Bővebben: 2016. december 28. – Szerda, AprószentekGyermek vagy karrier?! Istennel való viszonyom, vagy a munkahelyem? Józsefnek döntenie kell, a mérleg egyik serpenyőjében a gyermek élete, a kis Jézus, a család, a mérleg másik serpenyőjében ott van a háza, a műhelye, barátai, a megrendelések, a karrier!!  József hamar meghozza a döntést, az élet mellett dönt, fogja a gyermeket, a feleségét és megy az éj leple alatt bankkártya nélkül, minden nélkül az idegenbe, menti a gyermek életét, az Istengyermekkel való élő kapcsolatát, mert számára az a fontos, az a legnagyobb érték!! Döntéseim alapján hogy látom, számomra mi a legfontosabb? Igent mondok az életre, a gyermekre, a családra, még akkor is, ha ebből hátrányom származik, ha netalán értük valamiről le is kell mondanom!!
Adná a jó Isten, hogy ne a gyermekgyilkos Heródes, hanem Szent József szép példája vezessen bennünket!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Két nálunk végzett diák a pici babával, ők az élet mellett döntöttek!!
Miután a  bölcsek  eltávoztak,  íme, az  Úr  angyala  megjelent  Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és  menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a  gyermeket.” József fölkelt, fogta a  gyermeket és anyját,  és  még  azon  éjjel elment  Egyiptomba.  Ott  maradt  Heródes haláláig,  hogy  beteljesedjék,  amit  az  Úr  a  próféta  által  mondott:
Egyiptomból hívtam  az én  fiamat. Amikor  Heródes látta,  hogy a  bölcsek kijátszották,  nagy  haragra  lobbant,  és  Betlehemben  meg  annak  egész környékén megöletett minden fiúgyermeket  kétévestől lefelé, a  bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Akkor  beteljesedett, amit Jeremiás  próféta jövendölt: „Kiáltás  hangzik  Rámában,  nagy  sírás  és  jajgatás:  Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.”
Mt 2,13-18

Bővebben: 2016 december 26- HétfőCsaba testvér elmélkedése a mai evangéliumról :
2016 december 26, Szent István az első vértanú ünnepén.
Szent István, első vértanúnk napján nagy szeretettel emlékezünk mindazokra kik az igazságért való kiállásukért szenvedtek, szenvednek, ugyanakkor erőt is kérünk a Szent István közbenjárásával, hogy mi magunk is képesek legyünk kiállni a szeretetbe öltöztetett igazságért!!
Sok szeretettel imádkozom ezen a napon az István nevű gyermekeinkért, kollégáinkért, barátainkért!! A mai déli szentmisémben szeretettel megemlékezek róluk,
Csaba t. 
Nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke fog szólni belőletek. De óvakodjatok az emberektől! Mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket. Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek. Mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke az, aki beszél általatok. Akkor halálra adja majd a testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak és halálra juttatják őket. Gyűlöletesek lesztek minden nemzet előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az megmenekül.
Máté 10, 17-22

Bővebben: 2016. december 22. – CsütörtökSzívesen segítünk, de csak annyit, hogy ne fájjon!! Mária jókedvet, vidámságot árasztva, ott marad három hónapig idős rokonánál, mos, főz, takarít, játszik a kis Jánoskával!! Segítve, segítséget kap, felkészül maga is, az anyai hívatásra!! Adná a jó Isten, hogy mi is Istent hordozva a szívünkben, jókedvvel, vidáman a szolgáló szeretet útjára léphessünk, hogy így mindennapi munkánkat végezve felragyogjon arcunkon Jézus Krisztus szép vonása!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Árkosi ferences nővéreink befogadják az ajtójukon kopogtató, hajléktalan kismamákat, hogy ott a kolostorukban, szépen felkészüljenek az anyaságra és megszüljék gyermeküket!
Erzsébet  meglátogatása   alkalmával   Mária   így   magasztalta   Istent: „Magasztalja lelkem az  Urat, és szívem  ujjong megváltó Istenemben!  Mert tekintetre  méltatta  alázatos  szolgálóleányát,  lám,  ezentúl  boldognak hirdet engem  minden  nemzedék. Nagy  dolgokat  művelt velem  a  Hatalmas, szentséges az ő  neve! Irgalma nemzedékről  nemzedékre száll,  mindazokra, akik félik őt.  Nagyszerű dolgot  tett karja ereje,  széjjelszórta mind  a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat.  Az  éhezőket  elhalmozta  minden  jóval,  de  a  gazdagokat elküldte  üres   kézzel.  Felkarolta   gyermekét,  Izraelt,   megemlékezve irgalmasságáról,  amint  atyáinknak  megígérte:  Ábrahámnak  és  utódainak mindörökre!”  Mária  ott  maradt  még  körülbelül  három  hónapig,  azután visszatért otthonába.
Lk 1,46-56

Bővebben: 2016. december 21. – SzerdaMária belép a házba és még a kis magzat is  "örvendezve felujjong"! Milyen jó lenne ha körülöttem, körülötted is örvendezve ujjonganának az emberek ha valahol megjelenünk! Milyen jó lenne ha jelenlétünk örömet, fényt, erőt, egészséget adna a környezetünkben élőknek, boldogságot hozna arra a hajlékra, melybe belépünk!
A marék porból született embernek legmagasztosabb célja, ajándékká, áldássá válni ott azon a földön melyből vétetett, s melybe visszahanyatlik halálában! A többi teremtő Istenünk dolga! Éppen ezért arra bátorítalak, hogy nagy elhatározással, szándékosan akard, hogy te magad légy a karácsonyi  áldás, ajándék, szeretteid számára!
Áldott ünnepeket kívánva, 
Csaba t. 
Az angyali üdvözlet  után Mária útra  kelt, és a  hegyek közé, Júda  egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott  a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott:
„Áldott vagy te az  asszonyok között, és áldott  a te méhednek  gyümölcse!
Hogyan lehet az,  hogy Uram  anyja jön  hozzám? Mert  íme, amikor  fülembe csendült köszöntésed  szava, örvendezve  felujjongott méhemben  a  magzat!
Boldog vagy,  aki hitted,  hogy beteljesedik  mindaz, amit  az Úr  mondott neked!”
Lk 1,39-45

Bővebben: 2016. december 12. – HétfőHatalom!? Folynak a választások, a pozíciókért való küzdelmek! Imádkozom szeretettel, hogy politikusaink döntéshozó helyzetbe kerüljenek most a választások után!
A mai evangélium fényében elgondolkodtam, hogy igazából mi is adhat tartósan hatalmat egy embernek a másik felett! Úgy gondolom, hogy egyetlen maradandó hatalom van melyet érdemes elvállalni, gyakorolni: - az igazságba öltöztetett szeretet hatalma. Ezért is lehet hosszú évszázadok után Szent László király, példaképe és iránytűje minden tisztséget vállaló embernek!
Kisebb testvéri szeretettel kérlek, hogy imádkozzunk megválasztott politikusainkért, hogy a most kezdődő Szent László évben, a lovagkirály lelkületével, tisztességes becsületességével közösséget építve, még az ellenfeleinket is szeretettel integrálva, igazságba öltöztetett szeretet hatalmával végezzék közéleti munkájukat mindannyiunk érdekében!
Csaba t. 
Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá  a főpapok  meg a  nép vénei,  és megkérdezték:  „Miféle hatalommal  teszed  ezeket? Ki  adta neked  a hatalmat  ehhez?” Jézus  így válaszolt:  „Én  is  kérdezek tőletek  valamit. Ha  megfeleltek  rá, megmondom  nektek,  milyen hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az emberektől?”  Azok tanakodni kezdtek egymás  között: „Ha azt  mondjuk, a mennyből  volt,  azt feleli: „Hát akkor miért nem hittetek neki?” Ha pedig azt mondjuk: „Az  emberektől”, akkor  meg  félnünk  kell  a  néptől,  mert  Jánost  mindenki prófétának tartja.” Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk.”  „Akkor én sem  mondom meg  nektek, hogy  milyen hatalommal  teszek így”  – felelte Jézus.
Mt 21,23-27

Bővebben: 2016. december 11. – Advent 3. vasárnapjaBörtönben raboskodik az akiről maga Krisztus mondta, hogy asszonyok  szülöttei között  nem  támadt  nagyobb!! Keresztelő János meghal a börtönben, de élete nem ért véget a hóhér bárdja alatt! Az Újszövetség első prófétája, nagyon magasra tette a mércét mindazok számára, kik a közvélemény formálására tartanak igényt!! Az igaz prófétának a sorsa mindig is mostoha volt! Az igazságra, Isten gyógyító, tisztító szavára  az emberek nem vevők, igazából mindig is a hamis prófétákra volt szükség, akik pénzért azt mondanak, mit a hatalmaskodók szeretnének hallani, hallattatni magukról!! Ma a hamis prófétákat a kényelmes papok,  újságírók, korrupt politikusok között kell keresni! Sajnos a hamis próféták nem csak dicsérik a hatalmasságokat, de tollukból  megrendelésre bármiről, bárki ellen nagyon hamar megszületik a maró gúnnyal, lejárató fölénnyel meg irt cikk! 
Imádkozzunk, hogy Isten igaz prófétákat küldjön közénk, olyanokat akik akár a különféle médiákban, akár az oltárnál, vagy a parlamentben merik, és tudják is kimondani a megtérést, újrakezdést, pálya módosítást hozó gyógyító igazságokat! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Nagyszalontai gyerekeink előadása 
Abban az  időben:  Amikor  a börtönben  raboskodó  János  Jézus  tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: „Te  vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus így  válaszolt nekik: „Menjetek,  és  adjátok tudtul  Jánosnak  mindazt, amit  láttok  és hallotok: a  vakok látnak,  a  sánták járnak,  a halottak  feltámadnak,  a szegényeknek pedig hirdetik  az örömhírt. Boldog  az, aki nem  botránkozik meg bennem!”
Mikor elmentek,  Jézus  így kezdett  beszélni  Jánosról a  tömegnek:  „Mit akartatok látni,  amikor kimentetek  a pusztába?  Talán széltől  lengetett nádszálat? Vagy  miért  mentetek ki?  Hogy  finom ruhába  öltözött  embert lássatok? Akik finom ruhában járnak,  azok királyi palotában laknak!  Vagy miért mentetek  ki?  Hogy  prófétát lássatok?  Igen,  mondom  nektek:  még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták:
Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat teelőtted.
Bizony, mondom  nektek:  Asszonyok  szülöttei között  nem  támadt  nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában.
Mt 11,2-11

Bővebben: 2016. december 10. – SzombatKeresztelő Szent János az Újszövetség első prófétája!! Nem a múltat siratja, hanem a holnapba néz, készíti az Úr útját, egyengeti ösvényét!! Milyen jó lenne ha kevesebbet foglalkoznánk a múlttal, és többet az előttünk álló jövővel!! Ma mindenki történész akar lenni, régi sebeket, fájdalmas sérelmeket emleget fel, pedig aki folyamatosan hátra néz, az jó nagyot fog esni!! A jövő előttünk van, a világ bátor próféták után kiállt!! Krisztus, a keresztség szentségében a  papi, a prófétai, a királyi hivatást akarja adni az Ő gyermekeinek!! Ő nem a gyász, a keserűség Istene, hanem az élet Ura!! Hagyjuk a halottainkat a holtakra és mi fogjuk keményen az eke szarvát és nyomjuk határozottan a földbe, hogy életet adó barázdát hasítson a holnapnak!! Az embert önként ne dobja be a törülközőt, küzdjön a maga és a népe életért!! A napokban a 99 éves Antal atyát saját kérésére elhoztam Kecskemétre, mert még könyvet akar írni, és kéri, keresi az orvosok segítségét a munkája folytatásához!! Csodálom az idős atyát, mert nem adja fel, jóformán nem lát, nem hall, járni sem erőst tud és mégis szeretné üzenetét megfogalmazni, elmondani a fiataloknak, mert hisz az Isten alkotta szép világunk jövőjében, a holnapban, és tudja, hogy az csak imádságból, összefogásból, és sok sok munkából fog az felépülni!
Hálás szeretettel, 
Csaba t.   
Kép: Antal atya a kórházban, új könyvének szerkezetét ismerteti a kezelő orvosával!!
Színeváltozása után  tanítványai megkérdezték  Jézust: „Miért  mondják  az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Ő így felelt: „Illés  eljön ugyan, és helyreállít mindent,  én azonban azt  mondom nektek, hogy  Illés már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így szenved majd az Emberfia is tőlük.” Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Mt 17,10-13

Bővebben: 2016. december 9. – PéntekSajnos a lelkünk mélyén zakatoló, követelőző dolgok elől menekülünk, az ember talál magának százezer magyarázatot, de csak azért, hogy a szükséges döntéseket ne kelljen meghoznia, hogy a fontos  pályamódosításokat ne kelljen megtennie! Sokszor felteszem magamban a kérdést: hogy vagyunk képesek magunknak hazudni!? Nagyon sokszor miért csapjuk be saját magunkat, miért nem hallgatunk lelkiismeretünk által hozzánk szóló Teremtőnkre?! 
Mi keresztények hisszük, hogy lelkünk mélyén ott vagy te, drága Istenünk, ki megajándékoztál halló füllel, gondolatainkat kifejező beszédkészséggel. Lelkiismeretünk, mint egy csodás GPS vezet, vezetne, ha hagynánk! Mi sajnos oly sokszor nem hagyjuk szóhoz jutni lelkiismeretünket, így nagyon sok döntés nem ezen a mély szinten születik meg, hanem a pillanatnyi szeszélyünk, hangulatunk, vágyunk szintjén, vagy egyszerűen: "csak" lesz valahogy! Számomra egyik legnagyobb kérdés, hogy mi kell történjen, hogy a váltás, az a bizonyos sebességváltás megtörténjen az ember életében!? Márton Áron katonatiszt, felnőtt ember, háta mögött egy véres világháború, és félretesz mindent és elindul, hogy a teológián Istennek szentelje az életét! Teréz anya bár szerzetesnővér volt, egyszer csak felállt a katedra mellől hol tanárként dolgozott és kisétált a nyomornegyedbe, hol kibérelt egy poros raktárt, melybe befogadta az első utcán haldokló embert! Folytathatnám a sort, hisz oly sok szent életében ott van ugyanaz a szédítő halálugrás, mikor egy biztonságos, kitaposott útról letér, egy ismeretlen, járatlan út miatt! Igen, Istenem, a Veled való találkozás Istenünk, - s ezen nincs mit szépíteni,- egy halálugrás! Azért, hogy a Te pályádra lendüljünk, a biztonságot adó trapézt el kell engednünk, s a végtelennek tűnő űrbe belezuhanva, bukfencet vetve repülnünk, azzal a hittel, hogy a te két erős karod kifog, tovább repítve vezet! 
Elszakadni a kitaposott pályáról és Teremtőnk kezét fogva egy új életet kezdeni, csak élő hittel lehet, s ki félve nem meri magát belevetni e nagy kalandba, az inkább magát becsapva hazudozik!  
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Katonatemető
Egy alkalommal  így  szólt  Jézus  a  néphez:  „Kihez  hasonlítsam  ezt  a nemzedéket? Hasonlít  a  piacon  tanyázó  gyermekekhez,  akik  odakiáltják pajtásaiknak: „Furulyáztunk,  de  nem táncoltatok.  Siránkoztunk,  de  nem zokogtatok.” Eljött  János.  Nem eszik,  és  nem iszik;  azt  mondják  rá:
„Ördöge van.” Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: „Lám,  a falánk, borissza  ember,  a  vámosok  és  a  bűnösök  barátja!”  Az  Isten bölcsességét azonban művei igazolták.”
Mt 11,16-19

Bővebben: 2016. december 8. – Csütörtök, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásaUram a mai evangélium fényénél csodálom a hírnököt, Gábor angyalt, tisztelettel felnézek rá és megpróbálom követni őt!! Gábor angyalra rábíztál egy feladatot és ő a Te általad neki adott munkát milyen szépen, eredményesen jóvégre vitte!? Három dolgot szeretnék megtanulni az angyaltól, mind a te örömhírednek szolgája!! 
1. Mindenkit szépen, tisztelettel köszönteni! Gábor angyal milyen szép szavakkal, őszinte tisztelettel köszönti Máriát, e tizenéves, az asztalra még semmit le nem tett, fiatal lányt?! Mennyit változna a világ, ha mi is egymást ilyen őszinte tisztelettel tudnánk megszólítani! Végül is, társam, ha netalán bűnös is, Isten gyermeke! Döbbenetes, azt akiért Jézus meghalt a kereszten, azt én lenézem, elítélem, csúf szavakkal illetem és utána merek Teremtőm színe elé állni?  
2. Az üzenet átadása!! Az üzenetet az angyal milyen szépen, nyugodtan kibontja, megmagyarázza! Mária nem érti a feladatot, kérdései vannak, válaszokra vár: Az angyal nem kapkod,nem idegeskedik, hanem nyugodtan, szépen mindenre kiterjedő választ ad. Gábor angyal bátorít, magyaráz, Mária kételyeit, kérdéseit megoldja, eloszlatja a homályt, a félelmet!  Milyen jó lenne, ha ennyi bölcsességgel, nyugalommal, türelemmel tudnám végezni a rámbízott üzenet megosztását a gyermekekkel, kollégáimmal.
3. Nincs fölösleges szó, locsogás! 10- 15 perces párbeszéd elég ahhoz, hogy beinduljon a világ megváltásának, csodálatos műve,  Mária, a tizenéves szűz igent mond Istennek, vállalja, hogy Jézus édesanyja legyen! Döbbenetes ez a rövid, pontos, céltudatos párbeszéd, ez nem Szent István kardja, ez nem hosszú és lapos, hanem rövid és hatékony!! Nekünk is erre kellene törekednünk, nem sok napos tanácskozásra vár a világ, hanem célratörő, világos, eredményes tanítást, építő jellegű párbeszédet!
Egészen biztos, hogy e három gondolat mellett még sok mindent tanulhatunk Isten angyalaitól, de ha Mária közbenjárásával e három szép angyali tulajdonság felragyogna az arcunkon, akkor biztos, hogy sokkal szebb, békésebb lenne a világunk!
Szeretettel, 
Csaba t.
Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy  szűzhöz,  aki  jegyese  volt  egy  férfinak,  a  Dávid  házából  való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te  minden asszonynál!” Ennek  hallatára Mária  zavarba jött  és gondolkodóba  esett, hogy miféle köszöntés ez.  Az angyal azonban  folytatta: „Ne félj,  Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s  Jézusnak fogod  őt nevezni!  Nagy lesz  ő: a  Magasságbeli Fiának fogják  hívni. Az  Úristen neki  adja atyjának,  Dávidnak  trónját. Uralkodni fog Jákob házán  mindörökké, és uralmának  soha nem lesz  vége!”
Mária ekkor megkérdezte az  angyalt: „Hogyan történhet  meg ez, amikor  én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll  le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az,  ki tőled születik: Isten Fiának fogják  őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet  is gyermeket fogant  öregségében,  sőt,  már  a  hatodik  hónapban  van,  bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr  szolgálóleánya: történjék velem szavaid  szerint!”
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Bővebben: 2016. december 7. – Szerda"Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem,  mert én szelíd vagyok és alázatos szívű,  és nyugalmat talál lelketek." Uram jó dolog jónak lenni, jó dolog vállunkra venni a szeretet igáját és irgalmas jósággal szolgálni a rájuk bízottakat!! Jó dolog nagylelkűen megosztani kenyerünket a bajban lévő társainkkal, jó dolog - ha botladozva is, de a Te nyomodba lépni és megtapasztalni, hogy valóban a Te terhed, még ha sokszor a húsunkba is vág, milyen könnyű és édes!!
Krisztustól kapott tiszta öröm izével a számban,
Csaba t. 
Kép: Máté Bence a világ természet-fotósainak a ranglistáján második helyezettje, árva gyermekeinknek magyarázza nagy szeretettel, türelemmel, a madár fotózás rejtelmeit!
Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: „Jöjjetek  hozzám mindnyájan,  akik  fáradtak  vagytok,  és  terhek  alatt  görnyedtek: én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem,  mert én szelíd vagyok és alázatos szívű,  és nyugalmat talál lelketek. Mert  az én igám édes, és az én terhem könnyű.”
Mt 11,28-30

Bővebben: 2016. december 6. – Kedd "Atyátok nem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül."
Istenem, Te mindent szeretsz ami van, mert ha nem szeretnéd meg sem teremtetted volna! Szimpla létünk azt bizonyítja, hogy te szeretsz, akarsz, elfogadsz!! 
Csendben ülök a szobámba,  imádkozom, csendesen levegőt veszek, létezem! Létem öröme lassan Teremtőm irántunk való szeretetének megtapasztalásának szilárd partjára sodor, biztos kikötő, végtelen tiszta öröm tölt el, otthon vagyok, haza értem! A fény betölti szívemet, és én kicsinységem tudatában, gyermeki bizalommal Teremtőm karjaid között nyugovóra térek!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: egy gyermekek aludni tért a székelyhídi otthonunkban
Egy alkalommal  Jézus  ezt  a példabeszédet  mondta  tanítványainak:  „Mit gondoltok? Ha valakinek  száz juha  van, és egy  elcsatangol közülük,  nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy  megkeresse az eltévedtet?  Ha aztán  szerencsésen megtalálja,  bizony mondom  nektek: jobban örül  neki, mint  az el  nem tévedt  kilencvenkilencnek. Éppen  így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül.”
Mt 18,12-14