2017. június 24. - Szombat

Bővebben: 2017. június 24. - SzombatKeresztelő Szent János születése
Az evangéliumi szereplők arcán ott van az emberi vonás, de ugyanakkor mindenütt felragyog Teremtő Istenünk drága jelenléte is!! A Szentírás azért hiteles, mert az ég a földdel úgy ér össze a lapjain, hogy mindkét világ jelenléte kitapintható, érzékelhető!! Az idős Erzsébet, a boldogságtól megnémult apa, a kis keresztelő János születése, Isten drága ajándéka! A békés, örömteli eseményeket szemlélve felfakad bennünk az imádság, s gondjainkkal mennyei Atyánk elé térdelünk mi is! Bizalommal kérjük Isten segítségét, legyen az egy aranyos kisgyermek, vagy akár világunk gondjaira választ adó bölcs próféta!
Akár némán is, de imádkozzunk, kérjük Isten drága ajándékait, hogy majd Teremtőnket dicsérve, boldog örömben roskadozhassunk az égből jött ajándékok sulyai alatt!!
Szeretettel,
Csaba t.
Kép: Petrozsényi szakácsnéni örömmel köszönti a 15 születésnapját ünneplő nagylányunkat!
Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De anyja ellenezte: "Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: "Hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: "János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta: "Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr van vele." A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett.
Lk 1,57-66. 80

2017. június 22. - Csütörtök

Bővebben: 2017. június 22. - CsütörtökImádkozzunk mindig azzal a tudattal, hogy a legszebb ima is gyenge visszhangja Istenünk irántunk való végtelen szeretetének!  Teremtőnk már akkor szeretett, és meghívott  a vele való életközösségbe mikor  még nem is léteztünk, mert igazából minden egyes emberben a Szentháromság végtelen szeretete testesül meg, áll két lábra, s öntudatra ébredve indul el az ég felé!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket!
Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti ne bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket."
Mt 6,7-15

2017. június 20. - Kedd

Bővebben: 2017. június 20. - Kedd"Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek."
Mt 5,43 
Jézus szavait fogjuk fel úgy mint egy használati utasítást az életünkhöz!! Vegyük komolyan, tartsuk be, és meglátjuk, hogy minden milyen egyszerűvé, világossá, járhatóvá vállik! Bízzunk Urunkba, aki megteremtette a világot, Ő biztos, hogy tudja azt is, hogy hogyan fog optimálisan működni az!! Én kipróbáltam, sokszor olyanokat is szerettem, akik jelenlétében bennem is kigyúlt a piros lámpa, de nem menekültem, nem kiabáltam, hanem maradtam, szerettem, és életem sok gyümölcsét ennek köszönhetem!! A szeretet olyan erő, mely téged is formál, környezetedet is megszenteli! Vedd a kezedbe a szeretet varázsvesszejét, Jézus adja, és használjad!
Bizalommal,
Csaba t. 
Kép: ez az én finom születésnapi tortám!
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!"
Mt 5,43-48

2017. június 19. - Hétfő

Bővebben: 2017. június 19. - Hétfő2017. június 19. - Hétfő
Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Mt 5,38
Tudom, hogy a józan ész kapásból visszautasítja ezt a krisztusi stratégiát, én mégis arra kérlek, gondolkozzunk el Jézus logikáján! Az orvos ha műt, nem kérdi a balesetet szenvedett, életéért vergődő, összetört embert, hogy: részegen miért motoroztál? Nem dühöng, nem csapkod, nem ítélkezik, hanem gyógyít! Az orvos szeretné megmenteni a halál karmai közül a testvérét, és hiszi, hogy talpra tudja állítani orvosi tudásával, gyógyszereivel, felszerelésével! Az orvos küzd az életért, mert a szenvedő embert épen, egészségesen vissza akarja adni a szeretteinek, a társadalomnak, hogy ő újból testvérünk legyen épen, egészségesen a közteher viselésében! 
A bűn, a gyűlölet, a terrorizmus szörnyű betegség, mely képes a testet is, a lelket is elpusztítani! Természetesen küzdenünk kell ellene, de ne magát az embert, hanem az emberben lévő kórt vágjuk ki! Nem jó betegnek lenni, nem jó gyűlöletben élni, másoknak fájdalmat, szomorúságot okozni, szabadítsuk fel testvérünket a rossz uralma alól, kínáljuk fel neki a megtérés kegyelmét! Jézus azt mondja: "nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szükségük megtérésre." Lk 15,1. 
Életem nagy ajándékai azok a fiúk és lányok, akik bár egészen más úton jártak, mint én, de akiket én mégis Isten nevében befogadtam, akikkel nagyokat kirándultam, dumáltunk, s akikkel ma együtt építhetjük a szeretet országát ezen a földön! Szívemben öröm van, amiért egy - egy sértés, bántás után nem a sértődés, a szakítás mellett döntöttem, hanem a megbocsájtás, az újrakezdés mellett! Hálás szívvel köszönöm Jézusnak ezt a mai evangéliumot, hisz nélküle sokkal szegényebb, magányosabb, kisebb lennék,
Csaba t.  
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle."
Mt 5,38-42

2017. június 18- vasárnap

Bővebben: 2017. június 18- vasárnap Krisztus szent teste és vére: Úrnapja
Csodaszép ez a világ, az ember kíváncsi lény, bebarangolja környezetét, kihúz minden fiókot, hajtja a megismerés utáni vágy! A felfedezések útján járó embernek sokszor volt az az érzése, hogy falnak ütközött, de mindig volt tovább, valahol talált egy repedést, egy hasadékot, melyen átbújva a lét csodálatos újabb tágas mezejére léphetett! Az emberiség nagyjai folyamatosan feszegetik a határokat, a múlt században megértették tudósaink, hogy az anyag igazából energia, és az ki is szabadítható az atomi szerkezetből! E felfedezésről nem csak Hiroshima szól, hanem az összes atomerőmű, például Paks is, mely ha holnap megállna, Magyarország nagyrésze sötétbe borulna, összeomlana az energia ellátása, és az ország középkori körülmények közé sülyedne!
Az energia, az erő, testet is ölthet, létezésünk hajnalán, - a ma uralkodó tudományos nézetek szerint - az ősrobbanásban, közel 14 milliárd évvel ezelőtt igy született a világunk! És ugyanez történt kétezer évvel ezelőtt karácsony estéjén is, a végtelen isteni szeretet, Jézus Krisztusban megtestesült! Igen, hisszük és valjuk, hogy Istenünk közénk jött, mert Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos Ember, ez a mi hitvallásunk alapja! Anyánkkal, az Egyházzal azt is vallom, hogy nem csak Betlehemben testesült meg az élő Isten, hanem minden szentmisében, imádságos szeretetünk igenjére ugyancsak Ő, jóságos szeretettel testet ölt az Oltáriszentségben! Csodálatos nagy titok, melyet maga a Megváltónk tárt elénk több alkalommal is, s melynek ünneplésére, Ő maga nagycsütörtökön parancsot is adott: "ti is ezt cselekedjétek az én emlékezetemre"! 
A Jézus által felkínált mennyei kenyér, Katolikus egyházunk legnagyobb kincse, ahogy a Vatikáni zsinat mondja, életünk forrása, de földi létünk során elérhető legmagasabb csúcs is! Irakban jártam és mindenütt azt láttam, hogy a megtámadott keresztény települések templomainak papjai nem a történelmi kincsekkel, az arany, ezüst drágaságokkal menekültek, hanem az Oltáriszentséget magukhoz ölelve kerestek biztonságot a messzi idegenben!  
A történelmet tanulmányozva látható az is, hogy az az ember, közösség, mely elsodródik az Oltáriszentségtől, az olyan mind a szőlőtőkéről levágott szőlővessző, talán ha a vízbe esik még egy darabig zöldell, de aztán elkezd  száradni és meghal! Jézus nagyon egyértelműen beszél: "Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek." 
Úrnapján gyermeki bizalommal gyűljünk össze templomainkban, s papjainkkal együtt mondjunk Mária példájára igent Isten hívására, és ünnepeljük meg az Eukarisztiában megtestesülő, közénk jövő, bennünket átölelni akaró isteni személyt, Jézus Krisztust!
Térdre rogyva, 
Csaba t. 
Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: "Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért." 
Vita támadt erre a zsidók között: "Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?" Jézus így felelt nekik: "Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!" Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában.
Jn 6,51-58

2017. június 16. - Péntek

Bővebben: 2017. június 16. - PéntekSzomjazik az ember lelke, a teste a nyugalomra, a békére, a boldogságra, és nem utolsó sorban - mondjuk ki öszíntén - a gyönyörre, ezek a vágyak ott élnek bennünk és űznek mind a vadat a kopok!! A háborgó tengerről a kis hajó, ahogy vágyódik a békés kikötőre, úgyanugy vágyódik az ember a mindennapi küzdelmekből hazatérni, s kedvese karjai között megpihenni! Ezeket az alapvető vágyait, ha nem tudja az ember uralni, tiszta forrásból kielégíteni, akkor - s ez a forrása a legtöbb tragédiának - képesek vagyunk mindenféle félmegoldást, fapados megoldást bevállalni, akár szörnyű bűnök útjára lépni! Életem során nagyonsok ember bizalommal feltárta titkait, és bennem újból és újból megfogalmazodik egy kérdés: Miért van az, hogy e talán minden ember számára legfontosabb kérdéssel olyan ritkán foglalkozunk a családban, az iskolában, de még a templomban is!! Ismerkedni, udvarolni, családot alapítani, s boldog házaséletben élni hogyan lehet?  A végtelen boldogságra született ember miért elégszik meg félmegoldásokkal, miért oltja Istentől kapott szomját bűzös lefolyok ócska vizével, mikor ott van a kristálytiszta gyöngyöző forrásvíz? 
Ez a mai evangélium újabb lökést adott, hogy készítsük el a Szerelem Tanösvényt, a szerelmeseknek, a szerelemre vágyóknak, melynek vezetőéül a legszebb magyar szerelmes versek költőjét, Petőfi Sándort kérnénk fel!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson. És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét - kivéve hűtlenség esetét -, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el."
Mt 5,27-32

2017 június 15. - Csütörtök- Krisztus szent Teste és Vére: Úrnapja

Bővebben: 2017 június 15. - Csütörtök- Krisztus szent Teste és Vére: Úrnapja A tudósaink szerint az anyagból energia, az energiából anyag keletkezik!! A szeretet a legnagyobb energia a világunkban! A tiszta Isteni szeretet kétezer évvel ezelőtt Mária befogadó igenére testet öltött, emberé lett! Hiszem és vallom, hogy minden szentmisében a mi botladozó igenünkre Isten szeretete újból testet ölt, kenyéré lesz, ugyanaz a végtelen jóság és szeretet közénk jön az oltáriszentségben!! Nagy titok, meghajtom fejemet előtte, 
Csaba t.
Amikor a tömeg ezt megtudta, utánament. Ő magához engedte őket, beszélt nekik Isten országáról, és azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük, meggyógyította. A nap azonban már lemenőben volt, ezért a tizenkettő odament hozzá, és azt mondták neki: »Bocsásd el a tömeget, hogy a környékbeli falvakba és tanyákra menjenek, szállást vegyenek és ennivalót keressenek, mert itt pusztaságban vagyunk.« Ő azonban azt mondta nekik: »Ti adjatok nekik enni!« Azok ezt felelték: »Nincs több, mint öt kenyerünk és két halunk, hacsak nem megyünk el mi, és nem veszünk élelmet ennek az egész népnek.« A férfiak ugyanis mintegy ötezren voltak. Ekkor azt mondta tanítványainak: »Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban!« Úgy is tettek, és letelepítették valamennyit. Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, az égre tekintett, megáldotta, megtörte, és tanítványainak adta, hogy adják a tömegnek. Mindnyájan ettek és jóllaktak. Azután fölszedték, amit meghagytak: tizenkét kosár kenyérdarabot.

 

2017. június 14. - Szerda

Bővebben: 2017. június 14. - SzerdaNe gondoljátok, hogy azért jöttem, - mondja Jézus Krisztus -,  hogy megszüntessem a törvényt.... 
Az elmúlt közel 25 évben, több mint ötezer gyereket fogadtunk be, és rajtuk keresztül megismerhettem nagyon sok családnak a gondját, baját. Úgy gondolom, hogy minden széteső közösség tragédiájánál valamilyen szinten megtalálható a vagy tudatlanságból, vagy a tudatosan elkövetett bűn. A tízparancsolat valamelyik törvény cikkelyét vagy akár többet is ha az ember átlép, akkor szinte automatikusan jön a szenvedés, a fájdalom, széthullás. Isten a tízparancsolatban, az ő törvényeiben az emberi élethez  használati utasítást adott. Az az ember aki ezt a "használati utasítást" komolyan veszi, megtartja, boldog lesz. Természetesen, hogy a kereszt akkor is megjelenik az életünkben ha bűn nélkül, szeretetben élünk, de ez a kereszt, ahogy Jézus mondja: "az én igám édes, és az én terhem könnyű.” (Mt.11, 29), és ezért nem vág a húsunkba, nem húz le, hanem fölemel, kiteljesít. Jézus Krisztus azt szeretné, hogy vegyük a kezünkbe a tízparancsolatot, mint egy drága iránytűt, és minden döntésünk, lépésünk előtt konzultáljunk vele. 
Szívem minden erejével imádkozom azért, hogy legyen elég bölcsességünk Isten parancsainak útján járni életünk minden napján. 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Szentcsend, 2017 május
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy "í" betű sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
Mt 5,17-19

2017. június 13. - Kedd

Bővebben: 2017. június 13. - KeddTi vagytok a föld sója..... Ti vagytok a világ világossága..... Milyen jó, hogy Jézus bízik a barátaiban! Milyen felemelő lehetett az apostoloknak, a tanítványoknak hallani a Mestertől, hogy Ő őket szépnek látja, képeseknek tartja arra, hogy bár kevesen vannak és kicsinyek, mégis ízt tudnak adni az egész társadalomnak, fényt képesek vinni a botorkáló emberek életébe! Ez a bizalom adott kétezer évvel ezelőtt is, de ma is szárnyakat az embereknek, hogy felemelkedjenek arra a magaslatra, melyre megálmodták őket!
Merjünk mi is bízni gyermekeinkben, egymásban, egymásba vetett hitünkkel adjunk szárnyakat társainknak!
Csaba t. 
Kép: Székelyhídi  kis kukta büszkén kínálja a finom ebédet mit nevelőjével, társaival főzött!
Jézus így tanított a hegyi beszédben: "Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!"
 

2017. június 12. - Hétfő

Bővebben: 2017. június 12. - Hétfő Szent Ferenc mondta a társának: gyere testvér mert itt szeretnek bennünket, dicsérnek, meneküljünk innen, mert a fejünkbe szál a dicsőség, s vele együtt a hiúság, büszkeség, önelégültség!! 
A lelki ember, bármennyire is döbbenetes, de szépen lassan megtanulja értékelni a sikereket, de a kudarcokat is, és ha igazán keresi a jó Isten közelségét, akkor nagyon hamar rájön arra, hogy milyen kevés a lelki hozadéka a dicséretnek, az elismerésnek és mennyivel több a hasznunk van a korholásból, az ártatlanul kapott szidásból, megaláztatásokból!! A lelki élet elején a jó Isten, mind a kis gyermekét az édesanya, a vigasztalások meleg tejecskével táplálja, jósággal kínálja a sikerek édes gyümölcsét! A lélek ilyenkor keresi, és el is várja, hogy dicsérjék, elismerjék érdemeit, munkáját! Aztán ahogy mint közelebb kerül áldott Megváltójához, a fényben kezdi meglátni saját gyarlóságait, esendőségét, és ekkor már eltudja fogyasztani a szilárd, sokszor nagyon rágós, kemény, de tápláló eledelt is, a korholást, a hibáinak néven nevezését, környezetének kendőzetlen őszinteségét! Természetesen tudom, hogy csak a legtisztább lelkeknek adatik meg az a "boldogság" amiről a mi urunk, Jézus Krisztus beszél, de azért gondolkozzunk el Mesterünk tanításán:
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben."
Vándorúton a semmiből a végtelen felé, 
Csaba t. 
Abban az időben, Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben."
Mt 5,1-12

2017. június 11. - Szentháromság vasárnapja

Bővebben: 2017. június 11. - Szentháromság vasárnapjaIsten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Jn 3, 18
A Szentháromságról elnevezett gyermekvédelmi otthonunk tanévzáró ünnepségén ültem és néztem ahogy Károly, egy tolószékes fiatalember, egy nagyszerű táncművész előadást tart a gyermekeinknek, s a ház vendégeinek! Gondolatban megjelent előttem a hajdani romos kúria, s a bajbanlévő gyermekeink szomorú arca mielőtt hozzánk kerültek volna! Az épület, a bajbanlévő gyermekek nélkül már rég összedőlt volna, a gyermekek is a ház nélkül rég elsodródtak volna, de így egymásba kapaszkodva, egymást szépítve, csinosítva megmaradtak, s lám egy egy csodálatos ünneppel zárhattuk  a 2016-17-es tanévet! 
Isten nem ítél el senkit, olyan jó lenne, ha mi is egymást megbecsülve, szerényen, alázattal, kölcsönösen felemelnénk, támogatnánk, segítenénk imánkkal, munkánkkal megszentelnénk, hogy "üdvözüljön" a világ, s benne minden teremtmény!
Hiszem, hogy megvalósítható Isten drága üdvözítő terve, gyertek fogjunk össze,
Csaba t. 
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.
Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Jn 3,16-18
Kép: Szentháromságról elnevezett gyermekvédelmi otthonunk búcsúján készült! 

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Utad nem ért még véget. Ahogy lassan, mint fölösleges lim-lomot, szerre [sorra] elengeded e világ dolgait, méltósággal megöregedsz. Jó dolog a jól végzett munka után megpihenni. És ahogy visszanézel, tudod, hogy kár lett volna életed útján akárhol is megállni. Életed attól teljes, hogy bejártad azt, minden életszakaszodnak megvolt a maga szépsége, ajándéka, ami teljessé tette létedet.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Ma 2017. június 29. csütörtök, Péter és Pál napja van. Holnap Pál napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

A tévedhetetlenség

A pápai tévedhetetlenség nem azt jelenti, hogy a pápa minden cselekedete, szava helyes, hanem hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen akkor, amikor a zsinaton az összes püspökkel hivatalosan egy hitigazságot kinyilatkoztat, vagy ha egy személyben intéz „ex katedra” tanítást hivatalosan az Egyház egészéhez, hangsúlyozom, kizárólag hit és erkölcs dolgában.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube