Bővebben: 2017. február 17. – Péntek"Mert  aki  meg  akarja  menteni  életét, elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt." Mk.8
Nekem soha nem lesz gyermekem? Beleszek zárva, és nem barangolhatom be Isten alkotta szép világát?  Ez a két félelem járta át a szívemet mielőtt a teológiára mentem volna. Aztán rászántam magam a halálugrásra, Istenben bízó lélekkel elengedtem a trapézt, az addigi belakott életemet, és nekirugaszkodtam a felvételinek, jelentkeztem a papságra, bukfencet vetve repültem a semmiben és Isten két erős karjával elkapott, hogy még magasabbra repítsen! 
Istennek hála ma több mint 5000 gyermeket érzek a magaménak, befogadtam őket és nagyképűség nélkül mondhatom, hogy teljes értékű atyai szeretettel szeretem őket! Úgy érzem, hogy ők is elfogadnak, szeretnek engem és a nagycsaládjukat! Az utazás nem volt papi életemben cél, mindig csak is oda mentem, ahol dolgom volt, de a gyermekeimért bejártam Erdély szinte minden falvát, városát, és ugyancsak az ők érdekükbe a nagyvilágot is körbejártam!!
Bátran állíthatom, hogy Isten nem viccel, Teremtőnket nagyvonalúságban, ajándékozó szeretettben nem lehet felülmúlni! Hiszem, hogy ha valamit nagylelkűen neki adunk, azt Ő végtelen jóságával  százszorosan adja vissza nekünk!! Merjünk elveszíteni életünket Jézus Krisztusért!!
Hála Uram mindenért! 
Gyermeki szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: egy az 5000-ből
Jézus egy alkalommal magához hívta a népet és tanítványait, majd így szólt hozzájuk: „Ha  valaki utánam  akar  jönni, tagadja  meg magát,  vegye  föl keresztjét, és  kövessen  engem!  Mert  aki  meg  akarja  menteni  életét, elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt. Mit  használ az  embernek, ha  az  egész világot  megnyeri is,  de  a lelkének kárát vallja?  Mit is adhat  az ember cserébe  a lelkéért? Aki  e hűtlen és  bűnös nemzedék  előtt  szégyell engem  és tanításomat,  azt  az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.” Aztán még  hozzáfűzte: „Bizony mondom  nektek, a  jelenlévők közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják Isten hatalomban eljövő országát.”
Mk 8,34 – 9,1
Bővebben: 2017. február 16. – CsütörtökBoldog vagy Péter:....távozz tőlem sátán. 
A Messiást felismerő Szent Pétert, Jézus Krisztus boldognak nevezi, mert a Mennyei Atya akarata szerint gondolkozik, beszél! Ugyanakkor néhány mondattal lejjebb, mikor ugyanaz a Péter jó szándékkal, de emberi szempontok alapján nézi a jövőt, kardjához kapva kiabál Jézus ítéletével találkozik: "Távozz tőlem sátán!" 
Szeretnénk mi azt hinni, hogy nagy a távolság az ég és a föld között, az életszentség és a bűnben elsüllyedt ember között, de nem így van! 
Keskeny a fal és ha nem ügyelünk egykettőre átbillenhet életünk a rósz oldalra!! Igen, a rossz hír az, hogy mindannyiunk előtt nyitva áll a kárhozat ajtaja, mégha maga Jézus Krisztus is nevezne boldognak bennünket, a jó hír az, hogy az üdvösségre vezető ösvényünket soha semmi nem tudja végérvényesen elzárni elölünk. Merjük megfogni Istenünk kezét! Imádságban keressük Istenünk szent akaratát, s mindennapi életünkben hagyjuk, hogy lelkiismeretünk által, békés szeretettel vezessen minket az evangélium fényében, az aki egyedül tudja az örök életre vezető utat! 
Szeretettel 
Csaba t.
Kép: Dévai angyalka a hóban
Jézus egyszer  elment  tanítványaival a  Fülöp-Cezáreája  környékén  fekvő falvakba. Útközben megkérdezte őket: „Kinek tartanak engem az emberek?”  A tanítványok azt felelték:  „Egyesek Keresztelő  Jánosnak, mások  Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti  kinek tartotok engem?”  Erre Péter  így válaszolt:  „Te vagy  a Messiás.”  Akkor szigorúan lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla.
Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie.
A vének, a  főpapok és  az írástudók  elvetik és  megölik, de  harmadnapra föltámad. Erről  egészen nyíltan  beszélt  nekik. Péter  ekkor  félrevonta Jézust, és  szemrehányást tett  neki. Erre  ő hátrafordult,  tanítványaira nézett, és így korholta  Pétert: „Távozz tőlem,  sátán, mert emberi  módon gondolkodol, és nem Isten tervei szerint!”
Mk 8,27-33
Bővebben: 2017. február 15. – SzerdaJézus kézenfogva vezet egy vak embert, majd a város szélén meggyógyítja!
„Nem elégedhetünk meg azzal, hogy kicseréljük a személyzetet, hanem el kell érni, hogy a kúria tagjai lelkiekben, emberileg és szakmailag is megújuljanak. A kúria reformja semmiképp sem a személyek kicserélésével megy végbe – személycserére kétségkívül sor kerül és még sor fog kerülni  –, hanem a személyekben történő megtéréssel. Nem elég ugyanis a folyamatos képzés, hanem folyamatos megtérésre és megtisztulásra is szükség van, és főképp erre van szükség. A gondolkodásmód megváltoztatása nélkül a funkcionális szinten maradó erőfeszítés hasztalan lenne” – hangsúlyozta beszédében Ferenc pápa.
Ma mindenki le akarja cserélni a kormányokat, a politikusokat, sokan a gyermekvédelmi házainkban is új korszakot új emberektől várnak! Sokan elvárják, hogy embereket küldjek el, rúgjak ki, de mielőtt döntenénk, érdemes elolvasni Ferenc pápa szavait! A római kúria is reformra szorul, de Ferenc pápa nem az emberek cserélgetésétől vár el jobb világot, hanem az emberek megtérésétől! Jézus Krisztus sem cserélgette az apostolait, hanem bölcs beszéddel, érveléssel, tanítással megtesz mindent, hogy ők megtérjenek, felszabaduljanak a kapzsiság, a lustaság, a bűn uralma alól! Nekünk is ez a dolgunk! Egymást nem elítélni, hanem szeretettel, akár társaink lábát megmosva kell segítenünk testvérünkön, hogy eljusson az istengyermeki szabadságra, szentségre! 
Az ember nem fogyó árú! Nem egymást letaposva, a másikon keresztüllépve, hanem egymást irgalmas szeretettel "reparálva", szeretettel szentté téve kell építenünk egy emberhez méltó, jobb világot! Jézus Krisztus a konkrét emberért halt meg és nem egy távoli utópiáért! Ő azt akarja, hogy mi itt, ma legyünk boldogok, egymást támogatva, ma váljunk szentté! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: vidám kislány a dévai gyermekvédelmi otthonban 
Jézus és tanítványai  egy alkalommal Betszaidába  érkeztek. Ott egy  vakot vezettek hozzá, és  kérték, hogy érintse  meg. Ő kézen  fogva kivezette  a vakot a faluból. Aztán nyállal  megnedvesítette szemét, rátette kezét,  és megkérdezte: „Látsz-e  valamit?” Az  fölnézett, és  így szólt:  „Látom  az embereket. Olyanok, mintha a fák járkálnának.” Erre ismét rátette kezét  a vak szemére.  Most már  tisztán kezdett  látni, és  úgy meggyógyult,  hogy élesen látott  mindent.  Ezután  hazaküldte,  és  meghagyta  neki:  „Erről senkinek se beszélj a faluban!”
Mk 8,22-26
Bővebben: 2017. február 14. – Kedd„Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?”
Oly sok szegénynek, árvának terítettem asztalt a te gondviselő jóságodból Istenem de ennek ellenére szégyenkezve, bevallom, hogy  még mindig nem értem végtelen jóságodat, hozzánk lehajló türelmedet! Csodálni csodálom irgalmas gondviselő jóságodat, hisz nap mind nap mind tikkadt vándor a forráshoz, visszajárok Hozzád, de érteni nem értem, hogy mit szeretsz rajtunk?! Te aki a teremtés hajnalán egyetlen igéddel a létbe robbantottál, hogy a térben, s időben kibomló univerzum otthont nyújtson  az emberben öntudatra ébredt gyermekednek, Te mérhetetlenül hatalmas vagy, s mégis gyöngéd Atyánként  végtelen bölcsességgel, tapintattal, lehajolsz hozzánk!?
Érteni nem értelek, de bizalommal hozzád menekülök!!
Élő hittel, 
Csaba t. 
A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti-tavon.  Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal,  és csak egy  kenyerük volt a  bárkában. Jézus  a lelkükre  kötötte:  „Vigyázzatok!  Óvakodjatok  a  farizeusok  és  Heródes kovászától!” Ők egymás közt arról  beszélgettek, hogy nem hoztak  magukkal kenyeret. Jézus észrevette, és így szólt: „Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még  most  sem  értitek,  és  nem  fogjátok  föl?  Még  mindig mérzéketlen a szívetek? Van  szemetek, és nem láttok?  Van fületek, és  nem hallotok? Nem emlékeztek  arra, hogy amikor  öt kenyeret megtörtem  ötezer embernek, hány  tele kosár  maradékot szedtetek  össze?” Azt  válaszolták:
„Tizenkettőt.” „És amikor  hetet törtem meg  négyezer embernek, hány  telem kosár  maradékot  szedtetek  össze?”  Azt  felelték:  „Hetet.”  Erre  újra megjegyezte: „Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?”
Mk 8,14-21
Bővebben: 2017. február 13. – Hétfő"...vitatkozni kezdtek vele." Gondolkozzunk el a világunkon és azon is, hogy vajon ki az Isten?! A csatolt kis filmet érdemes megnézni, és tudósaink szemével rácsodálkozni mindarra mi körülvesz....
Az emberek jeleket kérnek Krisztustól?! Miért nem nézünk körül?! Mennyi hihetetlen jel van körülöttünk arról, hogy itt valaki bölcsen tervez, megvalósít, kormányoz!! Engem a látottak arra késztet, hogy térdre boruljak és  Jézus Krisztust elfogadjam Uramnak Istenemnek!! Isten végtelen ereje, mellyel megálmodta, formálja és gondviselő szeretettel fenntartja világunkat  döbbentsen szerénységre, alázatra és végtelen szeretetre vezet engemet az iránt, kitől mindent kaptunk!!
Jézus Krisztus, te vagy az én királyom,
Csaba t. 
Teller Ede - Kvantummechanika I

Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet  kértek  tőle,  mert  próbára   akarták  tenni.  Ő  lelke   mélyéből felsóhajtott, és így szólt: „Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez  a nemzedék  nem kap  semmiféle jelet.”  Ezzel otthagyta  őket.
Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára.
Mk 8,11-13
Bővebben: 2017. február 12. -VasárnapÉvközi 6. vasárnap
„Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom  nektek, hogy aki bűnös vággyal  asszonyra néz, szívében már  vétkezett vele.
Krisztus kemény üzenetével kezdődik a házasság hete!! Milyen jó lenne, ha legalább mától Jézusnak a parancsai határoznák meg egymáshoz való viszonyunkat!! Ne dédelgessük a bűneinket, nevezzük annak minek Jézus is nevezi, "házasságtörésnek" és többet ne kövessük el, se gondolattal, se cselekedettel!! Anyánk az Egyház arra kér, hogy ne álljunk meg a bűn határán, mert nem elég bűntelenül élni egymás mellett, hanem a családunk iránt szeretetünket, feltétel nélküli ragaszkodásunkat mutassuk ki nap mint nap! Teremje életünk a családunk iránti ragaszkodó szeretetnek messze illatozó szép virágait, életadó, tápláló értékes gyümölcseit!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Jézus a hegyi  beszédben ezt mondta  tanítványainak: Ne gondoljátok,  hogy azért jöttem,  hogy  megszüntessem  a  törvényt  vagy  a  prófétákat.  Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek,  amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy „í” betű sem, sőt egy vessző sem,  amíg minden be  nem teljesedik. Aki  tehát csak egyet  is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az  embereket, azt nagyon  kicsinek fogják  hívni a  mennyek országában.  És mindaz,  aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
Majd így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: ha igaz voltotok nem  múlja felül az  írástudókét  és  a  farizeusokét, nem  juthattok  be  a  mennyek országába. Hallottátok,  hogy a  régieknek ezt  mondták: Ne  ölj! Aki  öl, méltó az ítéletre. Én  viszont azt mondom nektek,  hogy méltó az  ítéletre mindaz,  aki  haragszik  testvérére.   Aki  azt  mondja  testvérének:   Te esztelen!,  méltó  a  főtanács  ítéletére.   Aki  pedig  azt  mondja:   Te istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és  ott eszedbe  jut, hogy  testvérednek valami  panasza  van ellened, hagyd ott  ajándékodat az oltár  előtt, s menj,  előbb békülj  ki testvéreddel.  Csak  aztán   térj  vissza,   hogy  bemutasd   áldozatodat.
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor  még úton vagy vele,  nehogy átadjon a bírónak,  a bíró pedig  a börtönőrnek, és  a börtönbe  vessenek.
Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg  nem fizeted.”
„Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom  nektek, hogy aki bűnös vággyal  asszonyra néz, szívében már  vétkezett vele. Ha  a jobb szemed  bűnre visz,  vájd ki,  és vesd  el magadtól.  Jobb neked,  ha elvész egy testrészed, minthogy egész  tested a kárhozatra kerüljön. Ha  a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb  neked, ha egy testrészed vész el, minthogy  egész tested a kárhozatra jusson.  És ezt is mondták: Aki  elküldi feleségét, adjon  neki válólevelet. Én  pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.”
„Hallottátok, hogy  ezt is  mondták a  régieknek: „Hamisan  ne esküdj,  és tartsd meg az Úrnak tett esküdet!” Én pedig azt mondom nektek:  Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre,  mert az a nagy  Király városa! De  még saját fejedre se esküdj,  mert egyetlen hajszáladat  sem tudod ősszé  vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek  „igen, igen, nem, nem”; ami  ettől eltér, az a gonosztól van.”
Mt 5,17-37
Bővebben: 12 February 2017 - 6th Sunday of Ordinary timeFather Csaba’s reflection on the gospel….
12 February 2017 - 6th Sunday of Ordinary time.
“You have heard that it was said, ‘You shall not commit adultery.’  But I say to you that every one who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.”
Marriage week is starting off with a stern message from Christ !! How great it would be if at least from today Jesus’ commandments would determine our relationships to one another !! Lets not  cherish our sins , but call them what Jesus is also calling them, "adultery “ and lets not commit it  ever again either in thought, nor in action!!! Our Mother the Church is asking us , not to verge on sin , as it is not enough to lead a blameless life  next to one and  other, but lets express day after day our unconditional , steadfast  love for our family ! May our life produce the beautiful  fragrant flowers , life-giving , nourishing, valuable fruits of our devotion to our families !!!!
With love,
Father Csaba
translated by dr k.e.
“Think not that I have come to abolish the law and the prophets; I have come not to abolish them but to fulfil them.  For truly, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. 19 Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but he who does them and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven.  For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven.
“You have heard that it was said to the men of old, ‘You shall not kill; and whoever kills shall be liable to judgment.’  But I say to you that every one who is angry with his brother shall be liable to judgment; whoever insults his brother shall be liable to the council, and whoever says, ‘You fool!’ shall be liable to the hell of fire. So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you,  leave your gift there before the altar and go; first be reconciled to your brother, and then come and offer your gift.  Make friends quickly with your accuser, while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison;  truly, I say to you, you will never get out till you have paid the last penny.
“You have heard that it was said, ‘You shall not commit adultery.’  But I say to you that every one who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.  If your right eye causes you to sin, pluck it out and throw it away; it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. 30 And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away; it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell.
“It was also said, ‘Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce.’ 32 But I say to you that every one who divorces his wife, except on the ground of unchastity, makes her an adulteress; and whoever marries a divorced woman commits adultery.
“Again you have heard that it was said to the men of old, ‘You shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn.’  But I say to you, Do not swear at all, either by heaven, for it is the throne of God,  or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. 36 And do not swear by your head, for you cannot make one hair white or black.  Let what you say be simply ‘Yes’ or ‘No’; anything more than this comes from evil.
Matthew 5, 17-37
Bővebben: 2017. február 11. – Szombat Jézustól azt tanuljuk, hogy nincs lehetetlen helyzet! Ö nekünk azt tanítja, hogy: "Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz!" (Jn 14)
Higgyünk Jézus Krisztusban a mi Urunkba és vegyük komolyan a munkánkat, mert Isten egészen biztos, hogy olyan feladatot nem biz ránk mihez erőt, képességet nem ad, biztos, hogy képesek vagyunk feladatainkat jó végre vinni!! 
Előttünk a nagy példa, Krisztus nevében előre!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: 
„Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről jöttek.” 
Tanítványai így feleltek: 
„Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?” 
Jézus ekkor megkérdezte tőlük: 
„Hány kenyeretek van?” 
Azt felelték: 
„Hét.” 
Akkor meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép között. Volt néhány kisebb haluk is. Azokat is megáldotta és meghagyta, hogy osszák szét. Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot: hét kosár telt meg vele. Mintegy négyezren voltak. Azután elbocsátotta őket. Maga pedig tanítványaival hajóba szállt, és Dalmanuta környékére ment.
(Mk 8,1-10)
Bővebben: 2017. február 10. – PéntekUram tudom, hogy méltatlan vagyok, de mégis hozzád kiáltok, szeretném hallani a vigasztaló, bátorító hangodat, kérlek nyisd meg szavadra az én süket fülemet! 
Arra kérlek, hogy adj bátorságot és erőt, hogy megszólíthassalak, szívemből felszakadó imám két hívő karjával átölelhesselek Téged, ki élsz és uralkodsz most és mindörökké! 
Gyermeki alázattal kérlek szólj:  „Effeta”,  vagyis „Nyílj  meg” és én megszólalok, s meghallom életet adó szavad, s hirdetem testvéreimnek szent nagyságodat és szent akaratodat!
Szeretettel,
Csaba t. 
Jézus  eltávozott  Tírusz  vidékéről,  és  Szidonon  át  a  Galileai-tóhoz érkezett, a  Tízváros  környékére. Ott  egy  süketnémát vittek  hozzá,  és kérték, hogy tegye  rá a kezét.  Jézus félrehívta őt  a tömegből, ujját  a fülébe dugta, majd nyállal megérintette a nyelvét. Azután föltekintett  az égre, fohászkodott,  és  így szólt:  „Effeta”,  vagyis „Nyílj  meg!”  Erre megnyílt a süket füle, megoldódott  a nyelve, és érthetően beszélt.  Jézus megparancsolta, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és azt mondták:  „Mindent jól cselekedett: a  süketeknek visszaadta hallásukat,  a némáknak pedig  a beszédet.”
Mk 7,31-37
Bővebben: 2017. február 9. – CsütörtökSzeretet és a határok! Nyelvi, nemzetiségi, faji, vallási, gazdasági határok nyomorítják, kötik gúzsba a világunkat! Hihetetlen mély szakadékok szabdalják keresztül, kasul társadalmunkat! A bizalom hiánya nagyon sokszor gyűlöletbe, ellenségeskedésbe, háborúba torkoll, mely sajnos mindannyiunkból próbálja kihozni a vadállatot, a gonosz gyilkost! 
Jézus könnyedén átlép ezeken a szakadékokon, szóba áll leprásokkal, bűnösökkel, más nemzetiségű, más vallású emberekkel is! Jézus épp olyan jóságos, szeretetreméltó az idegenekkel, mint a sajátjaival. Apostolait is az egész világra küldi: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15) 
Jézus szeretetparancsa egyetemes, nem csak a saját családunkat, népünket, egyházunkat kell szeretnünk, hanem mindenkit! Sőt az összes embertársunk elfogadásán túl, - Jézus akarata szerint - minden teremtmény felé meg kell őrizzük a szeretetteljes nyitottságunkat, bizalmunkat! Imádkozzunk, és próbáljunk bizalommal átlépni a bennünket egymástól elválasztó különbségeken, mert a csodák földjére vezet a krisztusi szeretet útja!
Hiszek a szeretet végső győzelmében,
Csaba t.
Kép: Gálospetri otthonunk kis lakói egymást elfogadva együtt serénykednek a konyhában.
Jézus egyszer  Tírusz és  Szidon vidékére  vonult vissza.  Itt betért  egy házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban.
Egy asszony,  akinek  leányát  tisztátalan  lélek  szállta  meg,  tudomást szerzett  róla,  odasietett  hozzá,  és  a  lábához  borult.  Az   asszony szír-föníciai származású  pogány  volt.  Azt  kérte  tőle,  hogy  űzze  ki leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította: „Hadd lakjanak  jól előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetik!”  De az  asszony  így folytatta:  „Igaz, Uram,  de  az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek  elmorzsálnak.”
Jézus azt válaszolta:  „Szavad jutalmaként menj!  A gonosz lélek  elhagyta leányodat.” Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a gonosz lélek.
Mk 7,24-30
Bővebben: 2017. február 8. – SzerdaHonnan van a rósz - kérdezzük oly gyakran!?  Jézus válasza nagyon tömör: “a rossz belülről származik”!
A nagytakarítást magunkban kell elkezdenünk!! Csendesedjünk el és vizsgáljuk meg mi lakik a szívünkben!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Jézus egy alkalommal ismét magához hívta  a népet, és így tanította  őket:
„Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be  az embert, ami kívülről jut az emberbe;  hanem ami az emberből származik,  az szennyezi  be  őt.”  Amikor  Jézus  a  népsokaság  elől  bement  a  házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte: „Hát még ti sem  értitek? Nem  tudjátok, hogy amit  megeszik az  ember, az  nem szennyezheti be, mert nem a szívébe  jut, hanem a gyomrába, és a  félreeső helyre kerül?” Ezzel tisztának mondott minden ételt.
Aztán így  folytatta: „Ami  az emberből  ered, az  teszi tisztátalanná  az embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás,  gyilkosság,  házasságtörés,  kapzsiság,  rosszindulat, csalás, kicsapongás,  irigység, káromlás,  kevélység,  léhaság. Ez  a  sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert.”
Mk 7,14-23

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Ma 2019. július 19. péntek, Emília napja van. Holnap Illés napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Vegyük észre...

A Katolikus Egyház kétezer éves történelmében előforduló sajnálatos és szégyenteljes kisiklásokon, bűnökön lehet botránkozni, de legyünk legalább ilyen érzékenyek a mai korban meglévő igazságtalanságokra, erőszakra is!
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube