2017. augusztus 18. - Péntek

Bővebben: 2017. augusztus 18. - PéntekEgy fiatal férfival beszélgettem, aki cserélgeti a munkahelyeit, barátait, mert "nem ez az igazi"! Azt mondtam neki, hogy ha a kedvesével jön, nem esketem meg, mert bár harminc éves, képtelen lehorgonyozni és hűséges lenni a saját döntéseihez! Így nekem nem szabad engednem, hogy alap nélkül az oltár előtt örök hűséget esküdjön egy lánynak, aki naivan bízik benne, és azt gondolja, hogy a házassági eskü szövege, a "jóban - rosszban" a fiú számára is ugyanazt jelenti mint neki!
A mai ember ki van szolgáltatva a saját vágyainak, hangulatának, oda van vetve a saját érzelmeinek, mint a csont a kutyák elé! Mást sem lehet hallani, mint: nincs kedvem, nem tanulok, nem megyek tovább, kilépek ebből a kapcsolatból, beadom a felmondásomat! Az embernek vannak vágyai, érzelmei, hangulata, de az ember mindez mögött van! Az elmélkedésed csendjében barangold be önmagadat, mint egy virágos mezőt csodáljad a benned lévő virágokat, de a szívedben burjánzó gazt is fedezd fel! Önmagad feltérképezésével lassan felismered a lelkedre nehezedő komor felhőket, a csalóka hangulatokat, melyek jönnek mennek, megérted vágyaid  szétjárását, és azt is, hogy nem kell folyton etetni az érzelmeinket, mert elszemtelenednek, és mint az elkapatott gyermek, követelőzővé válnak! Arra biztatlak, hogy megfontoltan dönts, és aztán kitartóan menj tovább, téged csak az alaptalan félelmeid és a buta délibábok tántoríthatnak el a célodtól!
Életünkben mindig van "rossz", s ha mi ilyenkor tovább állunk, akkor lassan olyanok leszünk, mint a szélkerék, mely minden kis fuvallatra elmozdul! A férfi megkeresi a helyét, mérlegel, dönt, és döntéséhez, ígéretéhez ragaszkodik! Tudnod kell, a becsületes felnőttek világában van egy mértékegység: egy ember, egy szó!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: A vállalt gyermeket fel kell nevelni!
Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle: "Szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét?" Jézus ezt felelte: "Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta: A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek?
Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza."
A farizeusok azonban erősködtek: "Miért írta hát elő Mózes, hogy válólevelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget?"
Jézus kijelentette: "Mózes a keményszívűségtek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek: aki elbocsátja feleségét - hacsak nem a paráznasága miatt - és mástn vesz el, házasságtörést követ el."
Erre a tanítványok megjegyezték: "Ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni." Jézus így válaszolt: "Nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel!"
Mt 19,3-12

2017. augusztus 16. - Szerda

Bővebben: 2017. augusztus 16. - SzerdaVétkektől, bűnöktől szabdalt világunkban sebzetten vergődünk, sokszor fájdalmunkban egymást szidjuk, bántjuk, ott is ártunk, ahol csak jót kaptunk!! Oly sok szétvert, összetört lelket, családot láttam, és sajnos azt kell mondanom, hogy legtöbbször mi vagyunk a legnagyobb ellenségei önmagunknak! Igen, saját gondolatainkkal, tetteinkkel, cselekedeteinkkel okozzuk magunknak és környezetünknek azt az iszonyatos pusztítást, amitől szenvedünk!! Ha ápolatlan, mocskos a testünk vágyunk a fürdésre, és jólesik tisztán, szép ruhába öltözni! A legtöbb ember vágyik arra, hogy naponta megmossa a fogát, ápolja a testét és akkor kérdem én miért nem ápolom, gondozom a lelkemet is? Miért hurcolom magammal sokszor a fiatalkori bűneimet, azt a sok szennyet, mit akarva - akaratlanul összeszedek a világban!! Papjaink legfontosabb feladata a gyóntatás kellene legyen, a lelki újjászületés fürdőjében tisztára kellene mossák világunkat, mert bűn nélkül, Istengyermeki méltóságban élni jó, gyönyörűséges!! Merüljek alá a szentgyónás fürdőjébe, merjem magam Isten előtt vádolni, és az őszinte bűnbánat megtisztít, felemel, Istenem karjai közé vezet!
Hiszek az újrakezdés szentségében, a szentgyónás testet, lelket megtisztító erejében! Hiszem, hogy a boldogság felé vezető első lépés, a megtisztulásomat szolgáló töredelmes bűnbánat, bűneimmel való őszinte szembefordulása, s annak megvallása!
Csaba t. 
Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait: Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt! Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének! Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.
Bizony, mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is.
És bizony, mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Mt 18,15-20

2017. augusztus 15. - Kedd

Bővebben: 2017. augusztus 15. - Kedd2017. augusztus 15. - Kedd, Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)
Máriát hívja az Isten és ő útrakel!! A gazdag ifjút hívja az Isten és ő szomorúan eltávozik!! Téged is hív az Isten, te rá mersz lépni a szolgáló szeretet útjára, öröméneket zengve, lelkedben Jézust hordozva?? Mária mindenről lemondott, szabadon szárnyal Isten akarata szerint, a gazdag ifjúnak sok vagyona van, neki van "magán élete" és ezért nem képes követni Jézust!! Legalább e szép napon legyünk Máriák, és a szeretet, a jóság, Isten vezessen döntéseinkben, tetteinkben, így ünnepeljük meg a mi drága Nagyboldogasszonyunkat!!
Teljesen a tied, 
Csaba t. 
Kép:  A szolgáló szeretet útján járó,  gyermekét váró Mária hogy nézhetett ki? A képen kedves lányom, Laura, 16 évesen a zarándokúton!
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?
Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
Mária megszólalt:
"Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!"
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.
Lk 1,39-56

2017. augusztus 14. - Hétfő

Bővebben: 2017. augusztus 14. - HétfőJézus nem akar király lenni, nem akar forradalmat, a törvényes rendet nem rúgja fel! A maga és tanítványa nevében is munkával keresett pénzből adót fizet! Az Egyház nem külső reformokat, hanem szívből jövő megtérésre biztat, bátorit bennünket!! Ezért követem Szent Ferenc atyánkat és utasítom el a Luther féle reformokat, melyek csak szakadást, fájdalmat szülnek!!
Tisztelettel, 
Csaba t. 
Galileai útjuk során Jézus ezt mondta tanítványainak: "Az Emberfiát az emberek kezébe fogják adni. Megölik őt, de harmadnapra feltámad." Erre a tanítványok igen elszomorodtak. Amikor Kafarnaumba érkeztek, az adószedők Péterhez fordultak, és megkérdezték: "A ti Mesteretek nem fizet templomadót?" - "De igen" - felelte. Amikor belépett a házba, Jézus megelőzte őt kérdésével: "Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kitől szednek vámot vagy adót, fiaiktól vagy az idegenektől?" "Az idegenektől" - felelte Péter. Erre Jézus így szólt: "A fiak tehát mentesek. De hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, vess horgot, és az első halat, amelyik ráakad, húzd ki! Nyisd ki a száját: találsz benne egy pénzdarabot. Vedd ki és add oda nekik értem és érted!"
Mt 17,22-27

2017. augusztus 13. - Évközi 19. vasárnap

Bővebben: 2017. augusztus 13. - Évközi 19. vasárnapA hatalomért sok ember mindent megtesz!! Jézust a jóllakott, boldog emberek királlyá akarják tenni, és úgy tűnik, hogy az apostolainak is volna kedve az új kihívásokhoz, ezért a mester: "mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra!" Mt 14, 22
A mi Mesterünk nem csak mondja, hogy aki közületek a legnagyobb akar lenni, az legyen mindannyiatok szolgája, hanem Ő maga is visszautasítja a hatalmat, és alázattal megmossa a tanítványai lábát!! Milyen jó lenne, ha a Megváltónk e csodálatos tanítását, életpéldáját  át elmélkednénk és felszabadulnánk nem csak a hatalom utáni mardosó vágytól, de még a folyamatos megfelelés, szinten maradás kényszerétől is!! Legnagyobb méltóságunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, a mennyország örökösei, milyen földi elismerés, cím,  tudná mindezt megközelíteni!?  Istentől szolgáló feladatot bátran vállaljak, de hatalmat ne kérjek az emberektől! Nem a szeretet nagy tettei, hanem a tettekben lévő nagy szeretet vezet Isten színe elé!  
Kisebb testvéretek, 
Csaba t.
Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: "Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!" Erre Péter odaszólt neki: "Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!" Ő azt mondta: "Jöjj!" Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: "Ments meg, Uram!" Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: "Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?" Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: "Te valóban az Isten Fia vagy!"
Mt 14,22-33

2017. augusztus 11. - Péntek

Bővebben: 2017. augusztus 11. - PéntekHa valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen! Mt 16, 24
Jó kereszténynek lenni igazából Isten iránti szeretetből, a kereszt,  teher hordozását jelenti!! Igen, a feladataink, a mindennapi állapotbeli kötelességeink becsületes végzését jelenti!! Ha diák vagy és az iskolában kijelölt munkádat nem végzed el, vagy ha családapaként, anyaként, szeretteid gondjainak, bajainak terhét nem vállalod akkor járhatsz akármennyit a templomba, nem vagy jó keresztény!! Nekünk ott és akkor ahol élnünk adatott, a mindennapi feladataink becsületes teljesítésével kell Isten iránti szeretetünket bizonyítsuk!! 
A tegnap Görögkatolikus testvéreim egy zarándoklatra hívtak,  arra kértek, hogy útközben tartsak nekik három elmélkedést... ez az útközben 24 kilométert jelentett harmincöt fokos melegben.... A szolgáló szeretet nevében vállamra vettem a keresztemet, a szerzetesi ruhámat és mentem a fiatalokkal, imádkoztam velük, és a tőlem telhető legjobb gondolatokkal bátorítottam, lelkesítettem őket!! Ma itt vagyok Siófokon, mert a gazdák árva gyermekeinknek a most learatott, kicsépelt gabonából szeretnének adományozni és áldást kérnek a munkájukra!! Itt vagyok, hogy mikor bújtam ágyba, az nem fontos, a fontos az, hogy kereszttel a vállamon, a szolgáló szeretet útján járok a megígért mennyország reményében! Ezért nem fontos a taps, az elismerés, de nem fontos az emberek cinikus megjegyzése, a megszólások semmi sem fontos, csak az, hogy Isten akarata teljesüljön, a szerelmes a maga szerelmének kedvébe tudjon járni!! 
Isten iránti feltétel nélküli szeretettel, 
Csaba t. 
Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen! Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énérettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony, mondom nektek: Az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön országában.
Mt 16,24-28

2017. augusztus 8. - Kedd

Bővebben: 2017. augusztus 8. - KeddDöbbenetes, hogy milyen gyakran elveszünk a részletekben és az igazán fontos dolgok mennyire képesek háttérbe szorulni!! Ez a farizeusi magatartás lépten nyomon felbukkan: Olimpiát rendez az ország, de jaj ahhoz ki kell vágni néhány fát! Hát ültetünk újakat és az élet megy tovább! Megmozgatni a fiatalokat, kihozni a lakásokból, a készülékek elöl, s rávenni őket, hogy ép testben, ép lélekkel éljenek, annak biza ára van!!
Egészen biztos, hogy ez a kákán is csomót kereső magatartás a mi életünkben is felüti a fejét! Akárhogy megdolgoztad földedet a gyom újból és újból támadást indit, a kapa soha nem megy nyugdíjba! Félelmetes látni, hogy 3-4-rendű problémák miatt komoly családok,  rendezvények kerülnek veszélybe, mert ahol az érzékeny lelkű emberek nem tudnak leülni egymással beszélni, akkor ott mindig lesz egy "kéz mosás", egy le nem öblített "rézedény" amiért egymással szembe tudunk fordulni!! 
Szívünk belsejéből jöjjön a szeretet és a jóindulat és világunk egészen biztos, hogy felvirágzik!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Székely hajsza fent a Csíksomlyói nyeregben, Istennek hála összefogásból született!
Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz.
Megkérdezték tőle: "Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát?
Evés előtt ugyanis nem mosnak kezet." Jézus erre magához hívta a népet, és így szólt: "Halljátok és értsétek meg: Nem az teszi az embert tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, az teszi tisztátalanná."
Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak: "Tudod, hogy a farizeusok megütköztek szavaidon?" Jézus ezt válaszolta: "Tövestől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei Atyám ültetett.
Hagyjátok őket! Vak létükre vakok vezetői ők. Ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik."
Mt 15,1-2. 10-14

2017. augusztus 7. - Hétfő

Bővebben: 2017. augusztus 7. - Hétfő"..... felismerték Jézust, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak hozzáértek, mind meggyógyultak." Mt 14, 22
Csodálom a Mestert, ahogyan jót cselekedve körbe jár dréga szülöföldjén! Ahogyan a jó vadászkutya ráveti magát a zsákmányra, űzi, marja míg el nem ejti, úgy kellene mi is keressük, s ha megtaláltuk bölcsen becserkésszük a szeretet, az irgalom szép tetteinek véghezvitelének  a lehetőségét!! Amennyiben meglátunk egy valóban  Isten előtt is kedves alkalmat a segítésre, szolgálatra, azt kitartó konoksággal, kerüljön bármibe, nagy alázattal meg kéne ragadjuk és jó végre kellene vigyük! Földi életünk egyetlen zsákmánya, trófeája mit az örök életre magunkkal vihetünk, az a szeretetből vállalt, önzetlenül véghezvitt, irgalmasság jó cselekedet!te!
Szeretettel,
Csaba t.
Kép: Önkéntesek a dévai gyermekeinkkel!
Amikor (a kenyérszaporítás után) mindnyájan ettek és jóllaktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget.
Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: "Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!" Erre Péter odaszólt neki: "Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!" Ő azt mondta: "Jöjj!" Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: "Ments meg, Uram!" Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: "Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?" Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: "Te valóban az Isten Fia vagy!" Akkor átkeltek a tavon, és Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték Jézust, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak hozzáértek, mind meggyógyultak.
Mt 14,22-36

2017. augusztus 6. - Vasárnap

 Bővebben:  2017. augusztus 6. - Vasárnap2017. augusztus 6. - Vasárnap, Urunk színeváltozása
"Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!"
Milyen jó, hogy Jézus megengedi, hogy valamelyest belelássunk a Szentháromság belső életébe! A Tábor hegyén, Megváltónk felfedte a mennyei Atyával való élő személyes kapcsolatát!! Mindannyiunk számára nagy példa az a végtelen szeretet, bizalom, ragaszkodás amely összeköti a Szentháromságos egy Isten, személyeit!! 
Nagy boldogság amiért Jézus Krisztusban a jó Isten, megszólít, hív, vezet, magával ragad!! Örvendjünk azért, hogy ilyen lendületes, bátor, még a legbensőbb életét is megosztó, csodálatos Megváltónk van!! Őt hallgassátok!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Lóránd testvér fent a szécsényi hegyekben
Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: "Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!" Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!" Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: "Keljetek fel és ne féljetek!" Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: "Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!"
Mt 17,1-9

2017. augusztus 5. – Szombat

Bővebben: 2017. augusztus 5. – SzombatCsaba testvér elmélkedése az evangéliumról ..
2017. augusztus 5. – Szombat HAVAS BOLDOGASSZONY ÜNNEPE 
Milyen kevés hiteles próféta van és milyen sok Heródes él ezen a világon! Hány ember fog ma is erőszakos halált halni ezen a földön?? 
Valóban Isten nem teremtett poklot, az ember teremti azt végtelen butaságával, bunkóságával! Mennyire igaza van a kereszten imádkozó Krisztusnak! "Bocsásd meg nekik Atyám, mert nem tudják, hogy mit tesznek!!"  Igen, szenved az áldozat, de mérhetetlenül jobban szenved az ki kezét felemelve sebet üt, gyilkol!
Milyen nagy szükség lenne ma a keresztelő Szent Jánosokra,  kik életük veszélyeztetve, bátran kiállnak, hogy bölcs szavaikkal, életükkel felszabadítsák az embert a legnagyobb rabságból, a bűn uralma alól!! Találkoztam egy emberrel ki tizenkilenc éves büntetését töltötte a börtönbe! Lelke mélyén ott dörömbölt egy szörnyű bűntény, egy gyilkosság, miről senki nem tudott, de melyet ő mégis bíráinak töredelmesen megvallott! Önként vallott, tettéért 19 év fegyházat kapott, nemrég szabadult, s most Isten nagyságát hirdetve éli életét!!
Szeretettel, 
Csaba t.
Evangélium:
Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János: ő támadt fel a halálból, azért van ilyen csodatevő ereje.” Heródes ugyanis annak idején elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette: „Nem szabad őt feleségül venned!” Heródes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt. Amikor Heródesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: „Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlevő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő János fejét). Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának. Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki.  
Mt 14,1-12

2017. augusztus 4. - Péntek

Bővebben: 2017. augusztus 4. - PéntekÚton vagyok, még sok száz kilométer van célomig! Vezetek, körülöttem, bennem béke van, a motor szép egyenletes dorombolása nyugalommal tölt el! Milyen döbbenetes, a lobogó üzemanyagot behatároló acélfalak nem megfojtják a tüzet, hanem kihozzák belőle a maximumot! Ez a bennünket repítő erők nem csak a lobbanékony üzemanyagból, de a hengerek kemény, millimétert sem engedő falából születnek!  Utca porában szétfolyva, lobogva égő gázolaj, csak kormot, szennyet, fájdalmat szül, míg ugyanaz az anyag itt az acél falak közt, bölcs mérnökök, pontos akarata szerint porladva, lobogva vígan repít az otthonunkba!!  
Csak a döntés által felvállalt kemény korlátaid adhatnak értelmet a létnek!  Hol nincs kemény fal, ott nincs erő, lendület, élet!! 
Ezért bátorítlak, ne félj megváltó Krisztusod feléd nyúló tenyeréből elvenni a boldogságra vezető parancsolatokat!  Alapíts családot, vállalj gyermeket, tervezd meg vállalkozásodat, és kezedben Isten parancsának iránytűjével, lépj rá bátran a cselekvés útjára!  
Becsüld meg Mesteredet, s győzni fogsz!!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Boldog emlékű Márton Áron autójában Antal atya útrakel, hogy megünnepelje pappá szentelésének 75-ik évfordulóját! 2016 aug.
Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla:
"Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is?
Honnét vette hát mindezt?" És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: "Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában." Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.
Mt 13,54-58

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Csak a mesékben él ronda, gonosz Vasorrú Bába és ártatlan, gyönyörűséges, csupa jóság Hófehérke. Csak a mesékben létezik, hogy minden fekete vagy fehér. Az életben csak árnyalatok vannak, a dolgok sötét- vagy világosabb szürkék. A világon minden embernek van esélye arra, hogy megtanuljon szeretni, hogy ő is elinduljon az élet útján. (Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Ma 2017. augusztus 19. szombat, Huba napja van. Holnap István napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Ne beszéljetek...

A papok általában tudták, hogy a környezetükben ki jelentett, sőt voltak, akik maguk figyelmeztettek:
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube