Sienai Szent Katalin jöjj segítségünkre!

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_sienai_szent_katalin.jpgSienai Szent Katalin a nap védőszentje az én kedvenc szentem! Vannak szentek, kik nagyon fontos példaképeim, akiktől sokat lehet tanulni, vannak jó fej szentek, akik társaságban jó lenni, de Katalin olyan akihez, - ha bejutnék a mennyek országába, - talán a legelsők között kopogtatnék be, még akkor is ha jól leteremtene! 

Életét olvasva csodálom azt az életerőt, mely kora megriadt, helyben topogó, tétova lelkületével szembemegy! Katalin sokat időzik Jézus Krisztus lábainál és így tudja, hogy mi Isten akarata, látja, hogy a világot szakadatlanul továbbteremtő Isten merre akarja vezetni a kortársit!! Az Újszövetség hiteles prófétája, Isten akaratát bátran kimondja, levélben leírja, feltartóztathatatlanul érvel, buzdít, küzd, megtesz mindent, hogy az amit jónak tart, ami az ő drága Megváltójának a szent akarata, az meg is valósuljon!! Írásaiban megszámolták, a leggyakrabban előforduló szó az, hogy: AKAROM! 
Franciaországban már hetven éve székelő romai pápa, olyan kedves, szeretetteljes levelet talán senkitől nem kapott mint Katalintól! De, az igazságot olyan határozott, bátran kimondó írással se nagyon fordult soha pápához senki, mint Katalin! Kerüljön bármibe, Jézus Krisztus akaratát kimondja, megalkuvás nélkül fennhangon hirdeti és végtelen gyöngéd szeretettel megtesz mindent, hogy az meg is valósuljon! A pápa otthagyja Aviont és visszaköltözik a romos Rómába! 
Világunkban sokan vannak, akik a maguk igazát irgalmatlan ítélkező, vagdalkozó nyerseséggel kimondják, de szavukat hallva, - még ha igazuk is van, - érezzük, hogy nem akarunk velük egy asztalhoz ülni. Katalin nem erőszakos, vért is ontó forradalmár, ő úgy hódit meg, hogy te magad dobod lábához várad ajtajának a kulcsát! Szavára te nem összetörsz, hanem megtisztulva az igazságban, társa leszel, s a zászlaját te magad, emeled a magasba!! Katalin nem legyőzni akar, hanem felszabadítani, megajándékozni Istengyermeki méltóságoddal!  Ő gyöngéd, de határozott érintéssel,  mint a csontkovács, bátran, helyreteszi a dolgokat, lehet, hogy reccsen és egy kicsit fáj is, de a vele való találkozás után mosolyogva talpra állsz!!  
Katalinok után kiált a világ! Olyan nagy szükség lenne e mai elbizonytalanodott, így is jó - úgy is jó világban, Szienai Szent Katalin bátor, szókimondó őszinteségére!  Az irgalmatlan igazak útja nem a mi utunk, ne vagdalkozzunk, hanem végtelen gyöngéd szeretettel intsük, bátorítsuk egymást a jóra! E gyöngéd szeretet és a jóravaló bölcs, határozott bátorítás katalini ötvözete teszi őt számomra annyira vonzóvá, követésre méltóvá! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
A POLGÁRLÁNY, AKI PÁPÁK TANÁCSADÓJA LETT – SIENAI SZENT KATALIN
Katalin a toszkán táj szülötte. Kortársai mindig derűsnek látták, aki a mosolyával megnyerte az embereket – persze nem magának, hanem Jézusnak. Közbánjárásával, tanácsaival a legszegényebbektől a legrangosabbakig, mindenkinek segített. Egyháztanító, Olaszország védőszentje, Európa társvédőszentje. S ő a haldoklók védőszentje is. Ünnepe április 29-e: égi születésnapja.
Katalin az itáliai Sienában született 1347. március 25-én. A 14. század zűrzavaros évszázadában az egyetemes egyházat két nagy gond emésztette: a római pápa hetven éven át a franciaországi Avignonban élt, emellett egyre fenyegetőbbé vált a török veszély. Ezekhez járult még Itáliában a városállamok harca a pápai állam, a császár és egymás ellen.
Szent Katalin életrajzát gyóntatója és lelkivezetője, Capuai Boldog Rajmund domonkos szerzetes és Katalin tanítványa, Tommaso Caffarini írták meg.
A huszonharmadik gyermek
Katalin a sienai Benincasa Jakab kelmefestő mester és felesége, Lapa asszony huszonharmadik gyermeke volt. Már három éves korában rendkívüli jámborság jellemezte, hat évesen élte át első misztikus élményét: a házuk közelében lévő domonkos templom fölött megjelent neki Krisztus főpapi ruhában, a kíséretét Szent Péter, Szent Pál és Szent János evangélista alkották. Ezután a látomás után a lány megváltozott. Felnőttesen komoly lett, imádságos élete elmélyült, és minden emberi segítség nélkül, a Szentlélek irányításával elkezdte gyakorolni a régi remeték vezeklését, böjtjét, imádságait. Egy év múlva tisztasági fogadalmat tett.
A család mindezt nem vette komolyan, s amikor Katalin tizenkét éves lett, kezdték fölkészíteni a házasságra. Katalin tiltakozott, de nem lázadt föl, türelemmel viselt mindent, s amikor tizenhat éves lett, felnőttként közölte övéivel, hogy inkább elmegy otthonról, de szándékát, fogadalmát nem másítja meg. Ekkor, az édesapa hatására, a család elfogadta szándékát.
Katalin alázatból nem lépett kolostorba és nem is lett soha apáca. A Sienában élő domonkos harmadrendi nővérek (mantelláták) között akarta szolgálni Isten dicsőségét és felebarátai üdvösségét. A nővérek azonban először elutasították kérelmét azzal az indokkal, hogy ők csak özvegyeket vesznek föl, a fiatal lányoktól félnek, mert botrányt hozhatnak rájuk. Mivel Katalin egy látomásban Szent Domonkostól ígéretet kapott, hogy magára öltheti a Bűnbánó Nővérek ruháját, változatlanul kitartott kérése mellett, s végül 1363-ban a nővérek befogadták. A szent ekkor visszavonult családi házuk egy pinceszerű zugába, amit cellájának nevezett. Csak a templomba ment ki, a gyóntatóján kívül senkivel sem beszélt; csak vezekelt, imádkozott, böjtölt és virrasztott. Ágya nem volt, a feje alatt egy kő volt a párna. Elhagyta a húst, aztán fokozatosan a többi ételt is. Élete végén már csak az Eucharisztiából élt.
Mikor három éve tartott már ez a teljes magány, Krisztus megjelent Katalinnak, és gyűrűt húzott az ujjára (melyet mások nem láttak, csak Katalin), és eljegyezte magával. E misztikus eljegyzést követően az Úr kiszólította őt magányából, és elküldte az emberek közé, a béke és az igazság angyalaként.
Közbenjárására XI. Gergely visszatér Avignonból Rómába!
Lassan híre kelt, hogy Katalin rendkívül jó tanácsadó, Isten dolgairól sokkal többet tud, mint a tudósok, és csodatevő ereje van. Kialakult körülötte egy tanítványi kör. Természetesen ellenségei is támadtak, ezért a domonkos rend 1374. évi általános káptalanja elé idézték Firenzébe, hogy kivizsgálják a tanítását és életét. Minthogy a vizsgálat során kifogástalannak találták, engedélyezték további tevékenységét, s gyóntatónak és lelki vezetőnek Capuai Rajmundot rendelték mellé, aki ettől kezdve, leszámítva Katalin életének utolsó öt hónapját, állandóan mellette volt.
Amikor visszatértek Sienába, pestis tört ki a városban. Katalin életét is kockára téve szolgálta, ápolta a betegeket, többeket csodával meggyógyított. Egy beteg ápolása során hősies önuralomról és türelemről tett tanúságot. Ezt követően éjszaka megjelent előtte Krisztus, és két koronát kínált neki: egy tövisből fontat és egy ékes aranykoronát, s megkérdezte, melyiket akarja választani erre az életre. A másikat az égben fogja viselni. Katalin akkor az izzó szeretet hevében kikapta az Úr kezéből a töviskoronát, és fejére tette. A tövisek fájdalmát még hosszú ideig érezte.
Egy másik látomásban Krisztus Katalin vállára helyezte az egyház hajóját. Ez ihlette Rómában, az Angyalvár mellett álló szobrát, mely egy láthatatlan, mérhetetlen súly alatt görnyedő alakot ábrázol.
1375. április 1-jén Pisában megkapta a stigmákat, melyek Katalin kérésére láthatatlanok maradtak. Ebben az évben írta első levelét a pápának, XI. Gergelynek. 
Ahogy a történész, Klaniczay Tibor látja a stigmatizált szentekről írt tanulmányában:
A Domonkos-rend első elismert stigmatizált szentje mindezek után az egyik legnagyobb hatású XIV. századi női misztikus, Sienai Katalin lett (1347– 1380), aki Capuai Rajmund által készített legendája szerint 1375-ben, Pisában, egy feszület előtt imádkozva, elragadtatás közben „kapta meg” a szent sebeket. E sebeket, mint Katalin elbeszélte, a Krisztus sebeiből testéhez érkező sugarak okozták (hasonlóan ahhoz, ahogy Ferenc stigmatizációját ábrázolták), de saját kérésére e stigmák láthatatlanok maradtak, a kezdetben vérvörös sugarak aranyszínűvé változtak, mire elérték testét, és csak a sebek helyén érzett szörnyű fájdalom lett a következményük.
Sienai Katalin – ahogy a szentté avatásáért évtizedeken át munkálkodó honfitársa, Tommaso d’Antonio da Siena (Caffarini), a velencei San Giovanni e Paolo domonkos rendház priorja legendagyűjteményében bemutatta – valóban mintaképe lehetett annak, hogy miként lesz egy női misztikus teste a szenvedő Krisztus földi mása. Kegyetlen önkorbácsolásai, egészségét veszélyeztető betegápolása, szélsőséges böjtölése (mely végül 33 éves korában a halálát okozta) környezetét ámulatra késztette, és hozzájárult ahhoz a tekintélyhez, melyet látnoki, prófétai működésével, az egyházi és világi hatalmasokkal folytatott küzdemével szerzett.
A következő években rengeteg csodálatos megtérés, kibékülés, gyógyulás történt Katalinnak köszönhetően. Olvasott a lelkekben, megrögzött bűnösök tértek meg, régi-régi ellenségeskedések szűntek meg a szavára. Eközben fáradhatatlanul harcolt a pápa Rómába való visszatéréséért. Közvetített Avignonban a pápa és a vele szemben álló észak-itáliai városok között. Végül sok biztatása és imádsága eredményt hozott: a pápa megszökött Avignonból, és 1377. január 17-én bevonult Rómába. Március végén XI. Gergely meghalt, utóda VI. Orbán lett. Közte és a firenzeiek között ismét Katalin járta ki a békét.
Egyházatyai(anyai) képességek
Ezt követően Katalin hazatért, és diktálni kezdte – legtöbbször misztikus elragadtatásban – a Dialógust, amely valódi párbeszéd Istennel, valamint leveleit. Azért diktált, mert ő maga sokáig (amíg az írás és olvasás képességét misztikus módon meg nem kapta az Úrtól) nem tudott sem írni, sem olvasni. Levelei és a Dialógus is az egyházatyák műveihez mérhetők. 1378 őszén, miután befejezte a Dialógust, levelet kapott a pápától, aki arra kérte, hogy menjen Rómába és legyen segítségére. Az 1379-es év levelezéssel, tárgyalásokkal, vezekléssel és imádsággal telt a pápa közelében. 1380 nagyböjtjére Katalin fekvőbeteg lett. Tanítványai tanúsága szerint iszonyatos kísértéseket szenvedett, az ördögök valósággal tomboltak körülötte, míg végül április 29-én a tercia idején eltávozott égi Vőlegényéhez.
II. Piusz pápa avatta szentté 1461. június 29-én. 1939-ben lett Itália védőszentje Assisi Szent Ferenccel együtt, 1970-ben pedig Avilai Szent Terézzel együtt egyházdoktorrá avatták. Szent II. János Pál pápa 1999-ben Svéd Szent Brigittával és Edith Steinnel együtt Európa társvédőszentjévé nyilvánította.
A Magyar Kurír írásának felhasználásával.

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

A tökéletes szeretetet keressük sóvárogva ezen a földön, de ember soha nem tudja teljesen betölteni a vágyainkat. (Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Ma 2020. augusztus 6. csütörtök, Berta és Bettina napja van. Holnap Ibolya napja lesz.

Szentferencalapitvany.org

Nap Szentje

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

A szeretetparancs

Jézusnak egyetlen parancsa van, a szeretetparancs.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube