Szállást Keres a Szent Család!

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Unnepek_SzentCsalad2311.jpgSzállást keres a szent család, 

de senki sincs, ki helyet ád, 

nincsen, aki befogadja 

ki égnek s földnek az ura. 

December 15-én kezdődik a Szállást keres a Szent Család imakilenced. Több egyházközségben is élő gyakorlat ez az adventi ájtatosság, amely segít lelkileg felkészülni a Megváltó születésére. A Szent Családot ábrázoló ikont fogadhatja otthonába december 23-ig egy-egy résztvevő egy napra, majd elviszi a következő házhoz, ahol rövid közös ima, esetleg szerény vendéglátás keretében átadja az ikont.
Az imádság nem csak az ünnepre való lelki felkészülésben segít, hanem a helyi közösség tagjai, családjai között lehetőséget teremt a kapcsolatépítésre, illetve erősíti a meglévő szálakat az imádság által. Ott, ahol élő gyakorlat ez az ájtatosság, érdemes a helyi sajátosságokat megtartani.
Az Országos Lelkipásztori Intézet megújult honlapjáról letölthető egy forgatókönyv, amely azokon a helyeken segíthet elindítani ezt a közösségi imádkozást, ahol (még) nem élik meg a Szállást keres a Szent Család szokását. Ha kezdetben nincs is kilenc család, hagyományteremtő céllal akkor is érdemes lehet elkezdeni.
Befogadó és átadó ima
Ikont hozó (a családhoz vagy befogadóhoz): Elhoztuk hozzátok a Szent Család képét: A Szűzanyát méhének áldott gyümölcsével, az Úr Jézussal és a Szűzanya jegyesét, Szent Józsefet. Áldásuk tér be e házba. Reméljük, szívesen adtok nekik szállást!
Házbeliek nevében: Üdvözlégy, Mária! „Honnan van az, hogy az én Uramnak Anyja jön hozzánk?” Boldogok vagyunk, hogy a Szent Családot hajlékunkban tisztelhetjük, és nekik szállást adhatunk.
Együtt: Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz! Mi Asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk, engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak! Ámen.
Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa! Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket! Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat! Küzdelmünkben légy vezérünk, erényekben példaképünk! Átadjuk e ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit! Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos! Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást! Ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtlen Szűz Arádnak, hogy családunk kicsiny háza Názáretnek legyen mása! Ámen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Ámen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
Előimádkozó: Hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten.
Együtt: Hol Isten, ott szükség nincsen. (Közben keresztet vetünk) Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden bajtól és vezessen el az örök életre. Ámen.
Imák, amelyeket a Szent Család ikon előtt közösen is lehet imádkozni:
Ó, dicsőséges Szent József, a názáreti szent Család feje, ki oly buzgón viselted mindenben gondját, áraszd családunkra gyöngéd gondoskodásodat! Add, hogy... (ide mondd a kérésed)! Te vezesd minden lelki és időbeli ügyünket sikerre, és add, hogy kimenetelük Isten dicsőségére és lelkünk üdvösségére váljék. Ámen.
Szent József köszöntése
Isten kedves szentje, boldogságos Szent József! Te a Gondviseléstől kijelölt minden helyzetben példát mutattál arra, hogy élethivatásunkat Istennek tetsző módon töltsük be. Mint ifjú az önfegyelmezésre, mint hitves az önfeláldozásra, mint kenyérkereső a munkás életre, mint családfő a magáról megfeledkező gondoskodásra tanítottál. Királyi őseidet felülmúltad azzal, hogy karodon hordoztad és oltalmaztad Isten Szent Fiát, de a názáreti szegényes hajlékban is jól érezted magad, és megelégedtél verejtékes munkád szerény áldásával, a mindennapi kenyérrel. Amikor pedig a kisded Jézust halálra kereső gonoszság otthonodtól is megfosztott, boldog maradtál, mert feléd ragyogott szeretteid szeméből a bizalom, a megelégedés és a hálás ragaszkodás. Az Üdvözítő Jézus és a Boldogságos Szűzanya példájára ezért kérünk mi is, hogy pártfogónk és oltalmazónk légy! Taníts bennünket életbölcsességre, hogy egyformán kegyelemnek ismerjük a szegénységet és a jómódot, a szerencsét és a megaláztatást, hogy sohase veszítsük el kedvünket és türelmünket az élethez. Segíts, hogy alázatos egyszerűséggel mindig megtegyük azt, ami kötelességünk. Úgy, ahogy Isten akarja, ott, ahol az Úr akarja, akkor és addig, amikor és ameddig ő akarja. Ámen.
Családok imája
Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre – példája nyomán szeretetben és örömben élhessünk! Kérünk, segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy az élő hitet továbbadhassák! Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit ajándéka! Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus ismeretében; a házasság előtt állók pedig tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra! Növeld a házastársak között a szeretetet és hűséget! Kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel küzdenek. Fogadd hálaadásunkat a hűséges, életre nyitott és örömteli házasságért! Áldd meg nemzetünk minden családját! Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek! Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó világiaknak, püspököknek és papoknak! Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára! Szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretetre, a Szent Család segítségével: József és Mária közbenjárására, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen
Az imádság pdf formátumban ITT tölthető le.
Forrás: Győri Egyházmegye/Országos Lelkipásztori Intézet
Fotó: Tatai Szent Imre Plébánia honlapja
Magyar Kurír
Szállást keres a szent család, 
de senki sincs, ki helyet ád, 
nincsen, aki befogadja 
ki égnek s földnek az ura. 
 
Az idő is későre jár, 
a madár is fészkére száll. 
Csak a Szent Szűz jár hiába 
Betlehemnek városába. 
 
Legalább ti jó emberek, 
fogadjátok e kisdedet! 
Házatokba boldogság száll, 
Ha betér az égi Király. 
 
Ne sírj tovább Szűz Mária 
ne menjetek ma máshova! 
Szállásunkat mi megosztjuk, 
kis Jézuskát befogadjuk. 
 
Adjon Isten jó éjszakát. 
Küldje hozzánk őrangyalát. 
Terjessze ránk szent áldását. 
Köszöntsük a Szűz Máriát! 
 
Köszöntsük a Szűz Máriát, 
Vele együtt az ő szent fiát! 
Jézus, Mária szent neve, 
Legyen nekünk örömünkre! 
 
Íme, feltünt a fényes nap, 
Fölkel-e még nekünk holnap? 
Míg számadásom nem egész, 
Nem vagyok még az útra kész.