Bővebben: 2017. július 8. - Szombat"Szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény?" Mt 9,14
A hívő keresztény ember nem szomorkodik, mert ő árván sem árva, a maréknyi porból született esendőségének a tudatában is Isten életadó, megszentelő szeretetében él!! A hívő ember szenvedések völgyében is a vőlegényének kezét fogva bizakodó örömmel járja élete útját! Annak ki Krisztussal él a legsötétebb, kínzó gyászon is átragyog a vigasztaló remény, az a biztos tudat, hogy én Teremtő, Megváltóm Istenem szeret engem és elég hatalmas is ahhoz, hogy ahogyan ígérte, magával vigyen a mennyek országába!!  
A megváltott emberek nyugodt örömteli hitével, 
Csaba t. 
Kép: Gyerekotthoni csendélet
Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle: "Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?" Jézus így felelt nekik:
"Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe: mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad."
Mt 9,14-17

Bővebben: 2017 július 7.EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 
Július 8-án, 11-órától Gyergyóremetén a falunap alkalmából tartok egy előadást, az Iraki utamról! Tudom, hogy sokan kérdezik, hogy miért megyek papként falunapokra, kultúrházakba előadásokat tartani!! Válaszom egyszerű: követem a Mesteremet, ki azt szeretné, hogy egyetlen lélekért is menjünk el, ha kell a világ végére is, mert Ő mindenkit szeretne meghívni a menyegzős lakomájára!! Szeretettel várom a gyergyói testvéreimet Remetén,
Csaba t. 
Kép: Irakban muszlin katonával
Jézus azért jött, hogy megmentse a bűnösöket. 
Abban az időben:
Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!« Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”
Ezek az evangélium igéi. 
Mt 9,9-13

Bővebben: 2017. július 6. - CsütörtökOlvassuk a csodálatos történetet, és arra gondolunk, hogy milyen jó lett volna abban a korban élni, pedig nem kell irigykedjünk Jézus kortársaira, mert mi is ugyanannak a Jézus Krisztusnak vagyunk a "kortársai"! Egyházunk tanítja, hogy az oltáriszentségben Jézus Krisztus valóságosan jelen van, ezért gyűltünk össze ma Székelyudvarhelyen nagyon sokan a kápolnában és ezért gyűlünk össze holnap is Csíksomlyón a Szent István otthon kápolnájába 18.00 órától imádkozni, mert hisszük és valljuk, hogy az a Krisztus ki bűnöket bocsájtott, betegeket gyógyított közénk jön a szentmise áldozatban!! Szeretettel hívlak, gyertek és imádkozzunk együtt, tárjuk ki szíveinket bizalommal élő Megváltónk előtt, engedjük, kérjük, hogy tegyen ma is csodát betegeinkkel, bajban lévő testvéreinkkel!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Naplemente Csíksomlyón, minden számítógépes csalás nélkül.
Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon.
Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: "Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!" Néhány írástudó erre azt gondolta magában: "Ez káromkodik." Jézus belelátott gondolataikba, és szemükre vetette:
"Miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom:
Bocsánatot nyernek bűneid!, vagy ha azt mondom: Kelj föl, és járj!?
Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására!" A bénához fordulva folytatta: "Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!" Az ember fölkelt és hazament. Ennek láttára félelem fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.
Mt 9,1-8

Bővebben: 2017. július 5. – SzerdaJézus számára nincs rossz ember, hisz mi mindannyian a mennyei Atya gyermekei vagyunk!! Ő tudja, hogy az ember jó,  a bennünk lévő rossz kitakarítható, és akkor mindannyiunk arcán felragyog Teremtőnk szép vonása!! Jézus nem elítél, hanem felszabadít, vissza adja Istengyermeki méltóságunkat!! Mi se ítélkezünk, hanem mentsük meg testvérünket  a gyűlölettől, hazugságtól, lustaságtól, a bűn alamuszi ezer mételyétől, hogy ő is megtapasztalja, hogy milyen édes és jó szeretetben, békében élni!
Szeretettel, 
Csaba t.
Amikor Jézus a Genezáreti-tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki se mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek: „Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?” Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust: „Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába.” Erre ezt mondta nekik: „Menjetek!” Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és odaveszett. A kanászok elfutottak, bementek a városba, és elhíreszteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. 
Mt 8,28-34

Bővebben: 2017. július 4. - KeddUram én is kicsinyhitű vagyok, de azért összeszorítom fogamat és elindulok a nyomodba!! Érzem és tudom, hogy te azt várod el tőlünk, hogy nagyobb léptekkel, bátrabban haladjunk a szeretet útján!! Egy ausztráliai ember egy összeget hagyott az alapítványra, mi a pénzéből ma vettünk egy házat a szárhegyi otthonunk tőszomszédságában! Megvettünk egy szép emeletes épületet, mert egyfelől kinőttük a meglévő otthont, másfelől szeretnénk néhány szép szobát mosdóval, kialakítani az ajtónkon kopogtató önkéntesek, s vendégek számára!
Szárhegyi otthonunkat annak idején Kájoni Jánosról, a székelyföldi ferences polihisztorról neveztük el! Ő a te nevedben Istenünk, mert templomot, kolostort építeni, orgonát, nyomdát készíteni, könyveket kiadni! Védőszentünk közbenjárását kérve, Istenünk mi is elindulunk a te nevedben, hogy a gyermekvédelmi otthonunkat bővítsük, szépítsük, a ránk bízott munkát tovább vigyük gyermekeink érdekében!! Szeretettel kérlek Urunk Istenünk add áldásodat a Kájoni János tiszteletére szentelt otthonunk bővítésére, segíts, hogy e házból elindulva, nagy példaképünk nyomába lépve szeretettel, jósággal belakjuk szép szülőföldünket!
Bizalommal,
Csaba t.
Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: "Uram, ments meg minket! Elveszünk!" Jézus így szólt hozzájuk: "Mit féltek, kicsinyhitűek?" Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték: "Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?" 
Mt 8,23-27

Bővebben: 2017. július 3. – Hétfő, - Szent Tamás apostolHála és köszönet Tamás apostolnak, a kételkedő, kíváncsiságért, hisz életünket meghatározó  alapvető igazságai körül nem szabad engedni burjánzani a féligazságokat, a hiedelmeket, babonákat! Lám - lám olyan világban élünk ma is, amikor bárki bármilyen butaságot is állít, nagyon hamar követőkre talál! A józan ész azt szeretné, hogy valós igazságokra épülő világnézet határozza meg az életünket. Ezért kell Tamás példájára mindent kételkedve megvizsgálni, és minden olyan állítást, mendemondát, melynek valódiságát mi magunk nem tapasztaltuk, s melyet  kétezeréves Egyházunk nem tanit, azt eltaszítani!! Ahogy tavasszal a buján burjánzó szőlő vesszőket a gondos gazda átnézi, majd határozottan megmetszik, valahogy úgy kellene megvizsgáljam saját hitvilágomat, gondolkodásomat és a babonás vadhajtásokat, a Krisztus irántunk való szeretetével össze nem egyeztethető nézeteket, jóslásokat, látomásokat, megmondó emberek kinyilatkoztatásait  a józan ész ollójával tőből levágni és eltüzelni!
Kép: Iványi-Grünwald Béla: A hitetlen Tamás
Húsvétvasárnap este a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!” 
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívőt” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”
Jn 20,24-29

Bővebben: 2017. július 1. – SzombatMilyen egyszerű megközelíteni, megszólítani Jézust és milyen jó olvasni a Mester szavait: „Megyek és meggyógyítom őt.” Nincs mellébeszélés, köntörfalazás, hálapénzekre való utalás, semmi, Jézus nem fáradságra, sok munkára, emberek hálátlanságára utal, hanem egyszerűen veszi a lapot és kész indulni, hogy segítsen ezen az ismeretlen egyszerű szolgán! 
Gondolkozzunk el, hogy ha felénk megfogalmaznak egy kérést, azt vajon mi mennyire halljuk meg? Megszólítható vagyok, mernek az emberek oda jönni hozzám és merik elmondani gondjaikat, panaszaikat, kéréseiket? Önzetlenül tettem, teszek jót embertársaimmal, vajon Jézus segítség nyújtásra mindig kész arcának vonásai felcsillannak az én arcomon is? Isten képére, hasonlatosságára született ember vagyok, gyakorlom az irgalmas felebaráti szeretetet, vagy csak pénzért vagyok hajlandó bármit is tenni??
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Bence finom eperrel vendégel meg, szeretetből.....
Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom őt.” A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: Menj! – elmegy; a másiknak: Jöjj ide! – akkor hozzám jön; és szolgámnak: Tedd ezt! – és megteszi.” 
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony, mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, a választott nép fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Ott sírnak majd, és fájdalmukban csikorgatják fogukat.” A századosnak pedig azt mondta Jézus: „Menj, és legyen úgy, amint hitted.” És meggyógyult a szolga még abban az órában. 
Ezután Jézus Péter házába ment. Látta, hogy annak anyósa lázas betegen fekszik. Megérintette kezét, mire a láz elhagyta őt. Fel is kelt, és szolgált neki. Amikor beesteledett, sok, ördögtől-megszállott embert vittek Jézushoz. Szavával kiűzte a gonosz lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjék Izajás próféta jövendölése: „Gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket ő hordozta.” 
Mt 8,5-17

Bővebben: 2017. június 30. - PéntekIsten sokféleképpen szeretne meggyógyítani!! A gyógynövények is Teremtőnk ajándékai! Szeretnéd megismerni őket?  Gyere el abba a kertbe, hol Kájoni János ferences szerzetes is termelt annak idején gyógynövényeket, gyere a II. Székelyföldi Gyógynövénynapra!
II. Székelyföldi Gyógynövénynap
Indulok Déváról, irány Csíksomlyó!
Szeretettel,
Csaba t. 
Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem." Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: "Akarom, tisztulj meg!" Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá:
"Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról!"
Mt 8,1-4

Bővebben: 2017. június 29. – CsütörtökSzent Péter és Szent Pál apostolok
Obediencia!! A fiatal pár egymásra figyelve táncol, repül a szélben, együtt csodálatosak! Szent Ferenc a Krisztus követés lényegét az Istenre való hallgatásban, Teremtőnkre való tudatos odafigyelésben látja, és ezért csak azt fogadta szerzetes testvérének, aki fogadalommal is megpecsételte az odahallgatásra való készségét!  
Jézus Krisztus is hangosan vallja:  "Az én eledelemaz, hogy teljesítsem mennyei Atyám akaratát" (J 4,31-34)
Péter és Pál nagysága abban áll, hogy Jézust követik ebben az Istennek odaszentelődésben! Az apostolfejedelmek mertek, tudtak azonosulni Jézus Krisztussal, az Ő terveivel, világmegváltó akaratával: "Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem." Gal 2,19
Önmagunk önzéséből kilépve, merünk-e mindent egy lapra téve odaszentelődni Szent Péter és Szent Pál apostol példájára Isten akaratának, annak az akaratnak, mely a tízparancsolatban, a szeretetparancsban számomra is hallható, de melyet a lelkiismeretem, s anyánk az Egyház is világosan közvetít számunkra! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: 
"Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” 
Ezt válaszolták: 
"Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” 
Ő tovább kérdezte őket: 
„Hát ti kinek tartotok engem?” 
Simon Péter válaszolt: 
"Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” 
Erre Jézus azt mondta neki: 
"Boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”
(Mt 16,13-19)
 

Bővebben: 2017. június 24. - SzombatKeresztelő Szent János születése
Az evangéliumi szereplők arcán ott van az emberi vonás, de ugyanakkor mindenütt felragyog Teremtő Istenünk drága jelenléte is!! A Szentírás azért hiteles, mert az ég a földdel úgy ér össze a lapjain, hogy mindkét világ jelenléte kitapintható, érzékelhető!! Az idős Erzsébet, a boldogságtól megnémult apa, a kis keresztelő János születése, Isten drága ajándéka! A békés, örömteli eseményeket szemlélve felfakad bennünk az imádság, s gondjainkkal mennyei Atyánk elé térdelünk mi is! Bizalommal kérjük Isten segítségét, legyen az egy aranyos kisgyermek, vagy akár világunk gondjaira választ adó bölcs próféta!
Akár némán is, de imádkozzunk, kérjük Isten drága ajándékait, hogy majd Teremtőnket dicsérve, boldog örömben roskadozhassunk az égből jött ajándékok sulyai alatt!!
Szeretettel,
Csaba t.
Kép: Petrozsényi szakácsnéni örömmel köszönti a 15 születésnapját ünneplő nagylányunkat!
Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De anyja ellenezte: "Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: "Hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: "János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta: "Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr van vele." A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett.
Lk 1,57-66. 80

Bővebben: 2017. június 22. - CsütörtökImádkozzunk mindig azzal a tudattal, hogy a legszebb ima is gyenge visszhangja Istenünk irántunk való végtelen szeretetének!  Teremtőnk már akkor szeretett, és meghívott  a vele való életközösségbe mikor  még nem is léteztünk, mert igazából minden egyes emberben a Szentháromság végtelen szeretete testesül meg, áll két lábra, s öntudatra ébredve indul el az ég felé!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket!
Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti ne bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket."
Mt 6,7-15