A Gyermek Jézus

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Kozosegek_330359832_182491944521466_9014844786313281868_n.jpgA Gyermek Jézus (Prágai Kis Jézus alakjában) megjelenése a Maria Annuntiata-kút felett 2022. június 25-én 15:55-tól

Egy gyönyörű, nagy, aranyló fénygömböt látok. Két kisebb arany fénygömb kíséri. A nagy fénygömb középen lebeg az égbolton. Jobbról és balról a kisebb gömbök láthatók a Jeruzsálem Háza udvara felett.
Kinyílik a nagy fénygömb, és gyönyörű arany fény ömlik le ránk. Ebből a fényből lép elő Jézus a Gyermek Jézus a prágai kegyszobor alakjában. Szentséges Vérének palástja borítja. A palástját és ruháját aranyszínű, liliomos hímzés díszíti. Az Isteni Gyermeknek sötétbarna, rövid göndör haja van és fején nagy aranykoronát visel. A szeme kék. Az jobb kezében aranyjogar. A bal kezében látom a Szentírást.
Majd kinyílik a másik két fénygömb, és egy-egy sugárzó angyal lép elő belőlük. Az angyalok palástja egyszerű és fehér színű. Letérdelnek az Úr előtt, az angyalok fölénk terítik az Úr köpönyegét, mint egy sátrat, és így énekelnek: „Misericordias Domini in aeternum cantabo! “ (három alkalommal)
A kis Jézus megáld minket, és így szól: „Az Atya, a Fiú - aki én vagyok - és a Szentlélek nevében. Ámen. 
Németország, Németország, mit tettél velem?” (Megjegyzés:  A német parlament úgy döntött, a jelenés előtti napon, hogy az abortuszt legálisan lehet hirdetni.) „Hozzátok létre az Irgalom Házát, jóvátételül, engesztelésül. Az Örök Atya kegyelméből jöttem hozzátok. Isten fia vagyok, Jézus Krisztus. Azért jelenek meg gyermekként, mert megtagadjátok a gyermekeket! Azonban kiterítettem fölöttetek védelmező köpönyegemet, mint egy égi sátrat. A védelem sátrát. Isten sátrát az emberek között. Vezetni foglak benneteket ebben a megpróbáltatásban és szíveiteket megmosom  Szívemben, a Szentséges Szívemben.” 
Majd az Isteni Gyermek a szívére helyezi aranyjogarát, ami Szentséges Vérének szentelvízhintőjévé válik. Ezután a Mennyek gyermeki királya áldást oszt, meghint bennünket Szentséges Vérével, miközben így szól hozzánk:
„Az Atya és a Fiú – aki én vagyok - és a Szentlélek nevében. ” Ámen. "
Az Úr meghint bennünket Drága Vérével és mindazokat, akik ebben a pillanatban távol gondolnak Rá és erre kérik. Hálát adok neki:  „Deo gratias”.  Le kell írnom, hogy az Úr, amikor meghint bennünket Szent Vérével, a lelkiismeretünket is formálja.
A Gyermek Jézus így szól hozzánk:
„Térjetek meg, kedves lelkek, mert az eljövendő igát el szertném hárítani felőletek. Imádkozzatok, tartsatok bűnbánatot, hozzatok áldozatot! Éljetek Bennem, aki  Szent Egyházam szentségeiben jövök el hozzátok. "
Megnyílik a Szentírás a Mennyek Királyának kezében. Jézus így szól:
„Nézzétek, ez az, amit szívesen elhárítanék felőletek. Ha azonban nem tértek meg, be fog következni."
Ebben a pillanatban a Szentírásban, melyet az Isteni Gyermek nyitva tart a kezében Ámos könyvének 8.fejezetét látom. Kicsit elbizonytalanodom, mert nem ismerem Ámosnak ezt a könyvét, és megkérdezem az Urat, létezik-e egyáltalán ez a könyv. Az Úr igennel válaszol. Megígértem, hogy mindennek utánaolvasok.
A Gyermek Jézus szeretetteljes tekintettel néz ránk és így szól:
„Nektek megadom az irgalmamat, mert én vagyok az Irgalom Királya, és azt kérem, hogy itt így nevezzetek. Ne a világra tekintsetek, mert a gonosz el fog terjedni benne. Rám tekintsetek! "
Ezután az Isteni Gyermek egy ferences atyáról beszélget velem, aki már sok házat, az irgalmasság házait alapította meg, és akivel ma személyesen is beszélhettünk Sievernichben. Megáldja közöttünk a köteléket, és azt mondja, hogy haladhatunk vele az úton.
A Gyermek Jézus az Irgalmasság Házának megalapításáról beszél:
„Tekintsetek rám és örvendjetek, mert az Örökkévaló Atya könyörületes hozzátok. Azt, hogy eljövök hozzátok és tanítalak benneteket, irgalomból teszem. Az Örök Atya megadja nektek ezt a nagy kegyelmet. Tedd, amit mondok nektek, és ne tekintsetek a világra. Maradjatok hűek az Örök Atya tanításához, az Én tanításomhoz! Akkor minden sikerülni fog."
Hálát adok az Úrnak és örvendek. Látom, hogy az Irgalmasság Házának létrejöttének hatására, Németországra újabb irgalmat kap a Mennyből. Ez egyfajta vezeklés az elkövetett bűnökért. Nem tudom másképp leírni.
Az Irgalom Királya így folytatja:
„Kedves barátaim, látjátok, utána megyek a bárányaimnak. Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor gondoskodik a juhairól. Maradjatok meg a békében. Maradjatok meg a megszentelő kegyelemben. "
A Gyermek Jézus mindannyiunkra szeretetteljes tekintetét veti és búcsúzik. „Isten veletek!”
A mennyei király a következő imát kívánja tőlünk: „Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a Mennybe a lelkeket,  különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen. "
Az Irgalom Királya visszatér a fénybe és a fénygömb bezárul, eltávolodik, majd eltűnik, ugyanígy a két angyal.
Ezt az üzenetet úgy közöljük, hogy nem kívánjuk egyházi megítélését elővételezni.
Ámos 8, könyve, katolikus Biblia:
Ezt mutatta nekem az Úr, az Isten: Lám, volt ott egy érett gyümölccsel teli kosár. Akkor megkérdezte: „Mit látsz, Ámosz?” Azt feleltem: „Egy kosarat, tele érett gyümölccsel.” Erre azt mondta nekem az Úr: Népem megérett a pusztulásra, többé nem kegyelmezek neki. A palota énekesei jajveszékelnek majd azon a napon – mondja az Úr –, sok holttest lesz szerteszórva mindenfelé… Csönd! 
A csalók és kizsákmányolók ellen 
Halljátok ezt, ti, akik eltiporjátok a szegényt, és szorongatjátok az országban a szűkölködőket! Azt mondjátok: „Mikor múlik már el az újhold, hogy eladhassuk a búzánkat? A szombat, hogy árulhassuk gabonánkat? Csökkentjük a mértéket, növeljük a sékelt, meghamisítjuk a mérleget, hogy megvehessük pénzért a szegényt, egy pár saruért a szűkölködőt, és eladhassuk a gabona ocsúját.” Megesküdött az Úr Jákob dicsőségére: Sose felejtem el egyetlen tettüket sem! Ugye remeg a föld, és gyászol minden lakója; emelkedik, mint a Nílus, és süllyed, mint Egyiptom folyama? 
Titokzatos büntetés: sötétség és gyász 
Azon a napon – mondja az Úr, az Isten – délben kell majd a napnak lenyugodnia; nappal is sötétséget borítok a földre. Gyászra fordítom ünnepeiteket, és siralomra minden dalotokat; mindenki derekára zsákruhát kötök, kopasszá teszek minden főt. Olyanná teszem, mint amikor az elsőszülöttet siratják, olyan lesz mindvégig, mint a keserűség napja. 
Isten szavának szomjúhozása 
Igen, jönnek napok – mondja az Úr, az Isten –, amikor éhséget bocsátok a földre: éhséget, de nem kenyérre, szomjúságot, de nem vízre, hanem az Úr szavának hallgatására. Vándorolnak az egyik tengertől a másikig, kóborolnak északtól délig, keresik az Úr szavát, de nem találják. 
Újabb jövendölés a büntetésről 
Azon a napon szomjúság gyötri majd a szép szűzeket és az ifjakat, azokat, akik a szamariai Asimára esküsznek, akik ezt mondják: „A te istened életére, Dán!” és: „A te utad életére, Beerseba!” Elesnek, és föl sem kelnek többé.