Bővebben: 2017. január 5. – CsütörtökCsodálom Jézus közvetlenségét, azt a magától érthető természetességet amellyel megszólítja az embereket, ahogyan tudatosan, bölcsen építi baráti körét! Jézus megszólítható a szentírás szerint, gyermekek, felnőttek, betegek, bűnösek, művelt farizeusok, vagy egyszerű emberek mind mind mehetnek kertelés nélkül, nyugodtan Jézus Krisztushoz! A szentírás fényében azt is bátran állíthatjuk, hogy ugyanilyen természetes egyszerűséggel megy, kopogtat be az emberek ajtaján a mi Megváltónk is!! Gyertek hozzám mindnyájan - hív mindannyiunkat megváltó Istenünk!! Nincs személyválogatás, tesztek, próbák, vizsgák, melyen ha az ember sikeresen letesz, akkor beléphet Isten várószobájába! Tudom, hogy mi papok sokszor a tékozló fiuk nagyobb testvéreiként oda állnánk számon kérően a kitárt karú atyánk és a hozzá siető kisebb testvéreink közé, de ez senkit ne zavarjon, mert minden embernek direkt vonala van Teremtőjéhez! 
Merd átölelni Istenedet!! Gyermekeinkkel, kollégáinkkal 2017 januárjában ezt a mindannyiunk felé szeretettel forduló, minden embert megszólító, jósággal hívó, velünk egy asztalhoz ülő Istent szeretnénk megismerni, csodálni, biztató, bátorító, életadó jelenlétében megfürödni!! Isten első parancsa is erre indít: Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj!! Gyertek induljunk el Istenünk kitárt karjai felé!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az  időben, amikor  Jézus Galileába  készült, találkozott  Fülöppel.
„Kövess engem!” –  mondta neki. Fülöp  Betszaidából származott, András  és Péter   városából.   Amikor   találkozott   Nátánáellel,   közölte   vele:
„Megtaláltuk, akiről  Mózes törvénye  és a  próféták szólnak:  a  názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel.
„Jöjj, nézd  meg!” –  felelte  Fülöp. Amikor  Jézus látta,  hogy  Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs  benne kétszínűség!” Nátánáel  megkérdezte:  „Honnan ismersz  engem?”  Jézus  így felelt: „Még  mielőtt  Fülöp  hívott  volna,  láttalak  a  fügefa  alatt.”
Nátánáel erre elismerte:  „Rabbi, te  vagy az  Isten Fia,  te vagy  Izrael Királya.” Jézus így  szólt: „Azért  hiszel, mert azt  mondtam: Láttalak  a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így  folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni  fogjátok, hogy megnyílik az ég,  és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”
Jn 1,43-51
Bővebben: 2017. január 4. – Szerda"- Mester –  hol  laksz? 
 - Jöjjetek,  nézzétek meg!”
Csodálatos!! Milyen egyszerű össze jönni, barátkozni Jézussal?! Vadidegen emberek leszólítja az úton, és nincs várólista, protokoll, mert aki megnyitja szívét ahhoz bemegy az Úr! A jövendő apostolok, a szentírás szerint még aznap Jézusnál is aludtak!! Szeretem magam elé képzelni, ahogyan Mária finom vacsorával kínálja a fiatal embereket!! Egyszerű, csodálatos, békés  kép, fogy a vacsora, a bor, a szeretet parancsa testet ölt, indul egy új korszak, a világ megváltása!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben (Keresztelő) János ott állt két tanítványával, és  mihelyt meglátta  Jézust,  amint  közeledett,  így  szólt:  „Nézzétek,  az   Isten Báránya!” Két tanítványa  hallotta, hogy  (János) ezt  mondta, és  követni kezdte  Jézust.   Amikor  Jézus   megfordult,  s   látta,  hogy   követik, megkérdezte: „Mit  kívántok?”  Azok  ezt felelték:  „Rabbi  –  ami  annyit jelent, hogy  Mester –  hol  laksz?” „Jöjjetek,  nézzétek meg!”  –  mondta nekik. Elmentek  tehát vele,  megnézték,  hogy hol  lakik, és  aznap  nála maradtak. Ez a tizedik óra körül  volt. A kettő közül, akik hallották  ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik András volt, Simon Péter testvére.
Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy  más  szóval  a  Fölkentet”,  és  elvitte  Jézushoz.  Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: „Te  Simon vagy, János fia, de  Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.”
Jn 1,35-42
Bővebben: 2016. december 30. – Péntek2016. december 30. – Péntek, A Szent Család: Jézus, Mária és József
Csodálom Istent, ki szeretetből, irántunk való hatalmas bizalomból bevállalta a megtestesülést!! Milyen jó most a lakásaink pihe - puha melegében szeretteink körében készülni az új esztendőre!! Milyen csodálatos lehet a Szentháromság egysége, az az ország, mit szem nem látott, fül nem hallott és emberi értelem el sem tud képzelni, és melyet Jézus Krisztus ott hagyott, hogy értünk fagyoskodjon Betlehemben, mind egy kivert kutya meneküljön Egyiptomba, a bizonytalanságba, mentve az életét!! Megváltónk szeretettel értünk mindezt bevállalta, és jósággal a kereszten haldokolva is megvallotta bizalmát az emberiségbe! Igen, azért, hogy az ember Isten országába léphessen, Isten emberé lett!!
Csendesedjünk el, és mi is szeretetből vállaljunk be szónélkül néhány nehézséget, gondot, kellemetlenséget, mi a mindennapi életünk velejárója! Nézzem el ha valami nem úgy történik, ahogyan szeretnénk, fogadjuk el a magunk és társaink korlátait botladozásait, Krisztus urunk szerelméért!!
Szeretettel, 
Csaba t.
Miután a  bölcsek  eltávoztak,  íme, az  Úr  angyala  megjelent  Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és  menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a  gyermeket.” József fölkelt, fogta a  gyermeket és anyját,  és  még  azon  éjjel elment  Egyiptomba. Ott  maradt  Heródes haláláig,  hogy  beteljesedjék,  amit  az  Úr  a  próféta  által  mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat.
Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a gyermek életére törtek!” József fölkelt,  fogta a  gyermeket  és  anyját,  és   visszatért  Izrael  földjére.  De   amikor meghallotta, hogy Judeában  Arkelausz uralkodik apja, Heródes után,  félt odamenni. Ezért az álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment.
Odaérve egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék,  amit a próféták mondtak: „Názáretinek fogják hívni”.
Mt 2,12-15. 19-23
Bővebben: 2016. december 29. – Csütörtök"... e  Gyermek  által  sokan  elbuknak  és  sokan  feltámadnak!" Karácsony éjszakáján Mária igenjére Isten emberé lett! A szentmisére papjukkal összegyűlt emberek igenjére Isten kenyéré, borrá lesz, oltáriszentségé!! Igazából minden egyes templom Betlehemi barlang, minden szentmise karácsony éjszakája, minden oltár betlehemi jászol, mely előtt a pásztorok, a napkeleti bölcsek példájára mi is térdre borulhatunk, hogy köszöntsük ugyanazt, ki karácsony estéjén emberé lett, a mi urunkat, Jézus Krisztust!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai,  szülei felvitték Jézust  Jeruzsálembe,  hogy bemutassák  az  Úrnak, amint  az  Úr törvénye előírja: „Minden  elsőszülött fiú az  Úr szent tulajdona.”  Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr  törvénye szerint, „egy pár gerlét  vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon  nevű férfiú, egy igaz és  istenfélő ember, aki  Izrael  vigaszára  várt,  és  a  Szentlélek  lakott  benne.  A
Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg  nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek  arra indította, hogy menjen a  templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta  Istent:
„Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim   meglátták   szabadításodat,   melyet   minden   nemzet   számára készítettél, hogy világosság  legyen: kinyilatkoztatás  a pogányoknak,  és dicsőség népednek, Izraelnek.”
Jézus atyja  és  anyja ámulva  hallgatták  mindazt, amit  Simeon  mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e  Gyermek  által  sokan  elbuknak  és  sokan  feltámadnak  Izraelben!  Az ellentmondás jele lesz  ő –  még a  te lelkedet is  tőr járja  át –,  hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”
Lk 2,22-35

 

Bővebben: 2016. december 28. – Szerda, AprószentekGyermek vagy karrier?! Istennel való viszonyom, vagy a munkahelyem? Józsefnek döntenie kell, a mérleg egyik serpenyőjében a gyermek élete, a kis Jézus, a család, a mérleg másik serpenyőjében ott van a háza, a műhelye, barátai, a megrendelések, a karrier!!  József hamar meghozza a döntést, az élet mellett dönt, fogja a gyermeket, a feleségét és megy az éj leple alatt bankkártya nélkül, minden nélkül az idegenbe, menti a gyermek életét, az Istengyermekkel való élő kapcsolatát, mert számára az a fontos, az a legnagyobb érték!! Döntéseim alapján hogy látom, számomra mi a legfontosabb? Igent mondok az életre, a gyermekre, a családra, még akkor is, ha ebből hátrányom származik, ha netalán értük valamiről le is kell mondanom!!
Adná a jó Isten, hogy ne a gyermekgyilkos Heródes, hanem Szent József szép példája vezessen bennünket!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Két nálunk végzett diák a pici babával, ők az élet mellett döntöttek!!
Miután a  bölcsek  eltávoztak,  íme, az  Úr  angyala  megjelent  Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és  menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a  gyermeket.” József fölkelt, fogta a  gyermeket és anyját,  és  még  azon  éjjel elment  Egyiptomba.  Ott  maradt  Heródes haláláig,  hogy  beteljesedjék,  amit  az  Úr  a  próféta  által  mondott:
Egyiptomból hívtam  az én  fiamat. Amikor  Heródes látta,  hogy a  bölcsek kijátszották,  nagy  haragra  lobbant,  és  Betlehemben  meg  annak  egész környékén megöletett minden fiúgyermeket  kétévestől lefelé, a  bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Akkor  beteljesedett, amit Jeremiás  próféta jövendölt: „Kiáltás  hangzik  Rámában,  nagy  sírás  és  jajgatás:  Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.”
Mt 2,13-18
Bővebben: 2016 december 26- HétfőCsaba testvér elmélkedése a mai evangéliumról :
2016 december 26, Szent István az első vértanú ünnepén.
Szent István, első vértanúnk napján nagy szeretettel emlékezünk mindazokra kik az igazságért való kiállásukért szenvedtek, szenvednek, ugyanakkor erőt is kérünk a Szent István közbenjárásával, hogy mi magunk is képesek legyünk kiállni a szeretetbe öltöztetett igazságért!!
Sok szeretettel imádkozom ezen a napon az István nevű gyermekeinkért, kollégáinkért, barátainkért!! A mai déli szentmisémben szeretettel megemlékezek róluk,
Csaba t. 
Nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke fog szólni belőletek. De óvakodjatok az emberektől! Mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket. Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek. Mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke az, aki beszél általatok. Akkor halálra adja majd a testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak és halálra juttatják őket. Gyűlöletesek lesztek minden nemzet előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az megmenekül.
Máté 10, 17-22
Bővebben: 2016. december 22. – CsütörtökSzívesen segítünk, de csak annyit, hogy ne fájjon!! Mária jókedvet, vidámságot árasztva, ott marad három hónapig idős rokonánál, mos, főz, takarít, játszik a kis Jánoskával!! Segítve, segítséget kap, felkészül maga is, az anyai hívatásra!! Adná a jó Isten, hogy mi is Istent hordozva a szívünkben, jókedvvel, vidáman a szolgáló szeretet útjára léphessünk, hogy így mindennapi munkánkat végezve felragyogjon arcunkon Jézus Krisztus szép vonása!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Árkosi ferences nővéreink befogadják az ajtójukon kopogtató, hajléktalan kismamákat, hogy ott a kolostorukban, szépen felkészüljenek az anyaságra és megszüljék gyermeküket!
Erzsébet  meglátogatása   alkalmával   Mária   így   magasztalta   Istent: „Magasztalja lelkem az  Urat, és szívem  ujjong megváltó Istenemben!  Mert tekintetre  méltatta  alázatos  szolgálóleányát,  lám,  ezentúl  boldognak hirdet engem  minden  nemzedék. Nagy  dolgokat  művelt velem  a  Hatalmas, szentséges az ő  neve! Irgalma nemzedékről  nemzedékre száll,  mindazokra, akik félik őt.  Nagyszerű dolgot  tett karja ereje,  széjjelszórta mind  a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat.  Az  éhezőket  elhalmozta  minden  jóval,  de  a  gazdagokat elküldte  üres   kézzel.  Felkarolta   gyermekét,  Izraelt,   megemlékezve irgalmasságáról,  amint  atyáinknak  megígérte:  Ábrahámnak  és  utódainak mindörökre!”  Mária  ott  maradt  még  körülbelül  három  hónapig,  azután visszatért otthonába.
Lk 1,46-56
Bővebben: 2016. december 21. – SzerdaMária belép a házba és még a kis magzat is  "örvendezve felujjong"! Milyen jó lenne ha körülöttem, körülötted is örvendezve ujjonganának az emberek ha valahol megjelenünk! Milyen jó lenne ha jelenlétünk örömet, fényt, erőt, egészséget adna a környezetünkben élőknek, boldogságot hozna arra a hajlékra, melybe belépünk!
A marék porból született embernek legmagasztosabb célja, ajándékká, áldássá válni ott azon a földön melyből vétetett, s melybe visszahanyatlik halálában! A többi teremtő Istenünk dolga! Éppen ezért arra bátorítalak, hogy nagy elhatározással, szándékosan akard, hogy te magad légy a karácsonyi  áldás, ajándék, szeretteid számára!
Áldott ünnepeket kívánva, 
Csaba t. 
Az angyali üdvözlet  után Mária útra  kelt, és a  hegyek közé, Júda  egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott  a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott:
„Áldott vagy te az  asszonyok között, és áldott  a te méhednek  gyümölcse!
Hogyan lehet az,  hogy Uram  anyja jön  hozzám? Mert  íme, amikor  fülembe csendült köszöntésed  szava, örvendezve  felujjongott méhemben  a  magzat!
Boldog vagy,  aki hitted,  hogy beteljesedik  mindaz, amit  az Úr  mondott neked!”
Lk 1,39-45
Bővebben: 2016. december 12. – HétfőHatalom!? Folynak a választások, a pozíciókért való küzdelmek! Imádkozom szeretettel, hogy politikusaink döntéshozó helyzetbe kerüljenek most a választások után!
A mai evangélium fényében elgondolkodtam, hogy igazából mi is adhat tartósan hatalmat egy embernek a másik felett! Úgy gondolom, hogy egyetlen maradandó hatalom van melyet érdemes elvállalni, gyakorolni: - az igazságba öltöztetett szeretet hatalma. Ezért is lehet hosszú évszázadok után Szent László király, példaképe és iránytűje minden tisztséget vállaló embernek!
Kisebb testvéri szeretettel kérlek, hogy imádkozzunk megválasztott politikusainkért, hogy a most kezdődő Szent László évben, a lovagkirály lelkületével, tisztességes becsületességével közösséget építve, még az ellenfeleinket is szeretettel integrálva, igazságba öltöztetett szeretet hatalmával végezzék közéleti munkájukat mindannyiunk érdekében!
Csaba t. 
Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá  a főpapok  meg a  nép vénei,  és megkérdezték:  „Miféle hatalommal  teszed  ezeket? Ki  adta neked  a hatalmat  ehhez?” Jézus  így válaszolt:  „Én  is  kérdezek tőletek  valamit. Ha  megfeleltek  rá, megmondom  nektek,  milyen hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az emberektől?”  Azok tanakodni kezdtek egymás  között: „Ha azt  mondjuk, a mennyből  volt,  azt feleli: „Hát akkor miért nem hittetek neki?” Ha pedig azt mondjuk: „Az  emberektől”, akkor  meg  félnünk  kell  a  néptől,  mert  Jánost  mindenki prófétának tartja.” Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk.”  „Akkor én sem  mondom meg  nektek, hogy  milyen hatalommal  teszek így”  – felelte Jézus.
Mt 21,23-27
Bővebben: 2016. december 11. – Advent 3. vasárnapjaBörtönben raboskodik az akiről maga Krisztus mondta, hogy asszonyok  szülöttei között  nem  támadt  nagyobb!! Keresztelő János meghal a börtönben, de élete nem ért véget a hóhér bárdja alatt! Az Újszövetség első prófétája, nagyon magasra tette a mércét mindazok számára, kik a közvélemény formálására tartanak igényt!! Az igaz prófétának a sorsa mindig is mostoha volt! Az igazságra, Isten gyógyító, tisztító szavára  az emberek nem vevők, igazából mindig is a hamis prófétákra volt szükség, akik pénzért azt mondanak, mit a hatalmaskodók szeretnének hallani, hallattatni magukról!! Ma a hamis prófétákat a kényelmes papok,  újságírók, korrupt politikusok között kell keresni! Sajnos a hamis próféták nem csak dicsérik a hatalmasságokat, de tollukból  megrendelésre bármiről, bárki ellen nagyon hamar megszületik a maró gúnnyal, lejárató fölénnyel meg irt cikk! 
Imádkozzunk, hogy Isten igaz prófétákat küldjön közénk, olyanokat akik akár a különféle médiákban, akár az oltárnál, vagy a parlamentben merik, és tudják is kimondani a megtérést, újrakezdést, pálya módosítást hozó gyógyító igazságokat! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Nagyszalontai gyerekeink előadása 
Abban az  időben:  Amikor  a börtönben  raboskodó  János  Jézus  tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: „Te  vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus így  válaszolt nekik: „Menjetek,  és  adjátok tudtul  Jánosnak  mindazt, amit  láttok  és hallotok: a  vakok látnak,  a  sánták járnak,  a halottak  feltámadnak,  a szegényeknek pedig hirdetik  az örömhírt. Boldog  az, aki nem  botránkozik meg bennem!”
Mikor elmentek,  Jézus  így kezdett  beszélni  Jánosról a  tömegnek:  „Mit akartatok látni,  amikor kimentetek  a pusztába?  Talán széltől  lengetett nádszálat? Vagy  miért  mentetek ki?  Hogy  finom ruhába  öltözött  embert lássatok? Akik finom ruhában járnak,  azok királyi palotában laknak!  Vagy miért mentetek  ki?  Hogy  prófétát lássatok?  Igen,  mondom  nektek:  még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták:
Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat teelőtted.
Bizony, mondom  nektek:  Asszonyok  szülöttei között  nem  támadt  nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában.
Mt 11,2-11
Bővebben: 2016. december 10. – SzombatKeresztelő Szent János az Újszövetség első prófétája!! Nem a múltat siratja, hanem a holnapba néz, készíti az Úr útját, egyengeti ösvényét!! Milyen jó lenne ha kevesebbet foglalkoznánk a múlttal, és többet az előttünk álló jövővel!! Ma mindenki történész akar lenni, régi sebeket, fájdalmas sérelmeket emleget fel, pedig aki folyamatosan hátra néz, az jó nagyot fog esni!! A jövő előttünk van, a világ bátor próféták után kiállt!! Krisztus, a keresztség szentségében a  papi, a prófétai, a királyi hivatást akarja adni az Ő gyermekeinek!! Ő nem a gyász, a keserűség Istene, hanem az élet Ura!! Hagyjuk a halottainkat a holtakra és mi fogjuk keményen az eke szarvát és nyomjuk határozottan a földbe, hogy életet adó barázdát hasítson a holnapnak!! Az embert önként ne dobja be a törülközőt, küzdjön a maga és a népe életért!! A napokban a 99 éves Antal atyát saját kérésére elhoztam Kecskemétre, mert még könyvet akar írni, és kéri, keresi az orvosok segítségét a munkája folytatásához!! Csodálom az idős atyát, mert nem adja fel, jóformán nem lát, nem hall, járni sem erőst tud és mégis szeretné üzenetét megfogalmazni, elmondani a fiataloknak, mert hisz az Isten alkotta szép világunk jövőjében, a holnapban, és tudja, hogy az csak imádságból, összefogásból, és sok sok munkából fog az felépülni!
Hálás szeretettel, 
Csaba t.   
Kép: Antal atya a kórházban, új könyvének szerkezetét ismerteti a kezelő orvosával!!
Színeváltozása után  tanítványai megkérdezték  Jézust: „Miért  mondják  az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Ő így felelt: „Illés  eljön ugyan, és helyreállít mindent,  én azonban azt  mondom nektek, hogy  Illés már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így szenved majd az Emberfia is tőlük.” Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Mt 17,10-13

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Ma 2019. július 19. péntek, Emília napja van. Holnap Illés napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Vegyük észre...

A Katolikus Egyház kétezer éves történelmében előforduló sajnálatos és szégyenteljes kisiklásokon, bűnökön lehet botránkozni, de legyünk legalább ilyen érzékenyek a mai korban meglévő igazságtalanságokra, erőszakra is!
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube