Bővebben: 2016. december 9. – PéntekSajnos a lelkünk mélyén zakatoló, követelőző dolgok elől menekülünk, az ember talál magának százezer magyarázatot, de csak azért, hogy a szükséges döntéseket ne kelljen meghoznia, hogy a fontos  pályamódosításokat ne kelljen megtennie! Sokszor felteszem magamban a kérdést: hogy vagyunk képesek magunknak hazudni!? Nagyon sokszor miért csapjuk be saját magunkat, miért nem hallgatunk lelkiismeretünk által hozzánk szóló Teremtőnkre?! 
Mi keresztények hisszük, hogy lelkünk mélyén ott vagy te, drága Istenünk, ki megajándékoztál halló füllel, gondolatainkat kifejező beszédkészséggel. Lelkiismeretünk, mint egy csodás GPS vezet, vezetne, ha hagynánk! Mi sajnos oly sokszor nem hagyjuk szóhoz jutni lelkiismeretünket, így nagyon sok döntés nem ezen a mély szinten születik meg, hanem a pillanatnyi szeszélyünk, hangulatunk, vágyunk szintjén, vagy egyszerűen: "csak" lesz valahogy! Számomra egyik legnagyobb kérdés, hogy mi kell történjen, hogy a váltás, az a bizonyos sebességváltás megtörténjen az ember életében!? Márton Áron katonatiszt, felnőtt ember, háta mögött egy véres világháború, és félretesz mindent és elindul, hogy a teológián Istennek szentelje az életét! Teréz anya bár szerzetesnővér volt, egyszer csak felállt a katedra mellől hol tanárként dolgozott és kisétált a nyomornegyedbe, hol kibérelt egy poros raktárt, melybe befogadta az első utcán haldokló embert! Folytathatnám a sort, hisz oly sok szent életében ott van ugyanaz a szédítő halálugrás, mikor egy biztonságos, kitaposott útról letér, egy ismeretlen, járatlan út miatt! Igen, Istenem, a Veled való találkozás Istenünk, - s ezen nincs mit szépíteni,- egy halálugrás! Azért, hogy a Te pályádra lendüljünk, a biztonságot adó trapézt el kell engednünk, s a végtelennek tűnő űrbe belezuhanva, bukfencet vetve repülnünk, azzal a hittel, hogy a te két erős karod kifog, tovább repítve vezet! 
Elszakadni a kitaposott pályáról és Teremtőnk kezét fogva egy új életet kezdeni, csak élő hittel lehet, s ki félve nem meri magát belevetni e nagy kalandba, az inkább magát becsapva hazudozik!  
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Katonatemető
Egy alkalommal  így  szólt  Jézus  a  néphez:  „Kihez  hasonlítsam  ezt  a nemzedéket? Hasonlít  a  piacon  tanyázó  gyermekekhez,  akik  odakiáltják pajtásaiknak: „Furulyáztunk,  de  nem táncoltatok.  Siránkoztunk,  de  nem zokogtatok.” Eljött  János.  Nem eszik,  és  nem iszik;  azt  mondják  rá:
„Ördöge van.” Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: „Lám,  a falánk, borissza  ember,  a  vámosok  és  a  bűnösök  barátja!”  Az  Isten bölcsességét azonban művei igazolták.”
Mt 11,16-19
Bővebben: 2016. december 8. – Csütörtök, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásaUram a mai evangélium fényénél csodálom a hírnököt, Gábor angyalt, tisztelettel felnézek rá és megpróbálom követni őt!! Gábor angyalra rábíztál egy feladatot és ő a Te általad neki adott munkát milyen szépen, eredményesen jóvégre vitte!? Három dolgot szeretnék megtanulni az angyaltól, mind a te örömhírednek szolgája!! 
1. Mindenkit szépen, tisztelettel köszönteni! Gábor angyal milyen szép szavakkal, őszinte tisztelettel köszönti Máriát, e tizenéves, az asztalra még semmit le nem tett, fiatal lányt?! Mennyit változna a világ, ha mi is egymást ilyen őszinte tisztelettel tudnánk megszólítani! Végül is, társam, ha netalán bűnös is, Isten gyermeke! Döbbenetes, azt akiért Jézus meghalt a kereszten, azt én lenézem, elítélem, csúf szavakkal illetem és utána merek Teremtőm színe elé állni?  
2. Az üzenet átadása!! Az üzenetet az angyal milyen szépen, nyugodtan kibontja, megmagyarázza! Mária nem érti a feladatot, kérdései vannak, válaszokra vár: Az angyal nem kapkod,nem idegeskedik, hanem nyugodtan, szépen mindenre kiterjedő választ ad. Gábor angyal bátorít, magyaráz, Mária kételyeit, kérdéseit megoldja, eloszlatja a homályt, a félelmet!  Milyen jó lenne, ha ennyi bölcsességgel, nyugalommal, türelemmel tudnám végezni a rámbízott üzenet megosztását a gyermekekkel, kollégáimmal.
3. Nincs fölösleges szó, locsogás! 10- 15 perces párbeszéd elég ahhoz, hogy beinduljon a világ megváltásának, csodálatos műve,  Mária, a tizenéves szűz igent mond Istennek, vállalja, hogy Jézus édesanyja legyen! Döbbenetes ez a rövid, pontos, céltudatos párbeszéd, ez nem Szent István kardja, ez nem hosszú és lapos, hanem rövid és hatékony!! Nekünk is erre kellene törekednünk, nem sok napos tanácskozásra vár a világ, hanem célratörő, világos, eredményes tanítást, építő jellegű párbeszédet!
Egészen biztos, hogy e három gondolat mellett még sok mindent tanulhatunk Isten angyalaitól, de ha Mária közbenjárásával e három szép angyali tulajdonság felragyogna az arcunkon, akkor biztos, hogy sokkal szebb, békésebb lenne a világunk!
Szeretettel, 
Csaba t.
Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy  szűzhöz,  aki  jegyese  volt  egy  férfinak,  a  Dávid  házából  való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te  minden asszonynál!” Ennek  hallatára Mária  zavarba jött  és gondolkodóba  esett, hogy miféle köszöntés ez.  Az angyal azonban  folytatta: „Ne félj,  Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s  Jézusnak fogod  őt nevezni!  Nagy lesz  ő: a  Magasságbeli Fiának fogják  hívni. Az  Úristen neki  adja atyjának,  Dávidnak  trónját. Uralkodni fog Jákob házán  mindörökké, és uralmának  soha nem lesz  vége!”
Mária ekkor megkérdezte az  angyalt: „Hogyan történhet  meg ez, amikor  én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll  le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az,  ki tőled születik: Isten Fiának fogják  őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet  is gyermeket fogant  öregségében,  sőt,  már  a  hatodik  hónapban  van,  bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr  szolgálóleánya: történjék velem szavaid  szerint!”
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38
Bővebben: 2016. december 7. – Szerda"Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem,  mert én szelíd vagyok és alázatos szívű,  és nyugalmat talál lelketek." Uram jó dolog jónak lenni, jó dolog vállunkra venni a szeretet igáját és irgalmas jósággal szolgálni a rájuk bízottakat!! Jó dolog nagylelkűen megosztani kenyerünket a bajban lévő társainkkal, jó dolog - ha botladozva is, de a Te nyomodba lépni és megtapasztalni, hogy valóban a Te terhed, még ha sokszor a húsunkba is vág, milyen könnyű és édes!!
Krisztustól kapott tiszta öröm izével a számban,
Csaba t. 
Kép: Máté Bence a világ természet-fotósainak a ranglistáján második helyezettje, árva gyermekeinknek magyarázza nagy szeretettel, türelemmel, a madár fotózás rejtelmeit!
Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: „Jöjjetek  hozzám mindnyájan,  akik  fáradtak  vagytok,  és  terhek  alatt  görnyedtek: én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem,  mert én szelíd vagyok és alázatos szívű,  és nyugalmat talál lelketek. Mert  az én igám édes, és az én terhem könnyű.”
Mt 11,28-30
Bővebben: 2016. december 6. – Kedd "Atyátok nem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül."
Istenem, Te mindent szeretsz ami van, mert ha nem szeretnéd meg sem teremtetted volna! Szimpla létünk azt bizonyítja, hogy te szeretsz, akarsz, elfogadsz!! 
Csendben ülök a szobámba,  imádkozom, csendesen levegőt veszek, létezem! Létem öröme lassan Teremtőm irántunk való szeretetének megtapasztalásának szilárd partjára sodor, biztos kikötő, végtelen tiszta öröm tölt el, otthon vagyok, haza értem! A fény betölti szívemet, és én kicsinységem tudatában, gyermeki bizalommal Teremtőm karjaid között nyugovóra térek!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: egy gyermekek aludni tért a székelyhídi otthonunkban
Egy alkalommal  Jézus  ezt  a példabeszédet  mondta  tanítványainak:  „Mit gondoltok? Ha valakinek  száz juha  van, és egy  elcsatangol közülük,  nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy  megkeresse az eltévedtet?  Ha aztán  szerencsésen megtalálja,  bizony mondom  nektek: jobban örül  neki, mint  az el  nem tévedt  kilencvenkilencnek. Éppen  így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül.”
Mt 18,12-14
Bővebben: 2016. december 5. – HétfőUram a mai evangéliumban e beteg embernek a barátait csodálom, kik nem álltak le a nehézségek láttán, hanem élő hittel társukat eléd vitték, hogy Te meggyógyítsd őt!! Nagyon szép ez a történet, ma a segíteni akaró emberekért imádkozom, leginkább az én kedves nevelőimért, kik nap mind nap ugyanígy a rájuk bízott gyermekeket felkarolják és megpróbálják imádságos szeretettel eléd vinni, hogy te gyógyítsad, tanítsad, vigasztaljad őket!! Áld meg Uram a segítő szándékkal lehajló nevelőket, munkatársaimat, támogatóinkat, hogy munkájuk gyümölcsét látva, öröm, fény töltse el a szívüket, gyermekeikkel éljenek békében ezen a földön, és munkájuk jutalmaként nyerjék el az örök életet!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Esti mese Nagy Mariann medgyesi nevelővel!
Egyik napon, amikor  Jézus tanított, farizeusok  és törvénytudók is  ültek körülötte, akik  Galilea és  Júdea  különböző falvaiból  és  Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.
Ekkor néhány férfi egy  béna embert hozott hordágyon.  Be akarták vinni  a házba, hogy  eléje  tegyék, de  a  tömeg  miatt nem  fértek  hozzá.  Ezért fölmentek a tetőre, és  azon át bocsátották le  ágyastul a középre,  Jézus elé. Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid.”
Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?”  Jézus pedig gondolataikba látva megszólalt: „Miért gondolkodtok így  magatokban?
Mi könnyebb, ha azt mondom: „Bocsánatot nyertek bűneid!” – vagy azt: „Kelj föl és járj!”? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma  földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és  menj haza!”  Erre ő  a szemük  láttára tüstént  fölkelt.
Fogta  ágyát,  amelyen  feküdt,  és  Istent  magasztalva  hazament.   Erre mindnyájukat ámulat fogta el,  magasztalták Istent, és félelemmel  eltelve mondogatták: „Csodadolgokat láttunk ma.”
Lk 5,17-26
Bővebben: 2016. december 4. – Advent 2. vasárnapjaAz aratni való oly sok, de a munkás nagyon kevés, alázattal imádkozom, hogy küldj munkásokat az aratásba!! A szentírás kérése mindannyiunknak szól: Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! Uram segíts, hogy az emberek Feléd vezető útját bölcs szeretettel, alázatos kitartással egyengessem! Tégy engem híd-verővé, irányt mutató útjelző táblává, lépcsőfokká, mely elváslik a használattól!  Mind szerzetespapod szeretném az Istenkereső emberek ösvényeit járhatóbbá, egyenessé tenni, a szakadékokra, reménytelen zsákutcákra figyelmeztetni őket, hogy minél többen a veled való, életet jelentő, vigasztaló találkozásban részesüljenek!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Jelképesen oda álltam a gyaluló Szent József mellé, hogy segítsek Jézusnak keményen tartani a gerendát!! 
Abban az  időben: Keresztelő  János megjelent  Judea pusztájában,  és  így tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!” Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!
János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska  és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá  Jeruzsálem, egész Judea és a  Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
Amikor  látta,   hogy   sok   farizeus  és   szadduceus   is   jön   hozzá megkeresztelkedni, így  szólt  hozzájuk:  „Viperák  fajzata!  Ki  indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát  a bűnbánat  méltó   gyümölcsét!   És   ne   higgyétek,   hogy   közben   azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám!  Mert mondom nektek: Isten ezekből  a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már  a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! Én csak vízzel keresztellek  titeket a bűnbánatra, de aki  énutánam jön, az erősebb nálam; arra sem  vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam.  Ő Szentlélekkel és  tűzzel  keresztel  meg titeket;  kezében  tartja  már  a lapátot, hogy kitakarítsa  szérűjét. A  búzát magtárba  gyűjti, a  pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!”
Mt 3,1-12
Bővebben: 2016. december 3. – Szombat "Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!" Uram, Te mindannyiunkat hívsz, hisz nálad mindennap fekete péntek van, kegyelmeiddel szeretnél mindenkit megajándékozni roskadásig!! Bátorságért imádkozom, adj nekünk erőt, hogy ajándékaidnak dugigtelt tárházába belépjünk, s mindazt mire szükségünk van feladataink végzésére azt hitte felmarkoljuk, hogy így ajándékaidtól újjászületve mi magunk is ajándékká váljunk, élő áldásoddá ezen a földön!!
Bizalommal, 
Csaba t. 
Kép: Egy kedves önkéntes esti mesét olvas a gyermekeinknek!
Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított  a zsinagógákban,  hirdette   országának  örömhírét,   meggyógyított   minden betegséget és  minden bajt.  Ahogy végignézett  az embereken,  megesett  a szíve  rajtuk,  mert  olyanok  voltak,  mint  a  pásztor  nélküli   juhok: elcsigázottak  és  kimerültek.   Akkor  így   szólt  tanítványaihoz:   „Az aratnivaló sok,  de  a munkás  kevés.  Kérjétek az  aratás  Urát,  küldjön munkásokat aratásába!” Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és  hatalmat adott nekik,  hogy  kiűzzék  a tisztátalan  lelkeket,  és  meggyógyítsanak minden betegséget és  minden bajt. Majd  elküldte őket, és  megparancsolta nekik:  „Menjetek   Izrael  házának   elveszett  juhaihoz!   Menjetek   és hirdessétek:  közel  van  a   mennyek  országa.  Gyógyítsatok   betegeket, támasszatok  fel  halottakat,  tisztítsatok  meg  leprásokat,  űzzetek  ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!”
Mt 9,35-10,1. 6-8
Bővebben: 2016. december 2. – Péntek„Hiszitek-e - kérdi Jézus Krisztus tőlünk- ,hogy tudok  segíteni rajtatok?”
Kérdésedre a válaszom egy határozott igen! Egyfelől hiszem, hogy szívünkben elültetett szép vágyainkat segítségeddel már itt ezen a földön valóra tudjuk váltani!! Másfelől azt is hiszem, hogy képes vagy e föld - nevű projektet, a mi háborúktól zajos világunkat - jó végre vinni, és elvezetni bennünket a Te csodálatos, teremtő asztalodhoz, hol szentjeid társaságában békében, örömben, alkotó szeretetben örökre Veled lehetünk!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Budapesten, Káposztásmegyeri Szent József temploma mellett áll ez a szép szobor! Nagyon tetszett, hogy a gyermekek  Jézusnak, Józsefnek sapkát, sálat adtak, gondoltam én is segítek nekik a munkában! Egészen biztos, hogy Istennek a te segítségedre is szüksége van!
Tanító  útján  egyik  alkalommal  két   vak  követte  Jézust.  Egyre   ezt kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid  fia!” Amint hazaérkezett,  bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte  tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok  segíteni rajtatok?” „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérintette  szemüket, és így szólt: „Legyen  a hitetek szerint!” Erre  megnyílt a szemük.  Jézus pedig rájuk parancsolt:  „Vigyázzatok, ezt  senki meg ne  tudja!” Ám  azok elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.
Mt 9,27-31
Bővebben: 2016. december 1. – Csütörtök„Nem  mindaz, aki  azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát."
Térden állva imádkozom, hogy küldj munkásokat az aratásba, olyanokat, akik nem csak állnak és csevegnek, okosakat mondva az érett búzatáblák mellett, hanem akik neki is állnak keményen dolgozni! Uram ments meg bennünket a csevegő, mindenhez hozzászóló, mindent jobban tudó kereszténységtől! Segíts, hogy felismerjük szent Akaratodat és azt csendes, kitartó munkával valóra is tudjuk váltani, ott ahova állítottál bennünket! Segíts, hogy az élő remény, a hegyeket mozgató hit, és a lángoló szeretet hordozói legyünk ezen a földön!!   
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép:  Árva gyermek, vigaszt talál.
A hegyi beszédben  Jézus így  szólt tanítványaihoz: „Nem  mindaz, aki  azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.  Aki hallgatja tanításomat, és  tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az  ár, süvöltött a  szél és rázúdult a  házra, de az  nem dőlt össze,  mert  sziklára  épült.  Mindaz  pedig,  aki  hallgatja  ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki  házát homokra építette.  Szakadt a  zápor, ömlött  az ár,  süvöltött a  szél  és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.”
Mt 7,21. 24-27
Bővebben: 2016. november 30. – Szerda, Szent András apostol a Szent András kereszttelUram, te olyan könnyen oda mersz menni bizalommal Andráshoz és a többiekhez, egyenesen, őszintén mersz hihetetlen nagy dolgokat kérni tőlük, de tőlünk is, és lám voltak, és ma is vannak kik ha botladozva, de tiszta szívvel igent mondanak Szent Fölségednek és elindulnak akaratodat megvalósítani!! 
Azért imádkozom ma, hogy mi is merjünk bízni egymásban, merjünk tiszta szívvel, őszintén kérni, és a felkérésekre, egymás szemébe nézve igent mondani! Add Urunk, hogy merjenek a fiataljaink szeretettel egymáshoz hajolni, és akár a házasságkötésben, akár más életre szóló döntésekben igent mondani a felkérésekre, merjenek egymás kezét megfogva a Te akaratod szerinti új utakra lépni, egy jobb világot álmodva, vállalkozásokba kezdeni, a holnapot, a szép terveket valósággá tenni!! 
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: Medve-árvaház a Nagy hagymás hegységben, lám még egy vadállattal is össze lehet barátkozni, ha valaki veszi ehhez szükséges időt, bátorságot! 
A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.
Mt 4,18-22
Bővebben: 2016. november 28. – Hétfő„Tedd ezt!” – és megteszi.” Ilyen egyszerű!! 
Szeretnék Uram a te figyelmes gyermeked lenni, engedelmes, gyors, pontos, eredményes, megtenni mindazt mit szent Fölséged kér, elvár tőlem!! Azt szeretném, hogy az én mindennapi eledelem a Te szent akaratod legyen!!
Szeretettel,
Csaba t.
Abban az  időben, amikor  Jézus bement  Kafarnaumba, egy  pogány  százados járult eléje,  és  így szólt:  „Uram,  szolgám bénán  fekszik  otthon,  és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom.” A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem  csak egy szóval mondd,  és meggyógyul  az én szolgám.  Jómagam, bár  alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: „Menj!” – elmegy; a másiknak: „Jöjj ide!” –  akkor hozzám jön; és szolgámnak:  „Tedd ezt!” – és megteszi.”
Amikor Jézus  ezt  hallotta,  elcsodálkozott,  és  így  szólt  kísérőihez: „Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt mondom  nektek:  Sokan jönnek  majd  napkeletről és  napnyugatról,  és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában.”
Mt 8,5-11

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Ma 2019. július 20. szombat, Illés napja van. Holnap Dániel és Daniella napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Az irgalmas szeretet bűnöket töröl el

A Szentírás világosan leírja, hogy az irgalmas szeretet bűnöket töröl el.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube