Bővebben: 2017. február 14. – Kedd„Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?”
Oly sok szegénynek, árvának terítettem asztalt a te gondviselő jóságodból Istenem de ennek ellenére szégyenkezve, bevallom, hogy  még mindig nem értem végtelen jóságodat, hozzánk lehajló türelmedet! Csodálni csodálom irgalmas gondviselő jóságodat, hisz nap mind nap mind tikkadt vándor a forráshoz, visszajárok Hozzád, de érteni nem értem, hogy mit szeretsz rajtunk?! Te aki a teremtés hajnalán egyetlen igéddel a létbe robbantottál, hogy a térben, s időben kibomló univerzum otthont nyújtson  az emberben öntudatra ébredt gyermekednek, Te mérhetetlenül hatalmas vagy, s mégis gyöngéd Atyánként  végtelen bölcsességgel, tapintattal, lehajolsz hozzánk!?
Érteni nem értelek, de bizalommal hozzád menekülök!!
Élő hittel, 
Csaba t. 
A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti-tavon.  Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal,  és csak egy  kenyerük volt a  bárkában. Jézus  a lelkükre  kötötte:  „Vigyázzatok!  Óvakodjatok  a  farizeusok  és  Heródes kovászától!” Ők egymás közt arról  beszélgettek, hogy nem hoztak  magukkal kenyeret. Jézus észrevette, és így szólt: „Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még  most  sem  értitek,  és  nem  fogjátok  föl?  Még  mindig mérzéketlen a szívetek? Van  szemetek, és nem láttok?  Van fületek, és  nem hallotok? Nem emlékeztek  arra, hogy amikor  öt kenyeret megtörtem  ötezer embernek, hány  tele kosár  maradékot szedtetek  össze?” Azt  válaszolták:
„Tizenkettőt.” „És amikor  hetet törtem meg  négyezer embernek, hány  telem kosár  maradékot  szedtetek  össze?”  Azt  felelték:  „Hetet.”  Erre  újra megjegyezte: „Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?”
Mk 8,14-21

Bővebben: 2017. február 13. – Hétfő"...vitatkozni kezdtek vele." Gondolkozzunk el a világunkon és azon is, hogy vajon ki az Isten?! A csatolt kis filmet érdemes megnézni, és tudósaink szemével rácsodálkozni mindarra mi körülvesz....
Az emberek jeleket kérnek Krisztustól?! Miért nem nézünk körül?! Mennyi hihetetlen jel van körülöttünk arról, hogy itt valaki bölcsen tervez, megvalósít, kormányoz!! Engem a látottak arra késztet, hogy térdre boruljak és  Jézus Krisztust elfogadjam Uramnak Istenemnek!! Isten végtelen ereje, mellyel megálmodta, formálja és gondviselő szeretettel fenntartja világunkat  döbbentsen szerénységre, alázatra és végtelen szeretetre vezet engemet az iránt, kitől mindent kaptunk!!
Jézus Krisztus, te vagy az én királyom,
Csaba t. 
Teller Ede - Kvantummechanika I

Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet  kértek  tőle,  mert  próbára   akarták  tenni.  Ő  lelke   mélyéből felsóhajtott, és így szólt: „Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez  a nemzedék  nem kap  semmiféle jelet.”  Ezzel otthagyta  őket.
Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára.
Mk 8,11-13

Bővebben: 2017. február 12. -VasárnapÉvközi 6. vasárnap
„Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom  nektek, hogy aki bűnös vággyal  asszonyra néz, szívében már  vétkezett vele.
Krisztus kemény üzenetével kezdődik a házasság hete!! Milyen jó lenne, ha legalább mától Jézusnak a parancsai határoznák meg egymáshoz való viszonyunkat!! Ne dédelgessük a bűneinket, nevezzük annak minek Jézus is nevezi, "házasságtörésnek" és többet ne kövessük el, se gondolattal, se cselekedettel!! Anyánk az Egyház arra kér, hogy ne álljunk meg a bűn határán, mert nem elég bűntelenül élni egymás mellett, hanem a családunk iránt szeretetünket, feltétel nélküli ragaszkodásunkat mutassuk ki nap mint nap! Teremje életünk a családunk iránti ragaszkodó szeretetnek messze illatozó szép virágait, életadó, tápláló értékes gyümölcseit!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Jézus a hegyi  beszédben ezt mondta  tanítványainak: Ne gondoljátok,  hogy azért jöttem,  hogy  megszüntessem  a  törvényt  vagy  a  prófétákat.  Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek,  amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy „í” betű sem, sőt egy vessző sem,  amíg minden be  nem teljesedik. Aki  tehát csak egyet  is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az  embereket, azt nagyon  kicsinek fogják  hívni a  mennyek országában.  És mindaz,  aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
Majd így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: ha igaz voltotok nem  múlja felül az  írástudókét  és  a  farizeusokét, nem  juthattok  be  a  mennyek országába. Hallottátok,  hogy a  régieknek ezt  mondták: Ne  ölj! Aki  öl, méltó az ítéletre. Én  viszont azt mondom nektek,  hogy méltó az  ítéletre mindaz,  aki  haragszik  testvérére.   Aki  azt  mondja  testvérének:   Te esztelen!,  méltó  a  főtanács  ítéletére.   Aki  pedig  azt  mondja:   Te istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és  ott eszedbe  jut, hogy  testvérednek valami  panasza  van ellened, hagyd ott  ajándékodat az oltár  előtt, s menj,  előbb békülj  ki testvéreddel.  Csak  aztán   térj  vissza,   hogy  bemutasd   áldozatodat.
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor  még úton vagy vele,  nehogy átadjon a bírónak,  a bíró pedig  a börtönőrnek, és  a börtönbe  vessenek.
Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg  nem fizeted.”
„Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom  nektek, hogy aki bűnös vággyal  asszonyra néz, szívében már  vétkezett vele. Ha  a jobb szemed  bűnre visz,  vájd ki,  és vesd  el magadtól.  Jobb neked,  ha elvész egy testrészed, minthogy egész  tested a kárhozatra kerüljön. Ha  a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb  neked, ha egy testrészed vész el, minthogy  egész tested a kárhozatra jusson.  És ezt is mondták: Aki  elküldi feleségét, adjon  neki válólevelet. Én  pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.”
„Hallottátok, hogy  ezt is  mondták a  régieknek: „Hamisan  ne esküdj,  és tartsd meg az Úrnak tett esküdet!” Én pedig azt mondom nektek:  Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre,  mert az a nagy  Király városa! De  még saját fejedre se esküdj,  mert egyetlen hajszáladat  sem tudod ősszé  vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek  „igen, igen, nem, nem”; ami  ettől eltér, az a gonosztól van.”
Mt 5,17-37

Bővebben: 12 February 2017 - 6th Sunday of Ordinary timeFather Csaba’s reflection on the gospel….
12 February 2017 - 6th Sunday of Ordinary time.
“You have heard that it was said, ‘You shall not commit adultery.’  But I say to you that every one who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.”
Marriage week is starting off with a stern message from Christ !! How great it would be if at least from today Jesus’ commandments would determine our relationships to one another !! Lets not  cherish our sins , but call them what Jesus is also calling them, "adultery “ and lets not commit it  ever again either in thought, nor in action!!! Our Mother the Church is asking us , not to verge on sin , as it is not enough to lead a blameless life  next to one and  other, but lets express day after day our unconditional , steadfast  love for our family ! May our life produce the beautiful  fragrant flowers , life-giving , nourishing, valuable fruits of our devotion to our families !!!!
With love,
Father Csaba
translated by dr k.e.
“Think not that I have come to abolish the law and the prophets; I have come not to abolish them but to fulfil them.  For truly, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. 19 Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but he who does them and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven.  For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven.
“You have heard that it was said to the men of old, ‘You shall not kill; and whoever kills shall be liable to judgment.’  But I say to you that every one who is angry with his brother shall be liable to judgment; whoever insults his brother shall be liable to the council, and whoever says, ‘You fool!’ shall be liable to the hell of fire. So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you,  leave your gift there before the altar and go; first be reconciled to your brother, and then come and offer your gift.  Make friends quickly with your accuser, while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison;  truly, I say to you, you will never get out till you have paid the last penny.
“You have heard that it was said, ‘You shall not commit adultery.’  But I say to you that every one who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.  If your right eye causes you to sin, pluck it out and throw it away; it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. 30 And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away; it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell.
“It was also said, ‘Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce.’ 32 But I say to you that every one who divorces his wife, except on the ground of unchastity, makes her an adulteress; and whoever marries a divorced woman commits adultery.
“Again you have heard that it was said to the men of old, ‘You shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn.’  But I say to you, Do not swear at all, either by heaven, for it is the throne of God,  or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. 36 And do not swear by your head, for you cannot make one hair white or black.  Let what you say be simply ‘Yes’ or ‘No’; anything more than this comes from evil.
Matthew 5, 17-37

Bővebben: 2017. február 11. – Szombat Jézustól azt tanuljuk, hogy nincs lehetetlen helyzet! Ö nekünk azt tanítja, hogy: "Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz!" (Jn 14)
Higgyünk Jézus Krisztusban a mi Urunkba és vegyük komolyan a munkánkat, mert Isten egészen biztos, hogy olyan feladatot nem biz ránk mihez erőt, képességet nem ad, biztos, hogy képesek vagyunk feladatainkat jó végre vinni!! 
Előttünk a nagy példa, Krisztus nevében előre!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: 
„Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről jöttek.” 
Tanítványai így feleltek: 
„Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?” 
Jézus ekkor megkérdezte tőlük: 
„Hány kenyeretek van?” 
Azt felelték: 
„Hét.” 
Akkor meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép között. Volt néhány kisebb haluk is. Azokat is megáldotta és meghagyta, hogy osszák szét. Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot: hét kosár telt meg vele. Mintegy négyezren voltak. Azután elbocsátotta őket. Maga pedig tanítványaival hajóba szállt, és Dalmanuta környékére ment.
(Mk 8,1-10)

Bővebben: 2017. február 10. – PéntekUram tudom, hogy méltatlan vagyok, de mégis hozzád kiáltok, szeretném hallani a vigasztaló, bátorító hangodat, kérlek nyisd meg szavadra az én süket fülemet! 
Arra kérlek, hogy adj bátorságot és erőt, hogy megszólíthassalak, szívemből felszakadó imám két hívő karjával átölelhesselek Téged, ki élsz és uralkodsz most és mindörökké! 
Gyermeki alázattal kérlek szólj:  „Effeta”,  vagyis „Nyílj  meg” és én megszólalok, s meghallom életet adó szavad, s hirdetem testvéreimnek szent nagyságodat és szent akaratodat!
Szeretettel,
Csaba t. 
Jézus  eltávozott  Tírusz  vidékéről,  és  Szidonon  át  a  Galileai-tóhoz érkezett, a  Tízváros  környékére. Ott  egy  süketnémát vittek  hozzá,  és kérték, hogy tegye  rá a kezét.  Jézus félrehívta őt  a tömegből, ujját  a fülébe dugta, majd nyállal megérintette a nyelvét. Azután föltekintett  az égre, fohászkodott,  és  így szólt:  „Effeta”,  vagyis „Nyílj  meg!”  Erre megnyílt a süket füle, megoldódott  a nyelve, és érthetően beszélt.  Jézus megparancsolta, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és azt mondták:  „Mindent jól cselekedett: a  süketeknek visszaadta hallásukat,  a némáknak pedig  a beszédet.”
Mk 7,31-37

Bővebben: 2017. február 9. – CsütörtökSzeretet és a határok! Nyelvi, nemzetiségi, faji, vallási, gazdasági határok nyomorítják, kötik gúzsba a világunkat! Hihetetlen mély szakadékok szabdalják keresztül, kasul társadalmunkat! A bizalom hiánya nagyon sokszor gyűlöletbe, ellenségeskedésbe, háborúba torkoll, mely sajnos mindannyiunkból próbálja kihozni a vadállatot, a gonosz gyilkost! 
Jézus könnyedén átlép ezeken a szakadékokon, szóba áll leprásokkal, bűnösökkel, más nemzetiségű, más vallású emberekkel is! Jézus épp olyan jóságos, szeretetreméltó az idegenekkel, mint a sajátjaival. Apostolait is az egész világra küldi: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15) 
Jézus szeretetparancsa egyetemes, nem csak a saját családunkat, népünket, egyházunkat kell szeretnünk, hanem mindenkit! Sőt az összes embertársunk elfogadásán túl, - Jézus akarata szerint - minden teremtmény felé meg kell őrizzük a szeretetteljes nyitottságunkat, bizalmunkat! Imádkozzunk, és próbáljunk bizalommal átlépni a bennünket egymástól elválasztó különbségeken, mert a csodák földjére vezet a krisztusi szeretet útja!
Hiszek a szeretet végső győzelmében,
Csaba t.
Kép: Gálospetri otthonunk kis lakói egymást elfogadva együtt serénykednek a konyhában.
Jézus egyszer  Tírusz és  Szidon vidékére  vonult vissza.  Itt betért  egy házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban.
Egy asszony,  akinek  leányát  tisztátalan  lélek  szállta  meg,  tudomást szerzett  róla,  odasietett  hozzá,  és  a  lábához  borult.  Az   asszony szír-föníciai származású  pogány  volt.  Azt  kérte  tőle,  hogy  űzze  ki leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította: „Hadd lakjanak  jól előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetik!”  De az  asszony  így folytatta:  „Igaz, Uram,  de  az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek  elmorzsálnak.”
Jézus azt válaszolta:  „Szavad jutalmaként menj!  A gonosz lélek  elhagyta leányodat.” Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a gonosz lélek.
Mk 7,24-30

Bővebben: 2017. február 8. – SzerdaHonnan van a rósz - kérdezzük oly gyakran!?  Jézus válasza nagyon tömör: “a rossz belülről származik”!
A nagytakarítást magunkban kell elkezdenünk!! Csendesedjünk el és vizsgáljuk meg mi lakik a szívünkben!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Jézus egy alkalommal ismét magához hívta  a népet, és így tanította  őket:
„Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be  az embert, ami kívülről jut az emberbe;  hanem ami az emberből származik,  az szennyezi  be  őt.”  Amikor  Jézus  a  népsokaság  elől  bement  a  házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte: „Hát még ti sem  értitek? Nem  tudjátok, hogy amit  megeszik az  ember, az  nem szennyezheti be, mert nem a szívébe  jut, hanem a gyomrába, és a  félreeső helyre kerül?” Ezzel tisztának mondott minden ételt.
Aztán így  folytatta: „Ami  az emberből  ered, az  teszi tisztátalanná  az embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás,  gyilkosság,  házasságtörés,  kapzsiság,  rosszindulat, csalás, kicsapongás,  irigység, káromlás,  kevélység,  léhaság. Ez  a  sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert.”
Mk 7,14-23

Bővebben: 2017. február 7. – KeddPitiáner kis dolgokhoz ragaszkodunk, és az igazán fontos, lényeges dolgokról megfeledkezünk...... A családban, a munkahelyeken, de sajnos sokszor a parlamentekben, de még az Egyházban is a viták, vagy az úgynevezett "reformok" sokszor a mellékes dolgokról szólnak, és az igazán fontos kérdések elő sem kerülnek!! A Titánik neki ütközött a jéghegynek, süllyed, de a szorgos szolgák a csillogó réz kilincseket fényezik!!  Mennyire más Jézus Krisztus! A galileai tengernél, nagypéntek után, odamegy tanítványaihoz, és szelíden megkérdezi: " Péter szeretsz te engem??  Nincs mellé beszélés, a múlt szapulása, fölösleges, sehova nem vezető körök, Jézus egyből a lényegre tőr és amikor tanítványa megvallja a hitét, szeretetét Mestere iránt, akkor szent a béke, a világ megváltásának nagy műve zökkenő nélkül megy tovább!!
Adná a jó Isten, hogy ne vesszünk el a részletekben, Mesterünk nyomába lépve mindig a lényegre törjünk!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Kedves dévai nevelőnőnk szeretettel eteti az Isten nevében befogadott gyermeket!
Abban az időben: Összegyűltek Jézus  köré a farizeusok és néhány  írástudó Jeruzsálemből. Látták,  hogy  egyik-másik tanítványa  tisztátalan,  vagyis mosatlan kézzel  eszi  a kenyeret.  A  farizeusok és  általában  a  zsidók ugyanis nem esznek  addig, amíg  meg nem  mossák a  kezüket könyékig,  így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem  esznek, míg meg nem mosakszanak. S még  sok más hagyományhoz is ragaszkodnak:  így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez.
A  farizeusok  és  írástudók   tehát  megkérdezték:  „Miért  nem   követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?”
Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok  Izajás, amint írva van:  Ez a  nép ajkával  tisztel engem,  ám a  szíve távol  van tőlem. Hamisan  tisztelnek, olyan  tanokat tanítván,  amelyek csak  emberi parancsok.  Az  Isten   parancsait  nem  tartjátok   meg,  de  az   emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.”
Azután így  folytatta:  „Ügyesen  kijátsszátok Isten  parancsait,  hogy  a magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette: Tiszteld atyádat és anyádat,  és aki  atyját vagy  anyját átkozza,  halállal bűnhődjék!  Ti ellenben azt  tanítjátok: Ha  valaki azt  mondja atyjának  vagy  anyjának: amivel segíthetnélek téged, az „korbán” vagyis Istennek szentelt  áldozati adomány, annak nem engeditek  meg, hogy bármit is  tegyen apja vagy  anyja érdekében. Így a  magatok hagyományával kijátsszátok  Isten parancsát,  és még sok más ehhez hasonlót tesztek.”
Mk 7,1-13

Bővebben: 2017. február 6. – Hétfő"Bejárták az  egész környéket..." Jézus nem ül a sekrestyében!! Úton van, a jópásztornak nyáj szaga van!! A mindennapi élet feladatait meglátva, vállalva éli a Mesterünk az életét az emberek között!! A magam mércéjével én is ezt kell hogy tegyem! Nagy csodát nem tudok tenni, de részt kell hol vegyek az emberek életében! A csoda Isten ajándéka, melyet szent fölsége, ha jónak lát nagylelkűen megad! Tőlem, ha csak egy pohár víz, egy mosoly telik, akkor ne szomorkodjak, mert nekem azt az egy talentumot kell kamatoztassam!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Medgyesi kislányunk büszke örömmel mutatja szép otthonát...
Jézus és apostolai egyszer áthajóztak  a Genezáreti-tó túlsó partjára,  és ott kikötöttek. Amint kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön fölismerték Jézust. Bejárták az  egész környéket, s  a betegeket hordágyon  odavitték, ahol a hír szerint  Jézus tartózkodott. Amerre csak  járt, a falvakban,  a városokban és a tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték,  hogy legalább  a   ruhája  szegélyét   érinthessék.  Aki   csak   megérintette, meggyógyult.
Mk 6,53-56

Bővebben: 2017. február 5. – Évközi 5. vasárnapÚgy világítson a ti világosságtok az emberek  előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!
Gyertek tegyünk jót, legyünk jók, hogy az emberek magasztalják a mennyei Atyát!!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Abban az időben Jézus így szólt  tanítványaihoz: „Ti vagytok a föld  sója.
De ha a só ízét veszti, mivel  sózzák meg? Nem való az egyébre, mint  hogy kidobják, s  eltapossák az  emberek.  Ti vagytok  a világ  világossága.  A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak,  hogy a  véka  alá  rejtsék,  hanem  a  lámpatartóra  teszik,  hogy   világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek  előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!”
Mt 5,13-16