Bővebben: 2019. február 17. – Évközi 6. vasárnap"Örüljetek,.... és ujjongjatok!"
A keresztény ha az élet terhét vállalja, és az állapotbeli kötelezetségeivel együtt járó nehézségeket nap mind nap türelmesen a vállára veszi, akkor meg van minden oka, hogy örömben éljen és bízhat benne, hogy élete minden gond, baj ellenére ujjongásba fog torkollni! A keresztény nem azért boldog mert a dolgok jól mennek, vagy mert a pénze szépen gyűl a bankban, hanem azért, mert minden gyengesége ellenére is tudja, hogy a jó Isten magáénak vallja és szereti őt!! Az Isten szerető ember akár az oroszlánok ketrecében is boldog lehet, mert Jézus nem a rendkívüli teljesítményekhez, vagy a szemet gyönyörködtető megvalósításokhoz köti a boldogságunk feltételeit, hanem a vele való személyes kapcsolathoz!! Munkánk utáni eredmények igazából a jó Isten ajándékai! Mi vetünk, földbe hullunk akár a jó mag, vagy a hosszúszárú tavaszi eső, de a termést, a gyümölcsöt azt Teremtőnk adja, akkor amikor Szent Fölsége jónak látja!!
Lehet, hogy szegény vagy, talán éhezel, sírsz, jószándékaidat félre magyarázzák, és mindenféle rosszat rád mondanak, de te ha a szeretet útján jársz, boldog leszel. Az igazi boldogságot amúgy sem tudja megadni vagyon, jó mód, siker, vállveregetés, a boldogság forrása nem itt van, hanem teremtő Istened karjai között! A jó keresztény oda vágyik!!
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: Tavaszba fordul a tél
Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tíruszi és szidóni tengermellékről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt: 
„Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa. 
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. 
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. 
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, emlegetik az Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. 
De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. 
Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok. 
Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok! 
Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal.” 
Lk 6,17. 20-26
Bővebben: 2019. február 16. – SzombatIstennek gyermekeiről gondoskodó szép tulajdonságát elmélkedjük át a Mennyei Atyánk tiszteletére szentelt 2019-es év nyolcadik hetében!
Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen! Majd ezt mondta Isten: Nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: legyen mindez a ti eledeletek!  Mózes Első Könyve 1,27
Isten milyen szépen kitalált mindent, milyen szépen élhetnénk testvéri szeretetben és akkor ilyeneket kell olvassunk, lássunk a saját szemünkkel: "A Föld tizenhét év alatti népességének körülbelül húsz százaléka, vagyis több mint 380 millió gyerek és fiatalkorú, nő fel szélsőségen szegény körülmények között"  írta MTI.
Isten nem szegénységre, nélkülözésre teremtette az embert! A szegénység, éhezés, nyomorúság nem azért van, mert Isten nem tarisznyálta fel az ő gyermekeit, hanem azért mert mi egymástól elvesszük Isten ajándékait! Világunkban már mindent számon tartanak az okos számítógépek. Az államok pontosan tudják, hogy egy - egy üzletbe mennyi élelem került a polcra, azt is tudják, hogy az mennyi értéket képvisel, és a készletből mennyi kel el és mennyi marad meg a szavatosság lejárta után! Sajnos, mindazt a készletet mi nem kelt el, meg kell semmisíteni, azt az összeget is számon tartják amit arra költenek, hogy a megtermelt, üzletbe eljuttatott, onnan a megsemmisítőbe elszállított és ott elpusztított élelemre költenek! Ezeknek az elpazarolt élelmiszereknek az árát a közgazdászok összeadták. A fejlett országokban a megtermelt, az üzletekbe elszállított, onnan meg törvényesen kidobott élelmiszereknek az ára ha egy ország éves bevétele (CDP-je) lenne, akkor ez az ország a világ ötödik leggazdagabb országa lenne! 
Jézus nem maga ad enni az embereknek, ő csak megáldja, megszaporítja Kánában is, de a mai evangélium beszámolója szerint is az emberek munkáját, erőfeszítését! Az emberek jóságát, a hét kenyeret, a halakat áldotta meg Jézus Krisztus kétezer évvel ezelőtt, hiszem, hogy ma is megáldja a testvéreihez lehajló ember jóságát, segíteni akaró szándékát! Nem Isten szűkmarkú, mi vagyunk kapzsik, lelketlenek, alulszervezettek. 
Ott ahol vagyunk figyeljünk egymásra, és tegyünk meg mindent azért, hogy a felnövekvő generációk bőségben, Isten jóságát magasztalva élhessék életüket ezen a földön!
Szeretettel, 
Csaba t. 

385 millió gyerek él szélsőségesen szegény körülmények között

Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről jöttek.” Tanítványai így feleltek: „Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?” Jézus ekkor megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?” Azt felelték: „Hét.” Akkor meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép között. Volt néhány kisebb haluk is. Azokat is megáldotta és meghagyta, hogy osszák szét. Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot: hét kosár telt meg vele. Mintegy négyezren voltak. Azután elbocsátotta őket. Maga pedig tanítványaival hajóba szállt, és Dalmanuta környékére ment.  
Mk 8,1-10
Bővebben: 2019. február 14. – CsütörtökSokszor olyan erőtlen a mi imánk!! Bágyadtan, félénken kopogtatunk, csak úgy ímmel ámmal fordulunk teremtő Istenünk felé, hitetlenül!! ne csodálkozzunk, ha a kérésünk nem talál meghallgatásra! Tanuljunk a szír-föníciai származású pogány asszonytól! Bátran, kitartóan kérjünk, kopogtassunk, zörgessünk, míg kérésünk meg hallgatásra nem talál!! Jézusnak tetszik a bátor, gyermekéért küzdő anya, nem utasítja vissza, hanem teljesíti szinte követelőző kéréseit!!
Az imádság erejében bízva, 
Csaba t. 
Kép: A bajban lévő anyákért, gyermekekért kiálló kedves nővérek
Jézus egyszer Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban. Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, tudomást szerzett róla, odasietett hozzá, és a lábához borult. Az asszony szír-föníciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze ki leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította: „Hadd lakjanak jól előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetik!” De az asszony így folytatta: „Igaz, Uram, de az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak.” Jézus azt válaszolta: „Szavad jutalmaként menj! A gonosz lélek elhagyta leányodat.” Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a gonosz lélek.  
Mk 7,24-30
Bővebben: 2019 február 13. – Szerda"....ami az emberből származik, az szennyezi be őt.” Mt 7,14
Milyen vágyak mozgatnak engem? Mire vágyok teremtő Istenemre, vagy teremtő Istenem teremtményeire? Eljutottam oda, hogy az ajándékozó keljen nekem, vagy hanem még mindig az Ajándékozó ajándékai kellenek nekem!? Fontos kérdés: ma mi után nyújtottam ki a kezemet? Ma miért fáradtam, dolgoztam? Miért adtam oda a napomat? 
Ahol a kincsed ott a szíved! Amit gyűjtesz, azzá válsz!! Ha szép, szent dolgokat kerestél akkor te magad is szépé, szenté válsz! De ha bűnös kapcsolatokat, önző bírvágytól vezetve rozsda marta lim - lomot keresel, akkor egészen biztos, hogy te magad is átalakulsz "barátaid, céljaid" szintjére, nívójára!! 
Szíved vágyait mérd a Végtelenhez, 
Csaba t. 
Kép: Éva nevelőnő a dévai gyermekeinkből sok  szépet, jót hozott ki... Hála neki érte!! 
Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket: „Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut az emberbe; hanem ami az emberből származik, az szennyezi be őt.” Amikor Jézus a népsokaság elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte: „Hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit megeszik az ember, az nem szennyezheti be, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és a félreeső helyre kerül?” Ezzel tisztának mondott minden ételt. 
Aztán így folytatta: „Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert.” 
Mk 7,14-23
Bővebben: 2019. február 12. – KeddKépmutatók! Képmutatás! Csendesedjek el és nézzek magamba, vajon ez a Jézus által ostorozott rossz tulajdonság mennyire vert gyökeret bennem!?
A mai ember nagyon sokszor nem "van", hanem látszik valaminek, olyasmit mutatunk, amik igazából nem "vagyunk". A napokban egy magyarországi, vidéki iskola évi költségvetését elosztottuk a diákok számával s a tanítási napokkal. Ötezer ötszáz forintba kerül abban az iskolában egy nap. Ez azt jelenti, hogy minden tanév egymillió forint. Ennyi pénzt adományoz az adófizető társadalom minden egyes diáknak, és ebben természetesen nincs benne sem az iskola építése, fenntartása, se más típusú kiadás sem. Kérdem én azt, hogy diákok, tanárok mennyire dolgozunk rá az adófizető emberek adományára?
Képmutatás! Sajnos mindennapi esemény, nagyokat pályázni, össze-vissza ígérgetni, aztán az elnyert pénzekkel így-úgy elszámolni! Sajnos aztán a végeredmény... nem lesz semmi belőle. Félelmetesen sok pénzt lepályáztak mindenféle "szakemberek", mindenféle mondvacsinált problémák megoldására! Például a szórványmagyarság felmérésére készültek hangzatosabbnál hangzatosabb tanulmányok, beszámolók, de ebből a bajban lévő közösségek, a konkrét fizikai személyek vajmi keveset profitáltak. Sajnos, ismerek olyan gyermekvédelemmel foglalkozó szakember gárdát is, akik ugyancsak nagyokat pályázva sokszor a Szent Ferenc Alapítvány gyerekeiről készült fényképpel, aztán néhány arcfestős mókával, pár tál gyümölcssalátával számolnak el a lepályázott pénzekről. Képmutatás! 
Mímeljük, hogy imádkozunk, mímeljük, hogy dolgozunk, mímeljük, hogy szeretjük egymást, és közben terméketlen fügefaként tengünk-lengünk! Így van, csak ne csodálkozzunk ha az életünkbe gyümölcsöt kereső Krisztus átkot mond ránk. Egymást, sőt még magunkat is képmutató álszenteskedéssel be tudjuk csapni, de Istent nem lehet becsapni. Üljünk neki tanulni, s mi felnőttek tegyünk meg mindent, hogy a gyermekek valóban tanuljanak, hogy a drága pénzen fenntartott oktatási intézmények a tudás, tanulás, a kibontakozás, bölcsesség fellegvárai legyenek. Minden egyes pénz érmével, mely emberi munkából kisajtolt adóból származik, ha lepályázod, az utolsó ítéleten el kell számolnod. A megpályázott pénz talentum, amelyet ha nem kamatoztatunk, számíthatunk teremtő Istenünk ítéletére. 
A képmutatás sok ezer arccal próbál belopakodni nap mind nap az életünk legbensőbb szentélyébe is, de mi ne hagyjuk, mint a gazt a kertész irtsuk ki irgalmatlanul, mert nagyra nőve megfojt, megül mindent mi érték, fontos számunkra!! 
A képmutatás bűnétől menekülve, 
Csaba testvér
Abban az időben: Összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. 
A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?” 
Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van: Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.” 
Azután így folytatta: „Ügyesen kijátsszátok Isten parancsait, hogy a magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette: Tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyját vagy anyját átkozza, halállal bűnhődjék! Ti ellenben azt tanítjátok: Ha valaki azt mondja atyjának vagy anyjának: amivel segíthetnélek téged, az „korbán” vagyis Istennek szentelt áldozati adomány, annak nem engeditek meg, hogy bármit is tegyen apja vagy anyja érdekében. Így a magatok hagyományával kijátsszátok Isten parancsát, és még sok más ehhez hasonlót tesztek.”
Mk 7,1-13
Bővebben: 2019. február 11. – Hétfő1858. február 11-én, Lourdesban megjelent Bernadettnek a Boldogságos Szűzanya. A jelenés helyén forrás fakadt, melynek vizében az elmúlt évtizedek alatt sok-sok ember meggyógyult. 1993-ban, II. János Pál pápa február 11-ét a Betegek Vlágnapjává tette. Azóta ezen a napon testi-lelki egészségért imádkozunk. 
Az evangélium szerint, Jézus Krisztustól nagyon sokan kértek és kaptak erőt, gyógyulást. Bármerre ment, "a betegeket hordágyon odavitték, ahol a hír szerint Jézus tartózkodott. Amerre csak járt, a falvakban, a városokban és a tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult."Mk 6,53.
Hiszem, hogy gondjaimra, bajaimra van orvosság, hogy képes vagyok felállni, meggyógyulni, újrakezdeni? A Lourdesba zarándokló, imádkozó, böjtölő emberek közül sokan meggyógyultak. Hiszem-e, hogy a böjt, a testet-lelket megpróbáló zarándokút, az imádság, Isten jelenlétének a keresése engem is meg tud gyógyítani? 
Milyen jó lenne ha a bajban, betegségben nem elengedném önmagam, ha nem csak az orvosok vegyszereire bíznám a gyógyulásomat, hanem én is bűnbánatot tartva útra kelnék, hogy szülőföldem szentélyeit meglátogatva, a test és a lélek imájával Teremtőmhöz fordulnék. Hiszem, hogy nem csak február 11-én, és nem csak Lourdesban, hanem az év minden egyes napján és a földkerekség bármelyik pontján Isten meghallgatja a betegségében hozzá kiáltó embert. 
Kelj föl ás járj, az orvosok szerint napi 10 km-t kell mennünk. A mozgás hiánya korunk betegségének egyik legfontosabb forrása. Anyánk az Egyház évezredek óta nem csak zarándokutakra akar vinni, hanem az önmegtagadásra, a böjtre is buzdít. Korunk másik rákfenéje a mérhetetlen fogyasztás. Nagyon sok ember betegre eszi önmagát. Hiszem, hogy az egészséges böjt a test és a lélek orvosa. 
Lourdes üzenete: indulj el zarándok utadra, böjtölj és keresd imádságos szeretettel Istened jelenlétét, és meggyógyulsz. A testi-lelki egészségedet nem bízhatod csak a drága pénzzel megvásárolható orvosságokra, te több vagy, mint patikában beszerezhető vegyszerek! Testi-lelki egyészséged a te kezedben van, bízzál teremtő Istenedben, ki azt akarja, hogy erőben, egészségben nagyra nőve gyümölcsöt teremjél, maradandó gyümölcsöt.
Szeretettel, 
Csaba t.
Jézus és apostolai egyszer áthajóztak a Genezáreti-tó túlsó partjára, és ott kikötöttek. Amint kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön fölismerték Jézust. Bejárták az egész környéket, s a betegeket hordágyon odavitték, ahol a hír szerint Jézus tartózkodott. Amerre csak járt, a falvakban, a városokban és a tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult. 
Mk 6,53-56
Bővebben: 2019. február 10. – Évközi 5. vasárnapAjándékozó Isten! Istenünk talán egyik legszebb vonása, az ajándékozásra való készség. Maga a létünk, a teremtés ajándékozás, hisz a nem létezőt megajándékozta Teremtőnk a léttel. Aztán a létezőt megajándékozza létfeltételekkel, az embert az Édennel, szabad akarattal, a szabadság világot formáló erejével, művészettel, bölcsességgel, az újrakezdés szakadatlan lehetőségével. Isten ajándékozó szeretete nem szűnik meg sohasem, az emberiségnek újabb és újabb lehetőséget ad, prófétákat küld s a végső időben Szent Fiát is nekünk ajándékozza: "mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda érte". 
Ez az ajándékozó szép vonás ott ragyog Jézus arcán is, az egész éjjel hiába fáradó halászokat megszólítja : Evezz a mélyre", dobd ki a hálót", Péter engedelmeskedik s megtelik a háló hallal. Ajándék? Áldás? Csoda? Igazából Jézus léte ajándék,  áldás, csoda! Jézus élete tele van csodákkal, ajándékokat osztó szép pillanatokkal, hisz minden egyes gyógyítás, tanítás, vigasztalás, jó szó ajándék. A kánai menyegzőn közel 600 liter bort ajándékoz a boldog násznépnek! Jairus családja egészen biztos ajándékként élte meg gyermekük gyógyulását. Zakeus környezete egészen biztosan ajándéknak tekintette a kapzsi vámos megtérését. Jézus nemcsak ajándékot ad, hanem Ő volt maga az ajándék, ahol megjelent, megszólalt ott jobbá vált a világ, tisztábbak, bölcsebbek lettek az emberek. Nagypéntek, a megváltás is egy ajándék: "nagyobb szeretete senkinek nincs, mind aki életét adja (ajándékozza) övéinek".
Isten, a Teremtő, Jézus Krisztus, a Szentháromság ajándék, áldás mindannyiunk számára! Gondolkozzunk el azon, hogy a mi arcunkon ott ragyog-e az ajándékozás isteni szép vonása? Vajon mikor és kiknek adtam ajándékot az elmúlt napokban, években? Hány ember számára áldás, ajándék az én létem? Törekszem arra, hogy áldás, ajándék legyek a szülőföldem számára és mindazok számára, akik a szülőföldemen élnek: emberek, növények, állatok, de még az élettelen épületek, sziklák, folyók számára is?  
A Szerelem, a házasság szentségét ünnepeljük!! Induljunk el tudatosan egymás felé egy mosollyal, egy  kis meglepetéssel, figyelmességgel, ajándékkal! Ne féljek az ajándékosztás útjára lépni, jó ajándékot adni, a jó Isten áldásává, hangosan kimondott jó szavává válni ezen a földön. A legjobb dolog amivel megajándékozhatjuk önmagunkat, ha mi magunk is ott ahol vagyunk, mindazok számára akik körülöttünk élnek, ajándékká válunk. 
Induljunk el az ajándékká válás keskeny, rögös, de gyönyörűséges útján.
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Kedves lányunk Ibolya, a házasság szentségében oda ajándékozza magát a férjének!
Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. 
Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra.” „Mester – válaszolta Simon – egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót.” Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. 
Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.” A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. 
Lk 5,1-11
Bővebben: 2019. február 5. – KeddMilyen sok bajban lévő "Jairus leánya", bajbanlévő gyermek, vérfolyásos asszony, hosszú évtizedek óta bénán fekvő ember van a mai világban is, akik sírva mondják: "nincs emberem" ki mellém állna, ki segítene, aki a szolgálatomba szegődne. A napokban egy magányos néninél voltam, ki egyik lábát elvesztette, érszűkület miatt. Az idős néni kórházban dolgozott hosszú évekig, a város szélén van is egy kis garzonja, nyugdíja is van valamennyicske, de "nincs embere". Kellene bevásárolni menni, különféle számlákat intézni, takarítani, s mindig minden dologra valakit meg kell kérni. Sajnos sok ilyen néni és bácsi van. Ahogy elnézem a gyermekvállalási kedvet, még nagyon sok ilyen magányos "embertelen" ember lesz. 
A társadalmunkat összetartó szövet nagyon meggyengült. Vélt, valós sérelmeink alapján hihetetlen könnyen fordítunk hátat egymásnak, engedjük el egymás kezét. A bajban lévő gyermekeink közül nagyon soknak vannak rokonaik, szüleik, de a magára maradt idősek közül is a legtöbbnek van rokona, hozzátartozója. Jézus Krisztus lehajol egy ezer idegenhez, félretesz mindent és elindul Jairushoz, hogy a szenvedő gyermekén segítsen, a beteg asszonyt a nagy tömegben is megszólítja. 
Milyen jó lenne, ha Jézus Krisztus képére, hasonlatoságára átalakulnánk!! Ezen a napon imádkozzunk azért, hogy Jézusnak a beteg gyerekhez siető, szenvedő beteghez lehajló szép vonásai felragyogjanak a mi arcunkon is. Adja az Isten, hogy elsősorban a vér szerinti rokonainkat gondozzuk, ápoljuk, de Jézus példájára az ezer idegenekhez is tudjunk irgalmas felebaráti szeretettel oda fordulni.
Kisebb testvéri ragaszkodással,
Csaba t.
Kép: Légy te a XXI század Szent Kristófja
Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a Genezáreti-tó túlsó partjára, a parton nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: „Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!” Erre ő elment vele. 
Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte. Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá: Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját, így gondolkodott magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” És azonmód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben, és megkérdezte: „Ki érintette meg a ruhámat?” Tanítványai ezt válaszolták: „Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezed: Ki érintett meg?” De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett – mert hisz tudta, hogy mi történt vele –, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá: „Leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!” 
Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és közölték: „Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?” A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: „Ne félj, csak higgy!” Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: „Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.” Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement (a helyiségbe), ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: „Talita kúm”, ami annyit jelent: „Kislány, mondom neked, kelj föl!” A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak.  
Mk 5,21-43
Bővebben: 2019. február 2. – SzombatUrunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony)
"(Az Ige) az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek." Jn 1,9
Ma a szentmise végén mindenki aki akart elő jött és az oltár gyertyájáról meggyújtott lángot kapott! Akik fogadták a lángot, és hordozzák, - a szentírás tanítása szerint, -  azok Isten gyermekei! Szép kép, tudatosan a kezembe veszem a lángot és elindulok vele a testvéreim felé!! A sötéttel nem lehet harcolni, nem lehet összetörni, kilapátolni az ablakon, de nem is kell, mert ahol a fény felragyog ott a sötétség oszlik, hisz a fény hiánya maga a sötétség! Ilyen egyszerű! 
Dönts te is, fogadd a lángot és indulj el testvéreid felé!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona”. Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: 
Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, 
szavaid szerint békességben, 
mert szemeim meglátták Szabadításodat, 
melyet minden nemzet számára készítettél, 
hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, 
és dicsőség népednek, Izraelnek. 
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!” Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. 
Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.  
Lk 2,22-40
Bővebben: 2019. február 1. – Péntek"...az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést!" Mk 4,26
XXI század fizikája, a klasszikus newtoni fizikát, bár az logikusnak, megmagyarázhatónak tünt, mégis hátrahagyta a kvantum fizika, a kísérleti eredményei alapján! Meg vagyok győződve, hogy a józan logikára épülő klasszikus pedagógia, lélektan, is a közeljövőben egy hatalmas lépést fog tenni, azért hogy a gyerekeken, a felnőtteken reálisan segíteni tudjon!!
Mire gondolok? A XX század elején a fizikusok kísérleteik során döbbenten látták, hogy az elemi részecskék nem a klasszikus fizika törvényei szerint viselkednek!! Nagyon sok érdekes felfedezést tettek a kísérleti fizikusok, habár ők azt gyanítják, hogy még csak a jéghegy csúcsát kapirgálják! Ezek a felfedezések egészen biztos, hogy rendre a mi életünkbe is be fognak szivárogni!
Nagyon sokszor azt halljuk, hogy a múlt determinálja az életünket! A kvantum fizika szerint a részecske ha két résen átmegy, akkor a fényérzékeny lemezen, nem csak a két jó előre kiszámítható ponton fog célba érni, hanem akár egy hullámverés, a fényérzékeny lemez nagyon sok pontján nyomot hagy maga után!! A rés, melybe belekényszerül a részecske, nem fosztja meg szabadságától, nem  determinálja az őt meghatározó pályára kényszerítő akadály!
Csodálom a gyermekeinket!! Sokukkal, rövid életük ellenére, már nagyon sok minden történt!! Emberileg nézve, azok a szűk rések, miken ők átpréselték magukat, a létben maradásért meg kellene határozzák az ő életüket!! Istennek legyen hála, ámulva látom, hogy a múlt sebei nem határozzák meg gyermekeink életét!! Családjuk széthullása, szüleik elvesztése, hogy egyéb tragédiákról ne is beszéljek nem determinálja az ő jövőjüket! A szabad akarat képes mindent felülírni! Sem a szülök, sem a pedagógusok, sem a balsors, sem a szerencsés véletlenek nem képesek egyértelműen meghatározni az életünket!! Hiszem, hogy ez nemcsak az egyének életére igaz, hanem a népek, nemzetek életében is!! Meg vagyok győződve, hogy a mi népünk életét nem Trianon, nem a két világháború, vagy ötvenhat határozza meg, hanem a mi szabad akaratunk, bátorságunk, Istenbe vetett hitünk, egymás iránti bizalmunk, szeretetünk!!
Szabadok vagyunk! Nem csak a részecskék, hanem mi magunk is szabadok vagyunk, de nemcsak mi, hanem a belőlünk felépülő társadalom is sokkal szabadabban képes mozogni, mint ahogyan azt egyesek gondolják!! Tudósaink felfedezéseire figyelve, tágítsuk ki világunkat, világnézetünket ragyogja be Krisztus tanításának a fénye és éljünk a földbehulló mag égfelé törő végtelen szabadságával!
Tudósaink előtt fejet hajtva,
Csaba t. 
Kvantummechanika
Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: 
„Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.” 
Majd folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.” 
Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik. 
Mk 4,26-34
Bővebben: 2019. január 30. – SzerdaRánézel a képre, a behavazott tájra és azt mondod, hogy szép! Holott így csonttá dermedve, egy iszonyú küzdelem körvonalazódig előttünk! Ezek a fenyők, akárcsak mi magunk is a Teremtőnktől az élet hordozásának, kibontakoztatásának a parancsát kapták!! Magjuk kemény földbe hullott, de ők az élet mellett döntöttek, élnek és élni akarnak! Leáll a növekedésük, az élet funkciójuk, télen némán gubbasztanak a hó alatt! Tavasszal új rügyet fakasztanak és győzelmüket a létükre törő fagyos télen egy újabb koronát növelve ünneplik meg!! Minden évben mámoros diadallal egy rend új ággal gyarapodnak, s bár tudják, hogy győzelmük egy pár hónap alatt semmivé lesz, s újból lecsap a fagyos tél az ágakra , mégis növekednek az ég felé!! 
Ma a Mesterünk magvetőről szóló  szavait olvasva nem arról szeretnék elmélkedni, hogy milyen az áldott föld, mely befogad, termékeny, vagy tövises-e, netán köves? Hanem arról, hogy nekem mind életet hordozó magnak mi a dolgom: Az én dolgom elfogadni a földet melybe hulltam, melybe őseim belehaltak, legyőzve a nehézségeket, nagyra nőve gyümölcsöt teremni, maradandó gyümölcsöket!! Vannak gondok, nehézségek, problémák? Biza sok baj van ebben a földben, tövises, szikes, köves, de ez adatott nekünk!! Biztos, hogy vannak nagyon nehéz fagyos nappalok, éjszakák, de ki kell tartanom, bíznom kell abban, hogy jön az áldott napfény, a tavasz mikor diadalt ülve új remény, álom sarjad a szívemben!! 
A fagyos télben, az áldott tavaszt várva, szeretettel, 
Csaba t.   
Kép: Fodor István, fent a Hargitán
Amikor Jézus a Genezáreti-tó partján tanított, nagy tömeg gyűlt köréje. Ezért hajóba szállt, és egy kissé beljebb ment a parttól, a tömeg pedig a tó partján maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenről beszélt nekik. Így kezdte tanítását: „Halljátok csak! Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az égi madarak, és fölcsipegették. Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég talaja. Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor azonban kisütött a nap, megperzselődött, és mivel nem volt elég erős gyökere, elszáradt. Némely mag pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elfojtották, úgyhogy nem hozott termést. A többi mag jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott.” Jézus így fejezte be szavait: „Akinek füle van, hallja meg!” 
Amikor egyedül maradt, tanítványai és a tizenkét apostol megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme, így válaszolt nekik: „Ti megtudhatjátok Isten országának titkát, a kívülállók azonban csak példabeszédekben hallanak róla: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek. Azután így folytatta: „Nem értitek ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet megérteni? A magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, és kitépi szívükből az elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra hullt a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen hajlanak rá; de nem ver bennük gyökeret, mert (állhatatlanok), csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy üldözés éri őket az Isten igéje miatt, hamarosan meginognak. Azok pedig, akikben tövisek közé esik (az Isten igéje), meghallgatják ugyan a tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és a többi földi szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét, úgyhogy nem hoz bennük gyümölcsöt. Végül vannak olyanok, akikben az ige jó földbe hullott. Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hoznak.” 
Mk 4,1-20

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Isten a szeretet. Nem Ő hullatja az erdőinkre a kénes esőt, nem Ő szemeteli tele világunkat meggondolatlanul, nem is Ő dobja le az atombombát, nem Ő szervezi a világháborúkat, a veszekedéseket, az ellenségeskedést, nem Ő hagyja az úton az éhező gyermekeket, nem Ő készíti a kábítószert, hanem mi, emberek. A mi bűneink, vakságunk, butaságunk hozza a nyakunkra a sok bajt. (Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Ma 2019. augusztus 25. vasárnap, Lajos és Patrícia napja van. Holnap Izsó napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Nagyon tetszik nekem...

Nagyon tetszik nekem az, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus, amikor a keresztet hordozta, nemkemény, hollywoodi mosollyal, egyenes derékkal, vasalt ingben vitte a keresztet.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube