Bővebben: 2017. február 27. – Hétfő2017. február 27. – Hétfő
Nem akarok gazdag ifjú lenni, körbebástyázott, kényelmes, de steril világban élni, egy olyan világban melynek megvannak számlálva a napjai!! Uram én szeretnék a nyomodba lépni, mindent hátrahagyva követni téged, elindulni akaratodtól vezetve a csodák földjére!! Hiszem, hogy neked van elképzelésed, terved mely minden kérdésünkre választ ad, de ehhez a bejáratott biztos utakról bizalommal rá kell lépnünk a Te utadra!! Még talán néhány évig üldögélhetünk békésen a múltból ránk maradt béke gazdagságán, de tavaszi napfényben olvadó hóhoz hasonlít az amihez a szárnyalásról lemondva oly sokan visszatérnek!! 
Bízok benned Uram, mert  Te vagy az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az  időben:  Amikor Jézus  útnak  indult, odasietett  hozzá  valaki, térdre borult  előtte,  és úgy  kérdezte:  „Jó Mester!  Mit  tegyek,  hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem  jónak?
Senki sem  jó, csak  az Isten.  Ismered  a parancsokat:  Ne ölj!  Ne  törj házasságot! Ne lopj! Ne  tanúskodj hamisan! Ne  csalj! Tiszteld apádat  és anyádat!” Ekkor az így válaszolt:  „Mester, ezeket mind megtartottam  kora ifjúságomtól fogva.”
Jézus ránézett  és  megkedvelte. Ezt  mondta  neki: „Valami  hiányzik  még belőled. Menj,  add el,  amid van,  oszd  szét a  szegények közt,  és  így kincsed lesz az  égben. Aztán gyere  és kövess engem!”  Ennek hallatára  ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,;Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az  Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az  Isten  országába.”  Azok  még  jobban  csodálkoztak,  és  kérdezgették egymást: „Hát  akkor ki  üdvözülhet?” Jézus  rájuk nézett,  és  folytatta:
„Embernek  lehetetlen   ez,  de   Istennek  nem.   Mert  Istennek   minden lehetséges.”
Mk 10,17-27

Bővebben: 2017. február 25. – Szombat"Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket.... " Népem, de egész Európa minden gondjára, bajára ha nekem kellene orvosságot ajánlanom, akkor egyetlen szót írnék a receptre: Gyermekáldás!!! Igen, a gyermek a leghatékonyabb, tiszta orvosság! Naponta őszinte szeretettel átölelünk egy - egy emberpalántát, majd újból és újból magasba dobva elkapjuk, miközben a kis energiabomba, örömében csilingelő hangon kacagva átöleli a nyakunkat, puszit ad, - ennyit kell tegyünk naponta háromszor, a szeretetben való újjászületésünkért! A gyerek bizalma, szeretete olyan forrásokat fakaszt fel bennünk, melyeknek létezéséről nem is tudtunk! Egy védtelen kis emberke belőlünk felnőttekből nem csak a legszebb, legtisztább emberi vonásokat hozza ki, hanem ha kell, a világgal szembemenő anyaoroszlánt, az égről gyermekéért a csillagokat is lehozó édesapát! A törékeny gyermek áldott jelenléte, isteni szép erényeket ültet szívünkben, erőt, energiát, bölcsességet, türelmet, irgalmat, szeretetet, és sok más olyan kincset ad, melyek egész személyiségünket átalakítják, megszépítik! 
Jézus példájára merjünk az élet mellett dönteni,
Csaba t.
Kép: Ferences nővérek bajban lévő gyerekeket fogadnak be!
Abban az időben: Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk a kezét.
A tanítványok  azonban  elutasították  őket. Amikor  Jézus  meglátta  ezt, megharagudott,  és   ezt  mondta   nekik:  „Engedjétek   hozzám  jönni   a gyermekeket, és  ne tiltsátok  el őket,  mert ilyeneké  az Isten  országa.
Bizony, mondom nektek:  Aki nem úgy  fogadja az Isten  országát, mint  egy gyermek, nem megy  be oda.”  Azután ölébe  vette a  gyermekeket, és  kezét rájuk téve, megáldotta őket.
Mk 10,13-16

Bővebben: 2017. február 24. – PéntekÚjraházasodtak áldozása!? Az lenne jó, ha ez a kérdés nem osztaná meg anyánkat az Egyházat, hanem ha a teológusok, alázattal, békességben tudnák e fontos témát körbejárni, megvitatni! Félek, hogy eljön az idő, mikor e kérdés már nem is Isten akaratának a kereséséről fog szólni, hanem a hatalomról!!
Mi az én véleményem? 
Biztos, hogy ebben a kérdésnél is, akárcsak minden másban Jézus Krisztus tanítása az egyetlen iránytű Ez az iránytű biztos, hogy most is akárcsak mindig az irgalmas szeretet irányában mutat!! A végső választ minden érintettel egészen biztos, hogy a lelkiismeretünk álltál adja az Isten!  Hiszek a  szeretet végső győzelmében.
Szeretettel,
Csaba t. 
Egy alkalommal Jézus  útra kelt  Kafarnaumból, és Júdea  határába ment,  a Jordán túlsó  partjára. Ott  ismét nagy  tömeg sereglett  köréje, ő  pedig szokása szerint tanította őket. Akkor  a farizeusok odamentek Jézushoz  és megkérdezték: „Szabad-e  a  férjnek  elbocsátania  a  feleségét?”  Próbára akarták ugyanis  tenni. Ő  azonban  kérdéssel válaszolt:  „Mit  parancsolt nektek Mózes?” Azt felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk.”
Jézus folytatta:  „A  ti  szívetek  keménysége miatt  írta  nektek  ezt  a parancsot. Isten azonban a  teremtés kezdetén férfit  és nőt alkotott.  Az ember ezért elhagyja apját, anyját,  a feleségéhez csatlakozik, és  ketten egy test lesznek.  Ettől kezdve többé  már nem két  test, hanem csak  egy.
Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.”
Otthon  tanítványai  ismét   megkérdezték  őt   ezzel  kapcsolatban.   Ezt válaszolta: „Aki  elbocsátja feleségét,  és mást  vesz el,  házasságtörést követ el ellene.  Ha pedig  a feleség hagyja  el férjét,  és máshoz  megy, házasságtörést követ el.”
Mk 10,1-12

Bővebben: 2017. február 22. – Szerda2017. február 22. – Szerda, Szent Péter apostol székfoglalása
„Boldog  vagy,  Simon,  Jónás  fia,  mert  nem  a  test  és  a  vér nyilatkoztatta ki  ezt neked,  hanem  az én  mennyei Atyám."
Ki ne akarna boldog lenni!? Jézus itt megmutatja a boldogságra vezető utat: Az az ember boldog aki befogadta Teremtőjét, aki meghallja az ő mennyei Atyjának a szavát, és aki az ő Istene akarata szerint él, beszél, cselekszik ezen a földön!! 
A keresztény misztika alapja Jézus Krisztus tanítása!! Jézus Krisztusban, a valóságos Istenben és a valóságos emberben össze ér az ég a földel! Mesterünk arra tanít, hogy mi is feltudunk nőni e találkozáshoz,  az anyagvilág képes Teremtőjét befogadni, hordozni, s vele lángoló szeretetben, imádásban egyé válni!  Igazából ez a találkozás, párbeszéd a Végtelennel a mi kiteljesedésünk, boldogságunk forrása, ez az üdvösség melyre nem csak a keresztény ember, hanem mindannyian vágyunk!! 
Megvagyok győződve, hogy sok sok nem keresztény, keleti - nyugati szerzetes, egyszerű hívő ember megtapasztalva e találkozás boldogságot, bölcsességet adó erejét, kérdéseinkre reális választ adó fényét, vonult és vonul vissza imádkozni, elmélkedni! Hiszem, hogy a Teremtővel való találkozás utáni olthatatlan vágy emeli ma is magasba a világ valamennyi templomát, a nagyvilág bármilyen felekezete által emelt szentélyét!! Ezért is hiszek az egyházak közötti párbeszédben, hiszem, hogy a sok - sok Isten kereső ember, Teremtőjének lábánál egymással is békésen találkozni fog!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: A fényben valaki téged keres!!
Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért,  megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt  válaszolták:
„Van, aki Keresztelő Jánosnak, van,  aki Illésnek, mások Jeremiásnak  vagy valamelyik prófétának.”
Ő tovább  kérdezte  őket: „Hát  ti,  kinek tartotok  engem?”  Simon  Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az  élő Isten Fia.” Erre Jézus azt  mondta neki:  „Boldog  vagy,  Simon,  Jónás  fia,  mert  nem  a  test  és  a  vér nyilatkoztatta ki  ezt neked,  hanem  az én  mennyei Atyám.  Ezért  mondom neked, hogy te Péter vagy,  és én erre a  sziklára építem Egyházamat, s  a pokol kapui  nem  vesznek erőt  rajta.  Neked adom  a  mennyek  országának kulcsait. Amit megkötsz a  földön, meg lesz kötve  a mennyben is, és  amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”
Mt 16,13-19

Bővebben: 2017. február 21. – KeddKözeledik nagypéntek, a Megváltó megrendült lélekkel arról beszél ami rá vár: "az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik..." Csendben mennek tovább, az apostolok lemaradnak, s mind ki semmit nem ért, elkezdnek vitatkozni, hogy ki nagyobb közülük! Döbbenetes, azt hiszik, hogy Jézus király lesz és ők osszák szaporán maguk között a miniszteri székeket!! Félelmetes ez a naivság, kapzsiság.... és Jézus nem háborodik fel, nem fordul félre duzzogva, hanem odahív egy gyermeket és szépen, nyugodtan tanít, magyaráz: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.”
Csodálom Jézus türelmét!! Nyugodtan, higgadtan tanít, nevel, hiszi, hogy az ember nem csak képes megérteni a bölcs szavakat, hanem a szívbőljövő tanítás fényében újjá is születik!! Gyermeki alázattal én is ezt a kegyelmet kérem magam és a kollégáim számára, hogy gyermekeinkhez akkor is türelmes jósággal, nevelő, oktató szeretettel oda tudjunk hajolni, ha ők látszólag homlok egyenesen más úton járnak mind amin mi szeretnénk vezetni őket!!
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Mónikát közel 10 éve fogadtuk be!
Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azonban nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni Jézust.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Akkor Jézus leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította; majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”
Mk 9,30-37

 

Bővebben: 2017. február 20. – Hétfő„Ha  valamit  tehetsz?  Minden lehetséges annak, aki hisz!”
Mester ott hagytad a színeváltozás hegyén a ragyogásban a szenteket, hogy megkeresd, s megtaláld a poros völgyben a szenvedő gyereket!? Lemondasz a mennyek országának biztonságáról, a Szentháromság színelátásának számunkra elsem képzelhető gyönyöréről, csakhogy bennünket segítve átölelj, megments a pusztulástól?!
Mind őrtüzek, lángoló csipkebokrok parázslanak előttünk!! Egészen biztos, hogy Te azt akarod, hogy példádra mint megannyi Mózes útra keljünk, és családunkat, népünket az emberiséget a saját bűnének rabszolgaságának földjéről elvezessük a szeretet, a jóság, az irgalom földjére, abba a mennyei Kánaánba, hova lelkünk mélyén mindannyian vágyunk!! Te nem akarod, hogy bárkit hátrahagyjunk, hogy magányosan elmerüljön a bűnben, szenvedésben!! Kérlek segíts hinni a keresztény pedagógiában, abban, hogy jó szóval, bölcs beszéddel, türelmes érveléssel az ember nevelhető!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Egyetlen gyermekért megéri otthagyni a színeváltozás hegyén a ragyogásban a szenteket!!
Amikor a színeváltozás  hegyéről Jézus  visszatért tanítványaihoz,  látta, hogy nagy tömeg tolong körülöttük,  és írástudók vitatkoznak velük.  Amint az emberek észrevették Jézust, mindnyájan meglepődtek, majd elébe  siettek és üdvözölték. Jézus megkérdezte tanítványait: „Miről vitatkoztok  velük?”
Valaki a  tömegből így  felelt neki:  „Mester! Elhoztam  hozzád a  fiamat.
Gonosz lélek lakik benne, aki némává tette. Valahányszor hatalmába keríti, földhöz vágja. Habzik  a szája,  fogait csikorgatja  és megmerevedik.  Már kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle, de nem tudták.”
Jézus így válaszolt: „Ó, hitetlen  nemzedék! Meddig maradjak még  veletek?
Meddig tűrjelek titeket?  Vezessétek hozzám a  gyermeket!” Erre  odavitték hozzá. Mihelyt a  gonosz lélek meglátta  Jézust, tüstént elkezdte  ide-oda rángatni a fiút,  az pedig a  földre zuhant, és  habzó szájjal  vonaglott. 
Jézus megkérdezte  a fiú  apját: „Mióta  szenved ebben  a bajban?”  Ő  azt felelte:  „Gyermekkora  óta.  A  gonosz  lélek  gyakran  tűzbe  és   vízbe taszította, hogy elpusztítsa.  Ha valamit  tehetsz, szánj  meg minket,  és segíts rajtunk!”  Jézus  így  felelt neki:  „Ha  valamit  tehetsz?  Minden lehetséges annak, aki hisz!” Erre a fiú apja azonnal felkiáltott: „Hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen!”
Amikor Jézus  látta, hogy  egyre nagyobb  tömeg verődik  össze, ezekkel  a szavakkal parancsolt rá a  tisztátalan lélekre: „Te  néma és süket  lélek!
Parancsolom neked, menj ki belőle, és  soha vissza ne térj belé!” Erre  (a gonosz lélek) összevissza  rángatta a  fiút, és  hangos kiáltással  kiment belőle. A  fiú  olyan  lett,  mint a  halott.  Többen  meg  is  jegyezték:
„Meghalt!” Jézus azonban megragadta kezét,  és felsegítette. A fiú  talpra állt. Amikor  azután  Jézus  hazaérkezett,  és  egymás  között  voltak,  a tanítványok megkérdezték: „Mi  miért nem tudtuk  kiűzni a gonosz  lelket?” 
Jézus így  felelt: „Ezt  a  fajtát semmi  mással  nem lehet  kiűzni,  csak imádsággal és böjtöléssel.”
Mk 9,14-29

Bővebben: 2017. február 19. – Évközi 7. vasárnapElolvastam a csatolt írást, majd Krisztus csodálatos evangéliumát, és most mérhetetlen szomorúság, fájdalom lobog bennem! "Huszein nagyon mély szegénységből érkezett, kilátástalan jövő előtt állt: se pénz, se munka, és senki nem mondta el neki mi a helyes és mi nem az. Huszein most 21 éves, mindössze 14 volt amikor először csatlakozott egy iszlamista militáns csoporthoz. A terrorista az újságíróknak most azt mondta, több mint 200, a yazidi kisebbséghez tartozó nőt erőszakolt meg Irakban 2013-tól  2016-ig, míg elfogták! Saját bevallása szerint 500 embert ölt meg, sokukat lefejezte, de az Iszlám Állam terroristája azt mondja, áldozatként tekint magára." 
Szerintem valóban áldozat! A mi közömbösségünk, önzőségünk áldozata! Közel 6000 gyermeket fogadtam be az utcáról eredményesen... Több millió pedagógus van Európában, pap, szerzetes is nagyon sok van, de a nyomornegyedekben sajnos nagyon ritkán lehet eggyel is találkozni! Tavaly Ferenc pápa Rómába hívott több más pappal egyetemben engem is, ott mondták, hogy a világon 150 millió utcagyerek van, igen, közel tízszer annyi Huszein ma este nem fog hazamenni édesanyjához, édesapjához odabújni, mind ahány lakója van Romániának! Ők, ha nem szólítjuk meg bölcs szeretettel, előbb-utóbb elindulnak, hogy ennek a nyomorult embernek a kezéből kiesett fegyvert felvegyék, és a nyomába lépve a mi fejünkre törjenek!
Huszonöt évvel a rendszerváltás után Erdélyben is, de a térség többi országában is mindenki a maga javával törődik, nézem a híreket és azt látom, hogy pitiáner politikai ambícióktól fűtve még a civil szervezeteket is bedarálják a pártok! Európa, a világ jövője a tét, és mi acsarkodunk, kormányokat akarunk önös érdekből buktatni, olimpiáról vitázunk és nem vesszük észre, hogy egy globális forradalom mindannyiunkat elsöpörhet!
Kérdem én, miért nincs egyetlen országos katolikus TV az egész Kárpát-medencében? Hány ezer teológus, pszichológus diplomát osztottak ki, de ha az ember felmegy az internetre, sajnos nagyon kevés színvonalas keresztény értéket megosztó hírrel találkozik, bölcs, nyugodt kerekasztal beszélgetést hall! Mi papok, szerzetesek, merünk prófétaként megszólalni?? Most lehetne kiadni szabadon bármilyen könyvet, bármilyen filmet lehet forgatni, lehet nyelveket tanulni, misszióba menni, rádiót szerkeszteni, lehet hirdetni az evangéliumot szabadon, miért nem tesszük!?  
Fegyverrel le lehet győzni, el lehet pusztítani Huszeint, de sajnos az erőszak, a gyilkosság zsákutca, túl sok a kisemmizett, hontalan, mindig lesz aki ellen háborúzzunk, és a vérontásnak soha nem lesz vége! Jézus kétezer évvel ezelőtt hívta Pétert, az apostolait, a tanítványait, bölcsen felkészítette őket, majd nyomban küldte is, mint bárányokat a farkasok közé, hogy hirdessék a testvéri szeretetet, az irgalmas jóságra épülő békés, új világrendet! Jézus Krisztus mikor azt mondja, hogy menjetek el a világ végéig és hirdessétek az evangéliumot, akkor nem valami jámbor tanácsot ad, hanem egy olyan parancsot, melytől a földi életünk és az örök életünk függ! Itt nem az a kérdés, hogy van-e karizmám, hanem az, hogy teljesítem-e Krisztus parancsát!?
Jézus, ha ma újból közénk jönne, hiszem, hogy csendesen újból vállalná a kereszthalált és ugyanúgy küldene, hogy hirdessük békésen az evangéliumot, csak előbb a pénzüket kereső kalmárokat, béreseket elhajtaná!
Háborgó szívvel, 
Csaba t. 

Megerőszakolt 200 nőt, mert ez normális

Abban az  időben  Jézus  így szólt  tanítványaihoz:  Hallottátok,  hogy  a régieknek ezt mondták: Szemet szemért,  fogat fogért. Én pedig azt  mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal,  hanem ha valaki arcul üt  téged jobb felől, tartsd oda neki a bal  arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye  a ruhádat, annak add  oda a  köntösödet is.  És ha  valaki egy  mérföldnyire kényszerít, menj  vele kétannyira.  Adj annak,  aki kér,  és aki  kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.
Hallottátok,  hogy   ezt  mondták:   Szeresd  felebarátodat   és   gyűlöld ellenségedet. Én  pedig azt  mondom nektek:  Szeressétek  ellenségeiteket, tegyetek jót  azokkal, akik  gyűlölnek benneteket,  imádkozzatok  azokért, akik üldöznek  és  gyaláznak  titeket,  hogy  gyermekei  legyetek  mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra  és gonoszokra egyaránt, és esőt  ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a  testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is?
Ti legyetek  olyan  tökéletesek,  mint  amilyen  tökéletes  a  ti  mennyei Atyátok!
Mt 5,38-48

Bővebben: 2017. február 18. – SzombatLendület, kezdeményező erő! Jézus állandóan mozgásban, "akcióban" van! Mellette az apostolokat nem lepi be a por! Végül is lent a galileai tenger partján is találkozhatott volna Jézus Illéssel és Mózessel, Ő mégis felmegy egy magas hegyre az apostolaival. Az apostolok szeretnének ott fent nyugodtan letáborozni, de "mire körülnéznek, már senkit sem látnak csak Jézust egymagát!"  Indulnak a völgybe, hol várja őket a munka, egy beteg gyermeket kell meggyógyítani!
Isten az idő Ura, de úgy tűnik, hogy bő lére eresztve nem szervezi túl nyugodt cammogással az eseményeket, nem készít hosszú, ráérős terveket, hanem szépen, céltudatosan, ütemesen halad a maga útján! Tudja, hogy mi a dolga, és végzi is a maga feladatát céltudatosan, három év alatt mondhatnánk "lezavarja" a megváltás nagy művét! Csodálom Jézus lendületét, a kezdeményező erejét, azt a határozott célratartást, mellyel a Mennyei Atya akaratát teljesíti! Döbbenetes, hogy ebbe a feszített menetbe be tudja vonni az apostolokat, a tanítványokat, akiktől azt kéri, hogy aki az eke szarvára tette a kezét, az ne nézzen hátra!
A szentírást olvasva, az az érzésünk, hogy Jézus Krisztus nem is kapkod, de nem is ácsorog, egyszerűen tempósan végzi a munkáját, mint aki tudja, hogy ideje kevés! A Mestert csodálva gondolkodjunk el, hogy vajon mi hogy haladunk, a kapcsolókarunk hányasba van téve, a gázpedált mennyire nyomtam le? Életem céltalan sétakocsikázás, vagy egy célratörő, padlógázzal való suhanás az akadályok között?
Itt befejezem az elmélkedést, mert dolgom van, megyek! Nincs megállás! Krisztus szeretete sürget minket!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: legyetek olyanok mint a gyermekek...
Abban az időben:  Jézus maga  mellé vette  Pétert, Jakabot  és Jánost,  és egyedül velük ment föl egy  magas hegyre. Ott elváltozott előttük.  Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a  ruhát  kifehéríteni.   Akkor  megjelent  nekik   Illés  és  Mózes,   és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Jó nekünk itt lennünk!  Készítsünk  három sátrat:  neked  egyet, Mózesnek  egyet  és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.  Ekkor felhő árnyékolta be  őket, és  a felhőből  szózat hallatszott:  „Ez az  én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.
A hegyről lejövet Jézus megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az  Emberfia fel nem támad  a holtak közül. A  parancsot megtartották, de maguk  között megvitatták,  hogy mit  jelenthet az,  hogy feltámad a halottak  közül. Azután  megkérdezték tőle:  „Miért mondják  az írástudók, hogy előbb  el kell  jönnie Illésnek?”  Ezt válaszolta:  „Igen, előbb eljön  Illés  és mindent  helyreállít.  De az  is  meg van  írva  az Emberfiáról, hogy sokat  kell szenvednie  és megvetésben  lesz része.  Azt mondom nektek,  hogy Illés  már eljött,  de kényük-kedvük  szerint  bántak vele, ahogy előre megírták róla.”
Mk 9,2-13

Bővebben: 2017. február 17. – Péntek"Mert  aki  meg  akarja  menteni  életét, elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt." Mk.8
Nekem soha nem lesz gyermekem? Beleszek zárva, és nem barangolhatom be Isten alkotta szép világát?  Ez a két félelem járta át a szívemet mielőtt a teológiára mentem volna. Aztán rászántam magam a halálugrásra, Istenben bízó lélekkel elengedtem a trapézt, az addigi belakott életemet, és nekirugaszkodtam a felvételinek, jelentkeztem a papságra, bukfencet vetve repültem a semmiben és Isten két erős karjával elkapott, hogy még magasabbra repítsen! 
Istennek hála ma több mint 5000 gyermeket érzek a magaménak, befogadtam őket és nagyképűség nélkül mondhatom, hogy teljes értékű atyai szeretettel szeretem őket! Úgy érzem, hogy ők is elfogadnak, szeretnek engem és a nagycsaládjukat! Az utazás nem volt papi életemben cél, mindig csak is oda mentem, ahol dolgom volt, de a gyermekeimért bejártam Erdély szinte minden falvát, városát, és ugyancsak az ők érdekükbe a nagyvilágot is körbejártam!!
Bátran állíthatom, hogy Isten nem viccel, Teremtőnket nagyvonalúságban, ajándékozó szeretettben nem lehet felülmúlni! Hiszem, hogy ha valamit nagylelkűen neki adunk, azt Ő végtelen jóságával  százszorosan adja vissza nekünk!! Merjünk elveszíteni életünket Jézus Krisztusért!!
Hála Uram mindenért! 
Gyermeki szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: egy az 5000-ből
Jézus egy alkalommal magához hívta a népet és tanítványait, majd így szólt hozzájuk: „Ha  valaki utánam  akar  jönni, tagadja  meg magát,  vegye  föl keresztjét, és  kövessen  engem!  Mert  aki  meg  akarja  menteni  életét, elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt. Mit  használ az  embernek, ha  az  egész világot  megnyeri is,  de  a lelkének kárát vallja?  Mit is adhat  az ember cserébe  a lelkéért? Aki  e hűtlen és  bűnös nemzedék  előtt  szégyell engem  és tanításomat,  azt  az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.” Aztán még  hozzáfűzte: „Bizony mondom  nektek, a  jelenlévők közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják Isten hatalomban eljövő országát.”
Mk 8,34 – 9,1

Bővebben: 2017. február 16. – CsütörtökBoldog vagy Péter:....távozz tőlem sátán. 
A Messiást felismerő Szent Pétert, Jézus Krisztus boldognak nevezi, mert a Mennyei Atya akarata szerint gondolkozik, beszél! Ugyanakkor néhány mondattal lejjebb, mikor ugyanaz a Péter jó szándékkal, de emberi szempontok alapján nézi a jövőt, kardjához kapva kiabál Jézus ítéletével találkozik: "Távozz tőlem sátán!" 
Szeretnénk mi azt hinni, hogy nagy a távolság az ég és a föld között, az életszentség és a bűnben elsüllyedt ember között, de nem így van! 
Keskeny a fal és ha nem ügyelünk egykettőre átbillenhet életünk a rósz oldalra!! Igen, a rossz hír az, hogy mindannyiunk előtt nyitva áll a kárhozat ajtaja, mégha maga Jézus Krisztus is nevezne boldognak bennünket, a jó hír az, hogy az üdvösségre vezető ösvényünket soha semmi nem tudja végérvényesen elzárni elölünk. Merjük megfogni Istenünk kezét! Imádságban keressük Istenünk szent akaratát, s mindennapi életünkben hagyjuk, hogy lelkiismeretünk által, békés szeretettel vezessen minket az evangélium fényében, az aki egyedül tudja az örök életre vezető utat! 
Szeretettel 
Csaba t.
Kép: Dévai angyalka a hóban
Jézus egyszer  elment  tanítványaival a  Fülöp-Cezáreája  környékén  fekvő falvakba. Útközben megkérdezte őket: „Kinek tartanak engem az emberek?”  A tanítványok azt felelték:  „Egyesek Keresztelő  Jánosnak, mások  Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti  kinek tartotok engem?”  Erre Péter  így válaszolt:  „Te vagy  a Messiás.”  Akkor szigorúan lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla.
Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie.
A vének, a  főpapok és  az írástudók  elvetik és  megölik, de  harmadnapra föltámad. Erről  egészen nyíltan  beszélt  nekik. Péter  ekkor  félrevonta Jézust, és  szemrehányást tett  neki. Erre  ő hátrafordult,  tanítványaira nézett, és így korholta  Pétert: „Távozz tőlem,  sátán, mert emberi  módon gondolkodol, és nem Isten tervei szerint!”
Mk 8,27-33

Bővebben: 2017. február 15. – SzerdaJézus kézenfogva vezet egy vak embert, majd a város szélén meggyógyítja!
„Nem elégedhetünk meg azzal, hogy kicseréljük a személyzetet, hanem el kell érni, hogy a kúria tagjai lelkiekben, emberileg és szakmailag is megújuljanak. A kúria reformja semmiképp sem a személyek kicserélésével megy végbe – személycserére kétségkívül sor kerül és még sor fog kerülni  –, hanem a személyekben történő megtéréssel. Nem elég ugyanis a folyamatos képzés, hanem folyamatos megtérésre és megtisztulásra is szükség van, és főképp erre van szükség. A gondolkodásmód megváltoztatása nélkül a funkcionális szinten maradó erőfeszítés hasztalan lenne” – hangsúlyozta beszédében Ferenc pápa.
Ma mindenki le akarja cserélni a kormányokat, a politikusokat, sokan a gyermekvédelmi házainkban is új korszakot új emberektől várnak! Sokan elvárják, hogy embereket küldjek el, rúgjak ki, de mielőtt döntenénk, érdemes elolvasni Ferenc pápa szavait! A római kúria is reformra szorul, de Ferenc pápa nem az emberek cserélgetésétől vár el jobb világot, hanem az emberek megtérésétől! Jézus Krisztus sem cserélgette az apostolait, hanem bölcs beszéddel, érveléssel, tanítással megtesz mindent, hogy ők megtérjenek, felszabaduljanak a kapzsiság, a lustaság, a bűn uralma alól! Nekünk is ez a dolgunk! Egymást nem elítélni, hanem szeretettel, akár társaink lábát megmosva kell segítenünk testvérünkön, hogy eljusson az istengyermeki szabadságra, szentségre! 
Az ember nem fogyó árú! Nem egymást letaposva, a másikon keresztüllépve, hanem egymást irgalmas szeretettel "reparálva", szeretettel szentté téve kell építenünk egy emberhez méltó, jobb világot! Jézus Krisztus a konkrét emberért halt meg és nem egy távoli utópiáért! Ő azt akarja, hogy mi itt, ma legyünk boldogok, egymást támogatva, ma váljunk szentté! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: vidám kislány a dévai gyermekvédelmi otthonban 
Jézus és tanítványai  egy alkalommal Betszaidába  érkeztek. Ott egy  vakot vezettek hozzá, és  kérték, hogy érintse  meg. Ő kézen  fogva kivezette  a vakot a faluból. Aztán nyállal  megnedvesítette szemét, rátette kezét,  és megkérdezte: „Látsz-e  valamit?” Az  fölnézett, és  így szólt:  „Látom  az embereket. Olyanok, mintha a fák járkálnának.” Erre ismét rátette kezét  a vak szemére.  Most már  tisztán kezdett  látni, és  úgy meggyógyult,  hogy élesen látott  mindent.  Ezután  hazaküldte,  és  meghagyta  neki:  „Erről senkinek se beszélj a faluban!”
Mk 8,22-26