2017. december 15. - Péntek

Bővebben: 2017. december 15. - PéntekFélelmetes olvasni Jézusnak ezeket a szavait, döbbenetes látni Jézust ahogy leborul Jeruzsálem falai előtt és siratja népét, az ott élő embereket! Sir az Isten, mert  tudja, hogy a bűn zsoldja a halál, és az elvetemült emberek bűnei miatt e nagy városban kő kövön nem marad. Az adventi csendben megrendült lélekkel gondolunk az emberiség sok sok bűnére, de gondoljunk a saját bűneinkre is. Vajon Jézus mit mondana most nekem, vajon Karácsonykor az én szívem ajtajánál sírva leborul, vagy ujjongva belép? Tőlem függ! Nagyon fontos lenne, hogy elvégezzem karácsony előtt a szentgyónásomat, őszinte bűnbánattal megtisztítsam az életemet, testemet, lelkemet ünneplő köntösbe öltöztessem. Hiszem és meg vagyok győződve, hogy az emberiség sorsa a mi kezünkben van, személyes döntésem lehet, hogy parányi vízcsepp, de apró cseppekből lesz a tenger. Ha az én cseppem bűnös, vitriolos méreg, akkor ez a csepp hatalmas kárt tud okozni a tengerben. Ne tétovázzak, egy alapos lelkiismeret vizsgálat után végezzem el karácsonyi szentgyónásomat! 
Szeretettel,
Csaba t.
Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: "Kihez hasonlítsam ezt nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: "Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok." Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá:
"Ördöge van." Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: "Lám, a falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!" Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták."
Mt 11,16-19
Kép: Idős kopt szerzetespap Isten oltárához vezet bennünket Remete Szent Antal kolostorában.

2017. december 14. - Csütörtök

Bővebben: 2017. december 14. - CsütörtökEngem mindig meglep e világ változatossága, a méretei, szépsége, titokzatossága! Teremtőnk mer is, tud is nagyban játszani! A végtelen tiszta energia, a szeretet hány féle módon öltött és ölt ma is testet? A hatalmas égitestektől kezdve a parányi bogarakig, beleértve az embert, minden, minden a végtelen Isten más - más megtestesülése! Csodálatos ez a világ, izgalmas, eredeti, hisz nincs két egyforma dolog és még a tetejében minden szép is! Isten nagyságát hirdetik a bolygók, a csillagok, ez a hatalmas világ, melynek mi is részei vagyunk! Keresztelő Szent János is ezt hirdette! A nagyvilágot szemlélve, alázattal leborulok Teremtő Istenem színe előtt és bizalommal köszöntöm Jézus Krisztust, a megváltómat! A teremtményeket tisztelve imádom a Teremtőnket!
Csaba t. 

Lenyűgöző közelképet készített a Jupiterről a Juno

Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony mondom nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie. Akinek füle van, hallja meg!
Mt 11,11-15

2017. december 13 - Szerda

Bővebben: 2017. december 13 - Szerda Szent Luca napja 
A mai ember megvan győződve, hogy neki mindig, minden kijár!! Aki elolvassa Szent Luca életét, az döbbenten látja, hogy milyen sok, és milyen kegyetlen fájdalmakat kellett Luca átéljen csak azért, mert szerette Jézus Krisztust!! A létünkért, de az örök létünkért még inkább küzdenünk kell! A balga szüzek kint maradnak! Miért? Mert balgák, szájtátiak, mert nem küzdenek, mert nem okosak, bölcsek, célratörők! 
Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket.” Létezik az, hogy maga Jézus Krisztus mondjon ilyent? Az evangélium több könyve is hozza ezt a történetet! Jó lenne átelmélkedni, és megrendülni, mert se a földi, se az örök életünk nem magától érthető! Nekünk az örök  életért meg kell küzdenünk, mert másképp örökre elveszünk!! Félve remegve munkáljátok üdvösségeteket, mondja az Úr!! 
Szent Luca példájára, legyünk bölcsek és okosak, válasszuk a jobbik részt, 
Csaba t. 

Zarándokoljatok velem Szent Antal remeteségébe!!

„Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. 6Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket.” „Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!” 
Mt 25, 1-13

2017. december 12. - Kedd

Bővebben: 2017. december 12. - KeddJókai Mórnak van egy kedves színdarabja: "Melyiket a kilenc közül?" Egy suszterembernek kilenc gyermeke van, és meghal a felesége. Egyedül neveli szeretett gyermekeit, és karácsony estéjén egy gazdag ember megkérdezi, hogy melyiket adná neki, hogy urat neveljen belőle.... E hatalmas dilemmára a választ megtudhatod, ha eljössz és megnézed a dévai gyermekeink nagyszerű előadását. Jövő héten a színjátszó csoporttal meglátogatjuk néhány otthonunkat, szeretnénk egy kis örömet, derűt ajándékozni azoknak, akik meghívnak. Szabad a vásár, eddig elkelt három este, de mi délelőtt is, ha iskolákba hívnak szívesen megyünk: dec. 19-én, 19.00 órától Kézdivásárhely a Vigadó, 20-án, 18.00 órától Sepsiszentgyörgy a kultúrház, 22-én délután Marosvásárhely. Aki hív és egy finom ebéddel megajándékoz, azt mi is megajándékozzuk vidám énekünkkel, egy felejthetetlen előadással. Ha nagyon megtapsolnak, akkor még én is szívesen meggyújtom az adventi gyertya lángját, szeretettel elmélkedem!
Nagy szeretettel készülünk! Hiszem, hogy akinek 100 juha van, annak mind a száz kedves, és akinek közel 6.000 gyereke van, annak is minden egyes élet szent és drága! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, Isten maga a szeretet!
Kisebb testvéretek, 
Csaba t. 
Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: "Mit gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek: jobban örül neki, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül."
Mt 18,12-14

2017. december 11. - Hétfő

Bővebben: 2017. december 11. - Hétfő"Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson." Lk 5,17 
Világunk legizgalmasabb és legnagyobb titka, maga a Szentháromságos egy Isten! Mindaz, amit tudunk a kinyilatkozásából tudjuk, hisz a Szentháromság titkának fátylát Krisztus lebbentette fel! Mesterünk arról beszél, hogy a szeretet egységbe olvassza a Szentháromságot, "Én és az Atya egy vagyok"! Miért fontos minden kinyilatkoztatott morzsája e nagy titoknak? Mert minket is e végtelen szeretetasztalhoz hívott meg Jézus Krisztus! A kölcsönös szeretet, jóság, bölcsesség, teremtő erő közösségébe hívnak, e közösségbe szeretnénk alázattal bele nőni! Ezért fontos minden olyan tanítás, ami kegyelmi világunk természetét mutatja be! 
Az Úr ereje indította Jézust, s egészen biztos, hogy ez az erő szeretne mozgatni bennünket is! Bízzunk Urunkban, Istenünkben és engedjük, hogy a szeretet útján vezessen bennünket is az Úr csodatevő ereje! Csak ez a végtelen gyöngéd erő képes elvezetni bennünket egy élhető jobb világba!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: A keresztelés szentségében megnyílik az ég és Isten által lakott templommá szentelődünk.
Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.
Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastul a középre, Jézus elé. Hitük láttára Jézus így szólt: "Ember, bocsánatot nyertek bűneid."
Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: "Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?" 
Jézus pedig gondolataikba látva megszólalt: "Miért gondolkodtok így magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom: "Bocsánatot nyertek bűneid!" - vagy azt: "Kelj föl és járj!"? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma földön a bűnök megbocsátására." Ezzel a bénához fordult:
"Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!" Erre ő a szemük láttára tüstént fölkelt. Fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták Istent, és félelemmel eltelve mondogatták: "Csodadolgokat láttunk ma."
Lk 5,17-26

2017. december 10. - Advent 2. vasárnapja

Bővebben: 2017. december 10. - Advent 2. vasárnapjaAdvent nagy példaképe Keresztelő Szent János! A próféta nem csak várta a Megváltót, hanem ő maga is útra kel, biztos benne, hogy valóban eljön akit vár, ezért reményteli szívvel  szembemegy vele a pusztába. János arra kér, hogy mi magunk is ne csak passzívan várakozzunk Isten szeretetének kiáradására üveges szemmel, sorsunkba beletörődve, félszegen, hanem élő hittel kerekedjünk fel, induljunk el, menjünk szembe Krisztussal!  "A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit."  Mk. 1,2 
Mi az adventi programunk? Hogy adjuk egyértelműen Krisztus tudtára, hogy itt vagyunk, készen állunk a vele való találkozásra? Hogy tudom megmutatni az élet Urának, hogy felkészültem kegyelmeinek, életemet meghatározó ajándékainak a befogadására? Advent csendje a pusztába való visszavonulás ideje. Sajnos ma templomaink lettek a pusztaságok, ezért arra biztatlak, hogy az oltár előtti csendben merüljünk el! Népesítsük be az Oltáriszentség előtti pusztaságot, hozzuk létre az Oltáriszentség testvériségét! Ezen az úton egy mankót is ajánlok neked!  
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: itt te is csatlakozhatsz a  Oltáriszentség Testvériségébe! Szentségimádás
Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta: "Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit." János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: "Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!"
Mk 1,1-8

2017. december 9. - Szombat

Bővebben: 2017. december 9. - Szombat...bejárt... tanított... hírdette... meggyógyított... végignézett, megesett a szíve... így szólt....
Egy mondatban mennyi ige? Jézus Krisztus aktív, cselekvő Isten, nem petrezselymet árul a sarokban hanem kezdeményez, felkér a táncban és vezet! Erő, lendület, bátorság van benne! Nem csak beszél, igérget, hanem Ő maga a cselekvő, bölcs szeretet, a világot teremtő, tovább teremtő életerő, az út, az igazság és az élet! 
Mindannyian az ő gyermekei vagyunk, egy új világnak a papjai, prófétái, királyai! Krisztusba keresztelkedtem meg, ragyog Krisztus szép vonása az arcomon? Akarok, merek, tudok Mesterem nyomába lépni, az Ő útján elindulni, bátran szeretni, világunkat újjá teremteni, vagy csak a bajokat sorolom siránkozva napestig!? 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Kanadai fiatalok lendületes tánca, gyermekeink javára szervezett jótékonysági bálon Torontóban
Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!" Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. Majd elküldte őket, és megparancsolta nekik: "Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz!
Menjetek és hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!"
Mt 9,35-10,1. 6-8

2017. december 8. - Péntek

Bővebben: 2017. december 8. - PéntekBoldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
Az angyal és Mária mennyi időt beszélgethettek Názáretben? Ma milyen sok szócséplés van, mennyi órát, napot, évet tanácskozunk, mindenki mindenhez hozzá szól, töviről, hegyire elmondja a véleményét, átbeszéljük, de aztán nem történik semmi!! A tizenéves lány, és Isten angyala vált néhány mondatot és elindul a világ megváltásának nagy műve gördülékenyen!! Nincs szerződés, utólagos kiegészítő dokumentum, Mária megy határozottan az úton, melyre igent mondott! 
Mennyire veszem komolyan én a kimondott igenemet? Milyen jó lenne, ha Mária példájára, az én számban is az igen valóban IGEN lenne!! Hány éve, évszázada mondott Mária igent, és mai napig ott áll szent Fia mellett a világ megváltásában!! Megjelenik itt is, ott is, társa Jézusnak Isten Országának építésében, számára ma is az a fontos, amit akkor és ott vállalt!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Mária Washingtonban
Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: "Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!" Mária ekkor megkérdezte az angyalt: "Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária így szólt: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!" Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

2017. december 7. - Csütörtök

Bővebben: 2017. december 7. - Csütörtök"Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! - jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát." Mt 7,21
Mi Isten akarata? "Azt akarom, hogy gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt!" Jn 15,16. A gazdag ifjú hajtogathatja: "Uram, Uram", betarthat minden parancsot, de ha nem indul el Jézus vezetésével Isten országát építeni, akkor nem teljesíti Isten akaratát, és amint a szentírás is mondja, maga a Mester is szomorúan néz utána! 
Mi az életünk gyümölcse? Mindenek előtt a család, a gyermek, a szeretet szép, maradandó művei! Hol nincs áldozatvállalás, ahol nem döntenek az élet szolgálata mellett, ott nincs se földi, se örök élet, ott ha a városra, az egyházközségre, az országra szakad a zápor, a migráns áradat, akkor az összedől és nagy romhalmaz lesz belőle! Ilyen egyszerű!
Hol nincs élet, hol nincs gyermek, ott nincs jövő, ott nagy robajjal előbb-utóbb minden össze fog dőlni! De ne a félelem miatt döntsünk az élet mellett! Mária nem félelemből mondott igent a gyermekre, hanem Istenben bízva, Magnificátot énekelve örömmel! Ne a gazdag ifjú félénk, megriadt útján induljunk el, hanem Mária lendületével, kacagó jókedvével mondjunk igent Isten kihívásaira, drága, izgalmas ajándékaira!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: A kanadai magyarok jövője a gyermek, a szeretettel felnevelt fiatalok!
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! - jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle."
Mt 7,21. 24-27

2017. december 6. - Szerda

Bővebben: 2017. december 6. - SzerdaNem a szegényeket, - mondja Teréz Anya - hanem a gazdagokat nem tudja jóllakatni a gondviselés. Lám a szegények esznek, és még maradék is marad. Az elmúlt napokban Egyiptomban jártam, Kairónak van egy negyede, ahova a város szemetét hordják, és ahol 70000 ember él az asztalról lehullott morzsákból. Döbbenetes volt látni a több mint húszmilliós nagyváros szemétlerakatát, ahogyan azt szelektíven szétválogatják szorgalmas kezek. E nagyvárosba szervesen belesimuló kisvárosban járva, az embereket nézve döbbentem rá, hogy milyen kevés is kell az élethez.  Ezek az emberek a nagyváros hulladékából élnek.
Leborulok Isten gondviselő szeretete előtt, hisz Teremtőnk nap mint nap sáros földből, napfényből közel nyolcmilliárd embernek ad enni. A földbe hullott mag szárba szökell, kalászt bont és szemet érlel, táplál bennünket. Csoda, mely szemünk előtt zajlik, melyet megérteni nem tudunk csak csodálunk, és tisztelettel imádjuk az Alkotót, a Mestert ki felkelti napját jókra, gonoszokra egyaránt. 
Töltse el szívünket a nyugalom és a derű, lám Isten mindannyiunkat szeret, gondviselő jóságával életben tart. Bízzunk a gondviselésben és hálatelt szívvel fogyasszuk el a mindennapit.
Szeretettel, 
Csaba t.
Abban az időben Jézus a Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy hegyre, és leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat, vakokat, némákat meg sok más beteget, és lába elé tették őket.
Valamennyiüket meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult, és magasztalta Izrael Istenét. Jézus akkor összehívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: "Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne dőljenek az úton." A tanítványok erre megjegyezték:
"De honnan szerzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk?" Jézus megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van?" "Hét, és néhány apró halunk" - felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek. Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, hét kosár kenyérmaradékot szedtek össze.
Mt 15,29-37

2017. december 5. - Kedd

Bővebben: 2017. december 5. - KeddVajon én tudok csendben imádkozni azért, hogy a kollégáim munkáján a jó Isten áldása legyen? Tudok-e örvendeni a kedves munkatársaim sikereinek!? Vajon örömömben felujjongok mikor azt hallom, hogy egyik - másik kollégám itt vagy ott eredményeket ért el, vagy inkább az irigység, a harag tölti be szívemet?! 
Milyen jó lenne megtanulni Jézustól csendesen félrevonulva imádkozni a feladatukat végző testvéreimért, és mikor ők fáradtan visszatérnek, akkor nem csak figyelmesen meghallgatnánk a beszámolókat, hanem mi is tiszta szívvel, Jézus példájára örömmel, Istent dicsérve ujjonganánk! Mekkorát változna a világ, ha Jézusnak ez a szép vonása felragyogna az arcunkon!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Két kolléganőnk, - Hajni és Éva - díjat vesz át Budapesten! 
Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: "Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni." Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta: "Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok.
Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta."
Lk 10,21-24

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Nem hiszem, hogy Isten annyira elbújna, hogyha tiszta szívvel keressük, ne tudnánk rátalálni. Aki őszintén, tiszta szívvel keres, az nem tévedhet el nagyon. (Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Ma 2017. december 17. vasárnap, Lázár és Olimpia napja van. Holnap Auguszta napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Isten a szeretet

Furcsa, mikor egy kisgyermek koravénként él, furcsa, mikor egy idős nő tinédzserként öltözködik, viselkedik. Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube