Bővebben: 2017. január 23. – HétfőJézus szavai nem csak az országoknak  szólnak, hanem a mi kisebb közösségeinknek is!!  Ha  egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fent!! Éppen ezért szeretettel kérlek, hogy imádkozzunk a családjainkért, hogy békében, szeretetben éljék életüket, a belső feszültségeket nyugodt párbeszéddel tudják megoldani! Kérjük Isten kegyelmét, hogy a harag, a gyűlölet tüzét tudják, szeretettel, irgalmas megbocsájtással kioltani, mielőtt az eluralkodna az ő életükben és felégetné az ő drága kis szentélyüket, családi otthonukat!! Fogadjuk meg Istenünknek, és egymásnak is, hogy bármi is történik mi nem térünk le a szeretet útjáról! Bármilyen kis hangoskodást, a legapróbb veszekedést, lappangó haragot mint halálos ellenségünket örökre űzzük számon az életünkből, ne hagyjuk, hogy a gonosz mind ordító oroszlán, földi életünket megnyomorítva,  testünket, lelkünket is örök kárhozatra ragadja!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Egy  alkalommal  Jeruzsálemből  írástudók  jöttek  (Kafarnaumba),  és  azt híresztelték Jézusról:  „Belzebub  szállta  meg”,  és:  „A  gonosz  lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az  ördögöket.” Ám ő magához hívta  őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan  űzhetné ki a sátán a  sátánt?
Ha egy ország meghasonlik  önmagával, az az ország  nem maradhat fenn.  Ha egy család meghasonlik  önmagával, az  a család  nem maradhat  fenn. Ha  a sátán önmaga  ellen támad  és meghasonlik  önmagával, akkor  nem  maradhat fenn, hanem  elpusztul. Az  erősnek házába  nem törhet  be senki,  és  nem ragadhatja el  a holmiját,  hacsak előbb  meg nem  kötözi az  erőset;  így viszont már kirabolhatja a házát.  Bizony, mondom nektek, hogy az  emberek fiainak minden  bűnt  megbocsátanak,  és minden  káromlást,  bárhogyan  is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer  bocsánatot, azt  örökös  bűn  terheli.”  (Azért   mondta  mindezt  Jézus),  mert   azt terjesztették: „Megszállta a tisztátalan lélek.”
Mk 3,22-30

Bővebben: 2017. január 22. – Évközi 3. vasárnapKét gondolat visszhangzik a fülemben a mai evangéliumból: „Térjetek meg!" és "Kövessetek engem!!"  
Mit jelent megtérni!! Az ember, de az egész emberiség is, sajnos oly könnyen elindul, eltávolodik Urától, Istenétől, megfeledkezünk a lényegről, csak a csillogó, sziporkázó csomagolópapírt látjuk magunk előtt, pedig nem a külső doboz a fontos, hanem ami benne van!! Megtérni azt jelenti, hogy megállunk és szárnyalásunkat a földporába visszahúzó fölösleges dolgokat eldobálva újra tervezzük az életünket, felemelkedünk a magasba, Jézus Krisztus akarata szerint!! Megtérni azt jelenti, hogy követjük Mesterünket, a szeretet parancsolatának az útján, a keskeny és meredek, hegyeket mozgató, szakadatlan csodáknak, izgalmas ösvényén!! Létünk talán legnagyobb felfedezése, érezni tenyerünkben Isten világot teremtő hatalmas erős kezét és elindulni vezetésével az ismeretlen csodáknak földjén!! 
Merj hinni Uradban Istenedben, merd követni őt életed nagy döntéseiben!! Ő az aki a tudósaink szerint közel 14 milliárd évvel ezelőtt mondta, hogy legyen és a kiterjedés nélküli "IGE" az ősrobbanásban hihetetlen erővel, lendülettel megszülte a világunkat a végtelen semmibe!  Az emberiség legnagyobb lángelméi is csak dadogva beszélnek az ősrobbanásból született létről, a teremtés hajnalán elindult részecskékről, melyek bennünk életet nyerve, öntudatra ébrednek! 
Krisztus előtt elcsendesedve alázattal megvallom, hogy életem minden örömének, sikerének, csodájának az egyedüli forrása szellemi, fizikai  létemen túlmutató végtelen Szeretet! Igen, a személyes élő Isten, ki a csillagok fényében született a marék porból álmodott  világunkban, néven szólított engem, az Ő halhatatlan gyermekét és meghívott hogy kövessem Őt!! Egyetlen dolog amit nagyon bánok, az hogy annak idején félve indultam el ezen a csodálatos úton, és gyengeségem miatt sok időt elpazarolva csak tétovázva, botladozva haladok!! 
Szeretettel, 
Csaba t.  
Kép: Jézus Krisztus, Székelyhídi képzőművész alkotása
Amikor Jézus  meghallotta,  hogy (Keresztelő)  Jánost  fogságba  vetették, visszatért Galileába. Elhagyta  Názáretet, és  a tengerparti  Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája:
A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.
Ettől kezdve Jézus  tanítani kezdett.  Ezt hirdette:  „Térjetek meg,  mert elközelgett a mennyek országa!”
A Galileai-tenger  mentén  járva  meglátott  két  testvért:  Simont,  akit Péternek is  neveznek, és  Andrást, a  testvérét. Éppen  hálót vetettek  a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem,  és én emberek halászává  teszlek titeket!” Erre  azok otthagyták hálóikat  és követték őt.  Amint onnan  továbbment, meglátott  másik két  testvért  is: Zebedeus fiát,  Jakabot  és  testvérét, Jánost.  Apjukkal,  Zebedeussal  a hálóikat javították  a csónakban.  Őket  is elhívta.  Ők is  otthagyták  a csónakot és az apjukat, és követték őt.
Jézus pedig bejárta egész Galileát.  Tanított a zsinagógákban, hirdette  a mennyek  országa  örömhírét,  és   meggyógyított  a  nép  körében   minden betegséget és minden gyötrelmet.
Mt 4,12-23

Bővebben: 2017. január 21. – SzombatMagam is tapasztaltam, ha az ember elindul a szeretet útján, biza nagyon sokan úgy gondolják, hogy megbolondultunk!! Az önzés, a saját érdekeink szolgálata annyira életünket meghatározó közgondolkodássá vált, hogy ha jósággal letérünk erről a "széles" útról, rálépünk a testvéri szeretet "keskeny" útjára, környezetünk nagyon könnyen elítél, elmebetegnek fog tartani! Jézust nem állította meg sem a szóbeszéd, a sem a megszólás, de még a rokonai erőszakos megjelenése sem, Ő megy az evangéliumi szeretet útján, a menyei Atya akarata szerint!! Minket sem szabad elbátortalanítson az emberek szóbeszéde, bízzunk a jó Istenben, aki arra kér:
"Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” (Lk 6,38)
Szeretettel, Csaba t. 
Jézus  az  apostolok  kiválasztása  után  tanítványaival  együtt  hazatért (Kafarnaumba, Péter  házába).  Ott  azonnal  nagy  tömeg  verődött  össze, úgyhogy még  evésre  sem volt  idejük.  Amikor rokonai  ezt  meghallották, elindultak, hogy  erőnek erejével  magukkal vigyék,  mert az  volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette.
Mk 3,20-21

Bővebben: 2017. január 20. – Péntek2017. január 20. – Péntek "És ők  csatlakoztak hozzá."
Egész földi életemben azon fáradoztam, hogy az embereket egymással és Teremtőjükkel összehozzam, hogy CSATLAKOZZUNK EGYMÁSHOZ ÉS ISTENÜNKHÖZ! Jézusnak milyen egyszerű, magához hívta őket és ők jönnek és csatlakoznak!! Minden probléma mi körülöttem van oda vezethető vissza, hogy az emberek nem tudtak, tudnak csatlakozni szüleikhez, férjükhöz, feleségükhöz, gyermekeikhez, munkatársaikhoz, népükhöz, sőt, még az jólfelfogott saját álmaikhoz, hivatásukhoz, érdekükhöz sem! 
Annak idején mint villanyszerelő egy egy vezetékét össze kellett forrasztani, cinezni egy másikkal, hogy a láthatatlan áram keringeni tudjon a vezetékeken!! Sokszor megtapasztaltam, ha sietek, ha nem pucolom le, nem tisztítom meg az egymáshoz forrasztandó felületeket, a fáradozásom hiába valónak bizonyul! Ezért mindig azzal kezdtük a munkánkat, hogy a oxidálódott felületeket nem csak letisztítottuk, kemény reszelővel, dörzspapírral, de még savba is mártottuk, hogy minden zsiradékot, szennyet az leégessen róla.... így megtisztítva a felületek képesek voltak a vezetékek egyéválni, csatlakozni, hordozni, vezetni az áramot!! Úgy gondolom, hogy a kudarcaink, a sok sikertelen kapcsolódás okát itt kell keresni: nem vagyunk tiszták, nem mondtunk le, nem szakadtunk el egy csomó önző, kapzsi, hiú "szeméttől", melyek megakadályoznak abban, hogy akár társainkkal, akár megváltó Istenünkkel tartós kapcsolatot, kötödést hozzunk létre!! Jézus befogadja a tanítványait, türelemmel tisztogatja, formálja őket, de igazából csak nagycsütörtök estéjén nevezi őket tisztának, amikor megmossa apostolai lábát! Jézus munkája tökéletes, mert valóban ezek az emberek oly mélyen kapcsolódnak az őket meghívó Mesterükhöz, hogy Tőle még a halál sem tudja elválasztani, érette mindannyian készek vállalni a vértanúságot is! 
Kisebb testvéretekként szeretettel arra kérlek, hogy nézzünk magunkba, fedezzük fel fájó kudarcaink igazi okát, az arcunkat beszennyező hibákat, bűnöket, és őszinte bűnbánatunk könnyeivel mossuk magunkat tisztára, hogy szeretteinkkel, Teremtőnkkel alakuló kapcsolataink erősek, tartósak, életet adóak lehessenek!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Kászoni otthonunk gyerekei kacagnak, tiszták, jó testvérei egymásnak!
Abban az  időben  Jézus  fölment  egy hegyre,  és  magához  hívta,  akiket kiválasztott. És ők  csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt  választott ki,  hogy vele tartsanak, és hirdessék  az igét. Hatalmat is  adott nekik a  betegek gyógyítására és az  ördögűzésre. A következő  tizenkettőt választotta  ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét –  akiket Boanergesznek,  vagyis „mennydörgés  fiainak”  hívott.
Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát,  Tádét, a  kánaáni Simont  és a  karióti Júdást,  aki  később elárulta őt.
Mk 3,13-19

Bővebben: 2017. január 19. – CsütörtökÉrdekes, Jézus nem felülről és nem is belülről változtatja meg a világot, hisz végül is születhetett volna egy módos papi családba is, és el is végezhette volna Saul példájára valamelyik híres rabbi képző intézményt, de ő mondhatni kívülről és alulról állt neki, hogy az új bort új tömlőbe töltse! Sokszor megkérdezik tőle, hogy milyen hatalommal végzi a dolgát, ki bízta őt ezzel meg? Jézus nem illeszkedik az akkori földi hierarchiákba, ezért kell titokba, bujkálva gyógyítson, tanítson! Igazából a Mária jelenésekkel is ez a baj, Fatimában, melynek 100 éves évfordulóját ünnepli az egyház, Lourdesban, Medjugorjeban, de akár nálunk Erdélyben, Szőkefalván, hol egy tanulatlan roma származású asszonynak jelent meg Mária, mindenütt Isten nem veszi figyelembe a mi emberi hatalmi rendszereinket, Ő nagy Úr, bölcsen és nagylelkűen adja a kegyelmeit annak kinek jónak látja, és akkor, mikor annak ideje eljön! Isten annak adja a kegyelmeit akinek az ő Szentfölsége jónak látja!
Szívem minden erejével imádkozom, hogy Isten cselekvő ereje nyilvánuljon meg a mi korunkban is, vezessen erős  kézzel, kinyújtott karral bennünket is az üdvösség útján!
Szeretettel,
Csaba t.  
Abban   az   időben   tanítványaival    együtt   Jézus   visszavonult    a Genezáreti-tóhoz.  Nagy  tömeg   követte  Galileából.   Sőt  Júdeából   és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és  Szidon környékéről is  nagy  sokaság  csatlakozott hozzá,  mert  hallották,  hogy milyen csodálatos  dolgokat visz  végbe. Jézus  meghagyta  tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben  egy bárkát a  tömeg tolongása miatt.  Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az  Isten Fia!” Ő azonban szigorúan meghagyta  nekik, hogy ne híreszteljék,  kicsoda ő.
Mk 3,7-12

Bővebben: 2017. január 18. – Szerda2017. január 18. – Szerda, Árpád-házi Szent Margit
Gondolom mind a tíz szűz szépen csinosan fel volt öltözve, arról sem szól a szentírás, hogy kinek milyen a magánélete, képzettsége! Jézus egyetlen szempont alapján engedi magához közel, illetve taszítja el a szentírásban szereplő szüzeket: képesek-e a rájuk bízott feladatot szépen, szentül elvégezni?! Az ő dolguk az volt, hogy égő mécsessel fogadják a Vőlegényt! Senkit nem érdekel az, hogy miért aludtak el ők, vagy a lámpáik, azt sem kérdezik, hogy milyen gondolataik vannak, hogy az ő lelkiviláguk, gyermekkoruk mennyire van megterhelve! Az ítélet, a nagyon kemény ítélet arról szól, hogy elvégezték-e a rájuk bízott munkát vagy nem?! 
Jézus szavait ha figyelmesen olvassuk nagyon megdöbbenhetünk. Öt nem érdekli a terméketlen fügefa magánélete, az sem érdekli, hogy miért nincs gyümölcs a fán, hogy a kora tavaszi, vagy a nyári fagyok pusztították el a termést... Nem, mindez nem érdekli Jézust, a terméketlen fát megátkozza és az kiszárad!! Jézus világosan megmondja: "azt akarom, hogy gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt!" 
Ez a mai szentírási rész nekem azt mondja, hogy hagyjam abba a sebeim nyalogatását, a kelet európai soványka körülmények feletti lamentációt és minden erőmmel álljak neki annak a feladatnak, amit a jó Isten rám bízott! Ne másokkal foglalkozzunk, hanem csak azzal, hogy ma mit kell nekem személyesen megtegyek Isten dicsőségéért, népem, az emberiség javára!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben Jézus a  következő példabeszédet mondta tanítványainak:  A mennyek országa  olyan, mint  az a  tíz szűz,  akik vették  lámpáikat,  és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak.  A balgák fogták  a lámpásukat,  de  olajat nem  vittek magukkal;  az  okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s  ők mind elálmosodtak  és  elaludtak.  Az éjszaka  közepén  egyszerre  kiáltás hangzott: „Íme,  a vőlegény!  Menjetek eléje!”  Erre a  szüzek  mindnyájan fölébredtek és  felszították lámpásaikat.  A  balgák kérték  az  okosakat:
„Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak  ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen.  Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és  vegyetek magatoknak!” Míg azok  vásárolni mentek, megérkezett a  vőlegény, és  akik készen voltak,  bementek vele  a menyegzőre; az ajtó pedig  bezárult. Később megérkezett  a többi szűz  is. Így szóltak:  „Uram,  Uram!  Nyiss  ajtót nekünk!” De  ő  így  válaszolt:
„Bizony, mondom nektek,  nem ismerlek titeket!”  Virrasszatok tehát,  mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13

Bővebben: Wednesday 18 January 2017Father Csaba’s reflection on the gospel
Wednesday 18 January 2017 ..The feast of Saint Margaret of Árpádháza.
I presume that all the ten virgins were nicely dressed , the holy gospel does not give any details about their private lives, their qualifications ! Jesus only lets them close to Himself or repels the virgins described in the gospel based on one consideration, are they capable of fulfilling the task entrusted to them well, solemnly ?! Their task was to welcome the Bridegroom with burning lamps ! Nobody asks them why they fell asleep, or why  their lights were extinguished , they are not even asked what thoughts do they have , how troubled is their spiritual life or childhood ! The judgement, the very  harsh judgement is all about whether they carried out the work they were entrusted with or not ?! 
If we read our Lord’s words attentively we can be really be shocked He is not interested in the private life of the barren fig tree or why is there no fruit on the tree , whether the early spring or summer frosts destroyed the produce ….No, all this does not interest Jesus He curses the infertile tree and that withers  !! Jesus states clearly :  I want you  to "bear fruit—fruit that will last—“!
What today’s gospel passage  is telling me to stop licking my own wounds, to stop lamenting about the meagre conditions in Eastern Europe and with all my might I have to get down to the task that the Heavenly Father entrusted me with !!  Lets not be preoccupied by others but only by what I have to do for God’s glory, my people's and the sake of humanity!!
With love,
Father Csaba 
translated by dr k.e.
The Parable of the Ten Virgins
“At that time the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.   Five of them were foolish and five were wise.  The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them.  The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps.  The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep.
“At midnight the cry rang out: ‘Here’s the bridegroom! Come out to meet him!’
“Then all the virgins woke up and trimmed their lamps.  The foolish ones said to the wise, ‘Give us some of your oil; our lamps are going out.’
“‘No,’ they replied, ‘there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves.’
“But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet. And the door was shut.
“Later the others also came. ‘Lord, Lord,’ they said, ‘open the door for us!’
“But he replied, ‘Truly I tell you, I don’t know you.’
 “Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour.
Matthew 25-1-13

Bővebben: 2017. január 17. – KeddSzép havas, hideg reggelre ébredt Székelyföld. Tudok annak örvendeni ami van? A mai evangélium arról szól, hogy a tanítványok útközben szedegetett kalászokból kimorzsolt búzaszemeket fogyasztanak. Jézus szavai alapján azért, mert éhesek! Érdemes elgondolkozni Isten gondviselő jóságán! Az, aki ötezer idegen embernek kenyeret, halat szaporít, Kánában több száz liter jó borral megajándékozza a násznépet, az tanítványainak csak az útszélről felcsipegetett búzaszemeket adna? Igen, mert úgy tűnik, hogy gondviselő jóságával akkor így látta jónak!
Gyermeki bizalommal el kell fogadnunk mindazt, mit kapunk. Télen a hideg, a hó Isten ajándéka, annak kell örvendenünk, tavasszal az új életet fakasztó, hosszú szárú eső az ajándék, nyáron a búzaérlelő kánikula, ősszel a mindent rozsdabarnára színező elmúlás! Minden mit nem tudunk, vagy amit nem is kell megváltoztatnunk, az Isten drága ajándéka! Teremtőnk bölcsen tudja a világunk rendjét, s nagylelkűen adja számunkra mindazt, mire nekünk a leginkább szükségünk van! Fogadjuk el önmagunkat, környezetünket alázattal, és elkényeztetett gyermekek példájára ne nyafogjunk, ne háborodjunk fel azért mert ez a világ ilyen, vagy olyan! Jézus segítségét kérve szedegessük fel a számunkra útszélre hullott kalászokat, és tartsuk fenn létünket örömmel, jókedvvel, úgy ahogyan Szentfölsége azt jónak látja!  
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Borzsova, Dr. Fodor István
Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai  útközben tépdesni kezdték a kalászokat.  Ezért a farizeusok megszólították:  „Nézd, olyat tesznek  szombaton,  amit  nem szabad!”  Jézus  ezt  felelte  nekik:
„Sohasem olvastátok, mit tett  Dávid, amikor társaival együtt  nélkülözött és éhezett? Abjatár főpap  idejében bement az Isten  házába, és megette  a megszentelt kenyereket,  és  adott belőle  társainak  is, pedig  ezeket  a kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük.” Majd ezt mondta  nekik:
„A szombat van az emberért, nem  az ember a szombatért. Azért az  Emberfia ura a szombatnak is.”
Mk 2,23-28

Bővebben: 2017. január 16. – Hétfő„Miért van  az, hogy Keresztelő Jánosnak  és a  farizeusoknak a  tanítványai böjtölnek,  a tieid meg  nem  böjtölnek?”  
Hiszem, hogy Isten előtt a legkedvesebb böjt, ha mindennapi feladatainkat, állapotbeli kötelességeinket becsülettel, szorgalmasan teljesítjük!! Nem kell nekünk semmi rendkívüli, feltűnő dolgot kitaláljunk, elég ha ott ahol vagyunk azt amit vállaltunk, a diák az iskolában, a tanár a katedránál, a szakács a konyhában, az autóvezető a volán mellett, ha mindenki szépen, pontosan, összeszedetten végzi a dolgát!! 
Mindez mellett gondoljunk Isten első parancsolatára: "Uradat Istenedet imád!" Isten parancsa csodálatosan szép, hatalmas feladat, mert nem elég nem szidni az Istent, Ő elvárja tőlünk, hogy őszinte szeretettel szeressük urunkat Istenünket! Négy féle imádság van: Kérő ima, bűnbánati ima, hálaadó ima és a negyedik, melyet a legritkábban gyakorlunk, a dicsőítő imádság!! Úgy gondolom, hogy ha ezer életünk lenne, és minden életünket Isten dicsőítésére szentelnénk, akkor is adósai lennénk, a minket szeretetből létbe hívó Szentháromságnak!!
Szeretettel bátorítlak, tegyünk meg mindent, hogy egész napunk, minden munkánk legyen drága Istenünk örömteli imádása, Imádkozzunk örömmel, hisz velünk a vőlegény!!
Csaba t. 
Abban az időben  Keresztelő János tanítványai  és a farizeusok  böjtöltek. Ezért néhányan odamentek  Jézushoz és  megkérdezték tőle:  „Miért van  az, hogy Keresztelő Jánosnak  és a  farizeusoknak a  tanítványai böjtölnek,  a tieid meg  nem  böjtölnek?”  Jézus így  válaszolt:  „Vajon  böjtölhet-e  a násznép, míg  velük  van  a  vőlegény? Amíg  a  vőlegény  velük  van,  nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt.  És akkor, azon  a  napon  majd  böjtölnek. Senki  sem  varr  régi  ruhára  új szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit,  és a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe;  vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való.”
Mk 2,18-22

Bővebben: 2017. január 15.- VasárnapJános tanúságot tesz ország - világ előtt arról amit látott, hallott! Arról amit megtapasztaltunk, mi is tanúságot kell tegyünk az emberek előtt! Meg vagyok győződve, hogy a világ minden kérdésére, gondjára ott van a válasz a szívünk ajtaján kopogtató élő Istennél, s ha befogadjuk szeretettel, akkor Ő végtelen jósággal, boldogító szeretetével válaszol kérdéseinkre, megfogja kezünket és vezetni fog a csodák földjén! Számomra a világ legcsodálatosabb felfedezése, hogy Isten nem csak létezik és végtelen erővel uralja világunkat, hanem szeret is bennünket és irgalmas ragaszkodással hajlik le a gyermekeihez, igen, életünk minden percében számíthatunk rá! Egész létemnek ez a legfontosabb tapasztalata, melyről nem hallgathatok, s melyről János mellé állva tanúságot szeretnék tenni!
Sokan mondják, hogy csak néhány kiválasztottnak van lehetősége megragadni Teremtőjének feléje nyúló kezét, és Isten színe előtt élni az életét! Ez ha így lenne, akkor Isten első parancsában nem mondta volna mindannyiunknak, hogy: "Uradat Istenedet imádd!" Istent imádni, vele az imádság összeszedett csendjében találkozni, mindannyiunk életre vezető áldott útja! A történelemben láthatjuk, hogy mily sokan és sokféle világi hivatalt megélő ember, királyok, tudósok,  egyszerű földművesek, családanyák léptek rá sikeresen erre az imádságos, Istenünk karjai közé vezető útra! Annak idején én döntésemet meghozva, fiatalos lendülettel le is írtam, majd Teremtőmnek címzett levelemből egy papirhajót hajtogattam és rátettem egy folyóra, hogy vigye el ahhoz, kit legjobban szeretek! Hiszem, hogy kis hajóm őszinte kérésemmel célba ért, s azt is hiszem, hogy életem minden áldása, kegyelme, Jézus Krisztus nagylelkű ajándéka tétova, botladozó imámra adott válasza!  
Kisebb testvéredként nagy szeretettel biztatlak, elmélkedd át Teremtőd első parancsolatát és bizalommal, élő hittel kezd el Uradat Istenedet imádni!
Hiszem, hogy ha elindulsz, akkor már célba is értél.  
Csaba t. 
Abban az  időben: Amikor  János látta,  hogy Jézus  közeledik feléje,  így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről én azt mondtam: Utánam  jön egy férfi,  aki megelőz engem,  mert előbb  volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben.”
János azután így  folytatta tanúságtételét: „Láttam,  hogy az égből,  mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy  vízzel kereszteljek,  az mondta  nekem: Akire  látod,  hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én  láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!”
Jn 1,29-34

Bővebben: 2017. január 14. – SzombatKét ember között a legrövidebb út, az egyenes beszéd! Csodálom Jézus Krisztust, ahogy a látszólag véletlenül útjába kerülő Mátét megszólítja, és arra biztatja, hogy adja fel munkahelyét és jöjjön csatlakozzon hozzá, kövesse Őt az evangélium hirdetésének göröngyös, nagypéntekeken keresztül vezető útján. Döbbenetes, hogy ez az ember valóban elindul Jézussal, és hűségesen követi is a Mesterét, és élete végén megírja csodaszép evangéliumát! 
Krisztus követői vagyunk, a mai evangéliumi rész arra biztat, hogy mi is merjük egymást megszólítani, hívni, hogy így bizalommal, együtt jó végre vigyük a ránk bízott feladatokat! Istennek hála többször ráléptem erre az útra, és örömmel mondhatom el, hogy Jézus nem csapott be, mert valóban az emberek megszólíthatók! Gyengeségem tudatában, a szeretet nevében embereket szólítottam meg és hívtam, hogy segítsenek gyermeket nevelni, szegényekről gondoskodni, hirdetni az evangéliumot a XXI. századba, és örömmel mondhatom el, hogy Isten társakat adott nekem! Életem legdrágább ajándékai azok a férfiak és nők, kik mellém álltak, s vállukat vállamnak vetve vállalták azt a munkát, mit Isten közösségünkre bízott! 
Merjünk egymás szemébe nézni, és őszintén egymástól segítséget kérni!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: egyik kedves munkatársam, Pál Mária
Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára.  Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította  őket. Amint Jézus elhaladt a  vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki:
„Kövess engem!” Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.
Később  Jézus   elment   vendégségbe   Lévi  házába.   Ott   Jézussal   és tanítványaival  együtt  sok   vámos  és  nyilvános   bűnös  is   asztalhoz telepedett, mert sokan oda is  elkísérték. Amikor a farizeusok közül  való írástudók látták,  hogy Jézus  együtt eszik  a nyilvános  bűnösökkel és  a vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik  és iszik a  ti Mesteretek  együtt a  vámosokkal és  a nyilvános  bűnösökkel?”
Ennek hallatára Jézus  ezt válaszolta nekik:  „Nem az egészségeseknek  van szükségük orvosra,  hanem  a betegeknek.  Én  nem azért  jöttem,  hogy  az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”
Mk 2,13-17