Bővebben: 2017. január 13. – PéntekUram ma az a négy férfi a példaképem, kik béna társukat bizalommal eléd hozták!! Imádságos szeretettel, a harctérre vezényelt és ott elesett katonákért imádkozom! Annak idején engem is elvittek Romániában katonának, fegyvert adtak a kezembe, és kivittek télen, nagy hóban lövészárkot ásni!! Nem volt választásunk nekünk sem, akárcsak 1940-45 között a II Világháború harctereire gyilkolni, meghalni kihajtott embernek!! A  Don kanyarba is nagyonsok fiatalt akarata ellenére vittek el, akárcsak a túlsó oldalon harcoló Szovjet csapatok legénységét!! A sok vérből nem tanultak a világ nagyjai, ma is oly sok embert, köztük ártatlan gyermekeket is kihajtanak erőszakkal a harcterekre ölni, vagy megöletni! Tiszta szívvel hozzuk Urunk szent Szined elé a harctéren elesett kiskatonákat, bár lehet, hogy vér tapad a kezükhöz  mégis értük imádkozunk, adj nekik irgalmas szeretettel békességet, országodban örök nyugodalmat!!
Az örök élet reményével, 
Csaba t. 
Néhány nap múlva Jézus visszatért  Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a  híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze,  hogy még az ajtó előtti téren  sem fértek el; ő  pedig hirdette  nekik az  igét. Közben  odahoztak hozzá  egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe,  kibontották fölötte a  tetőt, ahol  volt, és  a nyíláson  át leengedték  a  hordágyat, amelyen a béna feküdt.  Jézus pedig, látva hitüket,  így szólt a  bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.”  Ült ott néhány  írástudó is. Ezek  így gondolkodtak  szívükben:  „Hogy  beszélhet  ez  így?  Káromkodik!  Ki  más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?”
Jézus azonnal  észrevette, hogy  magukban ilyeneket  gondolnak, így  szólt tehát hozzájuk:  „Miért  gondoljátok  ezt szívetekben?  Mi  könnyebb:  Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj  föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van  hatalma a földön  a bűnök  megbocsátására!” Ezzel  odafordult a  bénához:  „Mondom neked: Kelj föl,  fogd az  ágyadat, és  menj haza!”  Az felkelt,  fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott.
Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk még ilyet sohasem!”
Mk 2,1-12

Bővebben: 2017. január 12. – CsütörtökFigyeljünk Jézus Krisztusra! A szentírást olvasva döbbenten láthatjuk, hogy mennyien rohanják le, egyesek gyógyulást keresnek nála, mások csak vitatkozni akarnak vele. Az emberek szinte szétszedik a Mestert és Ő mindenkihez türelmes, nyugodt jósággal segít, nem törődik a következményekkel, járja az irgalmas szeretet fáradságos útját, lesz ami lesz! 
A mai világ leprája a nyafogás, a panaszkodás, az elvégzendő munka láttán való siránkozás! Jézus nem fél a munkától, nem kerüli a feladatot, nála minden ajtaján kopogtató ember bebocsájtást talál, legyen az koldus vagy előkelő! Jézus mindenkit komolyan vesz, az éjnek idején ajtaján kopogtató Nikodémust vagy a Jerikó utcáján vele szembemenő koldust, ő nem fél a betegektől, az ördögtől, megszállottaktól, neki mindenkihez van jó szava, ő meg meri érinteni gyógyító szeretettel a mai evangéliumban hozzá forduló leprást is!
Mekkora a teherbírásom? A mindennapi feladataimat tudom örömmel, jókedvvel felvállalni és jó végre vinni? Az elvégzendő feladat, legyen az tanulás, bármilyen munka, vagy akár egy beszélgetés panaszkodó bajban lévővel, vajon nyafogás, siránkozás, önmagam sajnálata nélkül el tudom végezni? 
„Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Bizalommal kiáltsunk a leprással mi is Jézus Krisztushoz! Kérjük, hogy tisztítson meg a folyamatos elégedetlenkedéstől, önmagam és környezetem leértékelésétől, és formáljon saját képére, hasonlatosságára, tisztítson meg a nyomorúságot okozó sebeinktől, adjon erőt terheinket hordozni, zokszó nélkül szálfaegyenesen állni a viharban! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben  egy leprás jött  Jézushoz. Térdre borult  előtte, és  így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta  kezét,  megérintette,  és azt  mondta  neki:  „Akarom!
Tisztulj meg!”  Erre  rögtön  elmúlt  a  leprája,  és  megtisztult.  Jézus szigorúan ráparancsolt,  azonnal  elküldte,  és így  szólt  hozzá:  „Nézd, senkinek se  szólj erről,  hanem menj,  mutasd meg  magadat a  papnak,  és tisztulásodért ajánld  fel a  Mózes által  rendelt áldozatot,  bizonyságul nekik.”
Ő azonban, alighogy  elment, mindenfelé hirdetni  és híresztelni kezdte  a dolgot. Emiatt  Jézus nem  mehetett többé  nyilvánosan a  városba,  inkább távolabbi,   elhagyatott   helyeken   tartózkodott.   Mégis,   mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
Mk 1,40-45

 

Bővebben: 2017. január 11. – Szerda"Simon anyósa  lázas betegen  feküdt. Mindjárt  szóltak  is Jézusnak. Jézus odament  hozzá, megfogta  a kezét,  és fölsegítette.  Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik."
Végtelenül szomorú, hogy olyan sokszor leírjuk az időseket, a betegeket, de talán még ennél is szomorúbb, hogy az idősek, a betegek is olyan könnyen leírják magukat, úgy érzik, hogy ők már csak terhére vannak a környezetüknek, a világnak!! Jó olvasni mai evangéliumi részt: Jézus nem legyint az idős, beteg néniről halva, nem mondja azt, hogy az ő ideje lejárt, hanem nyilvános működésének első gyógyító kegyelmével felfedi Isteni hatalmát, segít talpra állni a néninek!! Jézusnak szüksége van az idősekre, jó olvasni, hogy a néni szolgálatát elfogadja a világ Ura!! 
Számomra Bíró Antal atya segítsége nagyon sokat jelentett! 86-évesen megkeresett a kedves atya és felkínálta szolgálatát, én akkor szászvárosi plébános voltam, befogadtam az atyát és elindultam a nagyvilágban szolgálni! Ö otthon helyettesített és én elkezdtem alapítani a gyermekvédelmi otthonokat! A drága jó Antal atya, mint a jéghegy vízalatti, láthatatlan része magasba emelt, és így együtt építhettük Isten szép országát!!  
Mennyire tisztelem, becsülöm az időseket? Mennyire veszem igénybe az öregek tanácsát, tapasztalatát, szolgálatát a mindennapi életben? De azon is elgondolkodhatok, hogy én mind idős, beteg ember mennyire kérem és mennyire fogadom el a segítséget, a felém nyúló jóságos kezeket? 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: ott állok a kórházban Antal atya betegágya mellett
Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába.  Simon anyósa  lázas betegen  feküdt. Mindjárt  szóltak  is Jézusnak. Jézus odament  hozzá, megfogta  a kezét,  és fölsegítette.  Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.  Amikor lement a nap és  beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott  az ajtó  előtt. Jézus  pedig sokakat  meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
(Másnap) Jézus  kora  hajnalban felkelt,  kiment  (a házból),  elment  egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek.
Amikor megtalálták, azt  mondták neki:  „Mindenki téged keres!”  De ő  azt felelte: „Menjünk  el  máshová,  a szomszédos  helységekbe,  hogy  ott  is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette  az evangéliumot  a  zsinagógákban  Galilea  egész  területén,  és  kiűzte  az ördögöket.
 Mk 1,29-39

Bővebben: Wednesday 11 January 2017Father Csaba’s reflections on the gospel….
Wednesday 11 January 2017.
Now Simon’s mother-in-law was in bed with a fever, and they told him about her at once. 31He came and took her by the hand and lifted her up. Then the fever left her, and she began to serve them.
It is infinitely sad that so many times we write off the elderly , the sick but perhaps it is even sadder that the elderly, the sick so often write themselves off, feeling that they are only a burden to their surrounding , to the world!! It is good to read that our Lord does not just wave His hand in resignation hearing about the elderly sick woman, He does not say the her time has passed but by the grace of His first public healing He reveals His power as God and helps the sick woman back oh her feet!! Jesus needs the elderly, it is good to read that her service is accepted by the Lord of the world!!
For me the help of Father Bíró Antal meant a lot !! The elderly father aged 86 years old turned to me and offered his help , I was the parish priest of Szászváros then , I received Father Antal with open arms and I started my service in the big, wide world ! He deputized for me and I started founding , establishing the child protection homes ! Dear Father Antal was like the invisible part of the iceberg submerged under the water raising me high and this way together we could build God’s beautiful kingdom!!
How much do I respect the elderly ? How much do I use their advice, experience , service in my everyday life ? But I can also think about it as  an elderly , sick person how much do I ask for and accept those extended ,  helping hands towards me ?
With love,
Father Csaba 
translated by dr k.e.
Picture: I am standing by the sickbed of Father Antal .
As soon as they left the synagogue, they entered the house of Simon and Andrew, with James and John. Now Simon’s mother-in-law was in bed with a fever, and they told him about her at once. He came and took her by the hand and lifted her up. Then the fever left her, and she began to serve them.
That evening, at sundown, they brought to him all who were sick or possessed with demons. And the whole city was gathered around the door. And he cured many who were sick with various diseases, and cast out many demons; and he would not permit the demons to speak, because they knew him. In the morning, while it was still very dark, he got up and went out to a deserted place, and there he prayed. And Simon and his companions hunted for him. When they found him, they said to him, “Everyone is searching for you.” He answered, “Let us go on to the neighboring towns, so that I may proclaim the message there also; for that is what I came out to do.” 39And he went throughout Galilee, proclaiming the message in their synagogues and casting out demons.
Mark 1, 29-39

Bővebben: 2017. január 10. – KeddA gonosz léleknek nem tetszik Isten szép világa, nem tud hinni az emberben, a jövőben, abban, hogy a jó Isten amit elkezdett, azt jó végre is tudja vinni! Ezért mindig ijesztget, félelmet, riadalmat kelt, próbálja elcsúfítani mindazt, mihez hozzáér! Sajnos, ma a munkánk hiábavalóságának, világunk feltartóztathatatlan szétesésének, a legyőzhetetlen pusztulásnak nagyon sok prófétája van, sokszor ők a gonosz lélek élő szócsövei!
Tudatában vagyok annak, hogy a végtelen világűrben hihetetlen gyorsasággal pergő, száguldó, vékony héjú fortyogó tojáshéjon egymással acsarkodó, az anyagvilág minden végességét felmutató, botladozó ember vagyok, de mégis bízom teremtő Istenemben, hiszek világformáló erejében, örömmel hirdetem legyőzhetetlen nagyságát, bölcsességét, irgalmát! Nem engedem, hogy a gonosz lélek savanyú, pánikozó kétségbeesése, mint csúf madár fészket rakjon szívembe, szeretteim, gyermekeink életébe, a Szent Ferenc Alapítvány házaira! A jövőt nem ismerem, csak saját magam gyengeségét, de mégis teremtő Istenbe bízva, Jézus Krisztus példájára, még a legsötétebb nagypénteki magányomban is szeretném lelkemet és szeretett gyermekeinket gondviselő mennyei Atyám kezébe ajánlani! Isten a fény az alagút végében, és én tudatosan feléje megyek, bizalommal hozzá vezetem szeretteimet!
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: Bizakodó tekintettel néznek a jövőbe szép lányaink, a tusnádfürdői Szent László gyermekvédelmi otthonunkból.
Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. 
Mk 1,21-28

Bővebben: 2017 január.8- vasárnapTeremtőnk első parancsolatának első része így hangzik: "Uradat Istenedet imádd...!"  Mi is jelent ez? Nem mást mint azt, hogy mi is úgy nézzünk Jézus Krisztusra, ahogyan a mennyei Atyánk nézett az Ő szent Fiára!! „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!” 
Istent imádni, nem más, mint gyönyörködő szeretettel fordulni az isteni személyek felé, örömteli csodálattal szemlélni azt a végtelen jóságot, bölcsességet, erőt mellyel a Teremtő teremtményeit átöleli, s melyben csodálatosan egységben van a Szentháromság!!  Az isteni személyekkel való misztikus találkozás, új, nem is álmodott világra tárja ki létünk határait! Isten első parancsolata nem szárnyalásunkat gúzsba kötő béklyó, hanem a legcsodálatosabb ajándék, olyan végtelen távlatot nyit a térdre boruló ember előtt!  A maréknyi porból született, öntudatra ébredt embernek, Isten akaratából, nemcsak lehetősége van a  Szentháromságot szeretettel köszönteni, hanem a Mózes által meghirdetett több ezer éves isteni parancs alapján földi létünknek ez, Isten szeretetteljes imádása a legfontosabb feladata, célja!! 
Azt látjuk, hogy a Jézussal való személyes találkozás megváltoztatja az emberek életét, Szent Péter, az apostolok, képesek mindent otthagyni és követni Jézust, de nem csak ők, hanem a bűnösök is ,egy - egy találkozás által gyökeresen megváltoznak, gondoljunk itt a házasságtörő asszonyra, a garadai ördöngősre, vagy akár Zakeusra is... Szentjeink mind , mind megtapasztaltak valami csodálatosat e találkozásokból, ők Istent imádva megváltoztak, hegyeket mozgató erők fakadtak fel törékeny életükből, olyan források, melyek évszázadok embereit táplálták, korszakokat töltöttek el lendülettel!! 
E pár sorral igazából csak kíváncsiságot szeretnék ébreszteni a keresztény misztika, lelki irodalom iránt! Krisztus az út, az apostolok is Őt szólították meg, Keresztelő Szent János társaságában, s Ő szeretettel meghívta a kereső fiatalokat Magához!! 
Szeretettel,
Csaba t. 
Abban az időben: Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé  Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála.  János azonban  tiltakozott: „Neked  kellene megkeresztelned engem,  és  te jössz  hozzám?”  Jézus azonban  így  szólt:
„Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.”
Erre János engedett neki.
Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és látta  Isten Lelkét  galamb módjára  magára szállni.  És íme,  hang hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!”
Mt 3,13-17

Bővebben: 2017. január 7. – Szombat
Egészen biztos, hogy napozásra, fürdésre ez a januári fagyos idő nem éppen alkalmas, de hógolyózni, barangolni a szánnal a nagy hóba igen alkalmas!! 
Sokan húzogatják az orrukat és szidják a mai világot! Erre se, arra se alkalmas ez a város, a mai rendszer, ez a baráti kőr!! 
Mi a te célod, és vajon mi Jézus Krisztus célja veled?„Térjetek meg,  mert elközelgett  a  mennyek  országa!” Ez a mai világ megtérésre, életünk újratervezésére igen - igen alkalmas!! Arra születtünk, hogy jók legyünk, szeressünk, nagylélekkel lehajoljunk egymáshoz, jó tömött túlcsorduló mértékkel adjunk, ahogyan Jézus Krisztus tanít bennünket!! És erre ez a világ, a te városod, környezeted igen-igen alkalmas! Jézus célja, ha a mi célunk lenne, akkor ezt már most, ma, ott ahol élsz elkezdheted..... Mire is gondolok? Olvasod ezt a levelet és egyetlen gombnyomással ott lehetsz valakinek az oldalán, aki talán már rég, hogy vár rád!! Kopogtass be, és bizalommal kívánj áldott új évet neki, ajándékozd meg öt bizalmaddal, figyelmeddel, vele eltöltött örömteli idővel!! 
Egészen biztos, hogy minden idő, és minden város alkalmas arra, hogy szeressünk, hogy ajándékot adva, mi magunk is ajándékká váljunk!! 
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok! 20A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok! 21Ahol a kincsed, ott a szíved is." Mt 6,19
Szeretettel, 
Csaba t. 
 Amikor Jézus  meghallotta,  hogy (Keresztelő)  Jánost  fogságba  vetették, visszatért Galileába. Elhagyta  Názáretet, és  a tengerparti  Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
„Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája:
A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.”
Ettől kezdve Jézus  tanítani kezdett.  Ezt hirdette:  „Térjetek meg,  mert elközelgett  a  mennyek  országa!”  Bejárta  egész  Galileát.  Tanított  a zsinagógákban, hirdette a  mennyek országa örömhírét,  és meggyógyított  a nép körében  minden  betegséget  és  minden  bajt.  Híre  elterjedt  egész
Szíriában. Hozzá  vittek  mindenféle  beteget,  akik  különböző  fájdalmas betegségekben  és  bajokban  szenvedtek:  még  ördögtől   megszállottakat, holdkórosokat és bénákat is, és ő mind meggyógyította őket. Nagy  népsereg követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből,  Júdeából és a  Jordánon túlról.
Mt 4,12-17.23-25

Bővebben: 2017. január 5. – CsütörtökCsodálom Jézus közvetlenségét, azt a magától érthető természetességet amellyel megszólítja az embereket, ahogyan tudatosan, bölcsen építi baráti körét! Jézus megszólítható a szentírás szerint, gyermekek, felnőttek, betegek, bűnösek, művelt farizeusok, vagy egyszerű emberek mind mind mehetnek kertelés nélkül, nyugodtan Jézus Krisztushoz! A szentírás fényében azt is bátran állíthatjuk, hogy ugyanilyen természetes egyszerűséggel megy, kopogtat be az emberek ajtaján a mi Megváltónk is!! Gyertek hozzám mindnyájan - hív mindannyiunkat megváltó Istenünk!! Nincs személyválogatás, tesztek, próbák, vizsgák, melyen ha az ember sikeresen letesz, akkor beléphet Isten várószobájába! Tudom, hogy mi papok sokszor a tékozló fiuk nagyobb testvéreiként oda állnánk számon kérően a kitárt karú atyánk és a hozzá siető kisebb testvéreink közé, de ez senkit ne zavarjon, mert minden embernek direkt vonala van Teremtőjéhez! 
Merd átölelni Istenedet!! Gyermekeinkkel, kollégáinkkal 2017 januárjában ezt a mindannyiunk felé szeretettel forduló, minden embert megszólító, jósággal hívó, velünk egy asztalhoz ülő Istent szeretnénk megismerni, csodálni, biztató, bátorító, életadó jelenlétében megfürödni!! Isten első parancsa is erre indít: Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj!! Gyertek induljunk el Istenünk kitárt karjai felé!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az  időben, amikor  Jézus Galileába  készült, találkozott  Fülöppel.
„Kövess engem!” –  mondta neki. Fülöp  Betszaidából származott, András  és Péter   városából.   Amikor   találkozott   Nátánáellel,   közölte   vele:
„Megtaláltuk, akiről  Mózes törvénye  és a  próféták szólnak:  a  názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel.
„Jöjj, nézd  meg!” –  felelte  Fülöp. Amikor  Jézus látta,  hogy  Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs  benne kétszínűség!” Nátánáel  megkérdezte:  „Honnan ismersz  engem?”  Jézus  így felelt: „Még  mielőtt  Fülöp  hívott  volna,  láttalak  a  fügefa  alatt.”
Nátánáel erre elismerte:  „Rabbi, te  vagy az  Isten Fia,  te vagy  Izrael Királya.” Jézus így  szólt: „Azért  hiszel, mert azt  mondtam: Láttalak  a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így  folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni  fogjátok, hogy megnyílik az ég,  és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”
Jn 1,43-51

Bővebben: 2017. január 4. – Szerda"- Mester –  hol  laksz? 
 - Jöjjetek,  nézzétek meg!”
Csodálatos!! Milyen egyszerű össze jönni, barátkozni Jézussal?! Vadidegen emberek leszólítja az úton, és nincs várólista, protokoll, mert aki megnyitja szívét ahhoz bemegy az Úr! A jövendő apostolok, a szentírás szerint még aznap Jézusnál is aludtak!! Szeretem magam elé képzelni, ahogyan Mária finom vacsorával kínálja a fiatal embereket!! Egyszerű, csodálatos, békés  kép, fogy a vacsora, a bor, a szeretet parancsa testet ölt, indul egy új korszak, a világ megváltása!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben (Keresztelő) János ott állt két tanítványával, és  mihelyt meglátta  Jézust,  amint  közeledett,  így  szólt:  „Nézzétek,  az   Isten Báránya!” Két tanítványa  hallotta, hogy  (János) ezt  mondta, és  követni kezdte  Jézust.   Amikor  Jézus   megfordult,  s   látta,  hogy   követik, megkérdezte: „Mit  kívántok?”  Azok  ezt felelték:  „Rabbi  –  ami  annyit jelent, hogy  Mester –  hol  laksz?” „Jöjjetek,  nézzétek meg!”  –  mondta nekik. Elmentek  tehát vele,  megnézték,  hogy hol  lakik, és  aznap  nála maradtak. Ez a tizedik óra körül  volt. A kettő közül, akik hallották  ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik András volt, Simon Péter testvére.
Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy  más  szóval  a  Fölkentet”,  és  elvitte  Jézushoz.  Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: „Te  Simon vagy, János fia, de  Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.”
Jn 1,35-42

Bővebben: 2016. december 30. – Péntek2016. december 30. – Péntek, A Szent Család: Jézus, Mária és József
Csodálom Istent, ki szeretetből, irántunk való hatalmas bizalomból bevállalta a megtestesülést!! Milyen jó most a lakásaink pihe - puha melegében szeretteink körében készülni az új esztendőre!! Milyen csodálatos lehet a Szentháromság egysége, az az ország, mit szem nem látott, fül nem hallott és emberi értelem el sem tud képzelni, és melyet Jézus Krisztus ott hagyott, hogy értünk fagyoskodjon Betlehemben, mind egy kivert kutya meneküljön Egyiptomba, a bizonytalanságba, mentve az életét!! Megváltónk szeretettel értünk mindezt bevállalta, és jósággal a kereszten haldokolva is megvallotta bizalmát az emberiségbe! Igen, azért, hogy az ember Isten országába léphessen, Isten emberé lett!!
Csendesedjünk el, és mi is szeretetből vállaljunk be szónélkül néhány nehézséget, gondot, kellemetlenséget, mi a mindennapi életünk velejárója! Nézzem el ha valami nem úgy történik, ahogyan szeretnénk, fogadjuk el a magunk és társaink korlátait botladozásait, Krisztus urunk szerelméért!!
Szeretettel, 
Csaba t.
Miután a  bölcsek  eltávoztak,  íme, az  Úr  angyala  megjelent  Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és  menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a  gyermeket.” József fölkelt, fogta a  gyermeket és anyját,  és  még  azon  éjjel elment  Egyiptomba. Ott  maradt  Heródes haláláig,  hogy  beteljesedjék,  amit  az  Úr  a  próféta  által  mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat.
Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a gyermek életére törtek!” József fölkelt,  fogta a  gyermeket  és  anyját,  és   visszatért  Izrael  földjére.  De   amikor meghallotta, hogy Judeában  Arkelausz uralkodik apja, Heródes után,  félt odamenni. Ezért az álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment.
Odaérve egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék,  amit a próféták mondtak: „Názáretinek fogják hívni”.
Mt 2,12-15. 19-23

Bővebben: 2016. december 29. – Csütörtök"... e  Gyermek  által  sokan  elbuknak  és  sokan  feltámadnak!" Karácsony éjszakáján Mária igenjére Isten emberé lett! A szentmisére papjukkal összegyűlt emberek igenjére Isten kenyéré, borrá lesz, oltáriszentségé!! Igazából minden egyes templom Betlehemi barlang, minden szentmise karácsony éjszakája, minden oltár betlehemi jászol, mely előtt a pásztorok, a napkeleti bölcsek példájára mi is térdre borulhatunk, hogy köszöntsük ugyanazt, ki karácsony estéjén emberé lett, a mi urunkat, Jézus Krisztust!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai,  szülei felvitték Jézust  Jeruzsálembe,  hogy bemutassák  az  Úrnak, amint  az  Úr törvénye előírja: „Minden  elsőszülött fiú az  Úr szent tulajdona.”  Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr  törvénye szerint, „egy pár gerlét  vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon  nevű férfiú, egy igaz és  istenfélő ember, aki  Izrael  vigaszára  várt,  és  a  Szentlélek  lakott  benne.  A
Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg  nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek  arra indította, hogy menjen a  templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta  Istent:
„Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim   meglátták   szabadításodat,   melyet   minden   nemzet   számára készítettél, hogy világosság  legyen: kinyilatkoztatás  a pogányoknak,  és dicsőség népednek, Izraelnek.”
Jézus atyja  és  anyja ámulva  hallgatták  mindazt, amit  Simeon  mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e  Gyermek  által  sokan  elbuknak  és  sokan  feltámadnak  Izraelben!  Az ellentmondás jele lesz  ő –  még a  te lelkedet is  tőr járja  át –,  hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”
Lk 2,22-35