Két évtized Isten Igéjének szolgálatában

ImageHúsz évvel ezelőtt, 1990. március 23-án kelt levelében közölte Paskai László bíboros, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyta a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat alapszabályát és engedélyezte működését. Az alábbiakban a társulat húszéves tevékenységének néhány fontosabb mozzanatáról olvashatnak.


 

 

Konkordancia az Újszövetséghez

A Szentírás tanulmányozásának, a hitoktatók felkészülésének, az egyéni és közösségi bibliaolvasásnak értékes és hasznos eszköze látott napvilágot, amikor a társulat megalakulását megelőző években megjelent az Opálény Mihály által készített Konkordancia – Újszövetségi Szövegmutató – Szótár a budapesti Hittudományi Akadémia Levelező Tagozatának kiadványaként. Ez azóta is az egyetlen ilyen kiadvány a maga nemében – sajnos, csak a Szentírás újszövetségi részéhez. A kiadvány azóta több új kiadást ért meg, és ma is sokan, nagy haszonnal forgatják.
A Békés-Dalos Újszövetség első hazai kiadása
Az 1989-es változások után, amikor megszűnt hazánkban a katolikus könyvkiadás korlátozása, Békés Gellért OSB úgy döntött, hogy az általa fordított Újszövetséget a továbbiakban itthon fogják kiadni. A bibliatársulat örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez, és a Pannonhalmi Főapátság mellett társkiadóként megjelentette ezt a közkedvelt szentíráskiadást. Hogy a kommunizmus évtizedei után milyen nagy szükség volt erre, az mutatja, hogy a társulat elővételben 74 ezer példányt adott el, kötetenként 70 forintos áron.
Bibliák a határon kívül élő magyaroknak
A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat kezdettől fogva alapvető célkitűzésének tekintette, hogy magyar nyelvű Szentírást biztosítson a határon túl élő magyar katolikusoknak. Ennek érdekében mindenekelőtt a '90-es években, amikor a politikai változások nyomán a környező országokban élő magyar katolikus hívek számára is új lehetőségek nyíltak meg mind a hitoktatásban, mind a hívek közösségi életében, a társulat igyekezett minél több magyar nyelvű bibliát küldeni számukra. A kezdeményezés sikerrel járt: a hazai és külföldi jótevők, támogatók áldozatos segítsége révén több ezer magyar szentírás került a határon túl élő hívek kezébe. A Szentatya magyarországi látogatása alkalmával az „Ajándékozzunk szentírást a külföldi magyar fiataloknak!” akció eredményeképpen 2800 Békés-Dalos Újszövetséget osztottak ki a Népstadionban a külföldről érkezett magyar fiatalok körében. Az „Ajándékozz egy bibliát a határon túli magyaroknak!” mottóval megtartott jótékonysági hangverseny és országos akció eredményeképpen pedig 17 ezer újszövetségi szentírást és 1000 teljes bibliát adtak át a határon túl élő magyar katolikus híveknek (Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság, Szlovénia).
A Káldi-Neovulgáta zsebbiblia kiadása
A társulat kiadásában megjelent a Káldi-féle bibliafordítás revíziója. A zsinati határozatok alapján Rómában elkészült az ún. Neovulgáta, a régi Vulgátának a mai tudományos követelményeknek teljes mértékben megfelelő felújítása. Ennek alapján végezték el annak a régi Káldi-bibliafordításnak a revízióját, amely háromszáz éven át a magyar katolikusok általánosan használt bibliafordítása volt. E felújított bibliaszöveget jóval kisebb méretben („zsebbiblia") és az addigi árakhoz képest igen olcsón adták közre. E kiadásból is eljuttattak azóta a határon túl élő magyaroknak több mint tízezer példányt. Itthon pedig kb. 150 ezer került a hívek kezébe.
Bibliaapostolképző szemináriumok
A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat továbbképzési munkacsoportja évente több alkalommal bibliaapostolképző szemináriumot tart, elsősorban gyakorló lelkipásztorok, hitoktatók és olyan résztvevők számára, akik valamilyen felnőtt vagy ifjúsági kisközösségben igyekeznek előmozdítani a közös szentírásolvasás ügyét. A hosszú hétvégén (péntek–vasárnap) elhangzó előadások és a szemináriumi foglalkozások során a résztvevők megismerkedhetnek a Dei verbum 6. fejezetének szellemében történő közösségi bibliaolvasás formáival és értékeivel, és a gyakorlatban is elsajátíthatják a közös bibliaolvasás és -tanulmányozás különböző formáit, amelyek szerte a világban már ismertek, és amelyek a hitoktatásban is jól felhasználhatók. A szemináriumokat a továbbképzési munkacsoport önkéntes munkatársai tartják Tarjányi Béla szakmai felügyelete mellett Vágvölgyi Éva főtitkár, továbbképzési csoportvezető szervezésében és vezetésével. 2006 végéig 53 ilyen szemináriumot tartottak (hazánk különböző városaiban, valamint Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban), összesen 1400 fő részvételével.
A Biblia éve
A Magyar Katolikus Egyház történetében kiemelkedő és csodálatos jelentőségű esztendő volt 2008, a Biblia éve. A társulat nagymértékben hozzájárulhatott ennek sikeréhez, egyrészt a programok ajánlásával, gyűjtésével, közreadásával, másrészt saját kiadványaival. Nagy örömmel fogadták sok helyen az Arany Bibliát, a Családi Bibliát. DVD-ken közreadtak egy összeállítást a Szentföldről. Az idősek számára nagybetűs Szentírást adtak ki, sőt még a teljes biblia cigány fordítása is elkészült az év végére. A bibliatársulat vezetője és munkatársai a Biblia éve során mintegy 100 alkalommal és helyszínen tartottak képzéseket, előadásokat, és közreműködtek rendezvények szervezésében, megtartásában. Az országban zajló programokról, rendezvényekről szóló híradásokat a társulat honlapján gyűjtötték össze, hirdetik és közvetítetik.
Biblikus professzorok szakmai értekezletei
Mintegy másfél évtizede évente két alkalommal tartják a magyar katolikus biblikus professzorok szakmai értekezletét a Bibliaközpontban. Örvendetes, hogy a biblikus tanártársak az ország minden részéréről rendszeresen részt vesznek e találkozókon. Minden alkalommal meghallgatják két szakember előadását és megbeszélik az elhangzottakat.
A Somlói Biblikus Zarándokösvény megvalósulása
A Biblia évében október 5-én Juliusz Janusz apostoli nuncius Mádl Ferenc és felesége, Dalma asszony jelenlétében szentelte meg a devecseri plébános fáradozása nyomán megvalósult egyedülálló „Jézus-Ösvényt" a Somló hegy tövében: a Betlehemi Barlangot (Kolontáron), a Lelki Gyógyító Szolgálat házát és a Szentföldi Kiállítást (Devecserben), a Keresztutat (Borszörcsökön), az Öröm Útját (a Somló hegy oldalában) és a Názáreti Házat (Devecserben). A Zarándokösvény megvalósulásához a társulat ötletekkel (Betlehemi Barlang, Názáreti Ház) és anyagi támogatással járult hozzá.
Biblikus figurakészítő kurzusok
A társulat rendszeresen szervez biblikus figurakészítő kurzusokat, ahol a résztvevők bibliai személyekről készítenek szemléltető figurákat, amelyek kiválóan alkalmasak arra, hogy hitoktatók, lelkipásztorok szemléletesen bemutassák a Bibliában leírt jeleneteket. A kurzusokat a társulat irodavezetője, Gelley Anna vezeti, aki évekkel ezelőtt megszerezte Németországban a kurzusvezetői képesítést, és már számos kurzust vezetett a Bibliaközpontban és több más helyszínen. A figurákkal évek óta részt vesznek a betlehemijászol-kiállításon (Városliget, Mezőgazdasági Múzeum, decembertől januárig).
„Élő Ige" Bibliaiskola
A társulat központjában a társulat főtitkára 1992 óta hitoktatók és érdeklődők részvételével „Élő Ige" címmel bibliaiskolát vezet. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén délután 5-től 7-ig tartják. A bibliaórák kész, kidolgozott anyagát folyamatosan közreadják a Jeromos füzetekben. Hitoktatók, Bibliával foglalkozó csoportok jól felhasználhatják. Hetente elhangzik bibliamagyarázat a Mária Rádióban is, amelyet a társulat főtitkára tart (szerdán 10-11 között, interaktív).
Jeromos-füzetek
Röviddel a társulat megalakulása után megalapították az első magyar katolikus szentírástudományi folyóiratot, a Jeromos-füzeteket. Az első szám 1990-ben, Szentírás vasárnapján jelent meg. Azóta minden évben négy számot adnak közre (Szentírás vasárnapjára, karácsonyra, húsvétra és aratásra); eddig összesen 78 szám jelent meg. A folyóirat kettős célkitűzést igyekszik megvalósítani: publikálni a magyar katolikus biblikusok legújabb tudományos szakcikkeit, és a közreadott anyaggal segíteni a Szentírással foglalkozó lelkipásztorok, hitoktatók munkáját. Az eddigi számokban megtaláljuk az összes magyar biblikus egy vagy több tudományos cikkét, minden számban egy kidolgozott bibliaóra-anyagot, válaszokat a Bibliával kapcsolatban felmerülő kérdésekre, közérdekű híradásokat a Biblia világából. A biblikus folyóiratok szemléjéből az érdeklődő megismerheti a legnevesebb nemzetközi biblikus folyóiratok cikkeinek tartalmát, s így tájékozódhat a bibliatudomány aktuális kutatási területeiről és eredményeiről. Emellett helyet kap a folyóiratban minden fontos információ a atársulat és a Bibliaközpont tevékenységéről; beszámolnak a bibliaapostolképző szemináriumokról; tájékoztatják tagtársaikat a közös imaórák és a Jeromos-esték biblikus előadásainak témáiról.
Bibliabolt
A Bibliaközpontban, a társulat székhelyén található boltban bibliakiadásaikat, egyéb saját kiadványaikat, idegen nyelvű bibliákat és sok-sok egyéb, a Bibliával kapcsolatos könyvet és oktatási segédeszközt (pl. DVD-k, játékok) forgalmaznak.
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat/Magyar Kurír