Bővebben: 2016. december 5. – HétfőUram a mai evangéliumban e beteg embernek a barátait csodálom, kik nem álltak le a nehézségek láttán, hanem élő hittel társukat eléd vitték, hogy Te meggyógyítsd őt!! Nagyon szép ez a történet, ma a segíteni akaró emberekért imádkozom, leginkább az én kedves nevelőimért, kik nap mind nap ugyanígy a rájuk bízott gyermekeket felkarolják és megpróbálják imádságos szeretettel eléd vinni, hogy te gyógyítsad, tanítsad, vigasztaljad őket!! Áld meg Uram a segítő szándékkal lehajló nevelőket, munkatársaimat, támogatóinkat, hogy munkájuk gyümölcsét látva, öröm, fény töltse el a szívüket, gyermekeikkel éljenek békében ezen a földön, és munkájuk jutalmaként nyerjék el az örök életet!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Esti mese Nagy Mariann medgyesi nevelővel!
Egyik napon, amikor  Jézus tanított, farizeusok  és törvénytudók is  ültek körülötte, akik  Galilea és  Júdea  különböző falvaiból  és  Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.
Ekkor néhány férfi egy  béna embert hozott hordágyon.  Be akarták vinni  a házba, hogy  eléje  tegyék, de  a  tömeg  miatt nem  fértek  hozzá.  Ezért fölmentek a tetőre, és  azon át bocsátották le  ágyastul a középre,  Jézus elé. Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid.”
Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?”  Jézus pedig gondolataikba látva megszólalt: „Miért gondolkodtok így  magatokban?
Mi könnyebb, ha azt mondom: „Bocsánatot nyertek bűneid!” – vagy azt: „Kelj föl és járj!”? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma  földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és  menj haza!”  Erre ő  a szemük  láttára tüstént  fölkelt.
Fogta  ágyát,  amelyen  feküdt,  és  Istent  magasztalva  hazament.   Erre mindnyájukat ámulat fogta el,  magasztalták Istent, és félelemmel  eltelve mondogatták: „Csodadolgokat láttunk ma.”
Lk 5,17-26

Bővebben: 2016. december 4. – Advent 2. vasárnapjaAz aratni való oly sok, de a munkás nagyon kevés, alázattal imádkozom, hogy küldj munkásokat az aratásba!! A szentírás kérése mindannyiunknak szól: Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! Uram segíts, hogy az emberek Feléd vezető útját bölcs szeretettel, alázatos kitartással egyengessem! Tégy engem híd-verővé, irányt mutató útjelző táblává, lépcsőfokká, mely elváslik a használattól!  Mind szerzetespapod szeretném az Istenkereső emberek ösvényeit járhatóbbá, egyenessé tenni, a szakadékokra, reménytelen zsákutcákra figyelmeztetni őket, hogy minél többen a veled való, életet jelentő, vigasztaló találkozásban részesüljenek!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Jelképesen oda álltam a gyaluló Szent József mellé, hogy segítsek Jézusnak keményen tartani a gerendát!! 
Abban az  időben: Keresztelő  János megjelent  Judea pusztájában,  és  így tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!” Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!
János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska  és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá  Jeruzsálem, egész Judea és a  Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
Amikor  látta,   hogy   sok   farizeus  és   szadduceus   is   jön   hozzá megkeresztelkedni, így  szólt  hozzájuk:  „Viperák  fajzata!  Ki  indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát  a bűnbánat  méltó   gyümölcsét!   És   ne   higgyétek,   hogy   közben   azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám!  Mert mondom nektek: Isten ezekből  a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már  a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! Én csak vízzel keresztellek  titeket a bűnbánatra, de aki  énutánam jön, az erősebb nálam; arra sem  vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam.  Ő Szentlélekkel és  tűzzel  keresztel  meg titeket;  kezében  tartja  már  a lapátot, hogy kitakarítsa  szérűjét. A  búzát magtárba  gyűjti, a  pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!”
Mt 3,1-12

Bővebben: 2016. december 3. – Szombat "Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!" Uram, Te mindannyiunkat hívsz, hisz nálad mindennap fekete péntek van, kegyelmeiddel szeretnél mindenkit megajándékozni roskadásig!! Bátorságért imádkozom, adj nekünk erőt, hogy ajándékaidnak dugigtelt tárházába belépjünk, s mindazt mire szükségünk van feladataink végzésére azt hitte felmarkoljuk, hogy így ajándékaidtól újjászületve mi magunk is ajándékká váljunk, élő áldásoddá ezen a földön!!
Bizalommal, 
Csaba t. 
Kép: Egy kedves önkéntes esti mesét olvas a gyermekeinknek!
Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított  a zsinagógákban,  hirdette   országának  örömhírét,   meggyógyított   minden betegséget és  minden bajt.  Ahogy végignézett  az embereken,  megesett  a szíve  rajtuk,  mert  olyanok  voltak,  mint  a  pásztor  nélküli   juhok: elcsigázottak  és  kimerültek.   Akkor  így   szólt  tanítványaihoz:   „Az aratnivaló sok,  de  a munkás  kevés.  Kérjétek az  aratás  Urát,  küldjön munkásokat aratásába!” Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és  hatalmat adott nekik,  hogy  kiűzzék  a tisztátalan  lelkeket,  és  meggyógyítsanak minden betegséget és  minden bajt. Majd  elküldte őket, és  megparancsolta nekik:  „Menjetek   Izrael  házának   elveszett  juhaihoz!   Menjetek   és hirdessétek:  közel  van  a   mennyek  országa.  Gyógyítsatok   betegeket, támasszatok  fel  halottakat,  tisztítsatok  meg  leprásokat,  űzzetek  ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!”
Mt 9,35-10,1. 6-8

Bővebben: 2016. december 2. – Péntek„Hiszitek-e - kérdi Jézus Krisztus tőlünk- ,hogy tudok  segíteni rajtatok?”
Kérdésedre a válaszom egy határozott igen! Egyfelől hiszem, hogy szívünkben elültetett szép vágyainkat segítségeddel már itt ezen a földön valóra tudjuk váltani!! Másfelől azt is hiszem, hogy képes vagy e föld - nevű projektet, a mi háborúktól zajos világunkat - jó végre vinni, és elvezetni bennünket a Te csodálatos, teremtő asztalodhoz, hol szentjeid társaságában békében, örömben, alkotó szeretetben örökre Veled lehetünk!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Budapesten, Káposztásmegyeri Szent József temploma mellett áll ez a szép szobor! Nagyon tetszett, hogy a gyermekek  Jézusnak, Józsefnek sapkát, sálat adtak, gondoltam én is segítek nekik a munkában! Egészen biztos, hogy Istennek a te segítségedre is szüksége van!
Tanító  útján  egyik  alkalommal  két   vak  követte  Jézust.  Egyre   ezt kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid  fia!” Amint hazaérkezett,  bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte  tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok  segíteni rajtatok?” „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérintette  szemüket, és így szólt: „Legyen  a hitetek szerint!” Erre  megnyílt a szemük.  Jézus pedig rájuk parancsolt:  „Vigyázzatok, ezt  senki meg ne  tudja!” Ám  azok elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.
Mt 9,27-31

Bővebben: 2016. december 1. – Csütörtök„Nem  mindaz, aki  azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát."
Térden állva imádkozom, hogy küldj munkásokat az aratásba, olyanokat, akik nem csak állnak és csevegnek, okosakat mondva az érett búzatáblák mellett, hanem akik neki is állnak keményen dolgozni! Uram ments meg bennünket a csevegő, mindenhez hozzászóló, mindent jobban tudó kereszténységtől! Segíts, hogy felismerjük szent Akaratodat és azt csendes, kitartó munkával valóra is tudjuk váltani, ott ahova állítottál bennünket! Segíts, hogy az élő remény, a hegyeket mozgató hit, és a lángoló szeretet hordozói legyünk ezen a földön!!   
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép:  Árva gyermek, vigaszt talál.
A hegyi beszédben  Jézus így  szólt tanítványaihoz: „Nem  mindaz, aki  azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.  Aki hallgatja tanításomat, és  tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az  ár, süvöltött a  szél és rázúdult a  házra, de az  nem dőlt össze,  mert  sziklára  épült.  Mindaz  pedig,  aki  hallgatja  ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki  házát homokra építette.  Szakadt a  zápor, ömlött  az ár,  süvöltött a  szél  és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.”
Mt 7,21. 24-27

Bővebben: 2016. november 30. – Szerda, Szent András apostol a Szent András kereszttelUram, te olyan könnyen oda mersz menni bizalommal Andráshoz és a többiekhez, egyenesen, őszintén mersz hihetetlen nagy dolgokat kérni tőlük, de tőlünk is, és lám voltak, és ma is vannak kik ha botladozva, de tiszta szívvel igent mondanak Szent Fölségednek és elindulnak akaratodat megvalósítani!! 
Azért imádkozom ma, hogy mi is merjünk bízni egymásban, merjünk tiszta szívvel, őszintén kérni, és a felkérésekre, egymás szemébe nézve igent mondani! Add Urunk, hogy merjenek a fiataljaink szeretettel egymáshoz hajolni, és akár a házasságkötésben, akár más életre szóló döntésekben igent mondani a felkérésekre, merjenek egymás kezét megfogva a Te akaratod szerinti új utakra lépni, egy jobb világot álmodva, vállalkozásokba kezdeni, a holnapot, a szép terveket valósággá tenni!! 
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: Medve-árvaház a Nagy hagymás hegységben, lám még egy vadállattal is össze lehet barátkozni, ha valaki veszi ehhez szükséges időt, bátorságot! 
A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.
Mt 4,18-22

Bővebben: 2016. november 28. – Hétfő„Tedd ezt!” – és megteszi.” Ilyen egyszerű!! 
Szeretnék Uram a te figyelmes gyermeked lenni, engedelmes, gyors, pontos, eredményes, megtenni mindazt mit szent Fölséged kér, elvár tőlem!! Azt szeretném, hogy az én mindennapi eledelem a Te szent akaratod legyen!!
Szeretettel,
Csaba t.
Abban az  időben, amikor  Jézus bement  Kafarnaumba, egy  pogány  százados járult eléje,  és  így szólt:  „Uram,  szolgám bénán  fekszik  otthon,  és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom.” A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem  csak egy szóval mondd,  és meggyógyul  az én szolgám.  Jómagam, bár  alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: „Menj!” – elmegy; a másiknak: „Jöjj ide!” –  akkor hozzám jön; és szolgámnak:  „Tedd ezt!” – és megteszi.”
Amikor Jézus  ezt  hallotta,  elcsodálkozott,  és  így  szólt  kísérőihez: „Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt mondom  nektek:  Sokan jönnek  majd  napkeletről és  napnyugatról,  és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában.”
Mt 8,5-11

Bővebben: 2016. november 27. – Advent 1. vasárnapjaAdvent a virrasztás, a várakozás ideje!! Oly sokat ültem állomásokon, csatlakozásra, vonatra várva, de soha nem jutott eszembe, ott házat építeni, letelepedni, örök lakássá átalakítani a várótermet! Köszönöm Istenem, hogy Te a mai evangéliumban figyelmeztetsz arra, hogy nincs maradandó otthonunk itt ezen a földön!! Add, hogy e föld nevű nagy állomáson, e csodálatos váróteremben a  legjobban arra figyeljek, vágyjak, hogy a Veled való találkozót le ne késsem, ne  veszítsem el azt a csatlakozást, mi számomra a legfontosabb!! 

Szeretettel, 

Csaba t. 
Kép:  A gyerekek búcsúztatnak! Tegnap meglátogattam néhány órára az Irgalmasságról elnevezett házunkat, ott készült a felvétel.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia  eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek –, egészen addig a napig,  amikor Noé beszállt  a  bárkába.  Semmit  sem sejtettek  mindaddig,  míg  be  nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is,  amikor az  Emberfia eljön. Ha  akkor ketten  lesznek kint  a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat  otthagyják. Ha két asszony őröl  a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok  tehát, mert nem tudhatjátok,  mely napon jön  el a ti  Uratok! Mert  nyilvánvaló, hogy ha  a  ház gazdája  tudná,  hogy melyik  órában  jön a  tolvaj,  fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti  is készen,  mert  az  Emberfia  abban  az  órában  jön  el,  amikor  nem   is gondoljátok.
Mt 24,37-44

Bővebben: 2016. november 26. – Szombat„Vigyázzatok, hogy  el   ne  nehezedjék  szívetek - mondja mesterünk - ..... az   evilági gondokban". 
Uram sok mindenre van gondom, segíts az adventi szentidőben elcsendesedni, és gondolataimat Te feléd irányítani, alázattal a Te utadra lépni, a Te nevedben cselekedni, tenni a jót, a szépet, igazan, alázattal, kitartóan, vidám egyszerűséggel, ahogy az áldott nap árasztja földünkre az életet adó melegét!! 
Gyermeki bizalommal, 
Csaba t. 
Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy  el ne  nehezedjék  szívetek  tobzódásban,  részegeskedésben  és  az   evilági gondokban. Így  majd nem  ér készületlenül  benneteket az  a nap.  Mint  a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát  és imádkozzatok   szüntelenül,   hogy   megmeneküljetek   attól,   ami   majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.”
Lk 21,34-36

Bővebben: 2016. november 25. – PéntekUram, én a sok világvégét hirdető mai hanggal ellentétben hiszek a Te általad meghirdetett szeretet végső győzelmében!! Sajnos a jóságra, irgalomra épülő Isten Országától még nagyon messze vagyunk, ezért én nyugodtan merek hosszú távú terveket szőni, gyermeket vállalni, gyümölcsfákat ültetni, házakat építeni, iskolákat alapítani! Érzem, látom a Te határozott kézzel vezeted a világot, emberek millióinak lelkiismeretén keresztül, szelíden, világformáló döntések születnek, alakul, formálódik minden körülöttünk!! Hiszem, hogy azt mit te, Teremtő Istenünk nagylelkűen elkezdtél, azt végtelen bölcsességgel, kifogyhatatlan irgalommal jóvégre is viszed!!
Az előttünk álló jövőben bízva, 
Csaba t. 
Kép: Az Érmihályfalvi napközi gyermekeivel, kiknek szeretnénk egy saját otthont építeni!
Abban az  időben  Jézus  a  következő  hasonlatot  mondta  tanítványainak:
„Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már  hajtanak, tudjátok, hogy közel  van a nyár.  Ugyanígy ti is,  amikor látjátok,  hogy  mindez bekövetkezik,  tudjátok  meg,  hogy közel  van  az  Isten  országa.
Bizony, mondom nektek:  Nem múlik el  ez a nemzedék,  amíg mindez meg  nem történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”
Lk 21,29-33

Bővebben: 2016. november 24. – CsütörtökUram, a végső dolgokkal kapcsolatos tanításaidhoz nem merek hozzá szólni! Egészen biztos, hogy majd ha minden beteljesedik, akkor minden világos is lesz előttünk, de addig ha segítesz én végzem a dolgomat, megvigasztalok egy - egy gyermeket, elültetek néhány virágot, facsemetét és elmondok itt - ott sok sok viccet, kedves történetet, hirdetem gyermeki bizalommal a Te végtelen irgalmas jóságodat!! Nyugodt vagyok, mert hiszem, hogy jó kezekben van az én sorsom is, de a világunk sorsa is, a Te áldó, óvó szent kezedben!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Jézus  így  jövendölt   Jeruzsálem  pusztulásáról  és   a  saját   második eljöveteléről: Amikor látjátok,  hogy Jeruzsálemet  hadsereg veszi  körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a  pusztulása! Akkor, akik Júdeában  vannak, fussanak a  hegyekbe; akik  a városban  meneküljenek el;  és akik  vidéken vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy  beteljesedjék mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt  a népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány
népek közé.  Jeruzsálemet pogányok  tiporják, amíg  idejük be  nem  telik.
Jelek lesznek  a Napban,  a  Holdban és  a  csillagokban, a  földön  pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a  hullámok háborgása miatt. Az  emberek megdermednek a  rémülettől, miközben  várják, hogy mi történik  a világgal.  A mindenség  összetartó erői  megrendülnek.
Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
Lk 21,20-28