Szeretetből épül magyar iskola Moldvában

ImageA rendkívüli esemény a csíksomlyói búcsút követő Pünkösd vasárnapján Gyimesfelsőlokon, Berszán Lajos atyánál ünnepi szentmisével kezdődött. Ezt követően a több száz hívő és ünneplő autóba ülve az építkezés helyszínére, a Bákóból Bukarest felé vezető főút melletti Rekecsin község határához sietett, ahol lerakták és megszentelték az új magyar iskola alapkövét.

 

Szeretetből épül magyar iskola Moldvában
Lerakták a moldvai csángómagyar iskola központ alapjait Rekecsinben

„Úgy érzem, jelenleg a csángó testvéreink folytatnak legelkeseredettebb harcot a megmaradásukért. Álljunk melléjük, vállaljunk szolidaritást velük! Osszuk meg velük mindazt a szellemi, anyagi értéket, melyet Isten nekünk adott, de ugyanakkor alázatos szívvel tanuljunk is tőlük, hisz csendes elzártságukban, a megmaradásért vívott névtelen harcukban olyan értékeket birtokolnak, mely az egész magyar nép újjászületésének alapja” – e gondolatokkal hívott minden jóakaratú embert Böjte Csaba ferencrendi szerzetes, sokak Csaba testvére a Béke Királynője, moldvai csángómagyar iskola központ ünnepélyes alapkőletételére 2005. május 15-én, Rekecsin határába.

A rendkívüli esemény a csíksomlyói búcsút követő Pünkösd vasárnapján Gyimesfelsőlokon, Berszán Lajos atyánál ünnepi szentmisével kezdődött. Ezt követően a több száz hívő és ünneplő autóba ülve az építkezés helyszínére, a Bákóból Bukarest felé vezető főút melletti Rekecsin község határához sietett, ahol lerakták és megszentelték az új magyar iskola alapkövét.

Csaba testvér kérése szerint mindenki hozott magával egy-egy követ az épülő iskola alapjaihoz, így Mádl Dalma asszony, Magyarország köztársasági elnökének hitvese Esztergomból vitte az „élő követ”. Ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Köveinkkel, figyelmünkkel, adományainkkal, szeretetünkkel mindannyian hozzájárulhatunk az új iskola felépüléséhez. Ifjúságot és jövőt csak közös erővel és összefogással építhetünk. Köveink beépülnek az új iskolaközpontba, és szeretetünk jeleiként itt maradnak.” Dalma asszony, aki előző nap részt vett a Csíksomlyói búcsún, majd meglátogatta Csaba testvér árváit Szovátán, hangsúlyozta: – „Múltunk nélkül nincs jövőnk. Minden építkezéshez szükségünk van szilárd alapokra, elődeink tapasztalatára, hitére, s szükségünk van a jelenkor embereinek erejére, bizakodására, és felelősségteljes áldozatvállalására.” A „középkori téglát” Esztergom városából hozta, a Szent István király által alapított Szent Adalbert székesegyházból. A templom első épülete egyidős lehetett az érsekség alapításával, azaz ezer esztendős. Mádl Dalma hangsúlyozta: „Szent István király Szűz Mária oltalmába ajánlotta a magyarokat. Kívánom, hogy a Szűzanya tiszteletére nevezett újonnan épülő iskolaközpontba hozott kövek ’élő kövekké’ váljanak, s ne csak egy épületet építsünk fel belőle, hanem valódi közösség alakulhasson és növekedhessen.”

Dalma asszony rámutatott: a csángómagyar iskola épülésével egy értékes, szeretettel és hittel őrzött kultúra, egy kis magyar közösség kap lehetőséget arra, hogy nyelvét, hagyományait, kultúráját megtartva nevelhesse gyermekeit. Mert tanulni, tudóssá lenni minden nemzet a maga nyelvén tudott, s ahogy Kölcsey Ferenc írta unokaöccsének szánt intelmeiben és buzdításában: „…idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség.”

Az ünnepi eseményen beszédet mondott Benke Pál, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének alelnöke, Ichim Vasile, Rekecsin község polgármestere, Takács Csaba, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető elnöke, Berca Gabriel, Bákó megye prefektusa, valamint Böjte Csaba, a Szent Ferenc Alapítvány elnöke. Továbbá felolvasták a csángómagyarok ügyéért sokat tevő Tytti Isohookana-Asunmaa volt európa tanácsi képviselő levelét.

Csaba testvér elképzelése szerint 2005 folyamán szerzik be az építkezési engedélyeket, majd maga az építkezés 2006 tavaszán kezdődne meg. Böjte Csaba atya hisz az összefogás erejében. Közadakozásból kívánja felépíteni az iskolát. Ennek érdekében nemzeti összefogásra szólított fel minden jóakaratú embert. Tervéről oly könnyedén beszél, mintha a világ legtermészetesebb eseményéről szólna. Az Ő esetében persze már többször megtapasztalhattuk: Isten közreműködésével minden lehetséges. „Arra gondoltam, hogy amíg az építkezés tart, minden ősszel egy-egy autóbusznyi csángó gyermek néhány pedagógussal meglátogatná azokat a közösségeket, városokat, településeket, amelyek elvállalták egy-egy osztályterem megépítésének költségeit. Egy-egy ilyen alkalommal szentmisét tartanánk, a gyermekek szerepelnének, beszámolnánk az addig elért eredményekről…S így nemcsak az iskola épülne fel, hanem valamilyen módon a csángó-magyar közösség is beépülne az összmagyarság tudatába, érzelmi világába.”

Csaba testvér vallja: – Csángó-magyar testvéreink nem üres kézzel kopognak szívünk, nemzetünk ajtaján, hanem a maguk mérhetetlen gazdag népi kultúrájával, életerejével, vitalitásával mindannyiunkat gazdagíthatnak… Hiszi: a szeretetből fakadó szolidaritás az egyetlen út, mely nem csak a mi népünket, hanem világunkat is előrébb mozdíthatja. A szeretet nemcsak az egyént, hanem a nemzetet és az emberiséget is megszenteli, erkölcsi tartást, önbecsülést, közösségi érzést ad, s így többszörösen igaz: moldvai-csángó testvéreinken segítve, önmagunkon segítünk.

Az ünnepi eseményen részt vett Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Dávid Ibolya, az MDF elnöke, valamint Vízi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.

A moldvai csángómagyar gyermekek jelenleg csak a román iskolai tanítás után, magánházaknál tanulhatnak magyar nyelvet. Ez a lehetőség csak négy éve adott. A moldvai csángók földjén 13 faluban 800 gyermek tanul ilyen körülmények között. 2002-től néhány településen hivatalosan is bevezették választható tantárgyként a magyar nyelvet, heti két órában a román állami iskolában. Ez azonban kevés a magyar nyelv és kultúra megőrzésére. Ha felépül a rekecsini új iskola, jelentősen javul a csángók magyar nyelvű oktatása.

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány közösen álmodta meg a moldvai csángómagyar iskola központ tervét Moldvában, ahol az óvodától az általános-, majd a szakközép iskoláig magyarul tanulhatnak a csángó magyar fiatalok.

A „Köszönöm Istenem május 15-ét” című levelében Csaba atya így ír: „Szívem csordultig van örömmel, jókedvvel. Úgy érzem, a Szentlélek Moldvában kiáradt, és megismétlődött a nyelvek csodája: románul, magyarul dicsőítettük a szeretet Istenét. Moldvaiak, erdélyiek, magyarországiak, különféle pártokhoz, világnézetekhez tartozó emberek szeretettel egyetértettek, és ugyanarról beszéltek: Iskolát akarunk építeni a csángó-magyar testvéreinknek, mert szeretjük őket. Együtt voltunk, és a segíteni akarás elmosott minden szakadékot, határt. Van előttünk egy szép nagy cél, amelyet meg kell valósítanunk. Minél többen tesszük oda a vállunkat, annál hamarább épülhet meg, és annál szebb lesz a Béke Királynőjének Moldvai otthona. Milyen jó, szép lenne, ha Románia 2007-es Európai Uniós csatlakozásának egyik ünnepi állomását, a Rekecseni Csángó-magyar iskolaközpont felszentelése jelentené!” Úgy legyen!

Frigyesy Ágnes
A Béke Királynője moldvai csángómagyar iskola központ
támogatható az alábbi számlaszámon:

10300002­–20145639–70213285

 

Image