Személyi változások a gyulafehérvári főegyházmegyében

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Fopasztorok_KovacsGergely22.jpgAugusztus 1-jétől személyi változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében, ezeket az érsekség honlapján tették közzé június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a 2022./VII. számú körlevelében kiemeli, hogy a papok helyezésénél figyelembe kell venni a hívek jogait és a pap személyiségét, képesítését, párosítva tehetségét egy adott helyzet valódi szükségleteivel. Minden papnak alá kell rendelnie személyes érdekeit, terveit és vágyait a lelkipásztori szükségleteknek és az egyház küldetésének. A frissen pappá szentelt újmisések is megkapták kinevezésüket.

A. Újmisések
2022. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén Kovács Gergely érsek pappá szentelt a gyulafehérvári székesegyházban hét diakónust. A szentelést követően megkapták kinevezésüket első szolgálati helyükre:
Baróti Tibort a gelencei plébániára,
Bíró Károlyt a csíkszeredai Szent Kereszt-plébániára,
Böjte Csongort a kolozsvári Szent Mihály-plébániára,
Forró Csaba Rolandot a csíkszentdomokosi plébániára,
Kerekes Péter-Miklóst a ditrói plébániára,
Mazai Tihamért a gyimesbükki plébániára és
Timár Józsefet a szovátai plébániára nevezte ki az érsek segédlelkésznek.
B. Segédlelkészek
Antal Zoltán-Lászlót a főpásztor felmentetteaditrói plébánia segédlelkészi beosztásából és kinevezte a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébániára segédlelkésznek.
Bereczki Attila-Szabolcsot felmentette agelencei plébánia segédlelkészi beosztásából és kinevezte a zetelaki plébánia segédlelkészévé.
Farkas Zsombort, a csíkszeredai Szent Kereszt-plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából és engedélyezte távozását a pálos szerzetesrendbe. A jó Isten áldása kísérje.
Jánossi Imrét felmentette a kolozsvári Szent Mihály-plébánia segédlelkészi és a kolozsvári egyetemi lelkészségi beosztásából és kinevezte a gyergyószentmiklósi Szent István plébánia segédlelkészévé.
Kelemen Zoltán-Arnold nagyszebeni segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és tanulmányi útra küldi Kovács Gergely Rómába.
Bojtor Attila római tanulmányi útról visszatérő papot kinevezte a Nagyszeben I.-plébánia segédlelkészévé, valamint a fundamentális teológia tanárává a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kar Pasztorálteológiai Intézetébe.
László Zsolt zetelaki segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia segédlelkészévé.
C. Plébánosok, lelkészek, plébániai kormányzók
Simon Imre gyimesbükki segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte az imecsfalvi plébánia kormányzójává.
Hajlák Attila-István imecsfalvi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a székelyvéckei és bordosi plébániák plébánosává.
Benedek Róbert-Károly csíkszentdomokosi segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte türi plébánossá.
Buciuman Gheorghe-Traian türi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a brassói Szent Kereszt-plébánia plébánosává.
Máthé Vilmost, a brassói Szent Kereszt-plébánia plébánosát felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a brassói Szent Kereszt-plébánia kisegítő lelkészévé.
Gödri Istvánt felmentette a brassói Szent Kereszt-plébánia kisegítő lelkészi megbízatása alól, megerősítve feketehalmi plébánosi megbízatását.
Ilyés Imrét, a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte vicei plébánosnak, rábízva Felőr és Retteg filiák ellátását is.
Dr. Lőrinczi Károly vicei plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte dicsőszentmártoni plébánossá.
György Istvánt felmentette a dicsőszentmártoni plébánia ellátása alól, megtartva szőkefalvi plébánosi kinevezését.
György Ferenc tordai plébánost, eddigi beosztásában megerősítve, kinevezte a sínfalvi plébánia kormányzójává.
Szőcs Béla sínfalvi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte uzoni plébánossá.
Elekes Szabolcs uzoni plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte borszéki plébánossá.
Márton József borszéki plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia plébánosává, valamint a székelyudvarhelyi kerület főesperesévé.
Mátyás Károlyt, a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia plébánosát és a székelyudvarhelyi kerület főesperesét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte kovásznai plébánossá.
Péter Arthur kovásznai plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia plébánosává, valamint a marosi és küküllői kerületek főesperesévé.
Balla Imrét, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a korondi plébánia plébánosává.
Tuzson Attilát, a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye papját július 1-től inkardinálta a gyulafehérvári főegyházmegyébe és kinevezte a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia kisegítő lelkészévé.
Szakács Endrét, betegállománya megszűntével, kinevezte a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia kisegítő lelkészévé. Az örmény ordinariátus keretében betöltendő megbízatásáról a későbbiekben rendelkezik.
Oláh Dénest, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia plébánosát és a marosi és küküllői kerületek főesperesét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte farkaslaki plébánossá.
Laczkó Vilmos farkaslaki plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte erdőszentgyörgyi plébánossá, rábízva Gyulakuta filia ellátását is.
Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte mikóújfalusi plébánossá.
Sebestyén Pétert, a marosvásárhelyi Szent Imre plébánia plébánosát felmentette eddigi beosztásából és csíkszenttamási plébánossá nevezte ki.
Boros László csíkszenttamási plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte szentkatolnai plébánossá.
Dr. Bara Zoltánt, megtartva tanári kinevezését, felmentette a brádi plébánia ellátása alól és kinevezte a marosvásárhelyi Szent Imre-plébánia plébánosává.
Csapai Árpád-Szilárdot felmentette a csíkszeredai kórházlelkészi beosztásából, és a csíkszeredai egyetemi lelkészi kinevezését megtartva, kinevezte a csíktaplocai plébánia kisegítő lelkészévé.
Kovács Árpádot, eddigi megbízatásaiban megerősítve, kinevezte a magyarszarvaskendi plébánia kormányzójává.
Küsmödi Attilát, megerősítve szamosújvári plébánosi kinevezését, felmentette a magyarszarvaskendi plébánia ellátása alól és kinevezte a széki plébánia kormányzójává. Az örmény ordinariátus keretében betöltendő megbízatásáról a későbbiekben rendelkezik.
Pál Vilmos gyergyóhodosi plébánost, eddigi beosztását megtartva, kinevezte az orotvai plébánia kormányzójává.
Dr. Lukács Imre Róbertet, minden egyéb megbízatásában megerősítve, felmentette a verespataki és az abrudbányai plébániák ellátása alól.
D. Változások a központban
Dr. Veres Stelian gazdasági igazgatót felmentette a kudzsíri és az alvinci plébániák ellátása alól, megtartva többi megbízatását és az alvinci plébánia vagyonkezelését.
Farkas Ervint felmentette a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum prefektusi megbízatása alól.
Pasca Szilárdotfelmentette a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia segédlelkészi beosztásából és kinevezte a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum prefektusává, valamint megbízta a verespataki és az abrudbányai plébániák ellátásával.
Tódor Attilát felmentette a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum lelkivezetői beosztásából és kinevezte kézdiszentkereszti plébánossá, valamint a bélafalvi plébánia kormányzójává.
Kovács Józsefet felmentette a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia segédlelkészi beosztásából és kineveztem a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum lelkivezetőjévé, valamint megbízta a kudzsíri és az alvinci plébániák ellátásával.
E. Nyugállományba vonultak
Bene Gábor, 80. életévét betöltöttszékelyvéckei plébános hűséges szolgálatát megköszönve, felmentette eddigi beosztásából és nyugállományba engedte. Jó egészséget és áldott, hosszú nyugdíjas éveket kíván számára Kovács Gergely érsek.
id. Pál Antal korondi plébánost, egészségi állapotára való tekintettel, felmentette eddigi beosztásából. Szolgálatát megköszönve, sok egészséget kíván számára.
Potyó Ferenc szentkatolnai plébánost saját kérésére felmentette eddigi beosztásából. Eddigi szolgálatát megköszönve kíván jó egészséget a főpásztor.
Simó Gábor mikóújfalusi plébánost, betegségre hivatkozó kérése nyomán, felmentette eddigi beosztásából. Szolgálatát megköszönve, sok egészséget kíván neki az érsek.
Vakaria Béla orotvai plébánost, betegségre hivatkozó kérése nyomán, felmentette eddigi beosztásából. Kovács Gergely érsek köszöni szolgálatát és jó egészséget kíván számára.
Vatány Gábor kézdiszentkereszti és bélafalvi lelkészt, betegségre hivatkozó kérése nyomán, felmentette eddigi beosztásából. Szolgálatát megköszönve kíván neki jó egészséget a főpásztor.
F. Szerzetes papok
Molnár Lehel SchP atyát, a tartományfőnökkel való egyeztetések után, kinevezte kolozsvári egyetemi lelkésznek.
Fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök felterjesztését elfogadva, illetve a vele való egyeztetés alapján:
Fr. Bakó Pál OFM atyát dési lelkésszé,
Fr. Fecheta Jenő OFM atyát dévai lelkésszé,
Fr. Gegő Julianus OFM atyát szárhegyi lelkésszé és
Fr. Timár Asztrik OFM atyát csíksomlyói templomigazgatóvá nevezte ki.
Fr. Páll József Leó OFM atyát a brádi plébánia ellátásával,
Fr. Nagy Károly OFM atyát Kajántó ellátásával és
Fr. Guia Hugó OFM atyát csíkszeredai kórházlelkészi feladattal bízta meg Kovács Gergely érsek.
www.romkat.ro