2017. október 20. - Péntek

Bővebben: 2017. október 20. - Péntek"Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól!" Lk 12,1 
Jézus Krisztus óv a farizeusi magatartástól, mely egy kegyes mázzal leönti világunkat és elrabolja lelkünk békéjét, a mindennapok csendes örömét, pajkos derűjét és ránk kényszerít egy fagyos ürességet!!  Nézzünk magunkba, mennyire savanyodott belénk az élet? Mennyi tiszta öröm, istengyermeki jókedv van bennem, vajon átmenő jegyet adnék e fontos tantárgyból magamnak?!
Ha szeptember akkor szüreti bál, ha október, akkor GÓLYABÁL!! A jókedv és a derű, úgy kell a gyerekeknek, mint a betevő falat!! Biztatom a házaink vezetőségét, havonta egyszer találjanak alkalmat arra, hogy vidám tánccal, pajkos játékkal feltöltsék gyermekeink "öröm-tankját"!!
Szeretettel, 
Csaba t.
Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: "Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt mondom nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek - azonfelül, hogy megöl - arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból mondom: ettől féljetek! Nemde öt veréb sem ér többet, mint két krajcár? Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt, számon tartja fejetek minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek."
Lk 12,1-7

2017. október 19. – Csütörtök

Bővebben: 2017. október 19. – CsütörtökKemény beszéd! Isten az ószövetség prófétáitól elvárja, hogy ültessenek, s romboljanak, szavuk legyen kétélú kard! Az ószövetség udvari papjai mindig azt modták, amit az uralkodó hallani akart. Illés, Jeremiás, Izaiás és a többi próféta nagyon kemény hangon szólt kora emberének. 
Jézus Istenként nagyon világosan látja, hogy a bűn zsoldja a halál. Tudja, hogy a képmutatás, a farizeusi magatartás, a félmegoldások, ami igazából az önzést, a kapzsiságot, a hatalomvágyat takarja, pusztulásba viszi az Ő népét. És éppen ezért meszelt síroknak nevezi nyíltan, szemtől-szembe kortársai egy részét. Mint Isten, látja Jeruzsálem vesztét, látja, hogy kő-kövön nem marad és ezt kortársainak őszintén, keményen el is mondja, mert szeretné, ha az emberek megtérnének!!
A nagy kérdés, ami bennem van, hogy Jézus Krisztus hogy nem tudta megállítani saját népének szabadesését? Virágvasárnapján, vagy akár Nagypénteken a nép miért nem választotta őt, az igazat, a jót, miért Barabás mellett döntöttek? És, ha Jézusnak, Isten fiának nem sikerült megtérésre rávennie az ő népét, vajon nekem sikerül-e, nekünk sikerül-e a XXI. század emberét letéríteni az önzés, a kapzsiság, a mások eltiprásának útjáról? Mennyi esélyünk van a XXI. század "Herodeseit", "Pilátusait" korunk "főtanácsát" rávenni a szeretet, az irgalom mellett való döntésre? 
Egy dolgot tudok: nem szabad letérnünk a szeretet útjáról! És, ha netalán bombák is potyognának az égből, akkor is fennhangon, Isten irgalmáról és a szeretet végső győzelméről kellene prédikálnom!
Szeretettel: 
Csaba testvér
Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: „Jaj nektek, akik síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek! Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk. Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát. Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok.” Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel vádolhatják.
Lk 11,47-54

2017. október 18. – Szerda

Bővebben: 2017. október 18. – Szerda2017. október 18. – Szerda, Szent Lukács evangélista
Lukács szakképzett orvos, egészen biztos, hogy többször megtapasztalta az evangélium felszabadító, gyogyitó erejét. Tudjuk, hogy ő maga is több missziós úton részt vett. Ezeket az utakat ma is bárki kiprobálhatja. Teológián, kispap társaimmal, de később az árva gyermekekkel is sokszor útrakeltünk Krisztus evangéliumának fényében. Igazából az "Utazás egy szerzetessel" c. film is részben erről szól. Elindultunk Szovátáról és minden nap egy faluval tovább mentünk, negyvenen, ötvenen. A helyi plébános tudott érkezésünkről. Mi, mikor megérkeztünk a faluba, elolvastuk Jézus csodaszép evangéliumának egy-egy részét. Például azt, mikor küldi 72 tanítványát. Majd kettesével, hármasával elindultunk a falu utcáin, bizalommal megszólítottuk az embereket, segítettünk munkájukban és mindig volt valaki, aki meghívott egy ebédre, szállást is kaptunk. A nap folyamán mindenkit meghívtunk egy esti programra, melyhez nemcsak egy szentmise tartozott, hanem a vidám, jókedvű ének, játék is. Nagyon sok izgalmas dolog történt velünk minden nap. Esténként egymás szavába vágva mesélték az izgalmasnál izgalmasabb történeteket társaim. Nekem is volt olyan, amikor egész nap téglavető cigányoknak segítettem munkájukban. Munka közben megnyílnak az emberek és sok-sok érdekes dolgot mesélnek el. Egy másik napon szomorú családhoz jutottam el, ahol az egyik családtag öngyilkos lett és az emberek kiöntötték a lelküket. Együtt imádkoztunk, sírtunk. Aztán volt, ahol egy kisegyház tagja fogadott be és a szomszédokkal együtt parázs hitvitába keveredtünk, mely aztán egy pohár bor mellett jókedvű párbeszéddé szelídült. 
A misszionárius útja tele van titokkal, csodával, hisz nincs két egyforma ember, két egyforma élet. A lényeg az, hogy valóban Krisztus evangéliumának szeretetével járjuk utunkat. Nem a mi dolgunk az emberek megtérítése, csak tanúságot teszünk arról, hogy Isten szeret, hogy újra akarja tervezni életünket és boldoggá akar tenni. Az én életem egy folyamatos misszió, hiszen van amikor fényes templomokban, máskor meg egyszerű kunyhókba visz az utam. Krisztus mindenkit hív, mindenkihez küld, hisz mindannyian testvérek vagyunk, mindannyiunkért meghalt a kereszten! 
Szeretettel: 
Csaba testvér
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!”
Lk 10,1-9

2017 október 16. – Hétfő

Bővebben: 2017 október 16. – HétfőMiért olyan nehéz megtérni, a rosszat, a bűnt eltaszítani és gyermeki bizalommal a jó Isten tenyerébe simulni? Miért nem a szeretet, a jóság, az irgalom útján járunk, nyugodt megfontoltsággal, a bölcsesség lámpásának a fényében, jótestvérekként? Talán azért mert  ott van bennünk a kíváncsiság, mely olyan utakra is rávezet, amelyen semmi keresnivalónk, aztán a konok dac, a kemény makacsság, hogy mi csak azért is megmutatjuk, hogy nekünk van igazunk, s végül a szégyen érzet, nem merjük bevallani magunk előtt sem, hogy tévedtünk, hogy rósz úton indultunk el!! 
Alázattal kérem Uram a magam és a testvéreim számára is a megtérés kegyelmét, mert ha te, Megváltónk nem segítesz, akkor elveszünk, a mi nemzedékünk is elpusztul a bűneiben!! Küldj hozzánk Jónásokat, prófétákat, hogy megtérjünk, hogy Dél királynője példájára az igazságot keresve Rád találjunk!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.” 
Lk 11,29-32  

2017 október 15. – Évközi 28. vasárnap

Bővebben: 2017 október 15. – Évközi 28. vasárnapMenyegző, örömünnep, lakoma!  Örvendezzetek, mert minket Isten ide hív végtelen szeretettel! Az öröm, a jókedv, a vidámság rakott fészket a szívemben? Az életöröm milyen gyakori vendég nálam? Mária belép Erzsébet házába, és még a kis magzat is örömében felujjong! A két hölgy egymást és a jó Istent is tudják szeretni, örömmel köszönteni! Én mikor borultam le Teremtő Istenem előtt, hogy őt dicsőítve köszöntsem a nekem ajándékba adott létért, szeretteimért, otthonomért, azért, hogy békés körülmények között élhetek, dolgozhatok, bebarangolhatom e széles, szép világot?
Vasárnap van, Isten dicséretének a napja! Tudatosan szoktassam a szívemet az örömhöz, vegyem számba Teremtőm drága ajándékait, két kezemet, szívemet, szemeimet, értelmemet, s mindazt a sok-sok talentumot, mivel nagylelkűen engem, családomat, drága népemet elhalmozott!  Dicsőítsem Jézus Krisztust, aki az Oltáriszentségben köztünk maradt, otthont vett közöttünk, mert nagyon szeret! Magasztaljam a bennünk lakó Szentlélek Úristent, ki jelenlétével nem csak megszentel, hanem világosságot, bölcsességet ad, s hozzá erőt, lendületet is, hogy én magam is részese lehessek a szeretet országát építő szentek közösségének! Tárjam szélesre szívemet és Te Deumot zengve hirdessem Istenem nagy tetteit, mindazt, mit Krisztus Urunk ígéretében bízva reménykedve várunk! Örvendezve áldjam Megváltó Krisztusunkat, hisz nem csak megnyitotta előttünk az örök élet kapuját, de meg is hívott minden gyengeségünk ellenére, a Mennyei Atyánk ünnepi asztalához!  Örömtől repeső szívvel imádjam e szép napon a dicsőséges Szentháromságos egy Istent, Urunkat és éltetőnket!
Isten nagyságát hirdetve, 
Csaba t. 
Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez: A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: „Mondjátok meg a meghívottaknak: íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!” De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: „A menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!” A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. Megszólította: „Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád?” De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak: „Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!” Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak! 
Mt 22,1-14

 

2017. október 14. – Szombat

Bővebben: 2017. október 14. – SzombatCsaba testvér elmélkedése az evangéliumról…
2017. október 14. – Szombat
Milyen szép, szoros, személyes kapcsolat lehetett Jézus és Mária között?! Milyen jó Jézus szájából hallani, hogy akár neked, nekem is lehet olyan mély, meghatározó, örömteli kapcsolatom vele, ha meghallgatom és megtartom Isten szavát!! Igen, Jézus Krisztus meghívott mindannyiunkat a Szentháromság belső életébe, nagycsaládjába, oda, hol nincs első és utolsó vendég, hol minden embernek meg van a helye Teremtőnk jobbján!!
Az élő reményben, mely hiszem, hogy nem csal meg, 
Csaba t. 
Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: „Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!” Erre ő így válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!”
Lukács 11, 27-28

2017 október 13. – Péntek

Bővebben: 2017 október 13. – PéntekKi lakja a szívemet!? Légüres tér nincs, ha nem vagy az Istené, ha üres vagy akkor veszélyben vagy, mert a gonosz belakja szívedet!! "Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában: „Visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem.” Odamegy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbe hozták. Erre elmegy, hoz magával hét más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt.” Lk 11,26
Nem elég bűnbánatot tartani, kiseperni bensődet, nekünk tudatosan Isten mellett kell döntenünk! Bátran, szeretettel adjuk át testünk templomát Jézus Krisztusnak!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeitek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám, ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában: „Visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem.” Odamegy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbe hozták. Erre elmegy, hoz magával hét más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt.” 
Lk 11,15-26

2017 október 12. – Csütörtök

Bővebben: 2017 október 12. – CsütörtökKitartás, állhatatosság, erős lelkűség ritka vendég a mai világban! Egy svédasztalos kultúrába csöppentünk, ahol szerre mindent meg kell kóstolni, ha ízlik, ha nem, az ember leteszi a régit és új ígéretek felé nyújtja a kezét!! Nem jól van ez így, mert  az a szent aki az Isten által neki kirendelt feladatnak nekiáll és történjen bármi nem adja fel, kitart és minden csábítást, mely kibúvót kínál elszánt akarattal visszautasít!! A jó munkát mit elkezdtél fejezd is be!! Imádkozni is csak így lehet, így érdemes!! Első fohászunkkal a bátorság, a kitartás kegyelmét kérjük az Istentől!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Zarándokúton Gyulafehérváron.
Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak: „Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom. De az kiszól: Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” 
Lk 11,5-13

2017 október 11. – Szerda

Bővebben: 2017 október 11. – SzerdaCsaba testvér elmélkedése az evangéliumról….2017 október 11. – Szerda
„Uram, taníts meg minket imádkozni.." Lk 11,1 
A hal hazája a mély víz, a tenger! A madár otthona a kék ég! Az ember életeleme a szeretet! Ahhoz, hogy egészséges felnőttek legyünk, fontos, hogy gyermekkorunkban drága szüleink figyelmében, szeretetében fürödve, megszülessen bennünk a világ iránt egy ősbizalom! Ugyanúgy a lelki előrehaladásunk, istengyermeki életünk kiteljesedéséhez szükséges, hogy megtapasztaljuk teremtő Istenünk irántunk való végtelen szeretetét, jóságát. Isten áldott jelenlétében, a szentségimádás párbeszédében tapasztalhatjuk meg a feltétel nélküli elfogadást, azt a határtalan irgalmas jóságot, mely atyai gyöngédséggel átölel és vezet a mindennapokban! Csak a csendben születik meg az imádság ez a szent párbeszéd, mely minden élet forrása!! 
Isten a szeretet! A hal a tengerben, a madár a szelek szárnyán, mi emberek, Istenünk mindenütt jelenlevő szeretet erőterében elmerülve élhetünk boldogan.
Csaba t. 
Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát; Ekkor egyik tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk: „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: 
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. 
Jöjjön el a te országod. 
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. 
Bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. 
És ne vígy minket kísértésbe.” 
Lk 11,1-4

2017 október 8. - Vasárnap

Bővebben: 2017 október 8. - VasárnapA Magyarok Nagyasszonyának ünnepi evangéliumban arról olvasunk, hogy Máriát meglátogatta az angyal, elbeszélgettek és Máriának született egy drága gyermeke, Jézus Krisztus, majd Fia akaratából anyja lett minden embernek, nekünk is!! Annak idején 25-évvel ezelőtt egy októberi napon engem is meglátogattak az angyalok! Az én angyalaim Bécsből jöttek, és arra biztattak, hogy merjek Igent mondani az Istennek, merjem befogadni az utcáról a gyerekeket! A1992 őszén, 25 évvel ezelött, az ő adományukból kezdtük el felújítani a dévai kolostor első helységeit! Így bátran mondhatom, hogy az ők segítségükkel lettem, a kedves kollégáimmal együtt közel hat ezer gyermek nevelő apja! A mi nagycsaládunk, s annak minden egyes tagja, Isten drága ajándéka! 
A hajdani angyalok, akik azóta is nap mind nap támogatnak, segítenek, hisz 100 gyermeknek adnak naponta egy - egy euró támogatást, eljöttek közénk, hogy megnézzék a mi közös nagycsaládunkat... Az elmúlt héten hosszan látogattuk a házainkat, ma Déván egy hálaadó szentmisét mutattunk be, majd a közös vacsora után vidám táncos együttlétbe kezdtünk!! A zenét Kolozsi István által vezetett kovásznai gyermekvédelmi otthon zenekara szolgáltatja! A kép ennek a nagy forgatagnak a hangulatát próbálja megörökíteni..... 
A jókedv, a derű, a boldogság nem csak a gazdag gyerekek, a jó családból kikerülő fiatalok jussa, hanem azt Isten, nagylelkűen, túlcsorduló szeretetében, minden gyermekének  szeretné felkínálni! Mi meg, úgy döntöttünk, hogy az ajándékot örömmel elfogadjuk, s jókedvű táncra perdülünk, búsuljon a ló, neki van nagy feje!! 
Aki lemaradt a mai esti vígadalomról ne szomorkodjon, és főleg ne irigykedjen, mert az idén is megrendezzük a szilveszteri ünnepséget, melyre, a gyermekekkel nagy szeretettel hívunk - várunk minden jó szándékú embert.... Minden évben mi együtt szilveszterezzünk Déván, és az ajtónkon kopogtató vendégeket mi mindig szeretettel befogadjuk!!
Istengyermeki jókedvvel, 
Csaba t. 
Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: ,,Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!''
Lk 1,26-28

2017 október 7. – Szombat

Bővebben: 2017 október 7. – Szombat2017 október 7. – Szombat, Rózsafüzér Királynője
Jó dolog elindulni a tanítványok, az apostolok útján és alázattal, bölcs szeretettel jóra inteni a gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket! Egészen biztos, hogy csodálatos egy ember testét meggyógyítani a kórházban, vagy valami igaz, bölcs dologra az iskolákban megtanítani a diákokat, de annál semmi sem örömtelibb, mint egy embert jósággal talpra állítani, segíteni, hogy örömmel felismerje istengyermeki méltóságát! Csodálatos élmény számomra egy - egy embert felszabadítani a félelem, a kishitűség, a lustaság, a bűn rabigájából, és szelíd jósággal rásegíteni a tevékeny irgalmas szeretet útjára! 
Menj!! Onnan ahol éppen vagy indulj el! Ha családra vágysz, válaszd ki szíved szerelmét, építsd meg otthonod, és drága pároddal, határtalan boldogságodat oszd meg nap mint nap a  szerelmetek gyümölcseivel, a kedves gyermekeiddel! Ha Isten hív, merd vállalni hivatásodat, ne kicsinységed miatt aggódj, hanem indulj el! Légy apostol, Krisztus bátor hírnöke a világban, s az Úr örömében felujjong botladozó erőfeszítésedet látva! Isten nem a tökéleteseket választotta ki ezelőtt kétezer évvel sem, hanem pont olyan embereket mind te, bízzál Megváltódban, elég hatalmas ahhoz, hogy jóvégre vigye azt amit benned, s általad elkezdett!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Zarándok úton kedves kollégám Ernő és az ő drága leánya!
A hetvenkét tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták Jézusnak –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” Ő így válaszolt: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.” 
Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek, így van ez, Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.” Jézus azután tanítványaihoz fordult, és így szólt: „Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek: Sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta; szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.” 
Lk 10,17-24

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Azt mondják, hogy a fa arra esik majd hulltában, amerre hajolt életében. Amilyen széppé vagy torzzá formáltuk magunkat az életünkben, olyan pályára állunk a halálunk pillanatában. (Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Ma 2017. október 22. vasárnap, Előd napja van. Holnap Gyöngyi napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Nap Szentje

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Nyugalom

Az embernek imáiban állandóan kutatnia kell, mi az ő testreszabott feladata, és azt nyugodtan, következetesen valósítsa meg. Jézus nem siet. Bármennyire is sürgeti Istent a világ megváltásának nagy kérdése, nem születik két hónapra az angyali látogatás után.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube