Bővebben: 2019. január 25. – Péntek, Szent Pál apostol megtérése"Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek." Mt 16,15 
Figyeljünk fel arra, hogy Jézus nemcsak az emberekhez küld bennünket, hanem minden teremtményhez! "Egész teremtett világ sóvárogva (epedezve) várja Istengyermeki méltóságának kiteljesedését, (Rom.8,19), a paradicsomi állapot helyreállítását! És itt nemcsak az ember világára gondol Isten, hanem az egész teremtett világra, a fákra, növényekre, állatokra, Isten minden teremtményére, a mi testvéreinkre. A keresztény ember ezért csak “zöld" lehet, olyan, aki tiszteli, szereti a természetet!!  Imádkozzunk, hogy életünk senkinek, semminek ne okozzon fölösleges fájdalmat, a növényeket, állatokat, ne értelmetlenül  kínozzuk, gyilkoljuk, hanem Isten akarata szerinti paradicsomi állapotokat alázattal helyreállítva, mindenkivel és mindennel békességben éljünk
Szent Ferenc ennél is tovább megy, az engedelmesség fogadalma a másikra való tudatos figyelés, odahallgatás, engedelmesség, a másik ki nem mondott gondolatának meghallását is jelenti! Ferenc szeretne engedelmeskedni az állatoknak, nővényeknek, még az élettelen dolgoknak is!! Igen, nem mindegy, hogy hogyan csuksz be egy ajtót, hogy teszel le egy kabátot, vagy mosakodás után mikor zárod el a csapot!!
Adná az Isten, hogy valóban minden teremtménynek jobb legyen azáltal, hogy én megtértem, Isten szeretetében újászületve élem életemet!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.  
Mk 16,15-18
Bővebben: 2019. január 23. – Szerda„Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?” Mk 3,1
Jézus Krisztus e kérdést feltehette volna így is: Szabad-e bármit a szeretet elé állítani? Az értékek rangsorában nálad, nálam mi van az első helyen?? A farizeusok számára, a szombat megtartása, Isten parancsa, természetesen az általuk értelmezett módon, mindennél fontosabb, még a szeretet parancsát is felülírja, ami amúgy szintén Isten parancsa, sőt ez a parancsok parancsa, SZERETET A FŐPARANCS!!  Na ezért szoktuk pejoratív értelemben emlegetni mindazokat akik addig csűrik, csavarják a tényeket, míg  nekik lesz igazuk, és így ők emelt fővel kibújhatnak a szeretet mindenkire kötelező általános parancsa alól! 
Nemrég ért véget a téli vakáció, dec. 21-tól, január 15-ig tartott. Azokkal a gyerekekkel kiket nem vittek haza, kiket nem is látogattak meg felhívtunk néhány szülőt, hogy a gyerek kívánhasson boldog ünnepeket. Nekem nagyon kínos volt hallgatni egyik másik szülőt, ahogyan magyarázkodott a 5-10 éves gyermekének, hogy miért nem tudott eljönni, miért nem volt ideje az ünnepek alatt felhívni a gyermekét, akit amúgy nagyon természetesen nagyon szeret! 4-5 felhívott nagyon "foglalt" apukánál, anyukánál aztán abba is hagytam a telefonálást, arra gondoltam, jobb ha nem szerzek a gyereknek is, de magamnak is kellemetlen perceket!!
Nézzek magamba, vajon mennyire vagyok farizeus? Vajon ilyen, olyan "fontos" dolog mögé nem bújok el, ahelyett, hogy mosolyogva átölelném szeretett gyermekemet, családom tagjait?! Sajnos sokszor mi magunk is vétettünk a szeretet parancsa ellen, ilyenkor ne "magyarázzuk a bizonyítványt", hanem őszintén, alázattal tartsunk bűnbánatot és lépjünk rá az őszinte tiszta szeretet útjára! Nem az a lényeg, hogy kinek van igaza, hanem az, hogy szeressük egymást őszinte jóakarattal, mindent megbocsájtó irgalommal!
Magamat bűnnel vádolva,
Csaba t.
Kép: Jézus leintette: „Életedet adod értem? Bizony, bizony, mondom neked: Mire megszólal a kakas, háromszor megtagadsz." Mk 14,38
Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna kezű embert: „Állj ide középre!” Aztán megkérdezte a körülállókat: „Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?” Ők azonban hallgattak. Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” A beteg kinyújtotta kezét, és meggyógyult. Erre a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy miként okozhatnák Jézus vesztét.  
Mk 3,1-6
Bővebben: 2019. január 22. – Kedd„A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért." Mt 2,23
A sok polgári, egyházi előírás, törvény között nagyon egyszerű eligazodni, ha kézbe vesszük Jézus Krisztus drága iránytűjét!! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" (Mk 12,30-31) 
Érdemes elolvasni Szent Ágoston örök érvényű buzdítását is: "Igen rövid parancsot kaptál: Szeress, és tégy, amit akarsz. Ha hallgatsz, szeretetből hallgass;  ha kiáltasz, szeretetből kiálts;  ha korholsz, szeretetből korholj; ha kímélsz valakit, szeretetből kíméld; a szeretet gyökere legyen meg benned, s ebből a gyökérből csak jó fakad."
Két gyerek civakodott Déván, egymásnak feszültek, a kamaszok perzselő dühével szidták egymást! Közéjük álltam, mert láttam, hogy a két erejét próbáló kakas nemsokára egymásnak esik!! Szeretettel megöleltem mindkettőjüket és arra kértem, hogy hagyják, hogy a szeretet győzedelmeskedjen itt és most! Mindketten megöleltek, és így hárman összeölelkezve elmondtuk az Úr imáját!! A béke áldását kértem fiaimra!! 
Gyakran az "igazság" mögé bújva szeretnénk a közösségen belüli helyünket, pozíciónkat újrarendezni, vagy megszilárdítani, ezt teszik a falkában élő állatok is. A lovak a ménesben, vagy a farkasok a falkában nagyon gyakran marakodnak, harcolnak egymással és ez természetes is, mert a közösség érdeke az, hogy a legerősebb, legravaszabb, a legrátermettebb egyed vezesse "családot" az életben maradás sokszor nagyon rögös útjain!!  Bennünket embereket a szolidaritás, a közösségeinket egyben tartó szeretet tette a föld legeredményesebb élőlényévé! Ez az irgalmas jóindulat, bölcs, igazságos szeretet képes a marakodó embert civilizációkat teremtő néppé, Isten Országát építő közösségé formálni!! Ez az erő tartja össze a családokat, a komoly vállalkozásokat,  az évezredekig egyben maradó nemzeteket, népeket, ez az egyetlen rendező erő, mely Isten Országát e földre hozhatja!!
Fedezzük fel a szeretet parancsát, gyakoroljuk a csendes mindennapokban, építsük be életünkbe, gondolkodásmódunkba, váljon éltető erővé minden lélegzetvételünkben, mert így bennünk és körülöttünk minden tavaszi zsongásban élni kezd és kivirágzik!! A szeretet az a varázsvessző, mely a legtöbb gondot, bajt képes megoldani, s mely olyan világba vezeti családjainkat, népeinket, melyben Istengyermeki méltósággal, szabadon, békében élhetünk!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Az Esztelneki napközi otthont is, de minden más közösséget is a szeretet tartja egybe.
Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: „Nézd, olyat tesznek szombaton, amit nem szabad!” Jézus ezt felelte nekik: „Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt nélkülözött és éhezett? Abjatár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a megszentelt kenyereket, és adott belőle társainak is, pedig ezeket a kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük.” Majd ezt mondta nekik: „A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is.” 
Mk 2,23-28
Bővebben: 2019. január 21. – HétfőBöjt!? Egy fogyasztói társadalom gyermekei vagyunk, egy olyan társadalomé, melynek, - ha nem is mondjuk ki hangosan, - a jelszava vedd meg és dobd el! Mérhetetlen pazarlás folyik minden téren! Megvagyok győződve, hogy a XXI század prófétájának a nagy feladata, törés nélkül kivezetni világunkat ebből az élvhajhász, mindent letaroló, mindent felélő, nekem szabad, nekem kijár, liberális világból! 
Böjt: elfogyaszthatnád, megtehetnéd és mégsem teszed meg!? Jó lenne, ha a világunk felfedezné a böjt, az önmegtagadás, a tudatos lemondásban rejlő erőt, értéket!! Aki sok mindentől függ, a nem szabad ember, rabja vagy mindannak mitől léted, boldogságod függ! Akkor vagy igazán szabad, ha a te eredményes életed, boldogságod és boldogulásod nem függ az emberek véleményétől, az összevásárolt ruhától, luxus cikkektől, elektronikus kütyüktől, mindenféle lim - lomtól!! 
Böjt! Vedd tudatosan kezedbe sorsodat, döntsél, minden jó döntés böjt, hisz valamiről le kell mondanod! Tapasztald meg, hogy az amiről lemondtál nem szegényebbé, hanem könnyebbé, szabadabbá tett tégedet! Bármi mit elfogadsz, birtokolsz teher, zsákodba kerül és te hurcolhatod! Teher nélkül a magas hegyek dombokká válnak, de nagy batyúval a kis dombok is megmászhatatlan sziklacsúcsként tornyosulnak előtted! 
Böjt: A tudatosan vállalt lemondás jó illatú virág, miből csokrot készíthetsz Istenednek, ki a Mózesnek adott boldogságra vezető útmutatásnak első mondatában azt kéri tőled, hogy Őt lángoló szeretettel imádd! Ki akarna jóllakni, elnehezedni e föld sarából sarjadt eledelekkel, ha teremtő Istenünk menyegző asztala vár reánk!? Ki akarna pompázni cifra kelmékben, fenntartható pályáról világunkat pusztulásba taszító luxus cikkekben, ha magunkra ölthetjük a jócselekedetek királyi köntösét, az igazi  bölcsesség doktori tógáját, a valódi Isten szeretet égbe röpítő gyönyörű szárnyait?
Uram én nem a finom ételektől, nem is a drága ruháktól, ékszerektől, luxus cikkektől várom lelkem nyugalmát, boldogságát, hanem Tőled ki nemcsak megteremtettél engem, hanem meg is hívtál országodba, a menyegzős lakomára!! Ezért mint szerelmes az őt fojtogató, fölöslegessé váló ruhadarabokat szétdobálva semmi másra nem vágyva szaladok karjaid közé!! Nem a teremtményektől várom boldogságomat, hanem a Teremtőtől, nekem nem ajándék kell, hanem maga az Ajándékozó, nem áldás, hanem az áldást osztó végtelen Szeretet!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért néhányan odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy Keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek?” Jézus így válaszolt: „Vajon böjtölhet-e a násznép, míg velük van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt. És akkor, azon a napon majd böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára új szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe; vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való.”  
Mk 2,18-22
Bővebben: 2019. január 19. – Szombat„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek." Mk 2,16.
Csodálom az orvosokat, ahogy egy - egy balesetben összetört emberhez lehajolnak, szakmai tudásuk ismeretében, önbizalommal, a beteget is megnyugtatva végzik áldásos munkájukat! Teszik az orvosok a maguk dolgát, bízva abban, hogy a beteg, mely élni akar, meggyógyul, talpra áll és képes lesz visszatérni szeretteihez, munkájához!!
Mi magunk is, ha őszintén visszanézünk saját múltunkba, látjuk, hogy hány gyökeres megtérésen, újratervezésen mentünk keresztül! Ha az összetört test a lelkiismeretes orvosi kezelés hatására képes meggyógyulni, ha mi magunk is képesek voltunk a sehová nem vezető zsákutcából kihátrálni, akkor miért ne hinnénk, hogy testvéreink is képesek akár a mi szeretetteljes bölcs szavunkon elgondolkodni és megtérni? Ne ítélkezzünk, hanem bízzunk önmagunkban és szelíd, bölcs szóval keressük fel a bajban levő, talán mások által elítélt gyermekeket, felnőtteket és hívjuk meg őket egy süteményre, teára! Krisztus nevében mondjuk mi is testvérünknek, hogy kelj fel és járj! Állj fel a sehová nem vezető bűnből és indulj el saját jól felfogott érdekedben, azon az úton, mely téged is, családodat is boldoggá tesz!!
Jézus Krisztus nevébe, merjük egymást megszólítani, merjük biztatni a megtérésre, a kiengesztelődésre a megfáradt bűnösöket! Az ítélkezés helyett hívjuk, hogy jöjjenek velünk Isten Országának építésére, meg fogunk lepődni, hogy a jó szóra milyen sokan felállnak és elindulnak!! Nem csak Sztrájkolni lehet hívni az embereket!! Az évek alatt sok olyan munkatársam volt, aki önmagát nem tartotta gyakorló hívőnek, és mégis a gyermekek neveléséből, gondozásából nagyon derekasan kivette a részét!! 
Hiszek a megtérésben, a bűnbánat gyógyító, újjá teremtő erejében,
Csaba t. 
Kép: Áldd meg a testvéreidet, légy te magam az áldás!!
Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket. Amint Jézus elhaladt a vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki: „Kövess engem!” Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte. 
Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik és iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?” Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”  
Mk 2,13-17
Bővebben: 2019. január 18. – Péntek, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGITVilágunkban szinte "értéknek" tűnik, ha valaki valamit nem tud, valamihez nem ért! Olyan cuki, sokak szemében az aki ügyetlen, botladozó, akit ez sem, az sem érdekel!! A valóság ezzel szemben az, hogy mi mindannyian nem csak a sportban keressük a legjobbat, az ügyes, mindenkit legyőző bajnokot, hanem az élet minden területén!! Az üzletekben kilométereket megtevő, válogató emberek a legszebb, legtökéletesebb cipőt, ruhát keresik, s miben bármi kivetnivaló van az ott marad a polcon! A legfinomabb, minden szempontból a leg... leg  ételekért, italokért bármit megadnak az emberek!! De ugyanez a végtelen igényesség mutatkozik meg az otthon teremtésben, az utazás, a nyaralás megszervezésében, mondhatni az élet minden területén!! Úgy tűnik, hogy Isten is igényes!! A mulya, teljesíteni nem tudó balga szűzeket, akárcsak a talentumát elásó embert, vagy a terméketlen fügefát elítéli, eltaszítja Magától!! 
Ébresztő!! A félév végéhez közeledünk, dolgozatírások ideje van!! Nem mindegy, hogy keményen tanultál-e,  ég-e a gyertyád, van-e lámpádban tartalék olaj, vagy nincs!! 
Ébresztő!! Nem csak a diákoknak kell keményen készülniük a vizsgákra, mert a bennünket Önmagához meghívó, a talentumokat, az életet adó Teremtőnk, egészen biztos, hogy gyönyörködni akar ragyogó lámpánk fényénél gyarapodó talentumainkban, értékes szép gyümölcseinkben!! 
A bennünk lévő mohó kapzsiságot Isten, nem kiírtani akarja, hanem szeretné meg nemesíteni: “Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Mt 6,20
Akarjuk, tegyünk meg mindent, hogy lámpásunk ragyogjon, meleget fényt adjon a körülöttünk élő embereknek! Éljünk úgy, hogy a ránk bízott anyagi, fizikai, szellemi, lelki talentumaink szépen gyarapodjanak! Törekedjünk minden erőnkkel, hogy életünk Krisztus akarata szerint gyümölcsöt teremjen, hogy majd szép, szent, testvéreink számára is értékes gyümölcstől roskadozva álljunk Teremtőnk színe előtt!! E küzdelmünkben legyen példaképünk Árádházi Szent Margit, akinek a lámpása, az élete, hosszú évszázadok múltán is ragyog, összegyűjt imádságra, meleget ad, és számunkra, az élet vándorai számára világos irányt mutat!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!  
Mt 25,1-13
Bővebben: 2019. január 17 - Csütörtök„Akarom! Tisztulj meg!”
Mk.1,40
Jártomban, keltemben azt láttam, hogy sok, sok terhet hordoz a mai ember a lelkében!! Félelmeket, haragot, és sok, sok bűnt!! Az évek alatt összegyűl a kisebb, nagyobb akarva, akaratlanul elkövetett, elszenvedett botlás, vétek, és ezek a "méreg anyagok" ott vannak az életünkben, lehúznak, fojtogatnak, mindennapjainkat keserítik!! Sajnos attól, hogy nem nézünk szembe velük, vagy ha a szőnyeg alá söpörjük, attól még megtörténtek, ott vannak!! A mai ember a bűnt szétkenve, elmaszatolva, megfeledkezett a bűnbánat, a kiengesztelődés, az újrakezdés testet, lelket gyógyító módjairól! Akarva, akaratlanul egy olyan világban csöppentünk, amelyben naivan úgy gondolkodunk, mint mesében!! Sajnos, csak ott vannak tündérek és sárkányok, vegytiszta jó és rossz emberek! Itt a földön járva mindannyian erodálodunk, bepiszkolódunk! Csak a nagy szenteknek sikerült tisztán hosszan menni az élet sokszor nagyon mélyre vezető sikátorain, de ennek ellenére ők is folyamatosan megfürdették lelküket a bűnbánat, a kiengesztelődés fürdőjében!!
Jézus azt akarja, hogy tisztán, szépen, szabadon, Isten gyermeki méltóságunkban éljük életünket! Ő a tévedő, vétkező tanítványainak, akárcsak a tékozló fiú apja az ő megtérő fiának szeretettel megbocsájt, örömünnepet ülve kiengesztelődik! Nagypéntek után Péternek, s a többieknek nem hánytorgatja fel a kicsinyhitüségüket, bűnöket, hanem a galileai tenger partján halat süt és kiengesztelődik, bizalommal, a közösséget újratervez megy tovább! 
„Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? 5 És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, 6 hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. 7 Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.” Lk 15.4
Van Szószólónk a mennyben, ne hurcoljuk magunkkal bűneinket, vétkeinket, ismerjük be kicsinységünket, gyarló gyengeségünket és egymással is, de Teremtő Istenünkkel is engesztelődjünk ki, a bűnbánat, a bocsánat kérés, gyengeségünk őszinte beismerése felszabadít, erőt ad, újjá szül nem csak bennünket, hanem kapcsolatainkat, a világgal, családunkat, embertársainkkal való viszonyunkat!
Szeretettel megosztom a katolikus egyház tanítását a bűnbánat szentségéről! Merjünk, alázattal bűnbánatot tartani, egészen biztos, hogy Jézus nekem is azt fogja mondani, mind amit a leprásnak mondott: „Akarom! Tisztulj meg!” Mk.1,40
A bűnbánat fürdőjében tisztulást keresve, 
Csaba t. 
Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul nekik.” 
Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
Mark 1, 40-45
Bővebben: 2019. január 16. – SzerdaJézus "elment Simon és András házába."
Mt 1,29
Milyen jó látni Jézust lógni a barátokkal! Elmegy baráthoz, idegenhez egyaránt! Meglátogatta Szent Pétert, Szent Andrást, de elmegy az öreg Nikodémushoz, vagy a mindenki által lenézett Zakeushoz, de még a sírokhoz kikötözött meztelen őrjöngő garadai ördöngöshöz is!!
Milyen könnyen barátkozok? Meg lehet szólítani engemet? Érdekel az emberek gondja, baja? Szoktam vendégségbe járni? Ismerem szomszédaimat? Egy kávéra, kártya, römi partira, egy pohár sörre szoktam leülni kollégáimmal, ismerőseimnél? Az elmúlt héten hány ember küszöbét léptem át, hány ember kezét szorítottam meg? 
Legyen a barátjait, embertársait felkereső Krisztus a példaképem és holnap látogassak meg valakit jó szóval, nagy nagy szeretettel!! Vendégségből hazaérve,
Csaba t. 
Kép: Látogatóban a medgyesi gyerekeknél
Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. 
(Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keres!” De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.  
Mk 1,29-39
Bővebben: 2019. január 15. – Kedd"Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle." 
Mt 1,21
Sokszor csodálkozom, hogy mennyire naivan, félelem nélkül forgolódunk a világban! A fiatalokkal beszélve, akár a nálunk felnövekvőknél is döbbenten látom, hogy végeznek az iskolával és irány a nagyvilág! Megkérdem: Hova mész? Tudod a nyelvet? Vár ott rád valaki? Ha bajod lesz, ki fogja meg a kezedet? Néznek rám és látom nem tudják, hogy mennyi "GONOSZ" van a nagyvilágban! Miért nem mondjuk el, mutatjuk meg a felnővekvő generációknak, hogy ez a világ a küzdelmes harc szintere! Szent Pál apostol a filippieknek írt levelében nyíltan megmondja barátainak, hogy "félve-remegve munkáljátok üdvösségeteket." Nekünk is kötelességünk gyermekeinket, egymást szeretettel figyelmeztetni, óvni jósággal mindenféle gonosztól, mert ahogyan a másik apostol fejedelem is mondja, az "ellenségtek, az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el." Péter apostol I. levele 5,7
Most vasárnap, a dévai gyerekekkel a balassagyarmati fegyházban voltunk, a gyerekek énekeltek felváltva a rabokkal a szentmise áldozat alatt a kápolnában, bent a falak mögött! Igen, a gyerekeknek is tudniuk kell, hogy Magyarországon az angyal ezen a karácsonyon is közel húszezer rabhoz a fegyházba, börtönbe jött el, egy végtelenül sivár, néhány négyzetméteres vasráccsal bezárt cellába! Mennyi megtört álom, fájdalom, szomorúság van itt minden négyzetméteren! Sajnos új börtönök épülnek Erdélyben is, de mindenfelé a nagyvilágban! És épülnek gyerekotthonok, kórházak az öngyilkosággal próbálkozók számára! Nemrég voltam a Rendőrakadémián, egy előadást tartottam és elmondták, hogy nem győznek elég rendfenntartó személyt kiképezni, mert sokkal nagyobb a szükséglet, mint amekkora a felhozatal! De sajnos a törvényszékek sem küldik el sem az ügyészeket, sem az ügyvédeket, sem a bírókat munkanélküli segélyre. 
A tegnap egy olyan intézetben voltam, ahová olyan emberek kerülnek, akik elég bátrak már ahhoz, hogy az alkohollal, droggal vívott csatájukban segítséget kérjenek! Felnőtt, tekintélyes emberek heteken keresztül sírva, imádkozva próbálnak talpraállni, mert nem voltak valamikor, valahol elég óvatosak, figyelmesek, és vékony jégre mentek!
A karácsonyi szent ünnepek alatt is több bajban lévő, sodródó anyuka hívott fel, az egyik azért mert a férje őt is, meg három szép gyermeküket is megverte, a másik azért, mert fél éjszaka a férjétől, mert azzal fenyegeti, hogy megöli! 
Folytassam? Befogadtunk egy tizennyolc éves kismamát, két hónap múlva kell szülnie, és a gyermek apja az elmúlt hónapban felakasztotta magát! Néztem a kedves fiatal, áldott állapotban lévő anyát, ki kisírt szemmel, fekete ruhában ott állt előttem, megöleltem és nem volt szavam!
Drága testvéreim, vegyük komolyan azokat a veszedelmeket melyek ránk leselkednek, összebújva, egymás kezét fogva ügyeljünk nagyon magunkra és szeretett gyermekeinkre, hogy itt a földön, de a túlvilágon is békében  szeretetben örvendezhessünk egymásnak!
Csaba t. 
Kép: 20-30 évre bezárt fegyencek a szentmisén.
Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.  
Mk 1,21-28
Bővebben: 2019. január 14. – Hétfő„Jöjjetek utánam....”
Mk 1,14
A Mennyei Atyánk évének első hetében elmélkedtünk mennyei Atyánkról aki Van, aki számunkra is Van! A múlt héten szemléltük Istent aki szeret, és szeretetközösségben él! Ezen a héten a cselekvő, teremtő Istent szeretnénk csodálni, ki erős kézzel, kinyújtott karral alkot, vezet, munkálkodik! "Jézus...mondta: „Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom.” Jn 5,17
Krisztus életéből, tanításából azt látjuk, hogy a tévedő, bűnös embert Isten szereti, megbocsájt neki szívesen, de a talentumát elásó, pipogya, sodródó, dolgozni, alkotni nem akaró embert mélységesen elítéli, kidobatja a külső sötétségre! A terméketlen fügefa nem, hogy Isten áldására sem számíthat, hanem a Szentírás szavai szerint ítéletében részesül és kiszárad! A gazdag ifjút nem menti meg a parancsok fényezése, a különféle törvények közötti lavírozás! Meghívást kap Isten Országának építésére, amit ő visszautasít! A részletek senkit nem érdekelnek, nem fontos, hogy bűnös nemtörődömségből, vagy félelemből, kishitűségből, lustaságból fordít hátat Teremtőjének a gazdag ifjú, a tény az, hogy ugyanazt mondja, mint a Gonosz Lélek: nem szolgálok, nem dolgozom, nem teremtek a magam kis kaotikus világából rendezett kozmoszt! Isten szomorúan néz utána, és  megállapítja, hogy nehéz neki bejutnia a mennyek országába.
Értsük meg végre, hogy a semmittevő lustaság kínkeserves, a testet, lelket elrothassza! A rabokat bezárják és a henyélés számukra a büntetés, miért kárhoztatnám magamat, gyermekeimet helyben topogó, egyik buliból másikba sodródó, terméketlen fügefává!?
"Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban,  bármit kértek a nevemben, megteszem nektek." Jn 14,12 Isten szeretné a teremtés csodálatos élményét, a jól végzett, becsületes munka örömét, az általunk létrehozott alkotásokban való megdicsőülés ragyogását felkínálni nekünk! Nyújtsd ki bátran kezed a kincsek után, gondolkozz, tervez, indulj el alkoss, teremts, dolgozzál életed minden napján! Teremtőd lehet, hogy csak kis dolgot bízott rád, de ha azt látja, hogy hűséges vagy, a kis dolgokban akkor hozzád is így fog szólni:  "Jól van, derék és hű szolga! A kicsiben hű voltál, sokat bízok rád." Mt 25,21
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Gyermekeink szerepelnek, ma kis szerep, holnap egy nagyobb, igényesebb szerepet adnak majd elő.
Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az (Isten országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” 
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.  
Mk 1,14-20
Bővebben: 2019. január 12. – Szombat"Neki növekednie kell.." Mondja Keresztelő Szent János Jézus Krisztusról! Igazából nem csak a prófétáknak, hanem mindannyiunknak az a feladata, hogy Isten nagyságát hirdessük, Teremtőnket magasztaljuk! Isten által teremtett világ szépségét, csodáit megismertessük az emberekkel! Ugyanakkor az is a mi feladatunk, hogy az ember társainkból felszínre hozzuk az ők szép értékes vonásaikat, azokat a szellemi, lelki, fizikai értékeket, amelyekről talán még ők sem tudnak!  A cél az, hogy e világ szépségének, tökéletességét látva, a keresztények jóságát, erényeit megtapasztalva, teremtő Istenünk nagyságát magasztalják az emberek. 
Bekerült egy fiú az otthonunkba, sok gond, nehézség volt vele. Háromszor járta az ötödik osztályt, persze nem azért mert buta volt, hanem azért mert a tanáraival nem akart együttműködni! Meghalt az édesapja, ő egy otthonba került, és ez ellen lázadt, haragudott a világra, és ezt a haragot ki is mutatta keményen. Szidták az iskolában, rossz jegyeket adtak neki, lehúzták a magaviseletét, és végül több tantárgyból meg is buktatták! Hogy őszinte legyek én is, más is beszélt vele, de a kemény, konok fejen nem volt kilincs, nem volt oda bejárat, nem akart senkivel kommunikálni! Az évek teltek, mi nem engedtük el a gyermek kezét, és úgy látom, hogy lassan megértette, hogy mi sem vagyunk megelégedve a világgal, de a világ attól nem lesz se jobb, se lakhatóbb ha egymást bosszantsuk, szidjuk, kigúnyoljuk! Ez a fiú szépen megnőtt, ma jól tanul, a házunk büszkesége lett, énekel, gitározik, színdarabban játszik, úgy látom megértette, hogy a szeretet, a jóság, a becsületes munka képes a világot is, de a mi sorsunkat is jobbá tenni! Isten által teremtett világunkat csak a szeretet, a jóság, a kitartó munka képes többé, szebbé, igazabbá tenni! Istennek, s mindannak mit Ő képvisel, növekednie kell, és akkor a világunk lakhatóbb, szebb, jobb lesz! 
Gyertek fogjunk össze, és tegyük Isten alkotta szép világunkat türelmes munkával szebbé, a benne élő embereket jobbá, igazabbá, fennhangon hirdessük Teremtő Istenünk nagyságát, ragyogtassuk fel azt a sok szépséget, értéket a teremtményekbe, amik észrevétlenül mindannyiunkban ott lapulnak! Hiszem, hogy ezzel Teremtő Istenünk nagyságát ragyogtassuk fel ezen a földön!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Dévai Otthon lakói Isten nagyságát hirdetik!!
Jézus egy alkalommal tanítványaival Júdea földjére ment. Ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Enonban, Szálim közelében: ott ugyanis sok víz volt. Az emberek odamentek, és megkeresztelkedtek. Mindez János bebörtönzése előtt történt. Vita támadt ekkor a tisztulási szertartásról János tanítványai és egy zsidó között, ezért Jánoshoz mentek. „Mester – mondták neki –, aki nálad volt a Jordánon túl, és akiről tanúságot tettél, most szintén keresztel, és mindenki hozzá tódul.” 
János így válaszolt: „Az ember semmit sem vallhat magáénak, hacsak a mennyből nem kapta. Ti magatok vagytok tanúim, hogy megmondtam: Én nem vagyok a Messiás, hanem csak az ő előfutára. Akié a menyasszony, az a vőlegény; a vőlegény barátja csak ott áll a vőlegény mellett, hallgatja szavát, és szívből örül neki. Ezzel most az én örömöm is teljes. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem.”  
Jn 3,22-30

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Mindannyiunkban ott van a holnap szentje, de az alávaló gazember is. Nem bíróknak kell lennünk, hanem orvosoknak. Álljunk a tévelygők mellé, és segítsünk nekik levetni a páncéljukat. Sohasem szabadna elfelejteni, hogy minden Saulban ott lapul egy szeretethimnusz. (Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Ma 2019. augusztus 21. szerda, Sámuel és Hajna napja van. Holnap Menyhért és Mirjam napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Nap Szentje

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube