Bővebben: 2019. június 16. – Szentháromság vasárnapjaMindent megérteni, a végtelent bebarangolni végtelen idő kell!! Bizalommal induljunk el, időnk van, hisz örök életre születtünk, a Szentháromság gyermekei vagyunk! Cserkészük be a gyönyörű világot, bontsuk ki azt a sok izgalmas lehetőséget mit Istenünk ajándékba adott nekünk! Egyet se ne féljünk, a mi drága mennyei Atyánk teremtette e hatalmas gyönyörű kalandparkot, mindazt mi körülvesz bennünket, biztonságban vagyunk! Angyalai gondunkat viselik, merjünk álmodni, terveket szőni, útra kelni, teremtő Istenünknek e világ tovább teremtésében társai lenni!!
Egy új hét kezdetén, sok szeretettel, 
Csaba t.
Evangélium
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.”  
Jn 16,12-15
Bővebben: 2019. június 15. – SzombatKedves születésnapodat ülő Testvérem!!
Mindennek megvan az ideje a nap alatt, tanítja a szentírás! Ezért én most egyetlen dolgot kérek a jó Istentől ajándékba neked éspedig a bölcsesség ajándékát!! Mindennek megvan a szezonja, ilyenkor tavasszal a finom eper, cseresznye ideje van, aztán szépen sorban érnek be Isten drága ajándékai a különféle gyümölcsök! Mindeniknek megvan a maga íze, zamata, de megvan a maga ideje is, amelyik eljön és elmúlik csendesen! Minden gyümölcs nagyon finom, de ha lejár a szezonja, akkor elveszíti az izét, megposhad akár a dinnye! Minden gyümölcsöt szeretek, talán pont ezért nem szeretnék egész évben fagyasztott epret enni, inkább sorba állok az idénynek megfelelő friss gyümölcsökért!
Isten nagylelkűen az embernek is, úgy ahogyan halad az élet útján előre, évről - évre más és más feladatokat, örömöket kínál fel! Egy 6-7 éves gyereknek egészen más a feladata és az öröme, mint az első báljára készülő nagylánynak! Az alkotó, teremtő férfi kornak is, akárcsak a nagyszülővé érett felnőtt férfinak is megvan a maga Isten adta szép feladata és az ezzel járó mindennapi sikerélmény, öröm is!! A bölcs ember nem akarja az időt megállítani, hanem okosan, az idők jeleire figyelve mindig azok az értékek után nyújtja ki a kezét, melyet neki a jó Isten felkínál!!
Imádkozom érted, hogy egy újabb év mezsgyéjén megállva megtaláld a tudásod, felkészültséged, tapasztalataid alapján Isten által neked rendelt feladatokat, melyek nem csak értelmet adnak életednek, de örömmel, boldogsággal is betöltik a szívedet!
Szeretettel kívánok még sok sok boldog évet, 
Csaba t.
 Evangélium
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek: „Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet!” Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ettől eltér, az a gonosztól van.” 
Mt 5,33-37

 

Bővebben: 2019. június 13. – Csütörtök"....menj, békülj ki testvéreddel!" Mt 5, 20
Szent Antal napján mi is béküljünk ki haragosainkkal. A tanév ne érjen véget úgy, hogy harag, gyűlölet, neheztelés van a szívünkben!! Olvassuk el Szent Antal életét és tanuljunk tőle!!
Szeretettel,
Csaba t. 
https://archiv.katolikus.hu/szentek/0613.html
Olyan békétlen korban, amikor ,,nem volt biztonságban a vendég vendéglátójától, testvér a testvérétől'' (Padovai Krónika), Antal áldott békeszerző volt. Különösen híressé lett bátor föllépése Ezzelino veronai zsarnok előtt. Ez a fejedelem buzgó és erőszakos párthíve volt az utolsó hohenstaufi császárnak, II. Frigyesnek. Politikai agyrémei szolgálatában borzalmas kegyetlenségeket követett el és százakat gyilkolt le. Akkor Antal Veronába utazott, és követelte, hogy vezessék a fejedelem elé.
Ezzelino a trónján ült. Kardforgatásban jártas testőrei vették körül. A szegény barát úgy állt eléje, mint akinek hatalma van, a trónon ülő pedig nem lenne más, mint egy bevádolt gonosztevő: emelt fővel sorolta föl bűneit -- a sok ártatlanul kiontott vért, az istentelenségeket, rablóhadjáratait --, és az ég bosszújáról beszélt, amely hamarosan be fog következni. A katonák csak uruk intését várták, hogy darabokra vágják a szerzetest --, a hatalmas úr azonban elsápadt, reszketni kezdett, leszállt trónjáról és Antal lába elé esett. Bűnbánata jeléül övét a nyaka köré tekerte, és könnyek között megesküdött a szentnek, hogy Isten bocsánatát kéri.
Evangélium
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: Te esztelen!, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: Te istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.”  
Mt 5,20-26
Bővebben: 2019. június 12. – SzerdaTanuljuk meg és tanítsuk meg egymásnak Isten drága  parancsait!! Ahogy a közlekedési szabályok nem szabadságunkat korlátozzák, hanem épségünket védik, ugyanúgy Isten parancsolatai sem nyirbálják meg mozgásterünket, hanem békénket, biztonságunkat szolgálják: 
Isten tízparancsolata
A Sínai-hegyen Istentől adott parancsok a valláserkölcsi élet örök érvényű alaptörvényei (Kiv 20). Az embernek Isten és embertársai iránti kötelességeit összegzi. érvényessége minden időben megmarad, mivel Jézus azt mondta: "Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni" (Mt 5,17). 
I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 
Istent felismerve első kötelességünk a benne való hit, a neki kijáró imádás; hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagosságának elismerése. 
II. Isten nevét hiába ne vedd! 
Minthogy az ember gondolkodása és kimondott szava között szoros kapcsolat van, e hódolathoz hozzá tartozik Isten nevének (és általában az isteni dolgoknak) tisztelete. 
III. Az Úr napját szenteld meg! 
Istentől való függőségünket fejezzük ki azzal, hogy megtartjuk az Úr napját, ezt az időt (egész életünkkel együtt) Neki szenteljük, ugyanakkor a földi munkálkodás múlandóságát jelezve és a végső nyugalmat előlegezve munkaszünetet tartunk! 
Az első három parancs Isten uralmának elismeréséhez vezetett minket. Csak ez biztosítja az ember tökéletes szabadságát. A Tízparancsolat második része (táblája) az embertársak iránti kötelességeket tartalmazza, összhangban a természeti törvényekkel: 
IV. Atyádat és anyádat tiszteld! 
Kapcsolataink közül első az, mely szüleinkhez fűz, hiszen életünket és felnövekedésünket nekik köszönhetjük. A szülői felelősség és a gyermeki tisztelet egymástól elválaszthatatlan. 
V. Ne ölj! 
Minden ember élete szent. Az egészség is Isten ajándéka. így kell őriznünk magunk és mások életét. 
VI. Ne paráználkodj! 
Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván, mint az ember teste, s a szerelemben a másik felé megnyíló legbensőbb rejtett valósága. 
VII. Ne lopj! 
Az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz, az életét biztosító anyagi javakhoz való jogát szavatolja ez a parancs. 
VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 
Az emberek közti kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi beszéd. E nagy adománnyal nem élhetünk vissza, nem használhatjuk mások kárára. A parancs a nyelvvel elkövethető legnagyobb bűnt is jelzi, s általánosságban is elénk állítja az igaz beszédet, mint Istentől szabott kötelességet. 
IX. Felebarátod házastársát ne kívánd! 
X. Mások tulajdonát ne kívánd! 
Az igaz cselekedetek mellett az igaz érzések, gondolatok, vágyak is az isteni akarat teljesítéséhez tartoznak. 
A háború, a  bűn gyümölcse Szíriában 
Evangélium
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy „í” betű sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.  
Mt 5,17-19
Bővebben: 2019. június 11. – Kedd„Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa!" Számomra a mennyek országa nem más, mint Jézus Krisztus királysága, maga a megváltó Istenünk személye. Isten valóban közel van hozzánk, hisz benne élünk, mozgunk, vagyunk. Ez az az Örömhír amelyet hirdetni kell a világ végéig. Isten nem egy tőlünk távol élő, messze fölöttünk álló, szenvedéseinkre, örömeinkre közömbös entitás, akinek egyetlen dolga, hogy elítéljen vagy megjutalmazzon bennünket. Nem, Isten egészen más! Ő végtelenül közel áll hozzánk! Ahogy Mária testében testet öltött vagy Názáret poros utcáin együtt játszott a gyerekekkel, ugyanúgy szeretne ma is velünk lenni, velünk élni! Ahogyan együtt rótta apostolaival Szentföld úttalan útjait, esténként ahogyan elhagyott helyeken együtt táborozott, virrasztva együtt imádkozott a tanítványaival, ugyanúgy szeretne ma is velünk lenni, megosztani velünk örömeinket, bánatunkat, együtt álmodni, tervezni, világunkat szebbé, lakhatóbbá tenni! Ő emberek halászává akar tenni és nem kőműves mesterekké, hogy valami elvont hatalom nevében egy királyságot szolgáljunk. Krisztus királysága nem más királyságokat megdöntő hatalom, nem egy földi berendezkedés bírókkal és orvosokkal, tanárokkal és börtönőrökkel, hanem bennünk lakó szentháromságos Szeretetközösség. Krisztus arra vágyik, hogy az öntudatra ébredésünk után Teremtő Istenünk áldott jelenlétére is ráébredjünk! Isten élő Szeretetközösség, velünk egy asztalhoz ülő Szentháromság! Ezért mi nem parancsokra figyelő, előírásokat megtartó, Isten országát bágyadtan építő emberek kell, hogy legyünk, hanem lángoló szívű, Istent imádó szerelmesek. Minket a kereszten is szerető, tőlünk viszontszeretetet kérő élő Isten gyermekei vagyunk! Mindent elérhetünk, mindent megvalósíthatunk, de ha nem vagyunk részesei a szentháromságos egy Isten Szeretetközösségének, művünk csak csillogó homokvár mely bármennyire is szép, megtervezett, megépített, mégis össze fog dőlni! 
Isten Országa nem más, mint Isten maga! Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Szent Péter Bazilika a háttérben! A gyermekek portréjában felragyognak a gyermek Jézus szép vonásai.
Evangélium
Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok.”  
Mt 10,7-13
Bővebben: 2019. június 10. – HétfőMilyen jó látni, ahogyan Jézus összegyűjti barátait és békésen jóra tanítja őket! Ő bölcsen nem Heródest vagy kora embertelen társadalmi szokásait szapulja, nem a másképp gondolkodó emberekkel vitatkozik, hanem megfogalmazza mindazt, amit Ő hisz és vall, követhető értékeket állít tanítványai elé! Jézus gyönyörű gondolatait olvasva csendesedjek el és gondolkodjak el, vajon én megfogalmaztam magamnak és szeretteimnek mindazt, mit fontosnak látok, ami alapján életem döntéseit megszoktam hozni? Hitemet, véleményemet a világról néhány mondatban ki tudom fejezni, meg tudom osztani másokkal, vagy csak elégedetlenkedem, mint néhány kurta életű kocsmai szónok?
Csendesedjek el és Jézus nyolc boldogságról szóló tanítását átelmélkedve, fogalmazzam meg a magam életbölcsességét elsősorban önmagamnak, de gyermekeimnek, a körülöttünk élő szeretteink számára is!
Kisebb testvéri szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: csíkszentsimoni polgármester szeretettel tanítja népét. 
Evangélium
Abban az időben, Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket: 
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. 
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. 
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. 
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. 
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. 
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. 
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben” 
Mt 5,1-12

Bővebben: 2019. június 7. – PéntekJézus Krisztus nemcsak Pétertől, hanem mindannyiunktól azt kérdezi: „Szeretsz te engem?” E kérdésre adott válaszunktól függ az örök boldogságunk! 

Bővebben: 2019. június 6. – CsütörtökFerenc pápa biztatására kérjük a Szűzanyát segítsen összevarrni a szétszakadozó jövőt!! Az a román ember ki nem tiszteli, szereti a vele együtt élő magyar embert, annak a javait, felmenőit, temetőit az nem jó keresztény, nem jó román ember, húszú távon nem építője, hanem rombolója ennek az országnak!! Nagyon fontos lenne, hogy ezt az igazságot felismerje a mindenkori állami hatóság és megvédje az állampolgárait, legyenek azok bármilyen nemzeti, felekezeti kisebbség tagjai!!  
Imádkozzunk Ferenc pápa lelkületével az áldott békéért, azért, hogy az erőszakot a bölcs párbeszéd váltsa fel, hogy egymást és egymás halottait tiszteljük, békés szeretettel keressük azt a jövőt, mely teremtő Isten színe elé vezethet bennünket, mindannyiunkat románokat, magyarokat egyaránt!
Békességért imádkozva,
Csaba t.  

Elfoglalták az úzvölgyi sírkertet, ünnepeltek a románok

Evangélium
Abban az időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.  
Jn 17,20-26
Bővebben: 2019. június 5. – SzerdaKapaszkodjunk Jézus Krisztus keresztjébe, Ő óv meg bennünket a gonosztól, Ő mutat utat nekünk!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Evangélium
Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most tehozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.  
Jn 17,11b-19
Bővebben: 2019. május 29. – SzerdaHol van a Szentlélek, ki látta a munkáját, - kérdezik sokan?
Nagy Szent Teréz kolostort, templomot akart építeni egy olyan vidéken, ahol nagy szükség volt a szerzetesek imádságos jelenlétére. A helybeli püspök kérdezte, hogy mennyi pénze van erre a célra. Három arany, jött a válasz! "Teréz, - mondta a püspök - három arany az semmi! Teréz és három arany az valóban semmi, - mondta Isten szolgája - de Teréz, a három arany és az Isten az minden!" Nagy Szent Teréz megépítette a kolostort és a templomot, ma is áll, a püspök nevét azt elfelejtettem! Isten irgalma, a Szentlélek munkája az a "minden" ami az általunk elkezdett terveknek nem csak a forrása, de Ő is viszi jó végre, hogy majd a végén szépen megkoronázza! 
ét fiatal szerelmes egymásba kapaszkodik, gyermeket akar és megszületik az aranyos kisbaba! Mindkét fiatalt ismerem, nálunk nőttek fel, ők akarták, imában kérték a gyermeket, de érzik, tudják, hogy  Salamonnak a 127 zsoltárban igaza van: "Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte....  Lám, a gyermekek az Úr ajándékai, a test gyümölcse, jutalom."
Életem minden erőfeszítését, munkámat, verejték cseppjét ha szépen összeadom és bárhogy is szorozok, számolok, a végeredményből nem jön ki mindaz ami általam megvalósult. Az a rengeteg plusz mi kezem között, de még sem belőlem született az az Isten szuverén ajándéka, az a Szentlélek műve, melyet általunk hoz létre, de melyet nem tudok megköszönni soha életemben!
Hálás szívvel, 
Csaba t. 
Kép: Ferenc pápa megáldja a gyermek Jézus arcát, mely igazából a Szent Ferenc Alapítvány 2000 arcából áll össze.
Evangélium
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.”  
Jn 16,12-15
Bővebben: 2019. május 28. – KeddSokan mondják, Krisztus hiába halt meg, nem változott semmit a világ. Lám, kétezer évvel ezelőtt az emberiség egyik legfejlettebb országában, a római birodalomhoz tartozó "Szentföldön" egy vitás kérdést fényes nappal keresztre feszítéssel oldanak meg. Ki tudná felsorolni az elmúlt évezredekben, évszázadokban hány vitás kérdést próbáltak megoldani erőszakkal, véres háborúkkal és lám most a napokban folyó európai parlamenti képviselő választásokon melynek a tétje óriási az Unió minden tagállamában, nem folyt vér. A napokban lezajlott választások itt is-ott is kormányok bukását, hosszú évek óta regnáló hatalmak erodálását, megszűnését jelentette. 
Nem hiába telt el a kétezer év, lassan, véres fejjel de tanultunk a történelemből és ma gyilkos háborúk nélkül köszönnek le emberek a hatalomról és adják át másoknak az elnöki székeket! Hálatelt szívvel Isten elé térdelek és megköszönöm Teremtőmnek, hogy erős kézzel vezeti az emberiséget a bölcs nagykorúság felé. 
Viták voltak és lesznek, de milyen jó, hogy mindenkinek van lehetősége megfogalmazni a nézeteit, elképzeléseit - akár csak én most e pár gondolatot - megoszthatja a közösségi médiában, barátokat, társakat gyűjthet, pártot alapíthat és a demokratikus játékszabályok szerint megpróbálhatja megszerezni azt a hatalmat, amellyel terveit megvalósíthatja. A mostani választásokon sok pénzzel de kiürült eszmevilággal indultak évtizedek óta begyökerezett csoportok, pártok és alulmaradtak. Voltak olyan közösségek is melyek nem rég szerveződtek, de mivel megtalálták a választ a körülöttük élő emberek gondjaira, félelmeire és azt bátran fel is vállalták, ezért diadalmaskodtak és szavukra a társadalom odafigyel. 
Honnan indultunk és hova értünk... Biztos, hogy még nem értünk célba, nem dőlhet senki hátra, mert Isten országát még nem értük el, de hiszem, hogy jó az irány és jó ebbe az irányba veletek haladni!
Hálás szeretettel, 
Csaba t.
Kép: Fiatalok és politikusok
Evangélium
Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: „Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom: Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem hittek bennem. Az igazságról: mert az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték.”  
Jn 16,5-11

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Az a fontos, hogy az ember olyan hullámokat indítson el – jó gondolatokat, szavakat, cselekedeteket –, amelyek életet adnak, amelyekből a másik építkezhet, gazdagodhat.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Ma 2020. február 22. szombat, Gerzson napja van. Holnap Alfréd napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Különleges gyermek...

Különleges gyermek volt, születését, melyet angyalok adtak hírül a pásztoroknak, próféták jövendölték meg: „Íme, a szűz fogan, fiút szül.” [Iz 7,14]
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube