ilyen nagy titok az Eucharisztia is, mely csak az alázatos, imádságos szeretettel Istenre figyelő lélek előtt ragyogtatja fel szépségét. 
Minden szentmise karácsony éjszakája és minden egyes templom hol a hívek püspökükkel, plébánosukkal összegyűlnek és bemutassák a legszentebb áldozatot, betlehemi barlang. Ugyan az a végtelen szeretet a második isteni személy aki karácsonykor emberré lett, hisszük és valljuk, hogy minden egyes szentmisében az Oltáriszentségben megtestesül,  közénk jön. Ez a hit legnagyobb titka. Ahogy a II. Vatikáni Zsinat mondja, a szentmise lelki életünk forrása és csúcsa, Egyházunknak e központi liturgiájában közelíthetjük meg legjobban Istenünket, válhatunk eggyé vele a szentáldozásban.
Szeretettel, 
Csaba t. 
Evangélium
Abban az időben, amikor Jézus az örök élet kenyeréről beszélt, így szóltak hozzá a tömegből: „Hadd lássuk, milyen csodát művelsz, hogy higgyünk neked! Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja: Égből való kenyeret adott enni nekik.” Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom nektek; nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem Atyám adja az igazi mennyei kenyeret. Az az Isten kenyere, amely leszállt a mennyből, és életet ad a világnak.” „Uram – kiáltották –, add nekünk mindig ezt a kenyeret!” Jézus így válaszolt: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem.”  
Jn 6,30-35
Bővebben: 2019. május 6. – Hétfő"...azért kerestetek,....... mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok." Jn 6,22
Jézus jól látja, legtöbbször Isten jelenlétét önző módon, az ajándékokért keressük: egészséget, tudást keresünk, pedig mi igazából az Orvost, Tanítót, az Ajándékozót kéne keresnünk! Jézus az Oltáriszentségben önmagát szeretné adni nekünk, az Eucharisztiában velünk szeretne találkozni. Gyorsan telik az idő, nemsokára itt van 2020 szeptembere, a Budapest-i Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus időpontja. A tavaszi zsongásban csendesedjünk el és gondolkozzunk el azon, hogy mennyi időt töltünk az Oltáriszentség előtt. A kis Jézus 12 évesen három napot örömmel eltöltött a jeruzsálemi templomban imádkozva, a bölcs papok meghallgatásával. Milyen jó lenne ha nem is napokat vagy órákat, de legalább naponta néhány percre betérnék az utamba eső templomokba, hogy gyermeki szeretettel köszöntsem teremtő Istenemet! Szoktassam szívemet, lelkemet Isten áldott jelenlétéhez, barátkozzak megváltó Krisztusommal. Keressem Isten jelenlétét, építsem szorgalmasan az Ő országát és bízzam benne, hogy minden szükségest megkapok ráadásként.
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: A Szt. István otthon kápolnájának tabernákuluma, mely előtt a gyermekek nap mint nap imádkoznak.
Evangélium
A csodálatos kenyérszaporítás utáni napon a Genezáreti-tó túlsó partján maradt népnek eszébe jutott, hogy csak egy bárka volt ott. Tudták, hogy Jézus nem szállt a bárkába tanítványaival; tanítványai ugyanis egyedül hajóztak el. Közben Tibériásból több bárka jött a hely közelébe, ahol az Úrtól megáldott kenyeret ették. Amikor tehát a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél ide?” „Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, – őt ugyanis az Atya igazolta.” Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?” „Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.”  
Jn 6,22-29

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Az esővíz a sáros agyagon keresztül jut a föld mélyébe, és kristálytiszta forrásként tör újra elő, hogy csillapítsa szomjunkat, így a pap méltatlansága nem akadályozza meg, hogy Krisztus cselekedjék általa a szentségek kiszolgáltatásakor.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Ma 2019. május 22. szerda, Júlia és Rita napja van. Holnap Dezső napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Mikor én letérdelek...

Egy időben én is tanulmányoztam a keleti vallásokat, de nekem nagyon hiányzott a sok személyes kapcsolat, a szentek, a hozzám gyengéden odaforduló, megbocsátó Jézus, az irgalom, az élő, személyes istenkapcsolat.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube