Bővebben: 2019. április 16. – NagykeddNagypéntekre készülve Júdás bűnéről, árulásáról szoktak elmélkedni, de én most a nagyhét csendjében a gyermekekkel szemben, a felnőttek által elkövetett szörnyű bűnökről, a pedofiliáról szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni! A gyermekek megrontásáról olvasni borzasztó, de a papok, egyházi személyek által elkövetett ilyen természetű visszaélésekről hallani, mindennél szörnyűbb!!! Ezért is gondolom, hogy Júdás árulásával egy lapon kell említeni a pedofiliát és annak minden formáját!
A történelemben tudunk róla, hogy itt is - ott is követtek el elvetemült emberek ilyen típusú bűnöket kiskorú gyermekekkel szemben, de a szakértők szerint, tömegesen a XX. század második felében jelent meg a világunkban ez a típusú bűn! Mi lehet ennek az oka!? Rosszabbak vagyunk, mint az őseink?  
A hatvanas évek végén megfogalmazott, és minden fórumon nagy hangon hirdetett szexuális forradalom átalakította a közgondolkodást! Az ember és az őt mozgató  vágyak, a világmindenség egyetlen mértékegysége! Szabadok vagyunk, - tanították tévében, újságokban, egyetemi katedrákon, - az egyház által ránk erőltetett törvények, a tízparancsolat csak mesék, aki akarja tartsa be, de nem kötelező, mert azok nem objektív igazságok! Ez a tarka köntösbe, dallamos zenébe öltöztetett szabados gondolkozás elindított egy nagyon erös erkölcsi relativizmust, mely azt tanította, hogy erkölcsi téren csak az bűn, amit az ember szubjektív módon annak tart! A társadalom minden rétegét átjáró liberalizmus mely nagy hangon azóta is hirdeti, hogy nincsenek abszolut, mindenkire kötelező erkölcsi törvények, lám - lám ma recsegve, ropogva össze dől a szemünk előtt! Igen, minden egyes per, mely ítélőszék elé állít egy - egy  pedofilt, hogy ott ítéletet mondjanak felette, egyértelműen elítéli a szabados gondolkodást, az Isten adta drága törvényekről letérő magatartást! A törvényszéken nem az a kérdés, hogy mit gondol magában a bűnről a pedofil, hanem az, hogy mit tett a gyermekkel! Jó látni azt is, hogy nem csak a bírok ítélkeznek az erkölcsi szabályokat megszegő bűnös felett, hanem a széles közvélemény is. Biztos vagyok benne, ahogyan ma a pedofilokat pellengérre állítják, eljön az a nap, mikor lehull mindenről minden fátyól és a más típusú bűnöket is, az abortuszt, a házasságtörést, az eutanáziát, stb. minden ember szomorúan meg fogja siratni!
A XXI század embere is, ha boldog akar lenni, akkor a bennünket szerető mennyei Atyánk által nekünk adott tízparancsolat fényében kell járja életét! Nincs más út, éhesen követelőző testi vágyaink ha kitörnek a Teremtőnk által bölcsen elénk tárt út korlátai közül, akkor akárcsak a medrét elhagyó áradó folyó nyomában, mindenütt tragédia, pusztulás marad! 
Imádkozom mindazokért, akiket a parancsok alól felszabadulást hazudó szexuális forradalom aljas módon becsapott és tévútra vezetett, adja meg számukra Megváltó Istenünk a bűneik bocsánatát! 
Mindenek előtt Imádkozom e nagybőjti szentidőben a gyermek megrontók  áldozataiért, számukra az újjászületés kegyelmével együtt, a kiengesztelődésre való bátorságot is kérem az élet Urától! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Óvjuk kicsinyeinket
Evangélium
Az utolsó vacsorán Jézus mélyen megrendült lelkében, és újból kijelentette: „Bizony, bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem.” Erre a tanítványok tanácstalanul egymásra néztek, mert nem tudták, kiről mondta ezt. A tanítványok közül az egyik, akit Jézus szeretett, a vacsora alatt Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki: „Kérdezd meg, kiről beszél!” Ő Jézushoz fordult, és megkérdezte: „Uram, ki az?” Jézus így felelt: „Az, akinek a bemártott falatot adom.” Ezzel bemártotta a falatot (a tálba) és karióti Júdásnak, Simon fiának nyújtotta. A falat után mindjárt belészállt a sátán. Jézus ennyit mondott neki: „Amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb!” Az asztalnál ülők közül senki sem értette, miért mondta ezt neki Jézus. Egyesek azt hitték, hogy – mivel Júdásnál volt a pénz – Jézus megbízta: „Vedd meg, amire szükségünk lesz az ünnepen!” Mások pedig (azt gondolták), hogy adjon valamit a szegényeknek. Miután Júdás átvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt. 
Júdás távozása után Jézus ezeket mondta: „Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten is megdicsőült benne. Ha pedig az Isten megdicsőült benne, az Isten is meg fogja őt dicsőíteni önmagában, sőt hamarosan megdicsőíti. Gyermekeim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Keresni fogtok engem, de amint a zsidóknak megmondottam, most nektek is megmondom: ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.” Erre Simon Péter megkérdezte: „Uram, hová mégy?” Jézus így válaszolt: „Ahová én megyek, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz.” Péter azonban erősködött: „Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet is odaadom érted.” Jézus ezt felelte neki; „Életedet adod értem? Bizony, bizony, mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.”  
Jn 13,21-33.36-38
Bővebben: 2019. április 15. – Nagyhétfő"Miért nem adtuk el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem osztottuk szét a szegények között?” Ezt azonban nem azért mondta, mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a pénzt, és az adományokat ellopkodta." Jn 12,1
A mai ember hajlamos mindent megmagyarázni, cifrázni, valami édes mázba bevonni, hogy fogyaszthatóbb legyen! Sokat lehet olvasni a júdási dilemmáról, hogy miért is áll valaki a sötét oldalra, miért is lesz valakiből aljas áruló? Sajnos ma minden szubjektív, különféle módon értelmezhető, a ronda, csúf dolgot is egy kis pszichológiával, csűréssel, csavarással szalonképessé lehet tenni! Mennyivel egyszerűbb lenne kimondani, hogy a bűn az rossz dolog mely a testet is a lelket is, mint a rozsda a fémet, szétrágja! A hazugság, a képmutatás, a lopás, az árulás bűn, rossz dolog, melyet nem megmagyarázni, hanem megbánni kell, melytől csak akkor szabadulhatunk meg, ha őszinte, szívből jövő bűnbánatban elhatárolódunk!
János jól ismeri a társait, ezért nem ködösít, hanem nevén nevezi a dolgokat: Júdás tolvaj volt, kapzsi, pénzéhes ember! A bűnt nem kell elkenni, megmagyarázni, hanem nevén kell nevezni! Különösképpen akkor, ha azt a bűnt magunkban ismerjük fel! Nagyhét a bűnbánat ideje! Saját bűneinket ne takargassuk és főleg ne dédelgessük, hanem ahogy az orvoshoz szaladunk a fájó fogunkkal, ugyanúgy keressük fel gyóntató papunkat és fedjük fel előtte lelki sebeinket, melyet a bűn okozott! Bízzunk Megváltónkban, egészen biztos ha van bennünk őszinte bűnbánat, erős fogadalom, tudatos elfordulás a rossztól, akkor megmenekülünk!
Végezzük el a húsvéti szentgyónásainkat! Mennyei Atyánk szeretettel várja a tékozló gyermekeit is,
Csaba t. 
Kép: Jézus Krisztus a bűnösökért, értünk vállalta a kereszt áldozatot.
Evangélium
Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére. Márta felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között. Mária pedig vett egy font illatos, drága nárduszolajat, megkente vele Jézus lábát, majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával. Jézus tanítványai közül az egyik, aki elárulni készült őt, a karióti Júdás, megszólalt: „Miért nem adtuk el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem osztottuk szét a szegények között?” Ezt azonban nem azért mondta, mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a pénzt, és az adományokat ellopkodta. Jézus azt mondta neki: „Hagyd békén őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert szegények mindig lesznek veletek, én azonban nem leszek mindig veletek.” A zsidók közül sokan megtudták, hogy Jézus Betániában van, és odamentek nemcsak Jézus miatt, hanem hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból. Ekkor a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel miatta a zsidók közül sokan hittek Jézusban.  
Jn 12,1-11
Bővebben: 2019. április 13. – Szombat"Jézus nem mutatkozott többé nyilvánosan a zsidók előtt,...." Jn 11,45
Jézus azt is tudja, hogy az életére tőrnek és azt is, hogy miért ilyen kérlelhetetlen az Ő népe! Mindent tud, ezért visszavonul a pusztába! Végtelen tisztelettel szemlélem a kiaszott földön egymagában imádkozó Megváltónkat! Minden idők legnagyobb dilemmáját kell megoldania! Dönteni kell: a mérleg egyik serpenyőjében ott van a legfőbb parancs a Szeretet, másik serpenyőben ott van a megváltó Igazság! A Szeretet parancsa azt akarja, hogy a konfliktusokat kerülve békében, mindenkinek jót akarva, jót téve éljük életünket! Másfelől a megváltó Igazságot, a Szentháromság Szeretetközösségének életünket forradalmian megváltoztató tényét nem lehet elhallgatni! Nagypéntek minden idők minden embere számára fájdalom, a szenvedés napja! Nemcsak Jézusnak, Máriának, az apostoloknak és minden idők keresztényének fáj ez a nap, hanem egészen biztos, hogy az akkor élt és a ma is élő zsidóknak is komoly gondot okoz! Jézus döntött, az igazságot szeretetbe, a szeretetet igazságba öltöztetve elindul Jeruzsálem felé és végtelen jósággal, szeretettel, a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt Virágvasárnap bevonul Jeruzsálembe! Döntésével a kortársait, de bennünket is döntés helyzetbe hozott! A korabeli zsidók Barabás mellett döntöttek, "feszítsd meg"-et kiáltva kérték Pilátustól Jézus kivégzését! Álljon meg az idő, betonozzuk be örökre az Ószövetséget! A nagy kérdés, hogy mi a XXI. század gyermekei hogyan döntünk!? A nagyböjt csendjében emeljük szemünket a virágvasárnapján mindannyiunk életébe bevonuló Krisztusra, ő ma nem földi poros városokba akar bevonulni, hanem a szívünk szentélyébe, és Jeruzsálem gyermeknépével kiáltsuk szeretettel: Hozsanna, Dávid fia néked! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!  Mt 21,9
Virágvasárnapi örömre készülve, 
Csaba t. 
Kép: Pálmaágak, virágvasárnapra készülve
Evangélium
Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett. Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz, és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és így tanakodtak: „Mit tegyünk? Ez az ember sok csodát művel. Ha engedjük, hogy folytassa, mindnyájan hisznek majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elpusztítják szentélyünket és népünket.” Közülük az egyik, Kaifás, aki abban az évben főpap volt, ezt mondta nekik: „Ti nem tudtok semmit. Gondoljátok csak meg: jobb, ha egy ember hal meg a népért, minthogy az egész nemzet elpusztuljon!” Ezt pedig nem magától mondta, hanem mint annak az évnek főpapja prófétaként megjövendölte, hogy Jézus a népért hal meg; sőt, nemcsak a népért, hanem hogy egybegyűjtse Isten szétszóródott gyermekeit. Attól a naptól kezdve megegyeztek abban, hogy megölik őt. Ezért Jézus nem mutatkozott többé nyilvánosan a zsidók előtt, hanem visszavonult a pusztaság melletti vidékre, egy Efraim nevű helységbe, és ott tartózkodott tanítványaival együtt. Közeledett a zsidók húsvétja. A vidékről már az ünnepek előtt sokan felzarándokoltak Jeruzsálembe, hogy megszentelődjenek. Ezek keresték Jézust, és még a templomban is beszélgettek róla: „Mit gondoltok, eljön-e az ünnepre?” A főpapok és a farizeusok ugyanis ekkor már kiadták a rendeletet, hogy aki tud valamit Jézus tartózkodási helyéről, jelentse, hogy elfoghassák őt.  
Jn 11,45-57
Bővebben: 2019. április 12. – Péntek„A Szentírásban nemde ez áll: Én mondottam: istenek vagytok? ...... isteneknek mondja az írás, azokat akikhez Isten igéje szólt – és az írás nem veszítheti érvényét ......– " v.ö. Jn 10,31
A Szentírást olvasva itt álljunk meg, sőt cövekeljen le a lábunk! Döbbenetes sorok! Maga Jézus Krisztus a Szentírásra utalva azt mondja, "...isteneknek mondja az írás, azokat akikhez Isten igéje szólt." Jézus ezeket a fontos sorokat nagyon éles, mondhatni élet-halál helyzetben mondja! E beszélgetés után, ha nem római fennhatóság alatt áll a zsidó nép, akkor helyben megkövezik Jézust! 
Jézus nem csak ismeri a törvényeket, hanem tiszteli is, hisz Ő maga mondta, hogy: "Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. ” Mt 5,17 
Ép elmével, a törvények ismeretével, hogy mondhat ilyent egy ember az őt elítélni akaró nép előtt: "az Atya énbennem van és én az Atyában.” Hisz tudja, hogy ember ilyent magáról nem mondhat! Csak akkor mondhat ilyent, ha Ő valóban "Isten Fia", és lám, Jézust a húsvéti események igazolták, feltámadt, ma is köztünk él! Számomra egyértelmű, s ez az igazság előtt leborulok és megvallom, hogy Jézus Krisztus a mi Tanítónk, Megváltónk, valóban Isten Fia! 
A kérdés az, hogy mi marék porból született emberek kik vagyunk? Hogy érti Jézus "...isteneknek mondja az írás, azokat akikhez Isten igéje szólt." Olvasom Isten igéjét és ennek ellenére bűnre hajló marék porból született kis, törékeny embernek érzem magamat! Egyházunk az ember "megistenülését" soha nem fogadta el, mert az embernek ez lehetetlen, de mindig is tanította azt, amit Szent Pál olyan szépen fejez ki: "Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. " Gal 2,20 A szabad akarattal rendelkező ember odaadhatja magát szeretetből a Szeretetnek, és akkor mivel az élő Szeretet vezeti gondolatait, szavait, tetteit, mivel Isten él benne, ezért ő maga is szentté válik, teremtő Istenünk menyegzős lakomájának nem csak meghívottja, hanem valóságos vendége is lesz! A Hiszekegyben megvalljuk: "Hiszünk a Szentek Egységében"! Igen, a Szentek a Szentháromság Szeretetközösségben otthonra találnak, ezért mondja Jézus a damaszkuszi úton a Szent Istvánt kivégző jövendőbeli Szent Pálnak: "Saul, Saul miért üldözöl engem!" Nem csak Szent Pál érzi úgy, hogy benne Jézus él, hanem maga Jézus is azonosítja magát a Vértanúkkal, a Szentekkel!
Nehéz beszéd, de érdemes hallgatni, átelmélkedni, mert Jézus szava, Isten igéje nekünk szól, ez az egyetlen fény az alagút végén, az egyetlen remény a véges földi létbe zárt törékeny ember számára, mely utat nyit az örökkévalóságba, teremtő Istenünk menyegzős lakomájára! 
Döntenünk kell, és nem elég egyszer döntenünk, újból és újból, életünk minden percében Isten igéjét olvasva, a Szeretet mellett kell döntenünk, és így Jézus Krisztussal élve az életemet, én is Isten Szentjévé válhatok! Jézus, mint valóságos ember megmutatta, hogy ez az út járható, ezen az úton valóban az ember Isten Szentje, élő  Szeretetközösségének tagja lehet!
Teremtőnk Ajándékai alatt roskadozva,
Csaba t. 
Kép: Dévai telepi templomban az Oltáriszentség mögött Szent Antal szép szobra.... Szeretetközösség
Evangélium
Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük: „Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében. Melyik jócselekedetért akartok megkövezni engem?” A zsidók ezt válaszolták: „Nem a jócselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat.” Jézus ezt felelte: „A Szentírásban nemde ez áll: Én mondottam: istenek vagytok? Ha már azokat is isteneknek mondja az írás, akikhez Isten igéje szólt – és az írás nem veszítheti érvényét –, hogyan mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt és a világba küldött: Káromkodol! – mert azt mondtam, hogy Isten Fia vagyok? Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne higgyetek nekem! De ha azokat cselekszem, és nekem nem akartok hinni, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és elismerjétek: az Atya énbennem van és én az Atyában.” Erre ismét el akarták fogni őt, de kiszabadította magát kezükből. Ezután Jézus újra a Jordánon túlra ment, arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott is maradt. Sokan keresték fel, mert így vélekedtek: „János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult.” És sokan hittek Jézusban.  
Jn 10,31-42

 

Bővebben: 2019. április 11. – Csütörtök"...én ismerem az Atyát." Jn 8,51
Szomorúan gondolok Jézus kortársaira! Az oktalan vitatkozás helyett miért nem kérték meg, hogy beszéljen Mesterünk a mennyei Atyáról, a Szentháromságról, arról az élő Szeretetközösségről, melynek asztalához bennünket gyermekeit is szeretettel meghívott! Jézus a figyelmesen hallgató, kérdéseket feltevő főtanácsnak egészen biztos, hogy világosan mindent elmondott volna a mennyei Atyáról, a Szentlélekről, a szeretet világot átalakító szent parancsolatáról. Próbáljuk magunk elé képzelni az Evangélium legszebb fejezetét, ahogy Mesterünk nyugodtan, hosszan beszél, Szent János szépen jegyzetel, és a történelemben minden egészen másképpen alakul! Ó Istenem, miért nem voltunk sokkal - sokkal kíváncsibbak? Kétezer évvel ezelőtt egy virágot bontó rügyes ágat letörtünk!!
Az emberi balgaságon lehet csodálkozni, bosszankodni, de nagyhétre készülve inkább térdeljünk gondolatban Megváltónk mellé az Olajfák hegyén, és virrasszunk vele szeretettel! Imádkozzunk bizalommal, mert az Istenember egészen biztos, hogy az elcsendesedés óráiban feltárja előttünk mindazt, mire kortársai nem voltak kíváncsiak! Imádkozzunk bizalommal, mert egy Atya feltárja titkait kérdező gyermekének!
Krisztus mellé térdelve, 
Csaba t. 
Kép: Kíváncsi vagyok mi lesz a rügyből?
Evangélium
Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre.” A zsidók azt felelték: „Most már tudjuk, hogy valóban ördögtől megszállott vagy. Ábrahám meghalt, és a próféták is meghaltak. Te meg azt mondod: „Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre”. Nagyobb vagy talán Ábrahám atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magadat?” Jézus így válaszolt: „Ha önmagamat dicsőíteném, az semmit nem érne. Az én Atyám az, aki megdicsőít engem. Ti Isteneteknek mondjátok őt, de nem ismeritek. Én ismerem őt, és ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonló, hazug lennék. De én ismerem az Atyát, és megteszem, amit mond. Ősatyátok, Ábrahám ujjongott, hogy megláthatja eljövetelem napját. Látta, és örvendezett.” A zsidók erre felháborodtak: „Még ötvenesztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?” Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.” A zsidók erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azonban eltűnt előlük, és kiment a templomból.  
Jn 8,51-59
Bővebben: 2019. április 10. – Szerda"...aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek." Jn 8,31
Jézus kortársai nem érezték magukat a bűn rabjainak, de ezzel sajnos a XXI század embere is így van!! Az alkoholista vagy kábítószer függő embert legtöbbször nem érzi a bűnnek azt amit tesz és ezért is olyan nehéz megszabadítani őket a bőrös szenvedélytől!! Egészséget, hosszú éveket szeretnénk ajándékozni a szenvedélytől való szabadulással, de ők nem érzik a rabláncot magukon!! Sok - sok gyermekünk szüleivel vívódtam és tudom, hogy milyen nehéz eredményeket elérni egy - egy lezüllött alkoholistánál!!
A telhetetlen mohóság az alkohol, a kábítószer látványos önpusztító bűn, és mégis nehéz megszabadulni tőle!  A legtöbb bűn, sajnos ma nagyon szalonképes, pedig ha nem is ilyen látványosan ölnek, de bátran állíthatom, hogy hatalmas károkat okoznak az emberiségnek, képesek egész civilizációkat tönkretenni, elpusztítani!! 
De melyek is ezek a bűnök! Nevezzük őket néven:  A hagyományos lista szerint a hét fő bűn a következő: kevélység (büszkeség), kapzsiság, bujaság, irigység, mohóság, harag és lustaság (jóra való restség).
Sajnos a XXI század embere a legtöbb bűnt erénynek tart! Mennyi önmagát felmagasztaló ember él e földön!? A kapzsiságról ne is beszéljünk, minden kell, mert nekünk kijár, még akkor is, ha a gyermekeinkre csak egy kicsavart földet hagyunk!! A VI parancsolatot ki veszi komolyan? Pedig a házasságon kívüli testi kapcsolat,  bujaság, testet, lelket megrontó fő bűn!! Folytathatnám tovább, de talán itt megállok!! 
A nagyböjt csendjében gondolkodjunk el, és kérjük Megváltónkat, hogy segítsen meglátni szárnyalásunkat lefogó bűnöket, és tegyen szabaddá, hogy Isten gyermeki méltóságunkban, jó testvérekként szeretetben élhessünk ezen a földön!!
A szabadulás reményével, 
Csaba t. 
Evangélium
Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik: „Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.” Ők erre tiltakoztak: „Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy: Szabadok lesztek?” 
Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom nektek: mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában, de a fiú ott marad mindvégig. Ha viszont (Isten) Fia szabaddá tesz titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, mégis az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam; ti ellenben azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok.” Erre közbevágtak a zsidók: „A mi atyánk Ábrahám!” 
Jézus így folytatta: „Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt, amit Ábrahám tett! De ti az életemre törtök, bár azt az igazságot hirdetem, amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt teszitek, amit atyáitok tettek!” Ők azonban tovább erősködtek: „Mi nem vagyunk törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van: az Isten.” Jézus azonban megállapította: „Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől vagyok, és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem, hanem az Isten küldött engem.”  
Jn 8,31-42
Bővebben: 2019. április 9. – Kedd"én vagyok" Jn 8,30
Lehet, hogy a legtöbb embernek nem mond olyan sokat ez a szó, de az Ószövetséget olvasó, ismerő ember számára ezek a szavak a Teremtő Isten nevét jelentik! Mózesnek, mikor megjelent az Úr, hogy küldje a rabszolgaság földjéről való kivonulás megszervezésére, akkor a pátriárka kérdésére -  "Ha kérdezik, hogy mi a neved, mit mondjak nékik?" - Isten válasza végtelenül tömör: - "VAGYOK, AKI VAGYOK – ezt mondd nékik! A VAGYOK küldött engem tihozzátok” (II.Móz. 3:7-14).
Mit is jelent az eredeti szöveg? Kérdezzük meg  Raj Tamás rabbit! "A héber nyelv jövő ideje a magyarban a jelen és a jövő időnek egyaránt megfelel, ezért aztán az égő csipkebokornál elhangzó isteni kijelentést kétféleképp lehet (és szokás is) fordítani: 1. „Vagyok, aki vagyok” – ezt azonban nem tudom elfogadni, mert Isten ilyen „fölényes” kijelentést nem tesz. 2. „Leszek, aki leszek” – ez viszont teljes bizonytalanságot takar, amit Isten ugyancsak nem kívánhat az embereknek üzenni. Ezért aztán az én fordítási javaslatom a következő: „Vagyok, aki leszek” – Isten ugyanis azt adja e kijelentéssel Mózes tudtára, hogy az ígéret, amelyet az ősapáknak tett, most végre egészen bizonyosan megvalósul."
Hisszük és valljuk, hogy Jézus igazat mondott, Ő aki Van, Ő az Örökkön Őrökké való, benne az ígéret, amelyet az ősapáknak tett, az Isten, most egészen bizonyosan megvalósult. 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Térden állva,
Csaba t.
A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek.” A zsidók erre tanakodni kezdtek: „Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek”? Jézus így folytatta: „Ti innen alulról vagytok, én felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el rólam, hogy ki vagyok: ezért kell meghalnotok bűneitekben.” Erre megkérdezték: „De hát ki vagy te?” Jézus azt válaszolta: „Kezdettől fogva az vagyok, amit mondok is nektek. Sokat kellene még beszélnem rólatok, és ítéletet mondanom felettetek, mert aki engem küldött, igazmondó; én pedig azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam.” De azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszél nekik. Végül Jézus azt mondta nekik: „Ha majd felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam. Aki küldött engem, az velem van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő tetszését találja.” E szavak után sokan hittek Jézusban.  
Jn 8,21-30
Bővebben: 2019. április 8. – Hétfő„Sem engem nem ismertek, sem Atyámat. Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek.” Jn 8,20
A napokban egy olyan emberrel találkoztam, aki magát ateistának nevezte.... Megkérdeztem, hogy ki az az Isten akit ő elutasít? Mikor néhány szóval lerajzolta azt az Istent akit ő eldobott, akkor nyugodt lelkiismerettel azt mondom, hogy jól tette, hogy annak az istennek aki az ő fejében körvonalazódott nem fogta meg a kezét!! Nagy kerek szemekkel nézett rám, majd azt mondta, hogy nem érti, mit is beszélek!!
A téves, hazug Istenképet, mely környezetünk, olvasmányaink alapján bennünk kialakult el is kell dobni, mert a beteg hit többet árt, mind amennyit használ!!
Majd megkérdeztem, hogy szeretné-e ha beszélnék az én Istenemről?! Elbizonytalanodva bólintott és én elkezdtem beszélni a kétezer évvel ezelőtt karácsony éjjelén Betlehemben közénk jött Jézus Krisztusról!! Arról a kisdedről, ki átölelte Máriát, összekócolta József szakállát, majd rámosolygott a pásztorokra, a napkeleti bölcsekre!! Igen, ha megismerjük a mi Megváltónkat, akkor ismerni fogjuk teremtő Istenünket is. Jézuson keresztül vezet Istenhez az út!! A bennünk lévő helyes Istenkép kialakításáért mindenek előtt az önmagát Jézusban kinyilatkoztató Végtelent kell megismerni! Nem kell sietni, nyugodtan olvassuk hosszan az Evangéliumot, és ha valahol megakadunk, akkor forduljunk bátran segítségért.... én is szívesen állok a rendelkezésetekre!!
Ahogy felragyog Jézus Krisztus arcán a teremtő Isten szép vonása, úgy fog bennünk egy egészséges, számunkra erőt, hitet, reményt adó Istenkép kialakulni!! Jézus tanítását olvasva ez az Istenarc mind szebb, szerethetőbb, csodálatosabb lesz! A Szentháromság felénk is nyitott szeretetközösségének megsejtése, tavaszi napfény, kiteljesedő hitünk virágba borulása!! Jézussal útra kelni az evangélium fényében elindulni a Szentháromság felé, egy csodálatos kaland, melynek nincs se vége, se hossza, mert Istent, a végtelent bebarangolni, még végtelen hosszú idő alatt sem lehet!!
Létünk célja, Istent megismerni, megszeretni és vele az örökkévalóságban egy menyegzős asztalhoz ülni!!
Szeretettel,
Csaba t.
Kép: Gyermekeink, Gyermek Jézus Kilencedet végeznek a piski kertben.
Egy alkalommal Jézus így beszélt a templomban egybegyűlt zsidókhoz: „Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” 
A farizeusok erre azt mondták: Te önmagadról tanúskodsz. Tanúbizonyságod nem érvényes.” 
Jézus így válaszolt: „Igaz, hogy én önmagamról tanúskodom, mégis érvényes a tanúságtételem, mert tudom, honnét jöttem és hová megyek. Ti ellenben nem tudjátok, honnét jöttem és hová megyek. Ti a test szerint ítéltek. Én nem mondok senkiről ítéletet, de ha kijelentek valamit, igaz az én állításom, mert nem vagyok egyedül, hanem én és az Atya, aki küldött engem. Márpedig a ti törvényetek azt írja, hogy két személy együttes bizonyságtétele hitelt érdemel. Bizonyságot teszek tehát magamról én, és bizonyságot tesz rólam, aki engem küldött: az Atya.” 
Erre megkérdezték tőle: „Hol a te Atyád?” Jézus azt felelte: „Sem engem nem ismertek, sem Atyámat. Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek.”
Ezeket mondta Jézus a templomkincstár mellett, amikor tanított a templomban. De senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. 
Jn 8,12-20
Bővebben: 2019. április 7. – Nagyböjt 5. vasárnapja„Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!” Jn 8,11
Nagyböjt a bűnbánat, a kiengesztelődés, a megbocsájtás ideje! Még annak idején a gyulafehérvári szemináriumban döbbentem rá, hogy a harag, a bűn és az Isten imádó szeretet nem fér meg egyszerre az ember lelkében! Az őszi munka során valós vagy vélt igazamat védve, összekaptam egyik társammal. Akkor és ott az én igazam felülírta a főparancsot, a szeretet parancsát! A munka végén az esti imára összegyűltünk a kápolnában. Próbáltam teremtő Istenemhez emelni a lelkemet, de éreztem, hogy imámnak nincs szárnya, csak botorkáltam a zaklatott indulataim mocsarában. Társam előttem ült a padban, megböktem, ő hátra fordult, rámosolyogtam és arra kértem, hogy bocsásson meg, ne nyugodjon le a nap a haragunk felett! Visszamosolygott rám, intett és mindketten folytattuk a zsolozsma végzését! A kulcs elfordult, az ajtó feltárult, szívemben a nap kisütött, egyből íze lett a szónak az Istenhez szálló fohásznak!
Merjünk bocsánatot kérni, nagylelkűen megbocsájtani, mások tartozását elengedni, még akkor is, ha az akire neheztelünk, haragszunk emberi mércével mérve, nem érdemli meg, talán meg sem köszöni a jóságunkat! Istennel való személyes, élő kapcsolatunk mindennél többet ér! Higgyünk a szeretet végső győzelmében, gyógyító, életet adó hatalmas erejében és bocsássunk meg szívből egymásnak!
Szeretettel,
Csaba t.
Kép: Az áldott nap a sűrű erdőn is átragyog.
Abban az időben: Jézus kiment az Olajfák hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. 
Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?” „Senki, Uram” – felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!” 
Jn 8,1-11
Bővebben: 2019. április 6. – SzombatJézus nem hiába sír Jeruzsálem felett, mert ennek a városnak meg voltak  számolva a napjai, és mégis milyen rövidlátók az itt élő emberek!? Városuk a pusztulás szélén, kezükben az élet mentő gyógyszer és ők nem megragadják Isten áldó kezét, Jézus feléjük nyúló jobbját, hanem azon tanakodnak, hogy hogy pusztíthatnák el a Megváltót!?
Félelmetes, ez a vakság!! A szeretet, a párbeszéd, a kiengesztelődés az életre vezet, az egymástól elfordulás, a néma duzzogás, a harag, a pusztulás hordozói!! Ők, kétezer évvel ezelőtt döntöttek, a nagy kérdés: te hogy döntesz?? 
Nagyböjti szentidőben, merjem, akarjam Krisztus társaságát keresni, fürdessem lelkemet az Ő áldott jelenlétében! Mesterem példájára döntsek a párbeszéd mellett, a szeretet, a megtestesült Élet mellett,
Csaba t. 
Kép: Déváról, két szép gyermekünk...
Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt mondták: „Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?” Erre szakadás támadt a nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki sem mert rá kezet emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle tértek vissza a főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok felelősségre vonták őket: „Miért nem hoztátok őt ide?” A szolgák mentegetőztek: „Ember így még nem beszélt!” Erre a farizeusok rájuk förmedtek: „Csak nem vezetett titeket is félre? Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a törvényhez.” Ekkor az egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal éjnek idején fölkereste Jézust, így szólt: „A mi törvényünk nem ítélkezik senki felett anélkül, hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem állapította volna, mi (rosszat) cselekedett.” A többiek azonban neki támadtak: „Talán te is galileai vagy? Kutass csak utána, és rájössz, hogy Galileából nem származik próféta!” Ezután mindegyikük hazatért.  
Jn 7,40-53
Bővebben: 2019. április 5. – PéntekVendégségben voltunk, velem volt néhány kamasz fiam is, amolyan két lábon járó  energia bombák. A vendéglátó családnak volt egy szép Pityu névre hallgató papagája!! Persze a fiuk egyből kinézték maguknak a szép madarat és elkezdték becserkészni. Csodálattal láttam azt a végtelen nyugalmat, óvatos tapintatot, ahogyan a mindent lesodró, száguldó fiaim, lelassulnak, a bennük tájfunként örvénylő erőt visszafogják, és végtelen türelemmel közelednek a madárkához!! Közben én a házigazdával elkezdtem beszélgetni! Nemsokára ,talán a legvadabb fiam légies könnyedséggel a házigazdánk ámulatára az úján ülő madárral jött közénk!! A szeretet, a szelíd jóság,  türelmes nyugodt közeledés hidat ver a világok között, bizalmat, barátságot szült!! 
Fiam ösztönösen Krisztus útjára lépett, aki bár világot teremtő nagy Isten, mégis Karácsony éjjelén védtelen kisgyermekként jött közénk!! Az irántunk lángoló szeretet, Jézus Krisztust kicsivé, gyengévé, sebezhetővé tette és nem csak karácsony éjjelén, hanem mindörökre! A mi egyetlen reményünk Isten gyengédsége, a végtelen szeretet, mely a hatalmas, erős Istent, hozzánk bújó, védtelen gyermekké tette!!  Erő az erőtlenségben, nagyság a védtelen kicsinységben!! Csodálatos!!
Mesterünknek szelíd türelmét, mellyel felénk közeledik,  ne csak csodáljuk, hanem merjünk mi is egymásnak jóságos kisebb testvérei lenni! Ne egymás fölött ítélkezve, sebeket okozva éljünk a magunk bezárt világában, hanem ezzel a krisztusi türelmes szelídséggel közelítsük meg testvérünket, szeressük ki egymásból a jót, a szentet. A szeretet szeretetet szül és olyan értékeket hoz felszínre belőlünk, akik szeretünk és társunkból is akit szeretünk, melyről nem is álmodtunk! A szeretet a csodák földjére vezet, olyan boldogságot termő útra, mely a mennyországba torkol!!  A szeretet az egyetlen erő, mely egy új korszakot nyithat nemcsak az emberiség életében, de az én mindennapjaimban is!! A gyerekeimnek sokszor mondtam, hogy a krisztusi szeretet egy igazi varázsvessző, mely, ha Mesterünk példájára kezünkbe vesszük, s az Ő értünk kicsinnyé váló jóságos lelkületével használjuk, akkor csodákat tehetünk a saját  életünkben is!!
Induljunk el a szeretet útján, vegyük kézbe Isten adta legizgalmasabb varázsvesszőt,
Csaba t. 
A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek. Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai elzarándokoltak az ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan, hanem titokban. Amikor a templomban tanítani kezdett, a jeruzsálemiek közül néhányan ezt kérdezték: „Nemde ő az, akit halálra keresnek: íme, nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán bizony már a vezetők is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk, honnan való. A Messiásról pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan való.” Erre Jézus, aki a templomban tanított, emelt hangon odaszólt: „Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól jöttem. Az Igaz (Isten) küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.” Erre szerették volna Jézust elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő órája.  
Jn 7,1-2.10.25-30

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Életünk fonala olyan, mint egy végtelen pamutgombolyag, amelynek első centimétere a földi élet, a többi az örökéletünk. Rövid vándorlásunk, küszködésünk végtelen hosszúnak tűnik, de minden könnycseppünket mennyei Atyánk szárítja fel.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Ma 2019. június 26. szerda, János és Pál napja van. Holnap László napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Az erőtlenség

Mindannyian megtapasztaljuk az erőtlenségből fakadó elesettséget.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube