Motoroznak, hogy segíthessenek

ImageNálunk rendhagyó módon nem kimondottan a szórakozás, közös kalandozás céljából, hanem karitatív jelleggel szerveznek e hónap végén motorostúrát. Az akció célja a székelyföldi árva gyermekek megsegítése.

 

Egy magyarországi motoros, Bujdosó „Ja­nó” János negyedik éve szervez dévai végál­lo­mással egy több száz motorost tömörítő se­gélytúrát. Ehhez a karitatív jellegű él­ménytúrához csatlakoznak idén első ízben ud­varhelyszéki motorosok is. Ifj. Pálffy Béla szer­vező számításai szerint vidékünkről leg­alább 100 motoros indul Dévára szep­tember 20-án – az akció jelmondata szerint – „egy tank benzin árával támogatni az ár­vákat”. Az ő motorjára szerelt, saját maga készí­tette „kincsesládikóba” minden részt­vevő beleteszi egy tank benzin árát. U­gyan­ezt megteheti az is, aki nem megy ugyan velük, de az említett dátumon reggel 8 ó­ra­kor kint lesz a Márton Áron téri in­dulásnál. Szimbolikus ösz­szegről van szó, hiszen az egy tank ben­zin ára lényegében azt az össze­­get jelenti, amit a segíteni vá­gyók lehetőségeik szerint erre a cél­ra szánnának. Pálffy elmondta, hogy a pénzt a szo­vá­tai Szent János A­la­p­í­tványnak szánják. Dévára ér­kez­ve csatla­koznak a ma­gyar­országi mo­torosokhoz, majd egy kem­pinghelyen tábort üt­nek.

A gyer­mek­ott­hon lakói mű­sor­ral fogadják a túrázókat, majd délutáni prog­ramok következnek, este egy-két koncert lesz, vasárnap pedig egy Böjte Csaba által ce­lebrált szentmisét követően indulnak is vissza. Ifj. Pálffy Béla évente megrendezné ezt a segélyakciót elsősorban a székely­földi árva gyerme­kek támoga­tá­sára. Mint el­mondta, az ak­ciónak má­sod­la­gos mon­da­nivalói is van­nak: a moto­ro­sok­ról kialakult köz­­vé­le­mény megváltozta­tása, illetve ta­lál­ko­zás, kapcso­la­t­ápolás az a­nya­or­szágbeliekkel.
Az egymáson segítés a fontos
Ifj. Pálffy Béla egy éve súlyos motorosbalesetet szenvedett, amit kis eséllyel, de nagy szerencsével túlélt. Akkor határozta el – mivel nem lehet véletlen, hogy életben maradt –, maga is más szemszögből közelít a motorozáshoz és embertársaihoz. Voltaképpen az egymáson segítés, az együtt­lét az, amiért ezt a túrát idén első ízben, de a jövőre nézve sorozat jelleggel megszervezi – tette hozzá az egyébként frissen végzett szobrászművész Pálffy, akinek egy munkáját, a turulmadaras kopjafát a sportcsarnok közelében láthatjuk.

Kudelász Nóbel

Udvarhelyi Híradó 

 

Image