Bővebben: 2018. december 28. – Péntek, AprószentekEzen a napon én Heródes udvari papjaira gondolok!! Ezek az emberek tudják, hogy megszületett a Messiás Betlehemben! Az ő útbaigazításuk alapján találják meg a napkeleti bölcsek a gyermek Jézust!! Ők nem kelnek útra, hogy segítsenek a Szent Családnak, nem ők figyelmeztetik Józsefet a közelgő veszedelemre, de még a gazdájukat Heródest sem beszélik le a véres tervről. Ezek az emberek közömbösek! Lehet, hogy talpig becsületesek, lehet, hogy sokat dolgoznak! Ők azt mondják, hogy nem ránk tartozik a Gyermek és végzik a munkájukat közömbösen!! 
Te is, ha közömbösen elmész akár a megfogant, akár a már megszületett gyermek mellett, aki bajban van, aki szó nélkül is a segítségedet kéri, akkor Heródes udvari papjainak az útján jársz! Ők nem bántották a kisdedeket, de hagyták, hogy azt más megtegye.....  Nem írja a Szentírás, hogy Isten elítélte volna őket, de az biztos, hogy Kölnben a napkeleti bölcsek tiszteletére hatalmas katedrálist építettek, de Heródes udvari papjainak az emléke örökre elveszett a múlt homályában!! Volt egy hatalmas lehetőségük, elmehettek volna maguktól, vagy a napkeleti bölcsekkel a betlehemi barlangba, ajándékkal, jó szóval megkereshették volna a gyermeket, de nem mentek el!! Lehet, hogy a mennyországban vannak, de az biztos, hogy ott volt a labda a lábuknál és ők nem éltek a lehetőséggel, kihagyták a mosolygó kisded édes ölelését, kimaradt az életükből az a csoda ami beragyoghatta volna az egész életüket! 
A ruha, a ház, de még a diploma sem fogja átölelni a nyakadat!! Sokszor nem a bűn és a nem bűn között kell döntenünk! Nem elég elkerülni a rosszat, tudatosan merjük kinyújtani kezünket  az élet, a gyermek felé! Merjünk az élet mellett dönteni, vállaljunk gyermeket és ha ezt már nem tehetjük, óvjuk, védjük a megfogant életet ott ahol élünk! Tegyük meg mindent, hogy környezetünkben ne történjen abortusz, ne legyen elhagyott gyermek, könnyes szemmel, éhesen ne bújjon egyetlen kisded sem ágyba!! 
Heródes udvari papjainak, közömbösségétől ments meg Urunk minket! Az életet szolgálva,
Csaba t. 
Kép: Kedves Kollégám, Marika kisgyermekként fogadta szívébe Borókát!! Az évek elteltek, és ez a nagylány ma épen, egészségesen készülhet az érettségi vizsgára, készülhet bizalommal, mert Marika annak idején az élet mellett döntött.
Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.” József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak egész környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt: „Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.”  
Mt 2,13-18
Bővebben: 2018. december 27. – CsütörtökSzent János apostol és evangélista
Az állatok világa őszinte, kemény, kérlelhetetlen! Csak a mi fejünkben édesek, cukik a madarak, a természet, ők a valóságban keményen kiállnak saját érdekük mellett, megküzdenek minden egyes falatért, azért, hogy életben maradhassanak!!! Kint a tó partján egész nap, folyamatosan, minden pillanat harc a létért: zsákmányolsz, vagy zsákmány leszel!
Minden diákot elvinnék Máté Bence lesébe! Itt az állatok nem tudnak arról, hogy valaki megfigyeli őket, élik a maguk mindennapi életét! Halásznak, és nem csak a tóból, hanem egymás szájából is kiveszik a létéért küzdő halat, nem irgalomból, hanem azért, hogy elfogyasszák! 
János apostolt Jézus meghívja magához, nyilvános működésének első napján! És ő, ezen a napon, megismerkedésük napján, több mint 50 kilométert gyalogolt Szent Andrással, hogy Jézust jobban megismerje! Hihetetlen erővel mindent félretett, követi egy életen keresztül mesterét, célra tör! Ír egy csodálatos evangéliumot, több nagyszerű levelet, de neki tulajdonítjuk a Jelenések könyvét is, melyet mai napig tanulmányoznak a szakemberek! Maga mellé veszi Jézus édesanyját, Máriát, mindig, mindenben ott van, lobog benne és körülötte az élet, mint sas madár hasítja az eget!!  A mai evangéliumi részben is arról olvasunk, hogy János mindenkit lehagyva szalad, erővel, lendülettel, kérdez, keres, célra tör, első az apostolok közül Jézus üres sírjánál! Csodálatos ember!!
2018. végén gondolkodjunk el az elmúlt év megvalósításain, vegyem számba a gyümölcsöt, mit ebben az évben teremtem! Mint diák vegyem számba a jegyeimet, az elért eredményeket, mint felnőtt ember nézzek magamba, ki tudok állni családomért, gyermekeimért, eltartom őket becsületes munkámból? Az elért eredményekért adjak hálát, de a hiányosságokat olvassam saját magam fejére, mert jobb ha mi vádoljuk magunkat, mintha a gonosz lélek vádolna kacagva az utolsó ítéleten!! Isten, senkit nem ítél el, mi se ítélkezzünk! Bennem nem harag, inkább sajnálom azt a diákot, aki előtt ingyen szélesre tárják a tudás ajtaját, mehetne, haladhatna, szaladhatna, de ő inkább leül, és a tanulást, a tanárait, társait, az egész világot leszólva, mindenkit elítél és várja, hogy valahogy egyik évről engedjék át a másikba könyöradományból! Fáj látni azt a felnőttet, aki hegyeket mozgathatna Teremtő Istene nevében, de ő csak helyben tapicskol, félénken, vagy tunyán, lustán meghúzza magát és legfentebb pályázatokat írva, könyöradományok után nyújtja a kezét!  Milyen szomorú lenne, ha Szent János apóstól állttal megőrzött Krisztusi szavak ránk is érvényesek lennének:  "Ismerem tetteidet, hogy sem hideg, sem meleg nem vagy. Bár hideg volnál, vagy meleg   Így mivel langyos vagy, sem meleg, sem hideg, ki foglak köpni a számból." Jelenések 3,15-16
Szeretettel biztatlak tanuljunk a szürkeségemtől és mi is álljunk ki bátran szeretteinkért és szerezzük meg számukra becsületes munkával a mindennapi megélhetést! 
Csaba t. 
A hét első napján (Húsvétvasárnap), kora reggel, Mária Magdolna elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!” Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. 
Jn 20,2-8
Bővebben: 2018. december 26. – Szerda, Szent István első vértanú"aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül."
Mt 10,22  
Az Egyház nem akar becsapni bennünket, nem akarja, hogy a pihe, puha ünnepi hangulatban elmacskásodjunk! Lám lám, még el sem lobbantak a fények a Karácsonyfákon, már ég az Szent István vértanú emlékezetére meggyújtott gyertya az oltáron! Tegnap fehérben aranyszínű ruhában misézett a pap, Krisztus születéséről elmélkedett békességben, ajándékokat adtunk egymásnak, ma vérvörös ruhában megy az oltárhoz, és arról beszél, hogy a gonosz nem alszik, hanem, ahogyan maga a Szentírás mondja:  "Az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, és keresi, hogy kit nyelhetne el.”  1 Péter 5,8
E föld nem a mennyország, a cél messze van, mi Isten vándorló népei vagyunk, és óvatosan, állhatatosan célra tartva zarándokolunk azon a keskeny és meredek úton, mit Krisztus mutatott nekünk!! A létért küzdenünk kell, az örök életünket is a szeretet útján járva, terheket vállalva, terheket hordozva nyerhetjük el!! A keresztény ember számára a földi lét, nem békés semmittevés, hanem kemény erőfeszítés Isten Országának a tudatos építésének az ideje. Márton Áron szavait érdemes lenne köbe vésve otthonaink falára kifüggeszteni!
,,A kereszténység az örök elégedetlenség azzal, ami van, és ahogyan van. Gyötrődés, hogy a világot jobbá tegye, hősies erőfeszítés, hogy lendülő öleléssel a földről az eget átfogja, a közömbös, anyagias földet a kifeszült lélek erejével az éghez közelebb rángassa…” (Márton Áron)
A vértanúk útján zarándokolva, 
Csaba t. 
Kép: A fenyő, fagyban, hóban él, növekszik, létével Teremtőjét dicséri.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.  
Mt 10,17-22
Bővebben: 2018. december 24. – Hétfő„Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét;"
Lk 1,67
Karácsony éjszakájára készülve, Isten ajándékait elengedve, fordítsuk bizalommal az Ajándékozó felé arcunkat! Kértünk erőt, gyógyulást, boldogságot szeretteinknek, most kérjük a találkozás örömét azzal, aki a gyógyulást adja, a Gyógyítóval, a Boldogság forrásával, Jézus Krisztussal! Bármennyire is szépek, csodálatosok is a teremtmények, szívünk a Teremtő után kiált olthatatlan vággyal! 
Karácsony éjjelén az ég a földdel összeért, Isten és az ember egy asztalhoz ült, ez a találkozás az üdvösség, erre a látogatásra vágyunk mindannyian! Számunkra is elérhető a Végtelen! Reményteli fohászaink nem balga vágyból, alaptalan utópiából fakadnak, hanem a mi Urunk örök érvényű, minden embernek szóló gyönyörű ígéretéből: "Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szavamat és ajtót nyit, ahhoz bemegyek és vele vacsorázok , és ő én velem". Jel 3,20
Buzgón imádkozva kérjük, hogy ezen a karácsonyon az ajándék maga az Ajándékozó legyen! 
Szeretettel kívánok áldott ünnepet, 
Csaba t.  
Kép: Nagyszalontai gyerekeink a Karácsonyfa alatt
Abban az időben Zakariás, János atyja eltelt Szentlélekkel, és ezekre a prófétai szavakra nyílt az ajka: „Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét; erős szabadítót támasztott minekünk szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket; atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért; hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk: szentségben és igazságban járjunk előtte napról napra, amíg élünk. 
Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz, egyengetni az ő útját; az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő Napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.”  
Lk 1,67-79
Bővebben: 2018. december 23. – Advent 4. vasárnapja"...amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”  Lk 1,45
Isten jelenlétét tudatosan befogadó, azt alázattal hordozó ember, akárcsak Mária, fényt, örömöt visz embertársainak, minden úton magával! Ahová belép ott áldás, tiszta öröm fakad a szívekben, otthonokban! Karácsony legszebb ajándéka, ha minket is be tölt Isten életadó drága jelenléte! Mária példájára akkor utunkon, mi magunk is öröm ujjongással Magnificátot énekelve boldogságot, lobogó fényt fogunk vinni testvéreink házába!! Kérjük magunk és egymás számára Megváltónktól karácsonyi ajándéknak, Jézus életadó ölelését, hogy áldottan, áldássá váljon életünk szeretteink, a körülöttünk élők számára!! 
Sokféle ajándék csábít, de kevesebbel mint Isten ne érjük be, kezünket ne az ajándékok, hanem alázattal, de határozottan az Ajándékozó felé nyújtsuk ki!
Szeretettel,
Csaba t.  
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”  
Lk 1,39-45
Bővebben: 2018. december 22. – Szombat"...szívem ujjong megváltó Istenemben!" Lk 1,46
A vidámság, az öröm, az ujjongás milyen gyakori vendég az én életemben? Ilyenkor Karácsonykor betér a jókedv a szívembe? 
Krisztus születése Evangélium, Örömhír, mely akárcsak Erzsébetet, bennünket is örömteli jókedvre késztet! Gondolkozzunk el, e földi lét zárt burkát, annak minden gondjával, nehézségével, végességével nem egy ködös reménység, hanem a Megváltónk közénk jötte átszakítja, kitár egy ablakot, egy hatalmas ajtót a végtelenre! Ez nagyobb hír, mintha a tudósok bejelentenék, hogy megoldották a csillagok közötti utazás kérdéseit! Igen, biztos, hogy nagy dolog a csillagközi űrben utazva meglátogatni a lakható bolygókat, de az csak e világ dimenziójában való matatás, mozgás lenne, Krisztus a természetfölötti világ felé nyitott utat születésével, fizikai testében való menybe menetelével! Ez olyan beteljesedett remény, mely legszebb álmainkat is felülmúlja, mely örömmel, fénnyel, ujjongással tölti el az életünket ha nyitott szemmel, alázattal belegondolunk!
Halhatatlan vagy! Teremtő Istenünk társa vagy, már itt ezen a földön jósággal, irgalommal építheted nem csak Istenednek a szeretet országát, hanem magad számára is! Ujjonghatunk, hisz mindannyian  hivatalosak vagyunk ahhoz a menyegzős asztalhoz, melyet a Szentháromság terít azoknak, kik szeretetben élnek ezen a földön! Mennyország, mily csodálatos fizetség azért a munkáért, amit amúgy is öröm nap mind nap végezni!? Hogy ne töltené el örömmel a szívünket az előttünk feltáruló végtelen távlat? Nincs más dolgunk, mint szeretetben élni ezen a földön, és Krisztussal ujjongva szeretettel újjászületni az örökkévalóságban!  
Ezt a gyönyörűséges utat nyitotta meg előttünk Istenünk azzal, hogy közénk jött, hogy létével, megváltó halálával szélesre tárta a mennyország ajtaját! Nem kell sokat tépelődni, gyertek kezdjünk el szeretni, induljunk el a közénk jött Krisztus által mutatott úton. Kicsik vagyunk, gyengék és gyarlók, de ujjongjunk örömünkben, mert tekintetre méltatott bennünket az Isten és nem nagy tetteket, hanem nagy, igaz, őszinte szeretetet vár el tőlünk az kitől mindent kaptunk!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Tusnádi gyerekeinknek megjött az angyal...
Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre!” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért otthonába.  
Lk 1,46-56
Bővebben: 2018. december 21. – PéntekA keresztény ki meghallotta Isten hívását Mária példájára útra kell és sietve elindul a szolgáló szeretet útján! Isten szeretete sürget minket!! Krisztus közelsége arra indit, hogy megfogjuk egymás kezét és ahol szükséges jót tegyünk!! Mária nem ünnepelteti magát, hanem Erzsébet gondjait magára vállalva sürög - forog a kis Jánoska körül!  
Ilyenkor karácsony előtt vegyem számba, hogy mi van a két kezembe, sikerült-e jó cselekedetekkel fel díszíteni a kis Jézus Karácsonyfáját! Tudok-e, akarok-e az irgalmas szeretet cselekedetei közül ajándékot venni, vinni Megváltómnak! Még nem késő, induljak el, vegyem sorba az irgalmasság testi, lelki cselekedeteit a kínálat bőséges, ne válogassak, hanem bele a kosárba, egymás után pipáljam ki azokat!  
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Gyergyói Három Királyok ajándékot adnak a kis Jézusnak
Az irgalmasság cselekedetei
Az irgalmasság testi cselekedetei:
1. az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a betegeket és
6. a börtönben levőket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.
Az irgalmasság lelki cselekedetei:
1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.
Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. 
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: 
„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!”  
Lk 1,39-45
Bővebben: 2018. december 20. – Csütörtök„Üdvözlégy" Milyen tisztelettel, szeretettel köszönti Isten angyala Máriát!! Egy pár perces nyugodt beszélgetés megfordítja a történelem irányát!! Gondolkodjunk el, hogy a mi találkozóink, beszélgetéseink hogy zajlanak le és milyen eredménnyel?? 
Próbáljunk meg mi is mindenkit ilyen tisztelettel, türelmes szeretettel, jósággal köszönteni!! Köszöntésünket, és a céltudatos szavainkat, párbeszédeinket töltsük fel türelmes jósággal, figyelmes tisztelettel, szeretettel és akkor hiszem, hogy az én életemben is, akár a néhány perces találkozónak, beszélgetésnek meg lesz egy életre a gyümölcse, akárcsak Mária és az  Angyal találkozójának!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: gyerekeinkkel az MTVA (Kunigunda útja 64.) székházánál egy nappal az ostrom előtt. 
Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek, Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.  
Lk 1,26-38
Bővebben: 2018. december 18. – Kedd A Szeretet Szövetségének a népei vagyunk!
Jézus a szeretet Istene! Az Újszövetséget a Szeretet Szövetsége hozta létre, tartja fent!! "Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” 
Jn 13,34 
Az amit valakiben nem szeretsz, azt te se engedd be magadba! A társamban ha nem szeretem a gyűlöletet, a haragos indulatot, az erőszakos fellépést, akkor arra kell ügyeljek, hogy ezek az ellenszenves, sehová nem vezető vonások ne mocskolják be az én személyiségemet se! Az ellenfelemtől ha elvárom a nyugodt, higgadt érvelést, az őt foglalkoztató kérdések türelmes, bölcs megfogalmazását, akkor nekem sem szabad más útra lépni ha feléje indulok!
Meg kell értenünk, hogy a keresztény ember egyetlen egyenruhája, ami ugyanakkor munkaruha de menyegzős ruhánk is, a szeretet! Öltöztessük gondolkodásunkat, tetteinket, szavainkat őszinte jó szándékba, tiszta szeretetbe, és a csodák földjére lépünk! Értsük meg, hogy a kereszténység lényege nem az, hogy a házunk falán ott log a kereszt, vagy ha kötőszóként emlegetem a jó Isten nevét, hanem az, hogy akkor is, ott is szeretünk, ahol nagyon nehéz!
Természetesen tudom, hogy az amit Krisztus kér tőlünk az nem könnyű! Mindig mindenkit szeretni nagyon nehéz, főleg ha megértettük, hogy nem elég egy kereszténynek tűnő színdarabot előadni, nem elég úgy tenni mintha szeretnénk, hisz ez a történet nem csak róluk, de rólunk is szól! A vizsga napján a diák, a tanár egyszerre vizsgázik, az egyik tanárságból, a másik a leadott tananyagból! Az lenne jó, ha mindannyian jó jegyet kapnánk! 
Az élet gondjainak megoldása, a szeretet mindennapi gyakorlása olyan, mind a bajnokságra való felkészülés, egy verejtékes, kemény munka, melynek a célja, hogy szépen lassan felnőjünk és mi magunk is olyanok legyünk, mint a mi drága mennyei Atyánk. A szentté válás keskeny, szűk, meredek út, de ez az adventnek és az egész földi létünknek az egyetlen célja! A nehézségek, a gondok miket meg kell oldanunk súlyzók, melyeket ha becsületesen megragadunk, vállalunk, akkor a szeretet bajnokai, szentek leszünk! 
Jó utazást, a mennyek országa vár reánk, 
Csaba t. 
Kép: Nagyszalontai gyerekeinkkel megköszönjük a város lakóinak a jóságát!
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.” Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki. 
Mt 1,18-24
Bővebben: 2018. december 17. – HétfőNem akarok személyeskedni, de úgy látom a Szentírásból, hogy Jézus felmenői között nem csak szentek, nem csak a szeretet bajnokai vannak! Milyen szép, hogy Isten nem mind kívülálló jön közénk, hanem beleszületik egy hús - vér családba, vállalva azok múltját, viselt dolgát, a valós, igazi életet! Krisztus, Karácsony estéjén nem csak a jókat, az igazakat vállalta, szereti, hanem mindannyiunkat, ezért is mondhatjuk, hogy mi emberek kik itt a földön élünk, Isten gyermekei vagyunk, egy nagy családot alkotunk!
Nem voltak egyformák Jézus felmenői sem, mi sem vagyunk egyformák! A mi drága népünk múltjában sok-sok minden történt, jó és rossz egyaránt! Jézus példájára mi is merjük vállalni őseinket, népünket, de ugyanakkor vállaljuk kortársainkat is, jókat rosszakat egyaránt nagy-nagy szeretettel! Az ítélkezést alázattal bízzuk Istenre!
Csodáljuk a bennünket körbevevő hatalmas biodiverzitást, melyet szeretnénk is megőrizni! Növények, állatok, a maguk útján járva dicsőítik Teremtőnket! Szeretném, ha úgy tudnánk nézni e sokféle emberre ki ma itt él ezen a földön, mint a Teremtőm ajándékára, drága, értékes gazdagságra! A humán diverzitást úgy látjuk, hogy a jó Isten megengedi, vállalja, ezért mi ne zúgolódjunk, hanem egymás terhét hordozva váljunk szentté! A búzaszemből nem lesz kovászt befogadó liszt, ropogos kenyér, ha a malomkövek nem őrlik meg!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Székelyhídi gyerekek, az én családom, a Miskolci színpadon!!
Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Arám, Arámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszon, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király. 
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején. 
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. 
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is tizennégy nemzedék. 
Mt 1,1-17
Bővebben: 2018. december 16. – Advent 3. vasárnapjaA szakmád nem fog se megszentelni, sem kárhozatba taszítani, mert nem a munkában, hanem a munkádhoz való hozzá állásodtól függ az örök üdvösségünk!! 
Keresztelő Szent János nem mondja sem a bankároknak, sem a katonáknak, se más becsületes szakmát űző embernek  hogy hagyják abba a munkájukat és nézzenek valami más feladat után!! Igen, nem az a baj, ha bankár vagy, vagy katona, vagy bármi egyéb, hanem az, ha munkádat nem becsületesen, tisztességesen végzed!! 
Vegyük kezünkbe a tizparancsolatot és annak szellemében végezzük nap mind nap, a felvállalt munkánkat!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Palkó Cecília a Szent Ferenc alapítvány könyvelője a gyermekek Gyüréjében.
Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: „Mit tegyünk?” „Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.” Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?” Ezt felelte nekik: „Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva.” Megkérdezték őt a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.” 
A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzben elégesse.” És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget.  
Lk 3,10-18

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Milyen más lett volna az emberiség története, ha Pilátus, Heródes és a többiek azt mondták volna Jézus keresztre feszítése előtt néhány nappal, virágvasárnapján: „Jól beszélsz, Mester! Próbáljuk ki, amit mondasz! Induljunk el a Te utadon! Lássuk, mi sül ki belőle!” Jézus vértelen halála nélkül is elindulhatott volna egy új világ alapjainak megépítése. (Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Ma 2019. augusztus 23. péntek, Bence napja van. Holnap Bertalan napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Nap Szentje

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Azt szeretném...

Azt szeretném, hogy én magam is, az egyházközségem is, a gyerekeim is, de az Egyházam is sokkal, de sokkal jobbak legyünk.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube